11
Yemboongeweroyi Nguro Muri
(Matiyu 6:9-15; 7:7-11)
Naru gurano, Yisas enesu nangge songo oriroko oororo, nguno yemboongero oode, yokootoni, kootuyisina enengo kirikiri oni gurado omburo eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, ge noore nguya yemboongeweroyi muri ngu etuyero, Yondo enengo kirikiri oni etuyeroyingo ngundiro. Eyingo. 2-4 Ngundiro etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Ye yemboongewero naruno ngu, ye mete ngandiya eyi. Awa, noorendo gengo oowoongge ngu komo kundingiyi orini, nguro ewero eteto. Noorendo gengombo naru oni simoo bare enengo soboyerooteku ngu komo ombuyarini, noore ewero eteto. Noorengo oowari engge nga narungga ngaromu, ko naru bidodoboromu nguya yunororuwa. Oni gidaregado nooreno weti mbumbuwa teyunootenggoku nguro noore kowuriye andangero kabeteyunowato. Ngundiro nangge, mete ye nguya noorengo kowurinani andangeyunoya kabete. Gedo oo biyomi noore towooyeroweroyimo, nguno ma yowoosooro oorowuwero. Ero eyingo. 5-6 Yisasdo ko eyingo. Ye kewooroyemo nguno oni gura enengo dobooyibo, suwoo kewoorokono oororo ewa. Doboone, ge oomanongoyingo kabusa nuno, ero ewa. Noro doboone gura orirokononggo mayetoni, nguro no oowari gura ene inoweroyi nguya kini. Eyingo. Ya newendemo oningga, ngundo mande gumi ewa. Ge ndatero nguro suwoo kewooroko omburo no yokutuneroote? Yamuko kuri goodoowono. No nenengo simoonedodo yabano kuri werewooto. No ootoogero oo ge gunoweroyi, ereremo kini. Eyingo. No yeya eteno. Ene ngu oningga ngu enengo dobooyi oorengo nguro ma ingoro, nguro ene ootoogero oo ma inowa. Ene ngu oningga kira ero eriritero oorooteku nguro ingoro, ene ootoogero, oo bidodo eneno kinimu nguro ewoku, ngu bidodo yoro inowa. Ngu no yeno eteno. Ye Anutro nowoondoye hamoomonggo ooro wenonoro, nguro Anutno kira etoyigogo, enendo oo ye yunowa. Ye oo erewero ngu, ye oo kenowanggo. Ye oo ereweya ngu Anutno yemboongetoyi, enendo etuyeroro goosooyunowa. 10 Oni bidodo Anutno kira erogogo oo yootenggo. Oni ene oo erewero ngu, ene oo kenootenggo. Oni yamuko udoni ngu, Anutdo yamuko goosooyunoote. 11 Ye kewooroyemo nguno oni gura nangonimbo isoro etoni, ngu eweyimbo yowoorengoro, sire biyomingga yoro, nangoni inowa, binengga? Kini. 12 Ene nangonimbo nu mindiyoboro etoni, eweyimbo yowoorengoro, oo biyomi putegooroga inowa, bine? Kini, ngundiro nguya ma tewa. 13 Arisa, ye oni biyomi merako oorootenggoku, ngundo yengo simooye ngu oo gomemu yunootoyi ngu, asa, yengo Awaye sambono oorooteku nguno kira etoyi, enendo enengo Yuka Kundingiyi ngundo oo urungga oorengo yengo merako oniro muriye, ngu bidodo dagaro yunowa. Eyingo.
Yisasdo Goremboorododo Ko Tete Ero Eyingo
(Matiyu 12:22-30; Mak 3:20-27)
14 Yisasdo oombooro biyomi gura manggowo kininggado oni gura woorogongoyingomu owetoni toongetoni, oninggaku manggowo tango yetoni, mande eyingo. Ngundiro tetoni, simoo baredo ngu kenoro, ene soriyokoro ingondudu urungga teyingo. 15 Ene oni gidaregado eyingo. Ene oombooro biyomi oweteku, ngu oombooro tabango urungga oowooyi Beyelesebab (Setan) nguro yanggangoni, ngunonggo ko tete ero eyingo. 16 Oni gidaregado Yisas towoongowero, ero ewonggo. Samboro onindo ma teweroyi gura teya etuyerootooga kenowato. Ngundiro kenoro ingowato, ge Anutdo rogogerowo. 17 Ene Yisasdo enengo ingonduduye ngu ingoro, nguro ero eyingo. Ene mera oo sobosobo oni guranangge nguro oni simoo bare wesoowootoni, wata eraya tetoni ngu, ngundo enengo nangge ebe utoro, ngu oningga nguro koni ngu biyomi yewa. Ya gurananggemo oni simoonggoro gura nowoondoye guranangge kini wesoowootoyi eraya tetoni ngu, ko gura gobooro teweroyi, ene ereremo kini. Asa, nondo Setan yanggangonimbo oombooro biyomi owewonoku, ngu ngandiro nondo nenengo kone yomburiyowano. Ngu hamoo oorengo ngundiro kini. 18 Ngundiro nguro, Setando enengo keyimo oni wesoowooyerootoni eraya tetoni, ngundo enengo nangge ebe utoro ngu, enengo koni mandeni ngu ndadiro terogogo, yanggango oruwa? Ene ereremo kini. Yendo noya etenggo. Nondo Beyelesebab (oowooyi Setan) oowooyimonggo oombooro gidarega owete, ero etenggo. Kini, no Setan yanggangonimonggo oombooro biyomi ngu ma oweteno. Kini, no Anutro yanggangonimbo oweteno. No nguro eteno. 19 Ene nondo Beyelesebab oowooyimo ko ngundo no hooroowenerootoni, oombooro biyomi gidarega owewanoku ngu, onendo yengo ko gobooro ngu hoorooweyerootoni, ene oombooro biyomi ngu owetenggo? Ye ngundiro ingootenggoku ngu, asa yengo ko gobooro oombooro biyomi owetenggoku ngu Setanro yanggangonimbo nguya tetenggo? Hamoo oorengo kini. 20 Ene Anutro yanggangoni, ngundo no hooroowenerootoni, ngunonggo no oombooro biyomi ngu owetoowe ngu, ye ingowanggoku ngu, Anutdo narungga enengombo sobowooteku, ngu yeno omburo tunooteteku nga! 21 Ene oni yanggango gurado (Setan) enengo yani gome sobowooro, sangga dowooro oodoni ngu, enengo yanimo oo ngu bidodo gome oorengo oruwa. 22 Ene oni gura yanggango oorengo, ngundo mayero ngu oni yanggangongga nguya ebe utoro, duge, sangga ooni ngu sobiyoro yoro ngu, asa, ene mete ureni kumootoni, yanimo uro, oo sitowini nguro musiyo, ene watayi ingooteku nguro wiyakoro, bayetero dobookuriyi yunowa. 23 Oni no doboone kini ngu, ene noya mundi tete. Oni ene noro kone nguro newende guranangge kini ngu, asa, ene kingo buribari tero endeyooteku ngu, ene noro doboone kini. Eyingo.
Oombooro Biyomi Ko Ombuyingo
(Matiyu 12:43-45)
24 Yisasdo mande gura eyingo. Oombooro biyomi, ngundo oni gura yokoro toongewa. Toongero mera ariwoore endeyoro yade nguno musiyo ene kengero oruweroyi musiyo gura ma kenoro ngu, ene ewa. No ko oororo nenengo yangga kuri oruwonoku, nguno uro oruwano, ero ewa. 25 Ene ngundiro ero, oororo yanggaku kenootoni, ngu yangga ngu onindo kitikata gasiyoro yomosiyootoyi, kingo oodoni, gome teyingo. 26 Ngundiro tero, ene oororo oombooro kandegura gidemboro eraya nguya yoyoro, ngu yanggano nguno ombuyingo. Enengo yanggangoye ngu koreteroga ngu dagaro biyomi oorengo. Ene ngu oningga ngu koretero bodaga biyomiyi oruwo. Ene ataga ngu, ene biyomi oorengo tero ooroote. Eyingo.
Oni Oni Teweroyi Ngu Yoweroyi Murini
27 Yisasdo ngu mandega ngu etoni, simoo bare oowooyingga oorengo oriyingo. Nguno bare gura ngu oni ngu kewooroyemo oruwoku, ngundo meno ero eyingo. Ngu barega ge bisigeroro nono gunoyingongga, ngundo enesu nangge kumana urungga tewa. Eyingo. 28 Ene Yisasdo mande gumi eyingo. Yo, ngundiro oni ngu, ene mande ingoro, nowoondoyemo hamoo tero, Anutro mande ngu gome yoro dowooro, keyootenggoku nguro ene oni oni urungga tewanggo. Eyingo.
Oni Gidarega Muri Songo Oorengo Onindo Ma Teweroyimu Ngu Kenowero Eyingo
(Matiyu 12:38-42; Mak 8:12)
29 Oni simoo bare urungga mayero yowuruwootoyi, Yisasdo mande yunoro eyingo. Nga naruno oni simoo bare nga biyobiyomi. Ene muri songo oorengo onindo ma teweroyimu kenowero etenggo. Ene nondo ngu ooga ngu gura tero ma etuyerowano. Yonando mande oo teyingo ngu nangge etuyerowano. 30 Kurimi, Yona ngu Anutro sunggi ngundiro tero, Niniwa oni simoo bare etuyeroyingo. Ngundiro nangge, Anutro Nangoni Oni Kirarongo nguya Anutro sunggi ngundiro, ataga nga oni simoo bare nga etuyeroote. 31 Kootuyisina, Anutdo simoo bare wirikoyeroweroyi naruno nguno, mera ngaro oo sobosobo bare koreteyingo gura oriroko oorengomonggo, nga naruno simoo bare nga kondibo ootoogero; enengo muriye biyomi ngu yootunoyerowa. Ndadiro nguro, ngu barega mera wengamo oo bidodo sobosoboga, ngundo omburo, Solomonro ingonduduni gome ngu etoni ingoyingo. Ene ataga nga oningga nga oorooteku, ngando Solomonro ingoyingoni ngu dagaro oorooteku nga! Bare sobosobo koreteyingongga, ngundo Solomonro mandeni gome ingootoni, ene ye simoo bare ngano oorootenggoku, ngu noro mandene ingowero yokootenggo. 32 Anutdo simoo bare wirikoweroyi naruno nguno, Niniwa oni nguya nga naruno oni simoo bare ngaya ootoogero, enengo muriye biyomi ngu ewanggo. Ndadiro nguro, Niniwa oni ngu Yonaro mandeni ingoro, ene nowoondoye yowoorengootoni, ene hamoo Anutro ingoyingo. Ene ataga nga oningga oorooteku, ngando ngu Yona dagate. (Yisas enengomboro eyingo). Ene ye oni simoo bare ataga oorootenggoku ngu noro mande ma ingoro nowoondoye ngu ma yowoorengoote. Ero eyingo.
Goweyeboro Soru
(Matiyu 5:15; 6:22-23)
33 Oni gurado soru (Lam) karo yoro ya gosingomo ngundi kumbe oo gura newendemo ma oongoowa. Kini, oni soru karo ngu, ene tunoo oorengo mindingootoyi, oni ya newendemo utenggoku, ngu nguya soru ngu gome kenowanggo. 34 Doongengge ngu gowegeboro soru ngundiro. Gengo doongengge ngu gome metemi, ngundo gengo gowege moondege ngu bidodo yeni sorudodo tete. Ene gengo doongengge ngu biyomi yetoni ngu, ngu gowege moondege ngu ooreridodo tero oruwa. 35 Nguro ngu, ge ingonda te! Gengo sorungga nowoondogemo oorooteku ngu gome sobowo. Kinitetoni ngu, gengo sorungga ngu ooreri tewa. 36 Asa, gengo gowege ngu bidodo himi oodoni ngu, asa, gumisina ooreri kini. Gengo gowege moondege ngu bidodo himi, ngu soru (Lam) himi ngundiro oruwa. Eyingo.
Parisi Oniya Mamana Mande Etuyeroyingo Oniya Muri Biyomi Teyingo
(Matiyu 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 20:45-47)
37 Yisasdo mande ngu ero yokootoni, Parisi oni gurado Yisas eneya oowari neweroyimboro negongoyingo. Ngundiro tetoni, Yisas ene ngu Parisi oningga, ngundo yano uro oo neweroyi yabano bibiteyingo. 38 Bibitero oo netoni, Parisi oningga ngundo Yisas kenootoni ngu, ene kandeyi ma sonowooro ngundo oo dowooro netoni, nguro ene ingondudu urungga teyingo. (Mosesro mamana mandeno eteku ngu ma keyootoni nguro gome gome kenoyingo.) 39 Yisas Oo Bidodo Simburi, ngundo ngu Parisi oningga nguro ingonduduni ingoro eyingo. Ye Parisi oni ngu koondo toba ngu goweyi nangge sonowooro yomosiyootenggo. Ene yengo nowoondoye ngu yakaka, ko muri biyomi, ngundo nangge angero ooroote. 40 Ye wenonoyingo oni! Anutdo ene oo goweyi sangani nangge bine yero, ene newendedodo nguya ma yeyingo, bine? 41 Ene Anutdo nowoondoye yomosiyooteku ngu, nguro ye nguya oni gura nowoondoye teyunoya hooroowe. Onindo ngundiro kenoro ngu, ene ingowanggo. Gengo nowoondoge ngu gome sarayi. 42 Ene ye Parisi oni, ye ingonda teyi! Ye ngu oo soodida, suwe oo bidodo kono oorooteku, ngu kewooro wesoowooro kande eraya nguromu gura Anut inootenggo. Ene ye mande muri gome nenengo ngu dagaro yokoro, nowoondoye Anut inoweroyi muri ngu yokootenggo. Ye oo ngu yunoweroyi muringga ngu mete tetenggo. Ene ye nowoondoye bidodo oorengo Anut inoweroyi muringga ngu ma yokowero. 43 Ye Parisi oni, ye gowugowurongo ye ingonda teyi! Yengo yambo yano ye koretero oni doongeyemo bibitewero gome ingootenggo. Ye oowari uriyoweroyi musiyomo, simoo baredo yeyoya bingaminani eya okooyi ero gome ingootenggo. 44 Ye ingonda teyi! Yengo nowoondoye ngu oni mereyi garongooro uteku musiyo ngundiro. Mere sanganimo ngu so irosara oo gomemu ooroote. Ene mere newendemo ngu buwoo biyomi tero, ndindingo biyomi ooroote. Ero eyingo. 45 Ngundiro etoni, mamana mande etuyeroyingo oni gurado Yisasro mande gumi, ero eyingo. Oo etuyeroyingo oni, ge ngu mandega ngu nooreya mande kootunanisina ero yimitooro eteku ngu! Eyingo. 46 Yisasdo mande gumi eyingo. Ye mamana mande etuyeroyingo oni, ye ingonda teyi! Yendo mamana mande urungga oorengo oni simoo bare yunootenggoku, nguro ene oo kowuri urungga oorengo ene koorowooweroyi ereremo kini. Ene yendo kandedibiye bodaga nguno yero boda ma hoorooweyeroro kowuri ngu ma koorowootenggo. 47 Ye ingonda teyi! Yengo osi sambayebo Anutro ingondudu eyingo oni, gidarega kingo yureyi kumooyingo. Ene yengo muriye ngu osisambayeboro muriye ngundiro. Nguro ngu, ye mereye ngu irosarayi teyunootenggo. 48 Nguro ngu, ye nguya enedodo muriye guranangge. Nguro ye osisambayeboro mande muriye biyomi ngu, ero etenggo. Yengo nowoondoye ngu muringga teyingongga nguro gome ingootenggo. Ene Anutro ingondudu eyingo oni yureyi kumooyingo. Ye nguro mereye komoongoro irosara teyunootenggo. 49 Nguro ngu, Anutro ingonduduni gomemo ene kuri ero ewo. Nondo noro ingondudu eyingo oni, ko nenengo kirikiri kirarongo oni sureyerootoowe, eneno oorowuwanggo. Enendo ngu yutoro, mandeye biyomi ero yomooyunoro, gidarega yureyi kumoomukowanggo. 50-51 Nguro ngu naruno, oni simoo bare nga osisambayebo kowuriye yowanggo. Ene kuri Anutro ingondudu eyingo oni yurewonggoku omburo, nga naruno ngano nguya yurootenggo. Kurimi, Ebel ureyi kumooyingo, ngunonggo yade yade omburo Sekarayiya nguya ureyingo. Sekarayiya ngu Tembel, yambo ya newendemo Anutno wooro yeyingo musiyomo ureyi kumooyingo. Nguro kowuri ngu, ataga nga oni simoo bare oorootenggoku ngano, nguro kowurini weti gumi ngu bidodo ataga yowanggo. 52 Ye mamana mande etuyeroyingo oni, ye ingonda teyi! Yendo Anutro hamoo mande ngu oni bidodo ingoweroyingga ngu oongootenggo. Yengombo ngu ma keyoro nguro ye oni gidaregado ingoro keyoweroyinggaku nguya oore goodooyunootenggo. Ero eyingo. 53 Ngundiro ero yokoro, Yisas ngu yangga ngu yokoro, ene endesina ooretoni, mamana mande etuyeroyingo oniya, Parisi onidodo ngu mandega nguro nowoondoye biyomi oorengo ingoro oruwonggo. Ngu naruno, ene damoni yero Yisas ureyi kumooweroyi nguro suwooyi sano oore erewero oo bidodoboro Yisas sumoo sumoo inoro oruwonggo. 54 Ene ngundiro tero, Yisas kenondadangero sobowooro endeyoro oruwonggo. Yisasdo mande biyomi guradiro gura manggowoomonggo etoni ngu, ingoro, ene ngunonggo dowooro mande ero ureyi kumooweroyimboro.