13
Oni Gura Ene Newende Ma Yowoorengoro, Ngu Ene Oonootewa
Ngu narunggano nguno, oni gidarega Yisasno mayero eyingo. Galili oni gidaregado wooro yewero yetoyi, ngu naruno, Rom Gabuman tabango oni oowooyi Payilat, ngundo omburo, wooro yeyingo oniku gidare yutoro, nguro sidudaroye nguya wendoni merako uyingo. Nguro eyingo. Yisasdo enengo mandeye gumi eyingo. Ye ndadiro ingootenggo? Ngu Galili oni nguro muriye biyomiye ngu, Galili oni gidarega dagayeroro, nguro ene weti mbumbuwa urungga tero nguro kumootenggo, bine? Ngundiro ingonduduga ngu nenengo kini. No yeno hamoo nenengo eteno. Ye bidodo nowoondoye hamoo oorengo ma yowoorengowanggoku ngu, ye bidodo ngundiro nangge hamoo oonootewanggo. Kurimi ngu, oni kande eraya kengga gidemboro kabusa (18) ngu Sayilom endemo nguno ya pirungga tookero, ngundo yureni kumooyingo. Nguro ye ndadiro ingootenggo? Enengo weti mbumbuwaye, ngundo Yerusalem oni oorootenggoku, nguro wetiye ngu dagayeroro, ene kumooyingo, bine? Ngundiro ingonduduga nguya metemi kini. No yeno hamoo oorengo eteno. Ye nowoondoyemo hamoo oorengo ma yowoorengoro ngu, asa, ye nguya bidodo ngundiro oonootewanggo. Eyingo.
De Ma Enggeteku, Nguro Mande Adingayi
Yisasdo mande adingayi gura ero eyingo. Oni gurado enengo kono de gura miyingo. Kootuyisina, engge yowero omburo kenoyingomu, ngu engge kini. Ngundiro kenoro, ngu kongga nguro sobosobono eyingo. Ingo. Dagoma kabusa (3) no nga dega nga enggeboro omburo kenootoowe, engge kini tewo. Ngundiro nguro, ge doongooya oorongooga uni. Oode ngundo ko ngaro mera urumi kingo yeni kinitewa. Eyingo. Ko oninggakundo mande gumi ero eyingo. Oni urungga, nguno yokootooga nga dagomangga nguya kono dikaya orini. Nondo damonimo mera ngu komoongoro nguno Bulmakawu boga, nguro use yoro mayero yewano. Anduno, dagomanggano nguno enggetoni ngu, asa, ngu gome. Nguno ma enggetoningga ngu, arisa, ge mete doongo. Eyingo.
Kando Naruno Yisasdo Bare Gura Yomosiyoyingo
10 Kando naruno, Yisasdo Yuda oniro yambo ya gurano oni simoo bare mande yunoro etuyeroyingo. 11 Bare gura nguno oruwo. Ngu barega ngu oomboorobo tooburi wimbuyimo woorogongoro oruwo. Ene nenengo randoro nguya ma endeyoyingo. Kini, ene penggo penggo nangge tero endeyoro oruwo. Nguro dagomani ngu (18) kande eraya kengga ke gidemboro kabusa, oombooro ngundo yeni biyomi yeyingo. 12 Yisasdo barega ngu kenoro negongootoni, tanggeyimo ombutoni eyingo. Ge nga barega nga gengo sayingge kinitete. Oombooro biyomi beseya sayi. Eyingo. 13 Ngundiro tero, Yisasdo kandeyi ngu barega ngu tabangomo yetoni, ngu barega ngu sodedomangge ootoogero, nenengo oorengo dikaro, Anutro bingamini urungga oorengo ero okooyingo. 14 Yuda oniro yambo ya, nguro tabango, ngundo Yisasya sanggiri tero, oni simoo bareno eyingo. Ko teweroyi naru ngu kandegura gidemboro guranangge, (6) yengo sayiye goweyemo ngu onindo yomosiyoyi, ero ngu ye ko teweroyi naruno mayeyi. Ye ngu oo ngu yoro, Sabat naruno ma mayewero. Eyingo. 15 Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas, ngundo mandeni gumi eyingo. Ye nowoondoye godange oni! Yengombo ngu kando naruno, Bulmakawu bo Donggi yoyoro saro, sono yunootenggo. 16 Ene nga barega nga, ngu Ebarahamro soweni. Setando dagoma kande eraya kengga kegidemboro kabusa, gosiyoro oruwo. Ngundiro nguro, Sabatno, no ngu utongga ene gosiyoyingongga, ngu wesiyooteno. Ngundiro muringga ngu metemi. Eyingo. 17 Yisasdo ngundiro etoni ngu, enengo mundi oniku oyimo yeroyingo. Simoo bare bidodo Yisasdo ngu oo amana onindo ma teweroyimu ngu tetoni kenoro, nguro ene oni oni urungga oorengo teyingo.
Yisasdo Masitet, Yis Oo Nguro Mande Adingayi Eyingo
(Matiyu 13:31-33; Mak 4:30-32)
18 Arisa, Yisasdo ko eyingo. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani ngundo simoo bare enengo sobowooteku, ngu ndawu ooga ngundiro? Nondo ndawu ooga bungomo etoowe ngu mete ingowa? 19 Ngu ngandiro. Oowari yuwooyi gura oowooyi Masitet. Nguro tanggori ngu bobodi oorengo. Ngu oni gurado yuwooyi yoro enengo kono mitoni, kootuyisina oorero, de urungga ke kambinidodo tetoni, numbo nguno mayero bibitero nguno tagiyo tero mindiyo yewanggo. Eyingo. 20 Yisasdo ko eyingo. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo simoo bare enengo sobowooteku, ngu ndawu ooga ngundiro? 21 Ngu ngandiro. Ngu oo manongoyingo koongeweroyi oowooyi Yis. Bare gurado ngu Yisga ngu yoro ngundo oo kikidoyingo koondo kabusa ngu yoro, Yis nguno yetoni, yowoorengoro, asa, kootuyisina, Yis ngundo ngu bidodo yeni koongemukowa. Eyingo.
Anutro Yoyo Pawano Uweroyi Ngu Ooreyi Witu Bodaga
(Matiyu 7:13-14; 21-23)
22 Ngu naruno, ene ende bobodimo ururumo nguya saro, oni simoo bare mande ero etuyeroro, yade yade oororo, Yerusalem endemo tunooteyingo. 23 Ngu naruno, oni gurado Yisasno eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, oni guranangge nangge bine Anutdo yoyowa? Etoni, Yisasdo enengo mande ingoro gumi ngandiro eyingo. 24 Ye yanggango oorengo yerogogo, ye komo yamuko bodaga nguwoore uwanggo. No yeno eteno. Oni oowooyingga nguno uwero ingootenggoku, ene uweroyi ereremo kini. Eyingo. 25 Kootuyisina, ya Simburibo ootoogero, yamuko goodootoni, ye ngu naruno omburo, endesina dikaro, ngunonggo yamuko utoro ewanggo. Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani yamuko goosooyuno, ero ewonggo. Ngundiro etoyi, enebana manggoye gumi ngandiro ewa. Ye ndawu oningga? No ye watayi kini! Ye ndanonggo mayetenggo? Eyingo. 26 Yendo eneno ngandiro ewanggo. Noore geya oowari sono oo gobooro nero, ge noorengo ende kewoorokono dikaro, ngunonggo mande nooreno ero etuyeroyingo, ngundo mayeteku nga. 27 Etoni, enebana manggoye gumi ngandiro ewa. Ye ndanonggo oni? No ye ma ingooteno! Ye noro nowoondoyemo hamoo kini! Ngunonggo ko sayi, ye oo biyomimu tero yaratenggoku oni biyobiyomi, ye yokoya sayi! Eyingo. 28 Kootuyisina ye osisambaye Ebaraham, Ayisak, Yekob, ko Anutro ingondudu eyingo oniku sambo endemo oorootenggoku, ngu yeyoro ngu, ye sendoro biyobiyomi tero metooye kini ndindi tero oruwanggo. Ndadiro nguro, ye Anutro mande ingoro ma keyowonggoku, nguro ene ye yoyokootoni, sambo endemo nguno ma uwanggo. 29 Oni simoo bare ene Anutro nowoondoyemo hamoo tetenggoku ngu, mera bidodomonggo omburo, Anutro endenimo nguno oo simbo urungga katoyi, ngu newanggo. 30 Ye komo gome ingoyi! Oni gidarega kootu ombutenggoku, ngundo oororo koretewanggo. Oni koreteyingo ngu, ene omburo, kootu tewanggo. Eyingo.
Yisasdo Yerusalem Endeboro Sendoyingo
(Matiyu 23:37-39)
31 Ngu naruno nangge, Parisi oni gidarega mayero, Yisasno eyingo. Ge nga endega nga sodedomangge yokoya, ende gurano toonge. Ndawugaro nguro, Herodndo ge gureni kumoowero ete. Eyingo. 32 Ngundiro etoyi, Yisasdo ngu onikuya mande gumi eyingo. Ye ooroya, ngu se kokingga nguno ngandiya eyi! Ingo! Ataga ngu no simoo bareno oombooro biyomi owero, sayi mambudodo oni yomosiyeroro, ngu no ko temukowano. 33 Ene ataga, yangeni, yangenggoodo nguya, no yade yade oororo, Yerusalem ende yootoowegago; ndadiro nguro, Anutro ingondudu eyingo oni gura, ende songomo ma ureyi kumoowa. Kini, ene komo Yerusalemno ureyi kumoowa. 34 Ye Yerusalem oni simoo bare, gowugowurongo, ye komo Anutro ingondudu eyingo oni, yureyi kumoowonggo. Anutdo oni ye etuyerowero soweyootoni, yendo digi yoro, ngundo yurewonggo. Naru oowooyingga no yengo simooye yowuruyerowero teteno. Kootooribo simoongo yoyeni wireyo newendemo yowuruyerooteku ngundiro. Ene ye ngu yokoyingo. 35 Ye gowugowurongo ingoyi! Anutdo ye hoorooweyerowero teni teni kinitetoni, nguro ene yengo ende ngu kuri yokowo. No yeno eteno. Ye no ko ma neyoro oodoyi, oororo ngu narungga ngu tunootetoni ngunonggo, ye ngandiro ewanggo. Ene oowooyi bingami okoowato. Ene Urungga Oo Bidodo Simburi, ngu oowooyimo ombute. Ngundiro ero, ngu naruno, ye no neyowanggo. Eyingo.