7
Yisasdo Me Oniro Tabangongga Nguro Kirikiri Oningga Yomosiyoyingo
(Matiyu 8:5-13)
Asa, Yisasdo oni simoo bare doongeyemo mande ngu yootunoro ero etuyeroro yokoro, ene Kapeniyam endemo uyingo. Me oniro tabango gura nguno oruwoku, ngu oningga ngu Rom Gabuman (Yuda oni kini) ngunonggo mayero, ene me oni ngu onibi kandegura (100), nguro sobosobo oningga oruwo. Ngu oningga nguro kirikiri oningga nguro gome ingooteku, ngu sayi urungga yoro kumoowero teyingo. Ngu me oniro tabangongga ngu mande ingoworomu ngu, Yisas Kapeniyamno ooroote. Ngu ingoro, ene Yuda oni tabango gidarega soweyeroro eneno etoyiga ombuya enengo kirikiri oningga ngu yomosiyoni, ero eyingo. 4-5 Ngundiro etoni, ene Yisasno omburo ngguyinggayi tero, Yisasno eyingo. Ge komo ma yokowero, ene oni gome, enengo kirikiri oni, ngundo sayi urungga kumoowero tetoni, nguro ge mete ene hooroowe! Enendo, noorengo Yuda oniniro yambo ya gura yeyunoyingo. Ene Yuda oni simoo bare noorengo gome ingoro, newende yunoote. Ero eyingo. Yisas enengo mande ingoro, arisa, ene ootoogero ngu Yuda oniro tabango onikuya oorowuyingo. Yade oororo, ya tanggeyimo oorowutoyi, ngu me oniro tabangongga, ngundo dobookuriyi gidarega sureyeroro eyingo. Ye ende ooreya ngandiya eyi. Urungga Oo Bidodo Simburi, ge ngaro ko urungga ma tewero. No oni nenengo kini, ngundiro nguro, ge noro ya newendemo ma ombuwero. Nguro ngu, no nenengombo ge tanggegemo ma oorowuyingo. Nguro ge mande gura nangge etooga, noro kirikiri oninengga nga ko metemi teni. Ngu ngandiro; no ngu oni ko no nunootenggoku, nguro kirikiri oni. Nondo nguya ngu me oni gidarega sobosobo oorooteno. Ene nondo ngu me oni ngu guraya eteno. Ge oorowu, ero etoowe ngu, ene oorowute. Guraya eteno. Ge ombu ero etoowe ngu, ene ombute. No kirikiri oni guraya eteno. Oo ngu yomosiyo, ero etoowe ngu, ene oo yomosiyoote. Eyingo.
Ngundiro ero yokootoni ngu, Yisasdo ngu mandega ngu ingoro, nguro ingondudu urungga ingoro, yowoorengoro, oni simoo bare urungga ene keyoro endeyootenggoku, nguno eyingo. No yeno eteno. Iserel oni kewooroyemo oni gura, nga oningga newendemo hamoo teyingongga, ngandiro ma kenooteno. Eyingo. 10 Me oni tabangongga ngundo oni sureyerootoni, Yisasno oorewonggoku ngu, ya newendesina uro, sayidodo oninggaku kenoyingomu, ene kuri metemi oorengo teyingo.
Yisasdo Nayin Endemo Simoo Oore Gura Kumootoni Yokutuwooyingo
11 Kootuyisina, Yisas ootoogero, Nayin endegano nguno oorowuyingo. Yisas enengo kirikiri oni ngu bidodo, ko oni simoo bare oowooyingga oorengo nguya enedodo oorowuyingo. 12 Yisas garo yade oororo, endesoono oorowuyingo. Ngu endega nguro onindo, oni gura kumootoni, bingo sumooro koorowooro uyingo. Ngu simoongga kumoowoku nguro nemi ngu, nangoni komo gurananggemu kumooteku ngu! Ngu endega nguro oni simoo bare urunggaku ngu bare wabugakundo sendoro utoyi, nguro ene keyoro uyingo. 13 Urungga oo bidodo Simburi, Yisas, ngundo ngu bare wabuga ngu kenoro, nowoondoyi urungga tero, eneno eyingo. Ge ma sendowero. Eyingo.
14 Yisas ene onibi sumooro ombuyingomu tanggeyimo oororo, onibigakuro Pawusdodo dowooyingo. Oni onibi koorowooyingo oniku dikaro nenetero oodoyi, Yisasdo eyingo. Simoo oore, no geya eteno. Ge ootooge! Ero eyingo. 15 Ngu oni kumooyingonggaku ootoogero bibitero, mande etoni, Yisasdo dowooro, oororo nemi ko inoyingo.
16 Ngundiro tetoni ngu, oni simoo bare bidodo soriyokoro, Anutro bingami okooro eyingo. Anutro ingondudu eyingo oni urungga, noore kewooronanimo ataga tunootete, ero eyingo. Ngundiro ero, Anut kuri ombuwoku, ngundo enengo oni simoo bare hoorooweyerowero! Eyingo. 17 Yisasdo ngu kongga tewoku, nguro mandeni ero endeyootoyi, Yuda mera ngu rogowootoni, oororo mera songomo nguya, ero soweyoro sayingo.
Sonoyeroyingo Yondo Enengo Kirikiri Oni Eraya Yisasno Mande Yoro Oorowuyingo
(Matiyu 11:2-19)
18-19 Sonoyeroyingo Yondo, enengo kirikiri onindo Yisas ko tewoku, ngu bidodoboro murini, Yonno etoyi ingoyingo. Ngundiro tetoyi, ene ingoro, Yondo enengo kirikiri oni eraya negoyerootoni ombutori, sureyerootoni, Oo Bidodo Simburi urungga, nguno mande yoro oorowuworiyo. Yari Yisasno ooroya, ngandiya sumoo eri. Ge Anutdo surenggerootoni, noore yoyoweroyi oninggaku, ngundi, noore komo oni guraro doongetero sobowoowato, bine? Eyingo.
20 Ngu oni erayaga ngu Yisasno omburo eworiyo. Sonoyeroyingo Yon, ngundo noore ngandiro ero sureyerootoni ombutero. Ge nga oningga nga, Anutdo surenggerootoni noore yoyowero, binengga, ngundi, noore oni gura sobowoowato, bine? Eyingo.
21 Ngu narunggano nguno, Yisasdo oni simoo bare urungga oorengo, sayi muri gura gura yomosiyeroro, oni merambooro biyomidodomu oowooyingga oweyeroro, oni doongeye kiringomu yooneneyerootoni, ene doongetero oo kenoyingo. 22 Ngundiro tero yokoro, Yisasdo Yonro kirikiri oni erayagakuya eyingo. Asa, yari ooroya, Yonno eri. Oo ataga yarindo kenoro ingooteriku nga! Oni doongeye kiringomu ene doongetetenggo. Oni kekandeye bingo yero biyomi yeyingomu, ene mete tero, metemi endeyootenggo. Oni gorimambudodomu ngu goweye metemi tetenggo. Oni sodeye tuwoomu, mera mande ingootenggo. Oni kumooyingomu, ko keta ootoogetenggo. Angoyi oni, ene Anutro mande keta mesarango nga ingootenggo. 23 Oni ene noro newendemo hamoo tero buribari ma teyingo ngu, asa, ngu oni ngu, ene mete oni oni tero oruwa. Eyingo.
24 Sonoyeroyingo Yonro kirikiri oni erayagaku mande ngundiro ingoro, ene Yon tanggeyimo ko oorowuworiyo. Ngu naruno, Yisasdo oni simoo bareno Yonro eyingo. Kuri oni kini kingo merako nguno, ye oororo ndawu ooga kenoyingo? Ye nggusi duwoo doogobo yowooraringootoni, kenowero oorowuyingo, bine; ngundi ye oororo oningga oo buribari tetoni kenoro oorowuyingo, bine? Kini, Yon ngu ngundiro oni kini. 25 Ngundi ye ndawu ooga kenowero oorowuyingo? Oni gura towikumba gome gomemu tero oodoni kenowero, bine? Kini, ingoyi! Oni towikumba gome gomemu tero ngu, ene sitowiyedodo tero, enengo ya gome oruwanggo. Kini, Yon ngundiro kini. 26 Ene ye ndawu ooga kenowero oorowuyingo? Ye Anutro ingondudu eyingo oningga kenowero, bine? Yo, no yeno hamoo eteno. Yon ngu Anutro ingondudu eyingo oni. Enendo Anutro ingondudu eyingo oniku, ngu dagayeroro, enendo nangge urungga oorengo. 27 Ngu Yonngga, nguro Anutro mandeno Anutdo enengo Nangonimboya ngandiro eyingo.
Ingo, no oni gura sureyootoowe, ngundo noro mandene yoro, ge koretegunoro oororo, gengo oore yomosiyonggunowa. Eyingo. (Malakayi 3:1)
28 No yeno eteno. Yondo Anutro ko teteku ngu, ngu oni merako ngano ko tero oorootenggoku, ngu bidodo dagayeroote. Ene oni Anutro nowoondoye hamoo teyingo, ko noro mandene keyootenggoku ngu muringga ngundo Yon ko yanggango tewoku ngu dagaro urungga. Eyingo.
29 Yisasdo Yonro mande etoni, oni simoo bare bidodo ingoro yokoro, asa, simoo baredoya, digi beye yoyingo oniya eyingo. Yo, Anutro mande murini ngu gome oorengo. Eyingo. Ngu oni ngu, ene Yon kandeyimo sono kundingiyi gimuyingo. 30 Ene Parisi oni, ko mamana mande kandangero etuyeroyingo oni nguya, ene Yondo ma sonoyeroyingo. Ene ngu Anutdo oore gomemu etuyerootoni, ene kootu inoro yokoyingo.
31 Yisasdo eyingo. Nondo nga naruno, oni simoo bare endeyootenggoku ngaro muriye wirikootoowe, ndadiro oningga ngundiro? 32 Ene ngu simooye iriritero ngandiro teyingo. Ene ende kewooroko bibitero, enengo nangge meno manggaru tero ewanggo. Noorendo sumbi uwootooye, ye yambo ma utoro kunoyingo. Noorendo oni kumootoni ngguyinggayi tero nowoondoyi teweroyi yambo urewootoku, ye ma sendoyingo. Eyingo. Simooye gidega oo tetoyi ko nguro simooye guminggado sureye kiniteyingo. 33 Ene sonoyeroyingo Yondo omburo, ene oo manongoyingo ma nero, Wayin sonoyi nguya ma neyingo. Yendo ngu ewonggo. Mbooro biyomi eneno ooroote, ero eyingo. 34 Ene Oniro Nangoni Kirarongo omburo, ene oowari nero, sono nguya netoni, yendo ngu kenoro etenggo. Kenoyi, nga oningga nga, ngu oo bidodo nemukoro, Wayin sonoyi nguya gome gome neteku nga! Nga oningga nga, ngu beye yoyingo oni, weti mbumbuwadodo oni nguro dobooye, ero etenggo. Noorendo oo gura tetoowe ngu, ngu bidodo ye nguro ma ingootenggo. 35 Oni simoo bare Anutno nowoondoye hamoo teyingo ngu, enengo keta oruweroyi ngu enggedodo. Oni gidarega keta oruweroyi gomemu ngu kenoro ngundiro ingootenggo. Anutro mande ngu hamoo oorengo, ero ingootenggo.
Weti Mbumbuwadodo Baregado Yisas Keyi Bo Urumimbo Sonowooyingo
36 Naru gurano, Parisi oninggado Yisas negongootoni, enengo yano ombutoni, eneya gobooro oo neweroyimboro eyingo. Ngundiro etoni, asa, Yisasdo omburo, eneya oo neweroyimboro oororo, Parisi oningga ngundo yano uro, oo neweroyi yabano bibiteyingo. 37 Ngu endemo nguno, bare gura oruwo. Ngu barega ngu, ene buribari sebo barese muri biyomi keyooteku, ngundo ingoworomu, Yisas Parisi oningga nguro yano uro, oowari netenggo. Nguro ngu, barega ngu ene ootoogero, digi nggusiyi gomenggano bo urumi ndindingo gomengga yoro ombuyingo. 38 Ngu barega ngu omburo, Yisas kootuyisinanggo omburo, Yisas keyi damonimo dikaro sendootoni, doongeyi sonoyimbo uro Yisas keyi sonowootoni ngu, enengo tabango uyimbo yonggurumooyingo. Ngundiro tero, Yisas keyinggaku dureyoro, nguno bo urumi gomengga ngu wendoro, ngundo Yisas keyi sonowooyingo.
39 Parisi oninggado Yisasno etoni, enengo yano ombuwokungga, ngundo ngundiro tetoni ngu, kenoro, ene ngandiro ero ingoyingo. Nga oningga nga, ngu Anutro ingondudu eyingo oni tetoni ngu, asa, ene barega ngaro murini biyomini ngu kenoro ingoro asa, nga bare biyomingga ngando omburo tanggeyimo roogo yetoni, ma ombuwa, ero ingoyingo.
40 Ngundiro ingootoni, Yisasdo ngu oninggakuro ingonduduningga ngu gumi ero eyingo. Sayimon, no geno mande gura ewero. Etoni, Sayimondo eyingo. Oo etuyeroyingo oni, mete mandega ngu e. Eyingo.
41 Yisasdo mande adingayi gura eyingo. Beyedodo oninggado oni eraya beye gumimboro yunoyingo. Oni gurano doobe onibi eraya kande eraya (500 Kina) inoro, ko oni gurano doobe kandegura (50 Kina) nangge inoyingo. 42 Kootuyisina, beyeku wendangero gumi ngundiro inoweroyi nguya ereremo kini. Nguro beye simburiga, ngundo nguno yokori, ero eyingo. Arisa, ngu oni erayaga ngu, onendo beye simburiga nguro gome oorengo ingoro eroruwa? Eyingo.
43 Sayimondo ngundiro ingoro, gumi eyingo. Ngu oningga beye urungga kingo inoyingongga ngundo. Ngundiro etoni, Yisasdo ko eyingo. Ge hamoo nenengo ingoro ete. Eyingo.
44-45 Yisasdo baregakusina yowoorengoro, kenoro Sayimonya eyingo. Nga barega nga keno. No gengo ya newendemo ombutoowe, kene sonowooweroyi sono gura ge ma nunoyingo. Ene nga barega ngando enengo doongeyi sonoyimbo kene sonowoote. Ngundiro tero, enengo tabango uyimbo yonggurumooro yomosiyoote. Ge no ma yenggonaneroro dureneroyingo, kuri gengo yano ombuwonoku, ngunonggo omburo anangu nga! Ene nga bare weti mbumbuwadodoga ngando, ngu ene kenengga ame dureyowero gome ingoro, hahangero yade mayero dureyoote. 46 Ge noro tabane bo urumimbo ma sonowooro dowooyingo, nguro ngu, ene barega ngando moondeye dowooweroyi kumu bo urumi gome, ngundo kene sonowooro yoonenengoote. 47 Ngundiro nguro, no geno eteno. Nga barega ngando, ene noro nowoondoyi urungga oorengo teteku, nguro nondo enengo weti mbumbuwani urunggaku andangetoowe ute. Ene oni guraro weti mbumbuwani bodaga tewoku ngu, Anutdo ngu andangero inootoni uwa. Ngu oningga ngundo newende bodaga nangge Anutno esosootewa. Eyingo.
48 Yisasdo ngu barega nguya eyingo. Gengo weti mbumbuwage nondo kuri andangeteno. Eyingo. 49 Oni Yisasya oo newero bibitewonggoku, ngundo ngu ingoro, enengo nangge mande ero ingoro eyingo. Nga oningga nga, ngu oone, ene mete weti mbumbuwa andangero yokowa? Eyingo.
50 Yisasdo ngu barega nguya eyingo. Ge Anutro nowoondogemo hamoo teyingongga ngunonggo Anutdo ge ko goyoote. Ge mete sumangedodo toongeya nowoondoge imakeyingomo ootoo. Eyingo.