9
Yisasdo Enengo Kirikiri Oni Kande Eraya Kegidemboro Erayaga Ngu Ko Yunoyingo
(Matiyu 10:5-15; Mak 6:7-13)
Yisasdo enengo keyimo kirikiri oni kande eraya kegidemboro eraya ngu negoyerootoni, omburo yowuruwooyingo. Ngundiro tetoyi, Yisasdo mbooro biyomi ko sayi muri gura gura nguya yomosiyoweroyi yanggango urungga yunoro rogoyeroyingo. Ngundiro sureyerootoni, saro, Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo enengo simoo bare sobowooteku muri nguro mandeni ngu ero etuyeroro, ko sayiye nguya yomosiyerootoyi, mete teyingo. Yisasdo ene eyingo. Ye sawero ngu, oo sitowi gura gura ma yowero. Ye usudogo, kasi, oowari, oo uriyowero digi beye, towi nengguro eraya eraya ma yowero. Oni gurado yoyoya, enengo yano utoningga ngu, ye komo ngu yanggano nguno nangge oriyi. Ye ootoogero saweroyi narunggano, nguno nangge, ngu yangga ngu yokoya sayi. Ye yoyoro yano ma utoyiga ngu, asa, ye ngu endega ngu yokoya sayi. Yengo keyemo ende nguro gugukakawu nogoru keyemo damoowoku, ngu enengo endemo nguno ko gasiyootoyiga uni. Ngundiro tetoni ngu, endemo oni ngu enengo muriye biyomi nguro nangge ingondudu tero oruwanggo. Eyingo. Ngundiro etoni ingoro ngu, asa, ene sayingo. Ene ende bidodomo saro, Anutro mande gome mesarango ngu wesiyoro ero etuyeroro, sayi oni oowooyingga ende bidodomo yomosiyerootoyi, metemi temukoyingo.
Herodndo Yisasro Mandeni Ingoro Nguro Ingondudu Urungga Teyingo
(Matiyu 14:1-2; Mak 6:14-16)
Yuda mera nguro oo bidodo sobowooyingo oni koreteyingo oowooyi Herod, ngundo Yisasro kirikiri onindo oo tetenggoku, nguro mandeni ingoro, nguro ingonduduni buribari ingoyingo. Ndadiro nguro, gidaregado sonoyeroyingo Yondo kumoononggo, ko ootoogete, ero eyingo. Gidaregado eyingo. Ilayiya ko omburo tunootete, ero etoyi, gidaregado, ero eyingo. Oni gidaregado etenggo. Anutro ingondudu eyingo oni gura ko ootoogewo, eyingo. Ngundiro nguro, Herodndo eyingo. Nondo Yon bungeyi toongootoowe kumooyingo. Ngundo binengga ngundiro ko muri gura gura tetoni, nguro mandeni etoyi ingooteno, bine? Eyingo. Herod nguya Yisas kenoro ingoweroyimboro doongetero sobowooyingo.
Yisasdo (5,000) Oni Simoo Bare Oowari Yunoyingo
(Matiyu 14:13-21; Mak 6:30-44; Yon 6:1-13)
10 Aposel oni ko mayero, Yisasno ko tewonggoku, nguro mandeni eyingo. Yisas enengo kirikiri oni nangge yoyoro, oni simoo bare gidarega yoyokoro enesu nangge, ende gura oowooyi Betisayida ngu tanggeyimo oorowuyingo. 11 Ene simoo bare ngundiro yeyoro ingoro, enebana keyeroro oorowuyingo. Ene ngu simoo bare keyeroro mayetenggoku ngu yeyoro, sureye ma kini yeyingo. Kini, ene oni oni tero, Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo simoo bare enengo sobowooteku muringga, nguro mande ngu wesiyoro ero etuyeroyingo. Gidarega sayidodomu yomosiyeroyingo.
12 Ngu sangga ngu suwootetoni, Yisas enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayaga, ngundo Yisasno omburo eyingo. Ge simoo bare nga yoyokootooga, enengo endemo songo songo saya oowari kenoya neya wereyi. Ndawugaro nguro, noore ngano kingo merako ngano oorootetoku, nga merako ngano oni kini. Ero eyingo.
13 Ene Yisasdo mande gumi eyingo. Yendo nangge oowari yunootoyi newanggo.
Ngundiro etoni, enebana eyingo. Noore oowari kini. Noorengo oomanongoyingo ngu kandegura, ko iso eraya nangge nguya ooroote. Noorendo bine saya oowari uriyoya mayeya nga simoo bare nga bidodo yunootooye, mete newanggo, bine? Eyingo. 14 Simoo nangge kandangetoyi, 5,000 teyingo.
Arisa, Yisasdo kirikiri onino eyingo. Ye ooroya oni ngu kandayeroya onibi eraya kande eraya, (50), wata gura gura bibitetoyiga ngundiya tambuga tambuga bibiteyi. Eyingo. 15 Yisasro kirikiri onikundo ngu tetoyi, oni simoo bareku ngundiro bibitemukoyingo. 16 Ngundiro tero, oo manongoyingo kandeguragaku, ko iso erayagaku yoro yowuruwooro dowooro, sambono randoro doongetero, Anutno esosootero yokoro, oo manongoyingoku iso erayagaku nguya oososowooyingo. Ngundiro tero, enengo kirikiri oniku yunootoni, ngundo oni simoo bareku bayetero yunoyingo. 17 Ngundiro tetoyi, oni simoo bare oowari netoyi, kawuye pakini yemukoyingo. Ene oowari gugumi oodoni ngu yowuruwooro si kande eraya kegidemboro eraya (12) siriyootoyi, manggowoomo ooreyingo.
Pitando Yisasro Damoni Yootunoro Eyingo
(Matiyu 16:13-19; Mak 8:27-29)
18 Naru gurano, Yisas enesu nangge songo ootooro, ene yemboongero oruwo. Enengo kirikiri onindo nangge tanggeyimo oorowuyingo. Ngu naruno, Yisasdo kirikiri oniku sumoo yunoro eyingo. Oni simoo baredo noya ndadiro etenggo. No ndawu oningga, ero etenggo? Eyingo.
19 Kirikiri onindo gumi eyingo. Ene ngandiro etenggo. Ge ngu sonoyeroyingo Yon; gidaregado etenggo. Ge Ilayiya; ko gidaregado etenggo. Ge Anutro ingondudu eyingo oni kurimiku gura ko ootoogewo, ero etenggo.
20 Yisasdo yowoorengoro, kirikiri oniya eyingo. Ene yendo ngu noya ndawu oningga, ero etenggo? Ngundiro etoni, Pitando mandeni gumi eyingo. Ge ngu Krayis Anutdo noore yoyoweroyi nguro sunggi yeyingo oni. Eyingo.
Yisasdo Kumooro Ko Ootoogeweroyi Nguro Eyingo
(Matiyu 16:20-28; Mak 8:30-9:1)
21 Yisasdo mande yanggango oorengo kirikiri onino ero eyingo. Ye komo oni gidaregano nga mandega nga ma ewero ero soreyeroyingo. 22 Naru gurano, Yisasdo eyingo. Anutro Nangoni Oni Kirarongo ene ogingo urungga oorengo ingowa. Yudaro tabango oni, ko Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo oni, ko mamana mande etuyeroyingo oni, ngundo kootu inoro, ureyi kumoowa. Ene naru kabusa yokoro ko yokutuwootoni ootoogewa. Eyingo.
23 Ngundiro ero, enengo kirikiri oni mande gura yunoro eyingo. Oni gura no kenerowero ngu, ene komo enengo ingonduduni murini biyomingga ngu komo yokoya meyeya oodoni, nguro simoo bare nowoondoye hamoo ma teyingo, ngundo kowuri inowanggoku, ngu koorowoowa. Ene komo ngundiro tero, ngu keneroro endeyowa. 24 Oni gura enengo ingondudunimonggo nangge enengo oo teweroyi ko keta oruweroyi ingooteku ngu, asa, kootuyisina naru wengamo, ene oonootewa. Ene oni newende ngu bidodo Anutno yeteku ngu, ngu oningga ngu enengo ingonduduni oororo omburo teteku, ngu komo yokowa. Ngundiro tero ngu, asa, ene kootuyisina suwooyi sano Anutya keta oruwa. 25 Oni gura mera ngaro digi beye oo sitowi nguno ingonduduni bidodo yero endeyooteku ngu, kootuyisina, ene Setanro ende biyomimo oororo oruwaku, nguno ndadiro tero oo ngundo ene hooroowewa? 26 Oni gura noro mandene, ngaro oyimo yowaku ngu, asa, kootuyisina, no Oni Nangoni noro duridarine ko awane nguro Engel oni kundingiyi ombutetoku naruno, no enengo oyimo yowano. Ero eyingo. 27 No hamoo oorengo yeno eteno. Oni nga dikatenggoku nga ngu, gidarega ma kumooyingomo, ene oni oowooyingga oorengo Anutro nowoondoyemo hamoo teyingo murimo nguno uro kenowanggo. Eyingo.
Yisasro Moondeyi Yowoorengoro Guradiro Tunooteyingo
(Matiyu 17:1-13; Mak 9:2-13)
28 Yisasdo ngu mandega ngu ero yokoro, oode naru kandegura gidemboro kabusa yokoro, ene Pita, Yon, Yemus, oni kabusaga ngu yoyoro, mera puri gurano awuno, Anutno yemboongewero ooreyingo. 29 Yisas nguno yemboongero oodoni, enengo omukumundoongo yowoorengoro guradiro oorengo tunooteyingo. Enengo towikumbani nguya sarayi oorengo soru ngundiro wadori oorengo yeyingo. 30-31 Ngu naruno, Moses, Ilayiya oni erayaga, ngundo Anutro duridarinidodo tunootero Yisasya mande ero ingoyingo. Ngu oni erayaga, ngundo kootuyisina Yerusalem endemo nguno Yisas goweyimo oo tunooteweroyiku nguro mande mandeni ero ingoyingo. 32 Pita ko enengo dobookuriyi erayagakuya kubooyerootoni, werewero teyingo. Ene ma wereyingo, Yisasro moondeyimo oo wadori kenoro, ko oni songo erayaga nguromu nguya kenoyingo. 33 Ngu oni erayagaku yoyokoro sawero tetori, Pitando Yisasno eyingo. Oni urungga, noore ngano oruweroyi ngu gome. Ge etoyi ngu, noorendo mete tookoododo kabusa yewato. Tookoododo gura gengo, gura Mosesro, gura Ilayiyaro yewato. Eyingo. Ene Pitando ngu ma ingoro nguro ngundiro mande eyingo.
34 Pitando ngu mande ngu ewoodoni, sodedomangge goboore gura omburo, tabaye sanganimo ombutoni, ngundo ene bidodo doobeyerootoni nguro ene sosoreyingo. 35 Goboore newendemonggo Anutdo meno ero eyingo. Nga noro nangone nga! Nondo ene rogo tewonoku ngu! Ye komo enengo manggowo ngu ingoyi! Eyingo. 36 Ene mandeni ngu ingoro yokoro, ene doongetero Yisas enesu nangge kenootoyi oriyingo. Ene mande gura ma ero, ene nenetero oriyingo. Ngu naruno nguno, oo kenowonggoku ngu, oni gidaregano ma eyingo.
Yisasdo Simoo Oore Gurano Oombooro Biyomi Gura Yomosiyoyingo
(Matiyu 17:14-21; Mak 9:14-29)
37 Yangeni ngundiro purimonggo utoyi, simoo bare oowooyingga oorengo mewoosooro omburo Yisas garo ooreko yeyoyingo. 38-39 Ngu oni simoo bare urungga ngu kewooroyemonggo, oni gurado ngguyinggayi tero eyingo. Oo etuyeroyingo oni, no geno kira eteno. Ge noro nangone nga keno. No komo nangone guranangge nga. Oombooro biyomi gurado ene woorogongoro ngundiro dowootoni, ene sodedomangge, kiyero biyobiyomi tero ooroote. Ngu oombooro biyomingga, ngundo yanggango oorengo merako wenggeremootoni, uro sagaga tero nosiriri udoni kumootoni manggowoomo kooto sarayimu oorero ooroote. Ngu oombooro biyomingga, ngundo ene gome gome utoro goweyi urungga yomburiyoro ene sodedo ma yokoro toongete. 40 No kuri gengo kirikiri onino etoowe, ene ngu oombooroga ngu owetoyi toongeweroyi, ene ereremo kini. Eyingo.
41 Ngundiro etoni, Yisasdo mandeni gumi ero eyingo. Ye simoo bare, nga naruno ngano oorootenggoku, ye nowoondoyemo hamoo teyingo ngu kini. Yengo nowoondoye ngu nenengo oorengo kini. Naru ndadiro noyeya ootooro yengo kowuriye koorowooro oruwano? Ero, ene yowoorengoro oninggaku kenoro eyingo. Ge nangongge yoya omburi. Eyingo.
42 Ene nangoni yoro ombuwootori, ngu oombooro biyomingga, ngundo simooyenggaku yanggango oorengo wenggeremootoni merako wetoro sagaga tero yowooraringoro gome gome ureyingo. Yisasdo kandesisi tero ngu mboorogaku kenoro ero ene simooyenggaku yomosiyoro, yoro eweyi ko inoyingo. 43-44 Ngu simoo bare, ngu bidodo Anutro yanggangoni urungga ngu kenoro, ene urungga oorengo soriyokoyingo.
Ngu oo Yisasdo tewoku nguro, simoo bare ngu kenoro sosorero, nguro ingondudu urungga teyingo. Ngundiro tetoyi, ene Yisasdo enengo kirikiri onino ero eyingo. Ye mande nga gome sodeyeya, gome oorengo ingoyi! Naru bodaga nangge yokoro, Oni Nangoni ngu yoro oni songo kandeyemo yero yunowanggo. Eyingo. 45 Ene kirikiri onindo ngu mandega ngu gome ma ingoro, yoro dowooyingo. Mande ngu muri kombiteyingo, ene nguro nowoondoyemo gome ma ingoyingo. Nguro ene Yisasro sosorero nguro ma sumoo tero ingoyingo.
Kirikiri Oni Onendo Urungga Oruwa?
(Matiyu 18:1-5; Mak 9:33-37)
46 Yisasro kirikiri oniku enengo nangge mande ero, onendo songo bidodo dagayeroro urungga oruwa? Ero mande gumi gumi ero ronggeyoyingo. 47-48 Yisasdo enengo kirikiri oni nowoondoyemo ngu mandega ngu oodoni kenoro ingoro, ngundiro nguro, ene simooye bodaga yoro enengo tanggeyimo yero eyingo. Oni gura ene no oowoonemboro simooye ngandiro gura yoro yomosiyoro yoonenengowaku ngu, ene no hoorooweneroro yomosinerooteku ngundiro. Oni gura no hooroowenerooteku ngu, ene oni no awane surenerootoni, ngano ombuwonomungga ngu hooroowero yomosiyoote. Oni gura ye kewooroyemo nguno enengo oowooyi bingami ero ma okooro, ene Anutro ko nenengo tewaku ngu, hamoo oorengo, ngu oningga ngu, ene oni gidarega dagayeroro urungga tewa. Eyingo.
Oni Yeya Mundi Kini Ngu Yengo Dobookuriye
(Mak 9:38-40)
49 Ngu naruno, Yondo mandeni gumi eyingo. Oni urungga, noore oni gura kenootooye, ene ge oowoonggemo oombooro biyomi oweyerootoni kenowooto. Ene ngu noore ma keyeroro endeyootenggoku, nguro noorendo ene roogo teyinowooto. Eyingo.
50 Ene Yisasdo Yonya eyingo. Ye ene ma roogo teyinowero. Oni yeya mundiyi kini, ngu oningga ngu yengo dobooye. Eyingo.
Sameriya Oni Gidaregado Enengo Ende Sorengoro, Yisas Oweyingo
51 Yisas ngu sambo endemo ooreweroyi naru namoko tetoni ingoro nguro ene ingonduduni gosiyoro Yerusalem oorowuyingo. 52 Yisasdo oni gidarega sureyerootoni, enengo mandeni yoro oorowuyingo. Ngu oni ngu koretero Sameriya nguro ende gurano uro nguno Yisas oruweroyimboro oo yomosiyowero. 53 Ene ngu endemo oni, ngundo Yisas yoro, enengo yano oorowuwero yokoyingo. Ndadiro nguro, ene ingoyingo, Yisas ngu ene Yerusalem oorowute, ero ingoyingo. 54 Yisasro kirikiri oni eraya Yemus, Yon eragado enengo muriye biyomi kenoro sanggiri tero eworiyo. Oo Bidodo Simburi Simbunani, ge etooga, sambononggo de ombuya nga oni nga yodemukoni. Ngundiro eyingo. 55-56 Ene Yisasdo yowoorengoro yeyoro mamanayeroro yokootoni, asa, ene ende gurano sayingo.
Oni Yisas Keyoweroyimboro Nguro Mande
(Matiyu 8:19-22)
57 Yisasdo enengo kirikiri oniya yade ooreko oorowutoyi, oni gurado Yisasno omburo eyingo. Ge ende bidodomo toongeteku ngu no nguya kenggeroro no nguya toongewano. Eyingo.
58 Yisasdo ngu oningga nguro mandeni gumi eyingo. Mando ngu, ene mera newendemo takiyododo, ko nu nguya de sanganimo takiyododo, ene Oniro Nangoni ngu, ene bibitero wereweroyi musiyoni nguya kini. Eyingo.
59 Yisasdo oni guraya eyingo. Ge ombuya no keneroya oorowu. Eyingo.
Ene ngu oningga ngundo eyingo. Oo Bidodo Simburi Simbunani, ge mete noyokootoyi no oororo awane kumootoni kenoro, merengoorogo eme ko ombuwano. Eyingo.
60 Yisasdo nguro mande gumi eyingo. Nguno yoko, oni noro nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngundo ene sobowooya oodega kumootoningga ngu, enengo bingo merengooyi. Ene ge ngu ooroya, Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani ngundo simoo bare enengo sobowooteku, ngu wesiyoya oni simoo bare etuyero. Eyingo.
61 Oni gurado eyingo. Oo bidodo Simburi Simbunani, no nguya ge kenggeroro endeyowano. Ene gedo mete ero etoyi ngu, asa, no oororo nenengo oni kandeye dowoorogogo. Eyingo.
62 Ngundiro etoni, Yisasdo oningga nguro mandeni gumi eyingo. Anutdo oni gura enengo koni rogo teweroyimboro negongootoni nguno oodoni, ene ko gura gurano endeyoro oode ngu, asa, ngu oningga ngundo Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo enengo endega oni simoo sobowooteku, nguno ma uwa. Ero eyingo.