2
Chube ta dbe no no kwian ole malen Chube kwian
jwen siere ji chugege age me no gdale
Ngerutabi ba ulita bebi Chube gerua Jesucristo giti gai ulia gire ba toidu sugekare Chubege age me no Chube dollale malen ba ulita chegu kwian jogebakeda kare Chube gerua giti me uñadu bage Chube giti. Ba kledu chage age me no kwian na ulita agenga me no kare, ba kledu chage diali che dolla Satanás takalin kare, dolla Satanás ama dolla na ulita kle nga ngaña ngwalege chugagwalla, ama kle kwian ta gbe diali age me no Chube dollale. Ngeru che toidu kaire kwian agenga me no ulita kle toi kare, che ulita agedu me no diali dolla Satanás che ta gbu age kare. Che ulita medunga gwangea che ta me nobi ulita, che ulita tadu agekalin me no che tañachugu mo tale kare. Che ta me no giti che ulita chegu jiske Chube gwage kwian na ulita me Chubenu jiske kare, Chube ji gbe tirare kwian ulita giti bai chege jiske ama gwage. Agwa Chube mi ji gbe ene che Cristo gerua ganga giti che agedu me no gdale, Cristo giti Chube no no che ole malen ama mi che gbe ji chuge agedu me no giti. Ngeru che ulita chagedu sugekare Chubege age me no tanre diali, che chegu kwian jogebada kare sugekare Chubege che agedu me no kbiale, Chube che jun siere ji chugege che agedu me no gdale, e salengwli Chube che jaba gbuni gwade kare. Jesucristo jokeda kruge Chube ama jaba gbuni gwade mo kiralla giti gire Chube ama duni naskuni toi Chube ole nga ngaña giti. Jesucristo giti Chube che ta blitu no ama ole ene ama gwage che chege no trate me jiske, e salengwli che jo nga ngaña giti ule Jesucristo ole toi dba Chube ngena ko taingwli giti kare. Jesucristo giti Chube agedu no ene che alin ene chui aige gwangerugu be chke nate uñale ulita Chube no no che ole ulia Chube agedu tanre no che alin Jesucristo giti che bai nu Jesucristo gaba ulia. Ba ulita mo ta gbu Jesucristo gai ulia, e giti Chube ba jun siere ji chugege ba agedu me no gdale. Ba me tañachugadale ba gballa mo jun siere ji chugege, me dale ene. Chube ba jun siere ji chugege Jesucristo giti, ama agedu ene mau tale ba alin ama no no ba ole. Ba me tañachugadale mo tale: “Cha agedu no no Chube gwa giti malen Chube cha jun siere ji chugege.” Ba me tañachugadale ene, ba gballa me ñage mo gbe sugekare age me noge, Chube agedu no ba alin mau tale. 10 Chube che ta blitu ulita, ene che me chege age me no che agedu ngeru kare, gwangea Chube mo ta gbu che dodade mau alin age no ama takalin kare, nege Jesucristo giti ama che ta gbe age no daba na alin daba chudaboi ama takalin kare.
Chube kwian israelita kwian me israelita ulita
gbe ule kwaitre alin
11-12 Ba tachkedale ba toidu ngeru tangle giti sugekare Chubege, ba me kwian israelita chudalla, ba me Chubenu. Nege uñale bage Chube gerudu unsuialin tangle kwian israelita enusulian ole Chube be age no kwian israelita ulita alin be gdaite kage ama jwanngale siere ji chugege age me no gdale. Chube me gerudu ene ba enusulian ole be age no ama oindalla alin jwanle siere ji chugege ama age me no gdale. Ba me kwian israelita chudalla, ba me mo kwara tkangunga kwian onbre israelita mo kwara tkangunga kare, malen kwian israelita ulita gwa giti ba kwian sugaska. Kwian onbre israelita ulita mo kwara tkangunga Chube ama gbu age kare, ene suge amage ama Chubenu ulia. Agwa ba me israelita ba me agedu ene kwian israelita kare, ba ulita chegu sugekare kwian israelita ulitage. Ba me ñadu tañachuge Chube be age no ba alin ba ta gbe no trate Chube gwa giti ama be age kwian israelita ole kare. Ba tachkedale ba bitalla kaire ba ulita me israelita toidu ngeru tangle sugekare Chubege ba bebi Jesucristo gerua gai gire, ne suiale ba me Chubenu dale. 13 Agwa nege tangle ba Jesucristo gerua gau giti ba Chubenu ulia. Ngeru ba kledu sugekare bate Chubege, agwa nege tangle ba Jesucristo jokeda kruge gau ulia mo alin, e giti ba ta kle ule Chube ole. 14 Kaire Jesucristo giti cha ulita kwian israelita ba ulita kwian me israelita chege kwaitre alin mne gdaitre alin kare, ngeru cha kwian israelita chudalla ulita mo ta gbu ba dollale agwa Jesucristo gerua gai ulia giti che ulita me kle tañachuge ngeru kare kira bate modi mo ibade ongoru ongoru ngeru kare. Che Jesucristo gai ulia giti che ta chege ule kwaitre alin, suge chege nege che ulita Chubenu. 15 Unsuialin tangle cha kwian israelita ulita enusulian kada Moisés Chube gerua ketu kwian israelitage kwian israelita toidale trate Chube gwa giti, geru e giti kwian israelita kwian me israelita mo ta gbu diali kira bate modi ongoru ongoru. Agwa Jesucristo jokeda kruge gire geru chegu nganake kwian israelita me agedale dare ulita Moisés chadalla gerule kare kwian ta gbagda trate Chube gwa giti, Jesucristo Chube gerua no jagere gbu kwian ulita alin. Jesucristo giti kwian israelita kwian me israelita toidale no ule chudalla gdaitre alin kare me tañachuge ngeru kare. Ene Jesucristo giti kwian chudalla ulita ñage toi no modi ule ongoru ongoru. 16 Jesucristo jokeda kruge giti kwian ñage Chube uñe ñage chege no trate Chube gwage, kaire Jesucristo kwian israelita kwian me israelita ulita gbu mo skatemanallale me kira bate dare ngeru kare, ene kwian ulita ñage chege tañachuge salengwli kwian gdaitre alin kare.
17 Jesucristo chku nga dba ai giti Chube gerua no dbe kwianske ene geru chke uñale che ulitage ba kwian me israelita ulita cha kwian israelita ulita toidale no modi ulita Chube gwa giti. Ba kwian me israelita kledu sugekare Chubege me Chube gerua uñu, cha kwian israelita ulita Chube gerua uñu, cha ulita geru keruchugu Chube takalin kwian toi mine agwa cha ulita me agedu geru kledu gbaba gerule kare. Malen Jesucristo chku Chube gerua no jagere dbe che ulita alin, 18 che ulita Chube gerua e Jesucristo giti gau ulia gire Chube mo Oña kagu che alin ulita malen nege che ulita ñage gerule Chube che Ñenua ole salengwli Chube Oña gdaitre alin giti. 19 Malen Jesucristo giti nege ba kwian me israelita ulita ñage Chube uñe cha israelita kare. Nege ba me ngeru kare, ba Jesucristo gerua gai ulia giti ba me kle sugekare Chubege, Chube kle ba manade kle ba chudaboi kle age no ba alin salengwli ama kle age no cha israelita alin kare. Che ulita Jesucristo gerua gaba ulia che chege Chube bitalla kare, che ulita Chubenu. 20 Che ulita Chubenu salengwli ke ulla gbaite gbakle kare. Chube Jesucristo kagu nga dba ai giti ke gbaite kweri ma no trate gbakle ngeru kare. Gire Chube kwian gweale gbu Jesucristo gerua ketangale dabage, kwian e ulita Jesucristo gerua ketanga dabage chege salengwli ke ulita gbakle ke gbaite kweri no jegwale ulita dba tangle gerere kare. Che ulita bai kle Jesucristo gerua gai ulia nege tangle che chege salengwli ke na tanre gbakle ke ulita gbakle ngeru giti tangle kare. Gire ene che ulita chege kwaitre alin ke ulla kle chege gbaba ulita no kare. 21 Che ulita Jesucristo gerua ganga che u gbaitre alin gbakle kare. Che Chugagwalla Jesucristo giti Chube che ulita Jesucristo gerua ganga ulia gbe toi no trate ule kwaitre alin ama takalin kare kwian kle u gbe gbaite kare. Ene bdagli Chube gwa giti che amanu ulita ta be chege salengwli no trate ulita. 22 Jesucristo giti ba kwian me israelita chegu no kwaitre alin ule cha kwian israelita ole salengwli u gbaite gbakle kare. Chube mo Oña kagu toi che ulita tale, ene Chube Oña giti Chube kle che ole diali kaire che ta chege ama ole diali.