3
Kwian Chubenu toidale age no trate diali
Chube takalin kare
Ulia cha takalin bage suge Chube giti trate, che Ñenua Chube no no che ulita ole, che ama gerua gai ulia gire che ulita chege ama oliale, uliabi Chube che gau ama oliale, malen kwian me Chubenuge me suge che kwian Chubenu mine, kwian ene me Chube uñe malen kwian ege me suge che Chube olia kle toi giti. Ba cha bitalla ulita Jesucristo giti, ba ole cha gerule ulia, che ulita Chube oliale che ama gerua gaba giti. Chege me uñale trate che be chege mine bdagli, agwa uñale chege Jesucristo chieni gire che be gwage amadi agali mo gwagwa giti, chege be suge trate ama giti, chui ege che be chege no trate ama kare. Che ulita bai kaire kle mo ta gbebi biale Jesucristo chieni chuia manade ngwange, che kle mo ta gbe toi no trate salengwli Jesucristo no trate kare. Agwa kwian bai kaire kle age me no, kwian ene kle age Chube dollale, kwian ene me kle Chube gerua tallade kwian ene kle age diali me no. Agwa bage ulita uñale Jesucristo ni agenga me no sidri, ama no trate agenga no diali, ama chku nga dba ai giti che agenga me no ta blite ama ole talla me no jwennga siere chege, ama giti che tien gitiru ji chugege age me no gdale. Jesucristo no trate ulita, malen kwian bai kaire ta kle ama ole kwian ene me mo ta gbe age me no dare ama mo ta gbe age Chube takalin kare. Agwa kwian bai kaire kle chage age me no diali, kwian enege me suge Jesucristo giti ama me kle Jesucristo gerua gai ulia me Jesucristo uñe.
Ba ulita cha olia kare, cha gerule ba ole, ba me ni kwian gdaite chuge ngwadi ba ulita anblite ngwale age me noge. Kwian bai kaire kle age no trate diali Chube gwa giti, kwian ene no trate salengwli Jesucristo no trate kare. Agwa kwian bai kaire kle age me no diali ama kle tañachuge kare, kwian ene che dolla Satanánu, che dolla Satanás agedu me no gwangeabi kaire kle age diali, malen Chube Kirolla Jesucristo chku kwianske nga dba ai giti, ama chku kirachke che dolla Satanádi ene che dolla Satanás me chege age ulita Satanás takalin kare. Ulia che Chube oliale che me kle chage age me no diali, che kwian Chubenu ulitage Chube ta jagere ketaba toigda no Chube takalin kare malen che kwian Chubenu me kle chage mo ta gbaba age me no diali, che ulia Chube oliale, Chube che ta blitu toi no Chube takalin kare. 10 Kwian kle mo ta gbe age giti chke nate uñale chege trate ama Chubenu o ama che dolla Satanánu. Kwian bai kaire kle chage age me no, kwian kle age giti chke nate uñale chege ama me Chube oliale dale, ama che dolla Satanás oliale ama kle mo ta gbe agenga diali me no. Kaire kwian bai kaire me kle mo ta dbe no daba ole, e giti chke nate uñale chege ama kaire me Chube oliale dale, ama che dolla Satanás oliale.
Kwian Chubenu mo ta dbadale no daba ole diali
daba chudaboanga no
11 Ulia geru ai jo ba tkaba tanglebi, geru ai ene: Che mo ta dbadale no daba na ulita ole diali, kaire daba mo ta dbadale no che ole diali, che ongoru ongoru mo ta dbadale no mo ole nga suga no ole diali, geru ai chége uñalebi. 12 Che me mo ta gbadale me no daba ole che enusulian unsuialin kada Caín agedu kare, unsuialin Caín mo ta gbu me no ama mo daballa guda, Caín dolla Satanás olia. Cha geru kade bage ene: ¿Uñale bage mineade Caín mo daballa guda? Ulia cha gerule ba ole, Caín gwagedu ama daballadi age no ulita diali Chube gwa giti, sugedu Caínge Caín me no mo daballa kare Chube gwa giti, ama ta me no agenga me no diali agwa ama daballa agedu no diali Chube gwa giti, sugedu Caínge ene malen ama ta skochiu ama mo daballa guda. 13 Ulia ulia cha gerule ba cha bitalla ulita Jesucristo giti ole, sugedale bage kwian me Chubenu be jainchke badi ama be ba gbe boi daga ngwale Caín agedu mo daballa ole kare, ulia be boi ene ba ole agwa e giti ba me mo talladale. 14 Agwa ulia che Chubenu mo ta dbe no daba na ole gire e giti suge chege ulia che ta me ngeru kare che bebi Chube gerua Jesucristo giti gai ulia gire. Ne suiale che chegu sugekare Chubege che me Chube uñu malen che me mo ta du no daba ole. Agwa che me chegu e kare malen che mi joge boadalenga daga ngwale ji chuge tanre ngwadi che agedu me no kbiale, nege tangle Jesucristo gerua gai ulia giti che ta kle Chube ole, che kle mo ta dbe no daba ole giti suge chege che Chubenu ulia, che be toi chui tangle Chube ole. Suge chege kwian bai kaire me kle mo ta dbe no daba ole kwian e me Chubenu, ama be toi diali sugekare Chubege ama me Jesucristo gerua gai ulita giti. 15 Kwian bai kaire kle jainchke dabadi ene kaire kwian tale kwian kle mo ta gbe me no salengwli kwian daba gwangada kare, bage uñale ni kwian gdaite mo gwangada ñage mo ta gbe no jogedale toi chui tangle Chube ole nga ngaña giti.
16 Ulia Jesucristo mo ketu boalenga daga ngwale mo gwangeda che giti kwian agenga me noge, malen suge trate chege che mo ta dbadale no mine daba ole. Jesucristo mo ketu boalenga daga ngwale che ulita giti, e kare ene agwe che mo chugale ngwadi boi daga ngwale daba chudaboi giti Jesucristo agedu kare, che mo ta gbadale daba chudaboi no diali che ñage mangire batre kare. 17 Kwian gweale Chubenu lle molen tanre gire ama gwage daba nadi me lle molen, kwian lle molen daba ene chudaboadale, agwa kwian lle molen gwage dabadi me lle molen gire kwian me tai dage dabage kwian e me lle kete dabage, ¿ba tañachuge mine kwian ene giti? ¿Kwian e kle mo ta gbe no Chube ole? ¿Chube talla kle ama tale? Me dale. 18 Ba ulita cha olia kare Jesucristo giti, ba ole cha gerule, che Chubenu ulia me mo ta gbadale gerule alin allabi che no daba ole agwa me age no daba alin me daba chudaboi, che me kle mo ta gbe no daba ole ulia, che gerule che no daba ole che daba chudaboadale, ene ulia che kle tai dage dabage. 19 Che age no daba alin che toi ulita Chube gerua kle gbaba kare che alin, gire ene chege suge che kle age Chube takalin kare che Chubenu ulia, kaire agwe chege suge che ta kle no trate Chube gwa giti me jiske Chubege. 20 Che tañachuge mo tale che jiske lle gweale giti Chube gwage, che suge moge ene agwa kaire agwe sugedale chege Chube kiraske ama diali che age me no talla mlienga che chudaboi kade amage gire, amage suge che ta mine ama ole, ama alinge allabi uñale che jiske che me jiske ama gwa giti, ama ñage che ta gbe suge moge me jiske ama gwa giti.
21 Ba ulita cha bitalla Jesucristo giti, cha no ba ole, cha gerule ba ole, ulia che tale che me suge moge jiske lle gweale giti Chube gwa giti gire ene ulia che me mo ta dbalenga kennga gerule Chube ole, uñale chege che kle no trate ama gwa giti ama be che kerua gai ngwange no. 22 Ulia che Chubenu ulita kle Chube gerua Chube gbu che alin gai ulia, kaire che kle age ulita ama takalin kare ama gwa giti, gire ene Chube be lle ulita che kade amage ama be kete chege che kle ama gai ulia ñanale. 23 Chube geru jigu gbaba che alin ulita, geru e kle gerule ene: Che Chube Kirolla Jesucristo gadale ulia mo Chugagwallale kaire agwe che mo ta dbadale no diali daba ole ulita ongoru ongoru Chube che gbu age kare ulita. 24 Che ulita bai kaire kle Chube gerua gai dage ulia age diali Chube takalin kare, gire ene che ta kle Chube ole kaire Chube kle mo Oña gbe che tale che ta gbagda suge che Chubenu ulia.