19
Jesu kwian tke tangle kwian onbre
me ñage mo muiralla chuge ngwadi
Jesu gerudu ene ulita kwian geru jwannga amage ulita ole gire ama ulita jo siere nga Galileage jo nga Judeage jo chke chi Jordán kagda giti ongoru. Ne ngwadi kwian tanre chagedu Jesu nate gire Jesu kwian tanre oga dodadu. Kwian fariseo gweale chku Jesudi mo chuge Jesu ole, ama ulita takalin Jesu gerule gweale me no Moisés chadalla dollale, ene ama ñage Jesu gbe jiske e gdale, ta ene ole kwian fariseo ulita geru kadu Jesuge:
—Cha geru kade bage, ¿kwian onbre mo jwanba ñage mo muiralla chuge ngwadi muinga age gweale gdale? ¿Age ene e skwen no Chube gwa giti o skwen me no Chube gwa giti?
Jesu jaindunga:
—¿Ba me Moisés nu Chube gerua degaba unsuialin batabanga? Chada e gerule:
“Gwange jondege alin Chube nga ulita lle ulita dodadu, Chube kwian onbre dodadu kwian muire dodadu.”
Kaire chada e amaña gerule:
“Chube kwian dodadu ene onbre, muire, malen kwian onbre mo jwankalin muinga ole ama mo ñenua mo chebia chugadale ngwadi mo ta gbe ule muinga ole gire ene ama gdabonate chege kwian gdaitre alin kare ta salengwli ole.”
Moisés Chube gerua degu ene. Nege cha gerule ba ulita ole, kwian mo jwanba me chege kwian gdaboke kare agwa Chube gwa giti ama boke chege kwian gdaitre alin kare onbre muinga ole muinga onbre ole, ama boke ta chegedale ule salengwli. Ulia me no kwian onbre mo gbe sugekare mo muirallage, Chube muinga ketu onbrege, Chube onbre ketu muingage, Chube kwian gbu mo jwen ene, malen onbrenu muirenu me ñage age ama takalin kare joge siere muingage o muinga joge siere onbrege, e me no Chube gwa giti.
Jesu gerudu ene gire kwian fariseo gerudu Jesu ole dare:
—Agwa kaire Moisés nu Chube gerua degaba unsuialin gerule onbre mo muiralla chugakalin ngwadi, onbre e chada degadale kete mo muirallage, chada e gerule muinga e me amanu dare, onbre age ene gire onbre ñage mo muiralla chuge ngwadi. E ulia ba kle gerule kare, gire ¿mineade Moisés chada degu ene?
Jesu jaindunga:
—Ulia gwange jondege alin Chube kwian onbre dodadu kwian muire dodadu mo jwanle toi no ule diali, agwa ba ulita ta mnoare ba me Chube gerua gbakalin gdadi no age Chube takalin kare, ba ulita agekalin mau tale ba takalin kare, malen Chube Moisés ta gbu chada dege ene kwian ulita alin. Cha gerule ba ole, muinga mo jwanba me kle chage onbre na ole ke giti agwa kle toi no mo ñengulalla alin allabi ole, gire muinga e ñengulalla ama chuge ngwadi mo jwen muinga na ole, onbre e kle age me no Chube gwa giti, Chube gwage e salengwli onbre e kle mo chuge ke giti muinga e ole kare.
10 Jesu gerudu ene ulita kwian fariseo ole gire kwian geru jwannga Jesuge gerudu Jesu ole:
—E ene ulia ba kle gerule kare onbre toidale no ule diali mo muiralla ole me ñage mo muiralla chuge ngwadi, ma no kwian onbre chege gballa me mo jwen muinga ole.
11 Jesu jaindunga:
—Ulia mnoare kwian onbre alin mo ta gbe toi no ule diali mo muiralla ole me mo muiralla chuge ngwadi, agwa kaire mnoare onbre alin chege gballa diali me mo jwen muinga ole, agwa Chube onbre gweale ta gbe chege toi gballa me mo jwen muinga ole. 12 Kwian onbre gweale menga chebia kote me ñage toi muinga ole me ñage kirogwa molen muinga giti, malen onbre ene kle chege gballa me mo jwen. Kwian onbre gweale ole kwian na me no kle age gweale gire ene onbre e me ñage kirogwa molen muinga giti, malen onbre ene kle chege gballa me mo jwen. Kwian onbre gweale ta lle boakalin Chube alin allabi, malen onbre ene kle mo ta gbe toi gballa me mo jwen, onbre bai kaire ta chegekalin toi ene lle boi Chube alin Chube gerua kete kwian nage, noare ama alin mo ta gbe kiraske me mo jwen chege toi gballa diali lle boi Chube alin —Jesu gerudu ene ulita kwian geru jwannga amage ole.
Kirogwa tanre dbachie Jesuge
13 Kirogwa ñenua kirogwa chebia tanre chiu mo kirogwalla soli dbe Jesu kle ngwadi, kirogwa ñenua, chebia takalin Jesu ko gbe kirogwa soli e giti gerule Chube ole Chube age no kirogwa alin Chube kirogwa manade no. Kwian geru jwannga Jesuge ulita gwagedu kwian tanre edi chie kirogwa dbe Jesu kle ngwadi gire ama ka bo kirogwa ñenua ole chebia ole:
—¿Lledale ba kle chie kirogwa dbe Jesuge? ¡Joga, joga siere, ba me chie kirogwa dbe Jesuge!
14 Kwian geru jwannga ka bo ene kirogwa dbanga ulita ole gire Jesu gerudu kwian geru jwannga ole:
—Me no ka boi ene kirogwa ñenua ole chebia ole, ba ama ulita chugene chie mo kirogwalla dbe chage. Kirogwa soli ta kle biale Chube gerua gai blike, kirogwa talla ene kare Chube takalinge, kwian ulita bai kaire mo ta gbe ulia Chube ole kirogwa talla ene kare ole, kwian ene chege Chubenu, ama be toi diali chui tangle Chube ole.
15 Jesu gerudu ene kwian geru jwannga ole gire kirogwa ñenua, chebia ulita chiu mo kirogwalla dbe Jesuge, Jesu ko gbu kirogwa ulita gdaite gdaite giti, Jesu gerudu Chube ole Chube age no kirogwa alin kirogwa manade no. Jesu agedu ene kirogwa ulita dbachiu amage alin, gire Jesu jo siere nga ege.
Kwian gdaite igi tanre molen chke gerule Jesu ole
16 Kwian onbre gdaite chku tienda Jesudi geru gweale kade Jesuge, ama gerudu Jesu ole:
—Ba kwian tkanga tangle geruge, cha takalin ba geru kete chage, ¿cha llema no boadale nga dba ai giti gire ene cha ñage toi no diali chui tangle Chube ole nga ngaña giti?
17 Jesu jaindunga onbre e kalen:
—¿Mineade ba kle geru kade chage lle no boi giti? Kwian ulita nga dba ai giti ni gdaite agenga no agwa gdaitre alin agenga no kle, e Chube. Cha gerule ba ole, ba ta toikalin no diali chui tangle Chube ole, ba mo ta gbale Chube gerua unsuialin Chube ketu Moisége gbe gdadi geru e gai dage.
18 Jesu gerudu ene gire kwian onbre e geru kadu Jesuge:
—Chube geru ketu Moisége, Moisés geru e ulita degu, ¿geru e bai cha gadale dage?
Jesu gerudu:
—Chube geru ketu Moisége kwian toidale mine Chube gwa giti, Moisés Chube gerua e degu unsuialin, chada e gerule:
“Ba me daba gweda.
Ba onbre mo jwanba me mo chuge ke giti muinga na ole, ba muinga mo jwanba me mo chuge ke giti onbre na ole.
Ba me skwe boi daba ngeru.
Ba me geru jinade ngwale daba na dollale.
19 Ba mo ñenua mo chebia gadale dage.
Kaire agwe ba mo ta dbadale no daba na ulita ole salengwli ba kle mo ta dbe no mo ole kare.”
Ba agedale ene geru ai kle gerule kare ene ba toi no diali chui tangle Chube ole.
20 Kwian onbre gerudu Jesu kalen:
—Geru e ulita cha nu gaba dage, cha kle toi geru e ulita kle gerule kare. ¿Llema dare cha me kle age cha me kle gai dage? ¿Llema dare kle cháge boadale?
21 Jesu jaindunga:
—Ba takalin chege no trate Chube gwa giti, ba jogedale lle banu ulita chbade, igi ulita lle e ñana ba kete kwian me lle molenge. Ba age ene ulita gire ba chieni cha kle ngwadi ba mo ta gbe chage cha ole diali geru jwen chage. Gire ene ba be kle biale joge toi diali chui tangle Chube ole nga ngaña giti, Chube be age no ba alin ba age no ñanale.
22 Kwian onbre Jesu keruchugu gerule ene gire ama joni ta olire tanre ole, onbre e lle molen tanre, malen ama me ta lle ulita chbadakalin Jesu gerudu kare ama ole. 23 Kwian e joni gire Jesu gerudu kwian geru jwannga ulita ole:
—Cha gerule ulia ba ulita ole, mnoare kwian lle molen tanre alin Chube gerua gai ulia mo ta gbe age ulita Chube takalin kare. Agwa kwian me age ene kwian me ñage toi diali chui tangle Chube ole nga ngaña giti. 24 Cha gerule nakwaite ba ole kwian lle molen tanre giti, kwian lle molen tanre alin mnoare Chube gerua gai ulia age Chube takalin kare, kwian ene kle mo ta dbe no no mo llea tanre ulita ole malen mnoare ama alin mo ta gbe mo llea chuge ngwadi Chube gerua gai ulia mo alin age Chube takalin kare, mnoare kwian ene alin mo ta dbe ma no Chube ole ama kle mo ta dbe no mo llea olege, kwian ene me ñage mo ta gbe age Chube takalin kare salengwli bda kweri kadakle camello me ñage joge tangle agu kwebege kare.
25 Kwian geru jwannga Jesuge Jesu keruchugu gerule ene gire ama ulita chegu tañachuge tanre ma ngle geru e giti, ama geru kadu Jesuge:
—E ene ulia mnoare age Chube takalin kare ba kle gerule kare, gire ¿chema ñage age ulita Chube takalin kare, ene toi no diali chui tangle Chube ole nga ngaña giti?
26 Jesu gwagedu ama ulitadige, Jesu gerudu:
—Kwian agali gballa me ñage age ulita Chube takalin kare me ñage age mau alin agali toi diali chui tangle Chube ole. Agwa Chube alin allabi ñage kwian kira gbe age ulita Chube takalin kare ñage kwian gbe toi diali chui tangle ama ole. Chube alin allabi ñage age ulita, lle ulita me mno ama alin boadale.
27 Gire Pedro gerudu Jesu ole:
—Cha ulita geru jwannga bage kle chage ba ole diali geru jwen bage, cha ulita mo llea ulita nga dba ai giti chugu ngwadi gire cha ulita mo ta gbu chage diali ba ole baini kaire ba kle joge ngwadi. Cha ulita agedu ulita ba gerudu kare onbre lle molen tanre ole, ¿cha ulita be llema gai bdagli mo ta gbe chage no ene ba ole ñanale?
28 Jesu jaindunga:
—Chui bdagli Chube be lle ulita nga ngaña giti nga dba ai giti dodadeni nakwaite jagere, gire ne suiale Chube be cha gbe gerule nga ulita giti kwian ulita Chugagwallale, chui ege Chube gwa giti cha be gerule kwian nga ulitamu giti bai jiske Chube gwage bai me jiske Chube gwage. Ene kaire chui ege ba ulita geru jwannga chage kle chage diali cha ole nga dba ai giti, ba ulita be chege daba chugagwallale ule cha ole gerule kwian ulita giti, chui ege cha be ba ulita gbe ba bitalla ulita israelita mne gdataboko giti gdaboke chugagwallale gerunga kwian e ulita giti bai jiske bai me jiske Chube gwage. 29 Kaire cha gerule ba ole, kwian ulita bai kaire mo ta dbe ma no cha ole kwian kle mo ta dbe no mo bitalla ulita olege mo llea ulita olege, kwian ene ta kle biale mo llea chuge ngwadi kaire mo bitalla chuge ngwadi cha gerua dbe gdale. Kwian u chuge ngwadi, kwian dbi chuge ngwadi, kwian mo daballa chuge ngwadi, kwian mo ñenua chuge ngwadi, kwian mo chebia chuge ngwadi, kwian mo kirogwalla chuge ngwadi, kwian bai mo ta gbe lle gweale o bitalla gweale chuge ngwadi ene cha gerua dbe kwian nage gdale, kwian ege Chube be lle ma no ma ngle kwian e nu lle chugaba ngwadige kete amage nga dba ai giti kwian ene age cha takalin kare ñanale, kaire bdagli kwian ene be toi no diali chui tangle nga ngaña giti Chube ole. 30 Cha gerule ba ulita ole, nege nga dba ai giti kwian gweale kle suge moge ma kweri daba nage, chui bdaglige kwian ene be ma soli Chube gwa giti Chube ngwadi. Agwa nege nga dba ai giti kwian gweale suge moge ma soli daba nage, chui bdaglige kwian ene be ma kweri Chube gwa giti Chube ngwadi —Jesu gerudu ene ulita kwian geru jwannga amage ole.