21
Jesu joge chage burro soli giti una Jerusalénge
Jesu jo chage dare una Jerusalén ngnagu jo chke kodi una Jerusalénge ule kwian geru jwannga amage gdataboko giti gdaboke ole, una soli kada Betfagége chege kodi kodi una Jerusalénge Ngwiskinro Jwichugalla gdoge dba. Ama ulita jo chke ne ngwadi, gire Jesu kwian geru jwannga amage gdaboke kagu mo ngeru, Jesu gerudu ama boke ole:
—Joga gdabonate cha ngeru una soli kle ngeruge, ba be joge chke una soli ege burro chebia ule soli ole be skwen bage ba ngwange lugabada glige, ba ama skatrennga, ba chie ama gdaboke dbe chage. Kwian gweale geru kade bage lledale ba kle burro e skatrennga, ba gerule kwian e ole: “Cha Chugagwalla takalin burro aige, me sbali cha Chugagwalla be burro ai gdaboke kageni naskuni aini.”
4-5 Jesu kwian geru jwannga amage gdaboke kagu ene burro jwen ama alin chagedale giti una Jerusalénge, ene ai ulita boidu Jesu ole kwian Chube gerua ketanga unsuialin Chube gerua degu kare, chada e gerule:
“Ba gerule kwian una Siónmu ole (una amaña kada Jerusalén), ba gerule kwian e ulita ole: ‘Gwagede ba Chugagwalla kweridi chie ba ulitaske.
Ama me kle mo ta gbe chie ba ulitaske kwian chugagwalla kweri nga dba ai giti kle mo ta gbe kare, ama kle chie chage burro soli giti, burro chebia teru alin dbanga, ama solia giti ba Chugagwalla kweri kle chie chage ba ulitaske.’ ”
Chube gerua degaba unsuialin gerule ene Jesu giti.
Kwian geru jwannga Jesuge gdaboke jo agedu ulita Jesu ama kagu age kare. Ama chiu burro chebia dbe ule burro soli ole Jesu kle ngwadi, ama mo ñometralla gitiru gbu burro soli trigda giti Jesu alin, gire Jesu skwendu burro soli giti, gire Jesu jo chage dare una Jerusalén ngnagu burro soli giti. Kwian tanre kledu Jesu ngwange jon jegwale, kwian e ngle mo ñometralla gitiru treun dba jonkare Jesu gai ngwange no mo Chugagwallale kweri, kwian gweale na ugananga tkunga gbu jonkare, e giti burro soli chagedu Jesu gwaru. Kwian tanre chagedu Jesu gwangerudba kaire Jesu natedba, kwian e ulita kledu ngaute nga suga no ole Jesu giti:
—¡Nga suga noare chadi ba giti! Noare ba chiu cha ulita Chugagwallale, suge chage ulia ba che chugagwalla kweri unsuialin David oindalla. Noare Chube ba kagu nga dba ai giti cha ulita alin. Chube kle nga ngaña giti, ama noare ama kweri, ama kle age no tanre cha ulita alin ba giti —kwian tanre ngautu ene jonkare Jesu gai ngwange no Jesu gai mo Chugagwallale kweri.
10 Jesu jo chke una Jerusalénge ule kwian ngle kle ngaute ole gire kwian ulita toinga una ege chegu tañachuge tanre kledu boi giti, me sugedu amage kle boi mine, ama ulita me chegu ngwedi ama chagedu geru kade tanre moge ongoru ongoru Jesu giti:
—¿Kwian e mine? ¿E chema?
11 Kwian nglea kle chage Jesu ole kwian toinga una Jerusalénge keruchugu geru kade ene moge gire ama jaindunga:
—E Jesu kle chage, ama kwian toinga una Nazarege nga kweri Galileage, ama Chube gerua ketanga.
Jesu kwian lle chbadanga lle giganga kage siere
u gerungwa Chube olege
12 Una Jerusalénge Jesu jo u gerungwa Chube olege, u ege kwian tanre skwendu Jesuge lle chbade kaire lle gige, kaire kwian kledu igi blite daba na ole u ege. Jesu gwagedu kwian ulitadi age ene ulita gire Jesu ama ulita kagu siere, Jesu mesa igi blitangwa blitunga ulita kaire Jesu glidrega beusi chbadanga toingwalla chbadangwa blitunga ulita, ene kwian me ñage lle chbade dare eni. 13 Jesu agedu ene, gire Jesu ka bo kwian e ulita ole:
—Uñale ba ulitage Chube gerua degaba unsuialin gerule u ai giti, chada e gerule:
“Chube gerudu: ‘U ai chanu chegedale u gerungwa cha ole alin allabi.’ ”
Chube gerua degaba unsuialin gerule ene agwa ba ulita kle u ai gai mo alin, ba kwian skwere, ba kle lle chbade dabage kwangleare, ene ba igi gai ngle mo alin, Chube gwage e me no, e salengwli ba kle u Chubenu gai mo alin skwe boanga daba na ngeru kare —Jesu gerudu ene ulita kwian ole.
14 Jesu kledu u gerungwa Chube olege gire kwian tanre gwagwa me kaire kwian tanre sera kwebanga jo chke Jesudige u ege, Jesu kwian oga ene ulita dodadu. 15 Kwian gerunga Chube ole daba alin chugagwalla tanre kaire kwian daba tkanga tangle Moisés chadalla giti tanre kledu eni, ama ulita gwagedu Jesudi kwian oga ulita dodade ene, kaire ama ulita kirogwa soli tanre keruchugu ngaute no Jesu giti u gerungwa Chube olege, kirogwa e ulita kledu gerule: “¡Nga suga noare chadi ba giti che chugagwalla unsuialin David oindalla chiu nege, ba cha Chugagwalla!” Kirogwa soli ngautu no ene Jesu giti gire kwian gerunga Chube ole chugagwalla ulita kaire kwian daba tkanga tangle Moisés chadalla giti ulita skochiu Jesudige, 16 ta skochie ole ama gerudu Jesuge:
—¿Geru suge bage kirogwa e ulita kle gerule mine ba giti?
Jesu jaindunga:
—Ima, geru suge chage. Chube gerua degaba unsuialin gerule kirogwa e giti, ¿ba me chada e batabanga? Chada e gerule:
“Kirogwa soli jalindi nga be suga noare Chube giti, malen ama be Chube ollade be kle mo gate diali no trate Chube giti.”
Ba chada e batunga tanre agwa me suge bage chada e kle gerule mine.
17 Jesu gerudu ene kwian e ulita ole, gire Jesu jo siere ne ngwadige jo una soli kadakle Betaniage, chui ege ngajrege Jesu gbedu una ege.
Jesu gli gbe jogeda me gbachiu gdale
18 Nagbietege ngabebita Jesu joni chage naskuni una Jerusalén ngnagu ule kwian geru jwannga amage ole, ama ulita kledu chage jonkare gire Jesu bli ole, Jesu tadu blikalin. 19 Jesu gwagedu gli kadakle higueradige jonke gire ama jo gli e gitigu gligba gweale jwen gutadale, gligba me skwenduge gutadale glinanga jegwale, gliga alin skwendu Jesuge gire Jesu gerudu glige:
—¡Chui aige gwangerugu ba mi gbachie dare, ni kwian gdaite be ñage ba gba gute!
Jesu gerudu ene gire sugeti allabi gli jokeda. 20 Kwian geru jwannga Jesuge ulita gwagedu Jesu agedu ene gli ole gire ama chegu tañachuge tanre, geru kadu Jesuge:
—Gli kle no, ¿mineade gli e jokeda sugeti ngwale? Gli jogeda bedre bedre, gli me ñage jogeda blike ene gli e jokeda kare.
21 Jesu jaindunga:
—Cha gerule ulia ba ole, ba mo ta gbe ulia Chube ole Chube gai ulia me tañachuge ni sidri mo tale Chube me ñage age ba alin, ba mo ta gbe ulia ene Chube ole gire Chube kiralla giti ba ñage age ulita. Ba ñage age cha agedu kare gli ole, kaire ta amaña giti ba ñage age ma ngle cha agedu aige, ba ñage gerule jwichuga aige: “¡Joga siere nga aige, joga bleske!” Ba gerule ene jwichugage mo ta gbaba ulia Chube ole giti gire Chube be jwichuga kage bleske ba gerudu kare. 22 E kare ene ba gerule Chube ole lle gweale giti ba takalin ama age ba alin kare, kaire ba mo ta gbe ulia Chube ole Chube be age ba alin ulia ba gerudu ama ole kare, ba lle kade Chubege ta ene giti gire ulia Chube be age ba alin ba takalin kare.
Jesu kira tanre molen, kwian geru kade Jesuge
Jesu kle age chema kiralla giti
23 Jesu jo chkeni una Jerusalénge gire jo u gerungwa Chube olege, ama kledu ne ngwadi kwian tke tangle Chube giti gire kwian gerunga Chube ole daba alin chugagwalla mneite kaire kwian israelita chugagwalla juma mneite, ama ulita chku Jesudige, geru kadu Jesuge:
—¿Chema ba kagu age ba kle age kare? ¿Chema kiralla giti ba kle age ulita?
24-25 Jesu jaindunga:
—Cha kaire agwe geru kade gbaite bage: ¿Chema Juan-Bautista kagu? ¿Chube Juan-Bautista kagu kwian ñe chiske o kwian Juan-Bautista kagu kwian ñe chiske? Cha gerule ba ole, ba jainnga cha kalen chema Juan-Bautista kagu, gire cha be geru kete bage chema cha kagu age ulita cha kle age kare.
Jesu gerudu ene gire kwian ulita bai geru kadu Jesuge chegu gerule tanre modi Jesu geru kadu amage giti:
—¿Che jainnga mine Jesu kalen? Che gerule Chube Juan-Bautista kagu kwian ñe chiske, gire Jesu be geru kade chege: “¿Gire mineade ba me Juan-Bautista gerua cha giti gau ulia?” 26 Agwa che gerule kwian Juan-Bautista kagu, gire kwian ulita be che keruchuge be age gweale me no che ole gerule ene gdale, che kennga gerule ene, kwian kle tañachuge ulia Chube Juan-Bautista kagu Chube gerua kete kwiange. ¿Malen che gerule mine ama ole Juan-Bautista giti?
27 Kwian geru tragu ene modi Juan-Bautista giti gire ama mo ta gbu gerule Jesu ole:
—Cha ulitage me uñale chema Juan-Bautista kagu.
Gire Jesu gerudu ama ole:
—Kaire agwe cha mi gerule ba ole chema cha kagu age ene ni cha be gerule ba ole chema kiralla giti cha kle age aini ba ulita gwa giti.
Jesu geru ñachuge onbre kirolla gdaboke giti
28 Jesu gerudu dare kwian israelita chugagwalla ulita ole:
—Cha be geru ñachuge bage onbre kirolla gdaboke giti, ba ulita cha keruchuge no ene ba be ñage gerule cha ole ba tañachuge mine onbre kirolla e giti. Onbre gdaite kirolla gdaboke molen, ñenua gerudu kirogwa gdaite ole: “Cha kirolla, cha takalin ba joge lle boi deage cha alin nege.” 29 Kirolla e jaindunga ñenua kalen: “Cha me ta jogekalin lle boi deage nege, cha mi joge.” Kirolla gerudu ene agwa bigwa ama ta jwlitedu ama jo lle boi deage ñenua alin. 30 Kaire ñenua gerudu kirolla gdaite na ole: “Cha kirolla, cha takalin ba joge lle boi deage cha alin nege.” Kirolla e jaindunga: “Ima, cha be joge lle boi deage ba alin.” Kirolla e gerudu ene agwa bigwa ama ta jwlitedu ama me jo dale.
31 Jesu geru ñachugu ene gire Jesu geru kadu kwian israelita chugagwalla ulitage:
—¿Kirogwa gdaboke e miamne agedu ñenua takalin kare?
Kwian jaindunga:
—Ñenua gerudu kirogwa ngeru ole, ama alin allabi agedu ñenua takalin kare.
Jesu gerudu:
—Ba gerudu ulia. Cha gerule ba ole, kwian igi ganga chugagwalla emperador nga Romamu alin kaire muinga mo chbadanga kwian onbrege, kwian ene ulita giti suge ba ulitage kwian agenga me no me no, ba ulita gwage amadi ama lle me no boanga, ama ulita salengwli kirogwa ngeru kare mo ta gbu age ñenua alin. Kwian e agedu me no me no agwa bigwa ama ta jwlitedu Chube ole, nege ama kle Chube gai ulia kle mo ta gbe age ulia Chube takalin kare, ama chege no trate Chube gwa giti ama Chubenu malen ama be toi bdagli Chube ole nga ngaña giti. Agwa ba me dale, ba ulita salengwli kirogwa bai ñenua gerudu bdagli ole kare, ba kle gerule ngwale mo ka giti alin ba ta agekalin no Chube takalin kare, agwa ba me kle Chube gai ulia me kle mo ta gbe age ulia Chube takalin kare, malen ba me Chubenu ba mi ñage toi bdagli Chube ole nga ngaña giti. 32 Juan-Bautista chiu ba ulita tke tangle Chube giti, ama gerudu ba ulita ole ba mo ta blitadale Chube ole ba jogedale siere ba kle age me noge toi no Chube gwa giti Chube takalin kare, agwa ba me Juan-Bautista gerua gau ulia ba me agedu ama gerudu kare. Agwa kwian igi ganga kaire muinga mo chbadanga kwian onbrege, kwian ene tanre Juan-Bautista keruchugu Juan-Bautista gerua gau ulia, ama mo ta blitu joge siere ama kle age me noge chage no Chube takalin kare. Ba gwagedu kwian edi mo ta blite ene Chube ole, ba gwagedu kwian edi agwa ba me mo ta blitu Chube gai ulia —Jesu gerudu ene kwian israelita chugagwalla ulitage.
Jesu geru ñachuge kwian uvagba ngama
mananga me no giti
33 Jesu geru na ñachugu kwian israelita chugagwalla tanre kle mo litaba Jesudi alin, Jesu gerudu:
—Cha gerule ba ulita ole, kwian onbre gdaite uvagba ngama gbu gire ama gere tku uva ngama giti tangle, kaire ama nga dodadu uvagba chia ogangwa, kaire ama dbi gweale jigu ngwale uva ngamaske u gbangwa, ama ke ulla dodadu jeike ngaña uva ngamaske uva manangwa. Uva ngama mauña lle e bo ulita bigire ama kwian gweale gau uva ngama manangale, ama uva ngama ketu kaire u uva manangwa ketu uva ngama mananga ulitage, uva ngama mauña uva ngama jigu uva manangage gire ama jo toi nga batege. 34 Chui jo sbali gire uva mauñage chku uñale uvagba joge dabe suia chku gire uva mauña kwian lle boanga gweale mo alin kagu uvagba bonga amanu kade mo alin kwian uva manangage. 35 Kwian lle boanga e ulita jo chke kwian uva manangadige uvagba kade uva manangage, kwian uva mananga ulita kira batu ama ulita ole, uva mananga kwian lle boanga gdaite guda, ama lle boanga gdaite lendegu, ama lle boanga gdaite skiu ke giti. 36 Boidu ene gire kwian uva mauña kwian lle boanga na ma ngle kagu uvagba amanu nate. Lle boanga e ulita jo chke uva manangadige gire kwian uva mananga agedu kwian lle boanga e ulita ole salengwli agedu lle boanga kagaba ngeru ulita ole kare. 37 Bdagli kwian uva mauña kirolla amanu kagu uvagba nate. Ama tañachugu mo tale: “Cha be mo kirollanu kage, uñale chage kwian uva mananga ulita be cha kirolla gai dage gai ngwange no.” Uva mauña tañachugu ene, malen ama mo kirolla kagu. 38 Kwian uva mananga ulita gwagedu uva mauña kirolladi chie ama gitigu, gire ama ulita gerudu modi ongoru ongoru: “Kwian chiu e uva ngama mauña kirolla, bdagli ama be chege ama ñenua llea ulita dbia ulita mauñale. Ale ama gweda, ene lle ulita be chege chege, che be chege uva ngama ai ulita mauñale.” 39 Uva mananga ulita gerudu ene modi gire ama uva mauña kirolla gau du siere uva ngamallage, gire ama ulita uva mauña kirolla guda.
40 Jesu geru ñachugu ene ulita gire geru kadu kwiange:
—¿Ba tañachuge mine geru e giti? Kwian uva mauñage be chke uñale boidu ulita ama kirolla ole gire ¿ama be age mine kwian uva mananga ulita ole?
41 Kwian israelita chugagwalla ulita jaindunga Jesu kalen:
—Kwian uva mauñage be chke uñale, gire ama mi tai dage kwian agedu me no ama kirolla olege, ama be kirolla jia gbe kwian e ulitage be kwian e gweda. Kaire agwe ama be kwian na gbe uva ngama manade kwian bai mo ta gbe uvagba bonga uva mauñanu kete uva mauñage uvagba joge dabe suiale.
42 Jesu gerudu ama ulita ole:
—Ulia ba gerudu e ulia. Cha gerule ba ole, Chube be age ene kwian ole kwian bai me Chube Kirolla gai ulia. ¿Ba me nu Chube gerua batabanga? Chube gerua degaba unsuialin tangle gerule Chube Kirolla be boi giti, chada e gerule:
“Kwian u dodanga ke gbu gerere, ke gbaite ama mliunga, ama gerudu ke e me no dale ke e ngwale, agwa ke e ama mliunga, ke e ma no ke na ulitage.
Kwian ke gbu ulita gerere, nga bebi ke gbaite alin gere me kle kiraske, ke mliabanga gbere gerere gire u chegu kiraske.
Ai ulita Chube dodadu malen nga suga noare chedige.”
Chube gerua degaba unsuialin gerule ene. 43-44 Cha gerule ba ole ke e giti, kwian gweale joge chke dba ke e giti kwian lentige, ke e joge chke dba kwian giti kwian mnuña alin chege ke e kote. Cha salengwli ke mliabanga kare, kwian bai me cha gai ulia ama salengwli kwian u dodanga kare, kwian bai me ta cha gakalin ulia, bdagli kwian ene be boi tanre daga ngwale be chege ji chuge diali. Cha gerule ba ole, ba kle age cha ole salengwli kwian uva mananga agedu kwian uva mauña kirolla ole kare, ba me cha gakalin ulia malen Chube be mo gerua cha giti kete kwian nage kwian me israelitage, kwian e be geru e gai ulia.
45 Jesu geru ñachugu ene ulita gire sugedu trate kwian gerunga Chube ole daba alin chugagwalla ulitage kaire kwian fariseo ulitage Jesu kle gerule ama ulita giti. 46 Gire e giti ama ulita skochiu tanre Jesudi, ama ulita tadu Jesu gakalin blike tkale skage gwaleda agwa ama ulita kendunga kwian ngleadi age Jesu ole, kwian ngle kle Jesu gai kwian Chube gerua ketangale malen kwian Jesu dollale kendunga age Jesu ole ama tadu agekalin kare.