೩ ಯೋಹನಃ ಪತ್ರಂ
Ⅰ ಪ್ರಾಚೀನೋ ಽಹಂ ಸತ್ಯಮತಾದ್ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೀಯೇ ತಂ ಪ್ರಿಯತಮಂ ಗಾಯಂ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಂ ಲಿಖಾಮಿ|
Ⅱ ಹೇ ಪ್ರಿಯ, ತವಾತ್ಮಾ ಯಾದೃಕ್ ಶುಭಾನ್ವಿತಸ್ತಾದೃಕ್ ಸರ್ವ್ವವಿಷಯೇ ತವ ಶುಭಂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಞ್ಚ ಭೂಯಾತ್|
Ⅲ ಭ್ರಾತೃಭಿರಾಗತ್ಯ ತವ ಸತ್ಯಮತಸ್ಯಾರ್ಥತಸ್ತ್ವಂ ಕೀದೃಕ್ ಸತ್ಯಮತಮಾಚರಸ್ಯೇತಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯೇ ದತ್ತೇ ಮಮ ಮಹಾನನ್ದೋ ಜಾತಃ|
Ⅳ ಮಮ ಸನ್ತಾನಾಃ ಸತ್ಯಮತಮಾಚರನ್ತೀತಿವಾರ್ತ್ತಾತೋ ಮಮ ಯ ಆನನ್ದೋ ಜಾಯತೇ ತತೋ ಮಹತ್ತರೋ ನಾಸ್ತಿ|
Ⅴ ಹೇ ಪ್ರಿಯ, ಭ್ರಾತೃನ್ ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷತಸ್ತಾನ್ ವಿದೇಶಿನೋ ಭೃाತೃನ್ ಪ್ರತಿ ತ್ವಯಾ ಯದ್ಯತ್ ಕೃತಂ ತತ್ ಸರ್ವ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಸಿನೋ ಯೋಗ್ಯಂ|
Ⅵ ತೇ ಚ ಸಮಿತೇಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತವ ಪ್ರಮ್ನಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ದತ್ತವನ್ತಃ, ಅಪರಮ್ ಈಶ್ವರಯೋಗ್ಯರೂಪೇಣ ತಾನ್ ಪ್ರಸ್ಥಾಪಯತಾ ತ್ವಯಾ ಸತ್ಕರ್ಮ್ಮ ಕಾರಿಷ್ಯತೇ|
Ⅶ ಯತಸ್ತೇ ತಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾ ಯಾತ್ರಾಂ ವಿಧಾಯ ಭಿನ್ನಜಾತೀಯೇಭ್ಯಃ ಕಿಮಪಿ ನ ಗೃಹೀತವನ್ತಃ|
Ⅷ ತಸ್ಮಾದ್ ವಯಂ ಯತ್ ಸತ್ಯಮತಸ್ಯ ಸಹಾಯಾ ಭವೇಮ ತದರ್ಥಮೇತಾದೃಶಾ ಲೋಕಾ ಅಸ್ಮಾಭಿರನುಗ್ರಹೀತವ್ಯಾಃ|
Ⅸ ಸಮಿತಿಂ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪತ್ರಂ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಕಿನ್ತು ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಯೋ ದಿಯತ್ರಿಫಿಃ ಪ್ರಧಾನಾಯತೇ ಸೋ ಽಸ್ಮಾನ್ ನ ಗೃಹ್ಲಾತಿ|
Ⅹ ಅತೋ ಽಹಂ ಯದೋಪಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮಿ ತದಾ ತೇನ ಯದ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯತೇ ತತ್ ಸರ್ವ್ವಂ ತಂ ಸ್ಮಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ಯತಃ ಸ ದುರ್ವ್ವಾಕ್ಯೈರಸ್ಮಾನ್ ಅಪವದತಿ, ತೇನಾಪಿ ತೃಪ್ತಿಂ ನ ಗತ್ವಾ ಸ್ವಯಮಪಿ ಭ್ರಾತೃನ್ ನಾನುಗೃಹ್ಲಾತಿ ಯೇ ಚಾನುಗ್ರಹೀತುಮಿಚ್ಛನ್ತಿ ತಾನ್ ಸಮಿತಿತೋ ಽಪಿ ಬಹಿಷ್ಕರೋತಿ|
Ⅺ ಹೇ ಪ್ರಿಯ, ತ್ವಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಮ ನಾನುಕ್ರಿಯತಾಂ ಕಿನ್ತು ಸತ್ಕರ್ಮ್ಮೈವ| ಯಃ ಸತ್ಕರ್ಮ್ಮಾಚಾರೀ ಸ ಈಶ್ವರಾತ್ ಜಾತಃ, ಯೋ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಮಾಚಾರೀ ಸ ಈಶ್ವರಂ ನ ದೃಷ್ಟವಾನ್|
Ⅻ ದೀಮೀತ್ರಿಯಸ್ಯ ಪಕ್ಷೇ ಸರ್ವ್ವೈಃ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮ್ ಅದಾಯಿ ವಿಶೇಷತಃ ಸತ್ಯಮತೇನಾಪಿ, ವಯಮಪಿ ತತ್ಪಕ್ಷೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದ್ಮಃ, ಅಸ್ಮಾಕಞ್ಚ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಸತ್ಯಮೇವೇತಿ ಯೂಯಂ ಜಾನೀಥ|
ⅩⅢ ತ್ವಾಂ ಪ್ರತಿ ಮಯಾ ಬಹೂನಿ ಲೇಖಿತವ್ಯಾನಿ ಕಿನ್ತು ಮಸೀಲೇಖನೀಭ್ಯಾಂ ಲೇಖಿತುಂ ನೇಚ್ಛಾಮಿ|
ⅩⅣ ಅಚಿರೇಣ ತ್ವಾಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮೀತಿ ಮಮ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಸ್ತೇ ತದಾವಾಂ ಸಮ್ಮುಖೀಭೂಯ ಪರಸ್ಪರಂ ಸಮ್ಭಾಷಿಷ್ಯಾವಹೇ|
ⅩⅤ ತವ ಶಾನ್ತಿ ರ್ಭೂಯಾತ್| ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮಿತ್ರಾಣಿ ತ್ವಾಂ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಜ್ಞಾಪಯನ್ತಿ ತ್ವಮಪ್ಯೇಕೈಕಸ್ಯ ನಾಮ ಪ್ರೋಚ್ಯ ಮಿತ್ರೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ಕುರು| ಇತಿ|