ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ
Ⅰ ಈಶ್ವರಪುತ್ರಸ್ಯ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಾರಮ್ಭಃ|
Ⅱ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಗ್ರನ್ಥೇಷು ಲಿಪಿರಿತ್ಥಮಾಸ್ತೇ, ಪಶ್ಯ ಸ್ವಕೀಯದೂತನ್ತು ತವಾಗ್ರೇ ಪ್ರೇಷಯಾಮ್ಯಹಮ್| ಗತ್ವಾ ತ್ವದೀಯಪನ್ಥಾನಂ ಸ ಹಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಷ್ಯತಿ|
Ⅲ "ಪರಮೇಶಸ್ಯ ಪನ್ಥಾನಂ ಪರಿಷ್ಕುರುತ ಸರ್ವ್ವತಃ| ತಸ್ಯ ರಾಜಪಥಞ್ಚೈವ ಸಮಾನಂ ಕುರುತಾಧುನಾ| " ಇತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ವಾಕ್ಯಂ ವದತಃ ಕಸ್ಯಚಿದ್ರವಃ||
Ⅳ ಸಏವ ಯೋಹನ್ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ಮಜ್ಜಿತವಾನ್ ತಥಾ ಪಾಪಮಾರ್ಜನನಿಮಿತ್ತಂ ಮನೋವ್ಯಾವರ್ತ್ತಕಮಜ್ಜನಸ್ಯ ಕಥಾಞ್ಚ ಪ್ರಚಾರಿತವಾನ್|
Ⅴ ತತೋ ಯಿಹೂದಾದೇಶಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರನಿವಾಸಿನಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾ ಬಹಿ ರ್ಭೂತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮಾಗತ್ಯ ಸ್ವಾನಿ ಸ್ವಾನಿ ಪಾಪಾನ್ಯಙ್ಗೀಕೃತ್ಯ ಯರ್ದ್ದನನದ್ಯಾಂ ತೇನ ಮಜ್ಜಿತಾ ಬಭೂವುಃ|
Ⅵ ಅಸ್ಯ ಯೋಹನಃ ಪರಿಧೇಯಾನಿ ಕ್ರಮೇಲಕಲೋಮಜಾನಿ, ತಸ್ಯ ಕಟಿಬನ್ಧನಂ ಚರ್ಮ್ಮಜಾತಮ್, ತಸ್ಯ ಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಚ ಶೂಕಕೀಟಾ ವನ್ಯಮಧೂನಿ ಚಾಸನ್|
Ⅶ ಸ ಪ್ರಚಾರಯನ್ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ, ಅಹಂ ನಮ್ರೀಭೂಯ ಯಸ್ಯ ಪಾದುಕಾಬನ್ಧನಂ ಮೋಚಯಿತುಮಪಿ ನ ಯೋಗ್ಯೋಸ್ಮಿ, ತಾದೃಶೋ ಮತ್ತೋ ಗುರುತರ ಏಕಃ ಪುರುಷೋ ಮತ್ಪಶ್ಚಾದಾಗಚ್ಛತಿ|
Ⅷ ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಜಲೇ ಮಜ್ಜಿತವಾನ್ ಕಿನ್ತು ಸ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾನಿ ಸಂಮಜ್ಜಯಿಷ್ಯತಿ|
Ⅸ ಅಪರಞ್ಚ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕಾಲೇ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ನಾಸರದ್ಗ್ರಾಮಾದ್ ಯೀಶುರಾಗತ್ಯ ಯೋಹನಾ ಯರ್ದ್ದನನದ್ಯಾಂ ಮಜ್ಜಿತೋಽಭೂತ್|
Ⅹ ಸ ಜಲಾದುತ್ಥಿತಮಾತ್ರೋ ಮೇಘದ್ವಾರಂ ಮುಕ್ತಂ ಕಪೋತವತ್ ಸ್ವಸ್ಯೋಪರಿ ಅವರೋಹನ್ತಮಾತ್ಮಾನಞ್ಚ ದೃಷ್ಟವಾನ್|
Ⅺ ತ್ವಂ ಮಮ ಪ್ರಿಯಃ ಪುತ್ರಸ್ತ್ವಯ್ಯೇವ ಮಮಮಹಾಸನ್ತೋಷ ಇಯಮಾಕಾಶೀಯಾ ವಾಣೀ ಬಭೂವ|
Ⅻ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಆತ್ಮಾ ತಂ ಪ್ರಾನ್ತರಮಧ್ಯಂ ನಿನಾಯ|
ⅩⅢ ಅಥ ಸ ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ದಿನಾನಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ವನ್ಯಪಶುಭಿಃ ಸಹ ತಿಷ್ಠನ್ ಶೈತಾನಾ ಪರೀಕ್ಷಿತಃ; ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತಾಸ್ತಂ ಸಿಷೇವಿರೇ|
ⅩⅣ ಅನನ್ತರಂ ಯೋಹನಿ ಬನ್ಧನಾಲಯೇ ಬದ್ಧೇ ಸತಿ ಯೀಶು ರ್ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶಮಾಗತ್ಯ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರಯನ್ ಕಥಯಾಮಾಸ,
ⅩⅤ ಕಾಲಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಞ್ಚ ಸಮೀಪಮಾಗತಂ; ಅತೋಹೇತೋ ರ್ಯೂಯಂ ಮನಾಂಸಿ ವ್ಯಾವರ್ತ್ತಯಧ್ವಂ ಸುಸಂವಾದೇ ಚ ವಿಶ್ವಾಸಿತ|
ⅩⅥ ತದನನ್ತರಂ ಸ ಗಾಲೀಲೀಯಸಮುದ್ರಸ್ಯ ತೀರೇ ಗಚ್ಛನ್ ಶಿಮೋನ್ ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತಾ ಅನ್ದ್ರಿಯನಾಮಾ ಚ ಇಮೌ ದ್ವೌ ಜನೌ ಮತ್ಸ್ಯಧಾರಿಣೌ ಸಾಗರಮಧ್ಯೇ ಜಾಲಂ ಪ್ರಕ್ಷಿಪನ್ತೌ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾವವದತ್,
ⅩⅦ ಯುವಾಂ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದಾಗಚ್ಛತಂ, ಯುವಾಮಹಂ ಮನುಷ್ಯಧಾರಿಣೌ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ|
ⅩⅧ ತತಸ್ತೌ ತತ್ಕ್ಷಣಮೇವ ಜಾಲಾನಿ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ಜಗ್ಮತುಃ|
ⅩⅨ ತತಃ ಪರಂ ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ದೂರಂ ಗತ್ವಾ ಸ ಸಿವದೀಪುತ್ರಯಾಕೂಬ್ ತದ್ಭ್ರಾತೃಯೋಹನ್ ಚ ಇಮೌ ನೌಕಾಯಾಂ ಜಾಲಾನಾಂ ಜೀರ್ಣಮುದ್ಧಾರಯನ್ತೌ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾವಾಹೂಯತ್|
ⅩⅩ ತತಸ್ತೌ ನೌಕಾಯಾಂ ವೇತನಭುಗ್ಭಿಃ ಸಹಿತಂ ಸ್ವಪಿತರಂ ವಿಹಾಯ ತತ್ಪಶ್ಚಾದೀಯತುಃ|
ⅩⅪ ತತಃ ಪರಂ ಕಫರ್ನಾಹೂಮ್ನಾಮಕಂ ನಗರಮುಪಸ್ಥಾಯ ಸ ವಿಶ್ರಾಮದಿವಸೇ ಭಜನಗ್ರಹಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸಮುಪದಿದೇಶ|
ⅩⅫ ತಸ್ಯೋಪದೇಶಾಲ್ಲೋಕಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮೇನಿರೇ ಯತಃ ಸೋಧ್ಯಾಪಕಾಇವ ನೋಪದಿಶನ್ ಪ್ರಭಾವವಾನಿವ ಪ್ರೋಪದಿದೇಶ|
ⅩⅩⅢ ಅಪರಞ್ಚ ತಸ್ಮಿನ್ ಭಜನಗೃಹೇ ಅಪವಿತ್ರಭೂತೇನ ಗ್ರಸ್ತ ಏಕೋ ಮಾನುಷ ಆಸೀತ್| ಸ ಚೀತ್ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಥಯಾಞ್ಚಕೇ
ⅩⅩⅣ ಭೋ ನಾಸರತೀಯ ಯೀಶೋ ತ್ವಮಸ್ಮಾನ್ ತ್ಯಜ, ತ್ವಯಾ ಸಹಾಸ್ಮಾಕಂ ಕಃ ಸಮ್ಬನ್ಧಃ? ತ್ವಂ ಕಿಮಸ್ಮಾನ್ ನಾಶಯಿತುಂ ಸಮಾಗತಃ? ತ್ವಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪವಿತ್ರಲೋಕ ಇತ್ಯಹಂ ಜಾನಾಮಿ|
ⅩⅩⅤ ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಂ ತರ್ಜಯಿತ್ವಾ ಜಗಾದ ತೂಷ್ಣೀಂ ಭವ ಇತೋ ಬಹಿರ್ಭವ ಚ|
ⅩⅩⅥ ತತಃ ಸೋಽಪವಿತ್ರಭೂತಸ್ತಂ ಸಮ್ಪೀಡ್ಯ ಅತ್ಯುಚೈಶ್ಚೀತ್ಕೃತ್ಯ ನಿರ್ಜಗಾಮ|
ⅩⅩⅦ ತೇನೈವ ಸರ್ವ್ವೇ ಚಮತ್ಕೃತ್ಯ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ, ಅಹೋ ಕಿಮಿದಂ? ಕೀದೃಶೋಽಯಂ ನವ್ಯ ಉಪದೇಶಃ? ಅನೇನ ಪ್ರಭಾವೇನಾಪವಿತ್ರಭೂತೇಷ್ವಾಜ್ಞಾಪಿತೇಷು ತೇ ತದಾಜ್ಞಾನುವರ್ತ್ತಿನೋ ಭವನ್ತಿ|
ⅩⅩⅧ ತದಾ ತಸ್ಯ ಯಶೋ ಗಾಲೀಲಶ್ಚತುರ್ದಿಕ್ಸ್ಥಸರ್ವ್ವದೇಶಾನ್ ವ್ಯಾಪ್ನೋತ್|
ⅩⅩⅨ ಅಪರಞ್ಚ ತೇ ಭಜನಗೃಹಾದ್ ಬಹಿ ರ್ಭೂತ್ವಾ ಯಾಕೂಬ್ಯೋಹನ್ಭ್ಯಾಂ ಸಹ ಶಿಮೋನ ಆನ್ದ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ನಿವೇಶನಂ ಪ್ರವಿವಿಶುಃ|
ⅩⅩⅩ ತದಾ ಪಿತರಸ್ಯ ಶ್ವಶ್ರೂರ್ಜ್ವರಪೀಡಿತಾ ಶಯ್ಯಾಯಾಮಾಸ್ತ ಇತಿ ತೇ ತಂ ಝಟಿತಿ ವಿಜ್ಞಾಪಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ|
ⅩⅩⅪ ತತಃ ಸ ಆಗತ್ಯ ತಸ್ಯಾ ಹಸ್ತಂ ಧೃತ್ವಾ ತಾಮುದಸ್ಥಾಪಯತ್; ತದೈವ ತಾಂ ಜ್ವರೋಽತ್ಯಾಕ್ಷೀತ್ ತತಃ ಪರಂ ಸಾ ತಾನ್ ಸಿಷೇವೇ|
ⅩⅩⅫ ಅಥಾಸ್ತಂ ಗತೇ ರವೌ ಸನ್ಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಸತಿ ಲೋಕಾಸ್ತತ್ಸಮೀಪಂ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ರೋಗಿಣೋ ಭೂತಧೃತಾಂಶ್ಚ ಸಮಾನಿನ್ಯುಃ|
ⅩⅩⅩⅢ ಸರ್ವ್ವೇ ನಾಗರಿಕಾ ಲೋಕಾ ದ್ವಾರಿ ಸಂಮಿಲಿತಾಶ್ಚ|
ⅩⅩⅩⅣ ತತಃ ಸ ನಾನಾವಿಧರೋಗಿಣೋ ಬಹೂನ್ ಮನುಜಾನರೋಗಿಣಶ್ಚಕಾರ ತಥಾ ಬಹೂನ್ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಾಞ್ಚಕಾರ ತಾನ್ ಭೂತಾನ್ ಕಿಮಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಂ ನಿಷಿಷೇಧ ಚ ಯತೋಹೇತೋಸ್ತೇ ತಮಜಾನನ್|
ⅩⅩⅩⅤ ಅಪರಞ್ಚ ಸೋಽತಿಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ವಸ್ತುತಸ್ತು ರಾತ್ರಿಶೇಷೇ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಬಹಿರ್ಭೂಯ ನಿರ್ಜನಂ ಸ್ಥಾನಂ ಗತ್ವಾ ತತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ|
ⅩⅩⅩⅥ ಅನನ್ತರಂ ಶಿಮೋನ್ ತತ್ಸಙ್ಗಿನಶ್ಚ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ ಗತವನ್ತಃ|
ⅩⅩⅩⅦ ತದುದ್ದೇಶಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತಮವದನ್ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾಸ್ತ್ವಾಂ ಮೃಗಯನ್ತೇ|
ⅩⅩⅩⅧ ತದಾ ಸೋಽಕಥಯತ್ ಆಗಚ್ಛತ ವಯಂ ಸಮೀಪಸ್ಥಾನಿ ನಗರಾಣಿ ಯಾಮಃ, ಯತೋಽಹಂ ತತ್ರ ಕಥಾಂ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಂ ಬಹಿರಾಗಮಮ್|
ⅩⅩⅩⅨ ಅಥ ಸ ತೇಷಾಂ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವೇಷು ಭಜನಗೃಹೇಷು ಕಥಾಃ ಪ್ರಚಾರಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ ಭೂತಾನತ್ಯಾಜಯಞ್ಚ|
ⅩⅬ ಅನನ್ತರಮೇಕಃ ಕುಷ್ಠೀ ಸಮಾಗತ್ಯ ತತ್ಸಮ್ಮುಖೇ ಜಾನುಪಾತಂ ವಿನಯಞ್ಚ ಕೃತ್ವಾ ಕಥಿತವಾನ್ ಯದಿ ಭವಾನ್ ಇಚ್ಛತಿ ತರ್ಹಿ ಮಾಂ ಪರಿಷ್ಕರ್ತ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ|
ⅩⅬⅠ ತತಃ ಕೃಪಾಲು ರ್ಯೀಶುಃ ಕರೌ ಪ್ರಸಾರ್ಯ್ಯ ತಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ವಾ ಕಥಯಾಮಾಸ
ⅩⅬⅡ ಮಮೇಚ್ಛಾ ವಿದ್ಯತೇ ತ್ವಂ ಪರಿಷ್ಕೃತೋ ಭವ| ಏತತ್ಕಥಾಯಾಃ ಕಥನಮಾತ್ರಾತ್ ಸ ಕುಷ್ಠೀ ರೋಗಾನ್ಮುಕ್ತಃ ಪರಿಷ್ಕೃತೋಽಭವತ್|
ⅩⅬⅢ ತದಾ ಸ ತಂ ವಿಸೃಜನ್ ಗಾಢಮಾದಿಶ್ಯ ಜಗಾದ
ⅩⅬⅣ ಸಾವಧಾನೋ ಭವ ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಕಮಪಿ ಮಾ ವದ; ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಯಾಜಕಂ ದರ್ಶಯ, ಲೋಕೇಭ್ಯಃ ಸ್ವಪರಿಷ್ಕೃತೇಃ ಪ್ರಮಾಣದಾನಾಯ ಮೂಸಾನಿರ್ಣೀತಂ ಯದ್ದಾನಂ ತದುತ್ಸೃಜಸ್ವ ಚ|
ⅩⅬⅤ ಕಿನ್ತು ಸ ಗತ್ವಾ ತತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಇತ್ಥಂ ವಿಸ್ತಾರ್ಯ್ಯ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಂ ಪ್ರಾರೇಭೇ ತೇನೈವ ಯೀಶುಃ ಪುನಃ ಸಪ್ರಕಾಶಂ ನಗರಂ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ನಾಶಕ್ನೋತ್ ತತೋಹೇತೋರ್ಬಹಿಃ ಕಾನನಸ್ಥಾನೇ ತಸ್ಯೌ; ತಥಾಪಿ ಚತುರ್ದ್ದಿಗ್ಭ್ಯೋ ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮಾಯಯುಃ|