Ⅰ ಅನನ್ತರಂ ಸ ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಯರ್ದ್ದನನದ್ಯಾಃ ಪಾರೇ ಯಿಹೂದಾಪ್ರದೇಶ ಉಪಸ್ಥಿತವಾನ್, ತತ್ರ ತದನ್ತಿಕೇ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಮಾಗಮೇ ಜಾತೇ ಸ ನಿಜರೀತ್ಯನುಸಾರೇಣ ಪುನಸ್ತಾನ್ ಉಪದಿದೇಶ|
Ⅱ ತದಾ ಫಿರೂಶಿನಸ್ತತ್ಸಮೀಪಮ್ ಏತ್ಯ ತಂ ಪರೀಕ್ಷಿತುಂ ಪಪ್ರಚ್ಛಃ ಸ್ವಜಾಯಾ ಮನುಜಾನಾಂ ತ್ಯಜ್ಯಾ ನ ವೇತಿ?
Ⅲ ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯವಾದೀತ್, ಅತ್ರ ಕಾರ್ಯ್ಯೇ ಮೂಸಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಮಾಜ್ಞಾಪಯತ್?
Ⅳ ತ ಊಚುಃ ತ್ಯಾಗಪತ್ರಂ ಲೇಖಿತುಂ ಸ್ವಪತ್ನೀಂ ತ್ಯಕ್ತುಞ್ಚ ಮೂಸಾಽನುಮನ್ಯತೇ|
Ⅴ ತದಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮನಸಾಂ ಕಾಠಿನ್ಯಾದ್ಧೇತೋ ರ್ಮೂಸಾ ನಿದೇಶಮಿಮಮ್ ಅಲಿಖತ್|
Ⅵ ಕಿನ್ತು ಸೃಷ್ಟೇರಾದೌ ಈಶ್ವರೋ ನರಾನ್ ಪುಂರೂಪೇಣ ಸ್ತ್ರೀರೂಪೇಣ ಚ ಸಸರ್ಜ|
Ⅶ "ತತಃ ಕಾರಣಾತ್ ಪುಮಾನ್ ಪಿತರಂ ಮಾತರಞ್ಚ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಜಾಯಾಯಾಮ್ ಆಸಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ,
Ⅷ ತೌ ದ್ವಾವ್ ಏಕಾಙ್ಗೌ ಭವಿಷ್ಯತಃ| " ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ಕಾಲಮಾರಭ್ಯ ತೌ ನ ದ್ವಾವ್ ಏಕಾಙ್ಗೌ|
Ⅸ ಅತಃ ಕಾರಣಾದ್ ಈಶ್ವರೋ ಯದಯೋಜಯತ್ ಕೋಪಿ ನರಸ್ತನ್ನ ವಿಯೇಜಯೇತ್|
Ⅹ ಅಥ ಯೀಶು ರ್ಗೃಹಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ತದಾ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಪುನಸ್ತತ್ಕಥಾಂ ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ|
Ⅺ ತತಃ ಸೋವದತ್ ಕಶ್ಚಿದ್ ಯದಿ ಸ್ವಭಾರ್ಯ್ಯಾಂ ತ್ಯಕ್ತವಾನ್ಯಾಮ್ ಉದ್ವಹತಿ ತರ್ಹಿ ಸ ಸ್ವಭಾರ್ಯ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯೇನ ವ್ಯಭಿಚಾರೀ ಭವತಿ|
Ⅻ ಕಾಚಿನ್ನಾರೀ ಯದಿ ಸ್ವಪತಿಂ ಹಿತ್ವಾನ್ಯಪುಂಸಾ ವಿವಾಹಿತಾ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಸಾಪಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀ ಭವತಿ|
ⅩⅢ ಅಥ ಸ ಯಥಾ ಶಿಶೂನ್ ಸ್ಪೃಶೇತ್, ತದರ್ಥಂ ಲೋಕೈಸ್ತದನ್ತಿಕಂ ಶಿಶವ ಆನೀಯನ್ತ, ಕಿನ್ತು ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಾನಾನೀತವತಸ್ತರ್ಜಯಾಮಾಸುಃ|
ⅩⅣ ಯೀಶುಸ್ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕ್ರುಧ್ಯನ್ ಜಗಾದ, ಮನ್ನಿಕಟಮ್ ಆಗನ್ತುಂ ಶಿಶೂನ್ ಮಾ ವಾರಯತ, ಯತ ಏತಾದೃಶಾ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣಃ|
ⅩⅤ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವಚ್ಮಿ, ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಶಿಶುವದ್ ಭೂತ್ವಾ ರಾಜ್ಯಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ನ ಗೃಹ್ಲೀಯಾತ್ ಸ ಕದಾಪಿ ತದ್ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
ⅩⅥ ಅನನತರಂ ಸ ಶಿಶೂನಙ್ಕೇ ನಿಧಾಯ ತೇಷಾಂ ಗಾತ್ರೇಷು ಹಸ್ತೌ ದತ್ತ್ವಾಶಿಷಂ ಬಭಾಷೇ|
ⅩⅦ ಅಥ ಸ ವರ್ತ್ಮನಾ ಯಾತಿ, ಏತರ್ಹಿ ಜನ ಏಕೋ ಧಾವನ್ ಆಗತ್ಯ ತತ್ಸಮ್ಮುಖೇ ಜಾನುನೀ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ಪೃಷ್ಟವಾನ್, ಭೋಃ ಪರಮಗುರೋ, ಅನನ್ತಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಮಯಾ ಕಿಂ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ?
ⅩⅧ ತದಾ ಯೀಶುರುವಾಚ, ಮಾಂ ಪರಮಂ ಕುತೋ ವದಸಿ? ವಿನೇಶ್ವರಂ ಕೋಪಿ ಪರಮೋ ನ ಭವತಿ|
ⅩⅨ ಪರಸ್ತ್ರೀಂ ನಾಭಿಗಚ್ಛ; ನರಂ ಮಾ ಘಾತಯ; ಸ್ತೇಯಂ ಮಾ ಕುರು; ಮೃಷಾಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಮಾ ದೇಹಿ; ಹಿಂಸಾಞ್ಚ ಮಾ ಕುರು; ಪಿತರೌ ಸಮ್ಮನ್ಯಸ್ವ; ನಿದೇಶಾ ಏತೇ ತ್ವಯಾ ಜ್ಞಾತಾಃ|
ⅩⅩ ತತಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಂ, ಹೇ ಗುರೋ ಬಾಲ್ಯಕಾಲಾದಹಂ ಸರ್ವ್ವಾನೇತಾನ್ ಆಚರಾಮಿ|
ⅩⅪ ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸ್ನೇಹೇನ ಬಭಾಷೇ, ತವೈಕಸ್ಯಾಭಾವ ಆಸ್ತೇ; ತ್ವಂ ಗತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ವಿಕ್ರೀಯ ದರಿದ್ರೇಭ್ಯೋ ವಿಶ್ರಾಣಯ, ತತಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಧನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ; ತತಃ ಪರಮ್ ಏತ್ಯ ಕ್ರುಶಂ ವಹನ್ ಮದನುವರ್ತ್ತೀ ಭವ|
ⅩⅫ ಕಿನ್ತು ತಸ್ಯ ಬಹುಸಮ್ಪದ್ವಿದ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್ ಸ ಇಮಾಂ ಕಥಾಮಾಕರ್ಣ್ಯ ವಿಷಣೋ ದುಃಖಿತಶ್ಚ ಸನ್ ಜಗಾಮ|
ⅩⅩⅢ ಅಥ ಯೀಶುಶ್ಚತುರ್ದಿಶೋ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಅವಾದೀತ್, ಧನಿಲೋಕಾನಾಮ್ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಪ್ರವೇಶಃ ಕೀದೃಗ್ ದುಷ್ಕರಃ|
ⅩⅩⅣ ತಸ್ಯ ಕಥಾತಃ ಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚಮಚ್ಚಕ್ರುಃ, ಕಿನ್ತು ಸ ಪುನರವದತ್, ಹೇ ಬಾಲಕಾ ಯೇ ಧನೇ ವಿಶ್ವಸನ್ತಿ ತೇಷಾಮ್ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಪ್ರವೇಶಃ ಕೀದೃಗ್ ದುಷ್ಕರಃ|
ⅩⅩⅤ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯೇ ಧನಿನಾಂ ಪ್ರವೇಶಾತ್ ಸೂಚಿರನ್ಧ್ರೇಣ ಮಹಾಙ್ಗಸ್ಯ ಗಮನಾಗಮನಂ ಸುಕರಂ|
ⅩⅩⅥ ತದಾ ಶಿಷ್ಯಾ ಅತೀವ ವಿಸ್ಮಿತಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರೋಚುಃ, ತರ್ಹಿ ಕಃ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
ⅩⅩⅦ ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ವಿಲೋಕ್ಯ ಬಭಾಷೇ, ತನ್ ನರಸ್ಯಾಸಾಧ್ಯಂ ಕಿನ್ತು ನೇಶ್ವರಸ್ಯ, ಯತೋ ಹೇತೋರೀಶ್ವರಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವಂ ಸಾಧ್ಯಮ್|
ⅩⅩⅧ ತದಾ ಪಿತರ ಉವಾಚ, ಪಶ್ಯ ವಯಂ ಸರ್ವ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಭವತೋನುಗಾಮಿನೋ ಜಾತಾಃ|
ⅩⅩⅨ ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಮದರ್ಥಂ ಸುಸಂವಾದಾರ್ಥಂ ವಾ ಯೋ ಜನಃ ಸದನಂ ಭ್ರಾತರಂ ಭಗಿನೀಂ ಪಿತರಂ ಮಾತರಂ ಜಾಯಾಂ ಸನ್ತಾನಾನ್ ಭೂಮಿ ವಾ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ
ⅩⅩⅩ ಗೃಹಭ್ರಾತೃಭಗಿನೀಪಿತೃಮಾತೃಪತ್ನೀಸನ್ತಾನಭೂಮೀನಾಮಿಹ ಶತಗುಣಾನ್ ಪ್ರೇತ್ಯಾನನ್ತಾಯುಶ್ಚ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತಾದೃಶಃ ಕೋಪಿ ನಾಸ್ತಿ|
ⅩⅩⅪ ಕಿನ್ತ್ವಗ್ರೀಯಾ ಅನೇಕೇ ಲೋಕಾಃ ಶೇಷಾಃ, ಶೇಷೀಯಾ ಅನೇಕೇ ಲೋಕಾಶ್ಚಾಗ್ರಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|
ⅩⅩⅫ ಅಥ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ಯಾನಕಾಲೇ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಮ್ ಅಗ್ರಗಾಮೀ ಬಭೂವ, ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ಚಿತ್ರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾದ್ಗಾಮಿನೋ ಭೂತ್ವಾ ಬಿಭ್ಯುಃ| ತದಾ ಸ ಪುನ ರ್ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾನ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸ್ವೀಯಂ ಯದ್ಯದ್ ಘಟಿಷ್ಯತೇ ತತ್ತತ್ ತೇಭ್ಯಃ ಕಥಯಿತುಂ ಪ್ರಾರೇಭೇ;
ⅩⅩⅩⅢ ಪಶ್ಯತ ವಯಂ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ಪುರಂ ಯಾಮಃ, ತತ್ರ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾನಾಮ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾನಾಞ್ಚ ಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತೇ; ತೇ ಚ ವಧದಣ್ಡಾಜ್ಞಾಂ ದಾಪಯಿತ್ವಾ ಪರದೇಶೀಯಾನಾಂ ಕರೇಷು ತಂ ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|
ⅩⅩⅩⅣ ತೇ ತಮುಪಹಸ್ಯ ಕಶಯಾ ಪ್ರಹೃತ್ಯ ತದ್ವಪುಷಿ ನಿಷ್ಠೀವಂ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ತಂ ಹನಿಷ್ಯನ್ತಿ, ತತಃ ಸ ತೃತೀಯದಿನೇ ಪ್ರೋತ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
ⅩⅩⅩⅤ ತತಃ ಸಿವದೇಃ ಪುತ್ರೌ ಯಾಕೂಬ್ಯೋಹನೌ ತದನ್ತಿಕಮ್ ಏತ್ಯ ಪ್ರೋಚತುಃ, ಹೇ ಗುರೋ ಯದ್ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಯಾಚಿಷ್ಯತೇ ತದಸ್ಮದರ್ಥಂ ಭವಾನ್ ಕರೋತು ನಿವೇದನಮಿದಮಾವಯೋಃ|
ⅩⅩⅩⅥ ತತಃ ಸ ಕಥಿತವಾನ್, ಯುವಾಂ ಕಿಮಿಚ್ಛಥಃ? ಕಿಂ ಮಯಾ ಯುಷ್ಮದರ್ಥಂ ಕರಣೀಯಂ?
ⅩⅩⅩⅦ ತದಾ ತೌ ಪ್ರೋಚತುಃ, ಆವಯೋರೇಕಂ ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚೈಕಂ ತವೈಶ್ವರ್ಯ್ಯಪದೇ ಸಮುಪವೇಷ್ಟುಮ್ ಆಜ್ಞಾಪಯ|
ⅩⅩⅩⅧ ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಯುವಾಮಜ್ಞಾತ್ವೇದಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇಥೇ, ಯೇನ ಕಂಸೇನಾಹಂ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ ತೇನ ಯುವಾಭ್ಯಾಂ ಕಿಂ ಪಾತುಂ ಶಕ್ಷ್ಯತೇ? ಯಸ್ಮಿನ್ ಮಜ್ಜನೇನಾಹಂ ಮಜ್ಜಿಷ್ಯೇ ತನ್ಮಜ್ಜನೇ ಮಜ್ಜಯಿತುಂ ಕಿಂ ಯುವಾಭ್ಯಾಂ ಶಕ್ಷ್ಯತೇ? ತೌ ಪ್ರತ್ಯೂಚತುಃ ಶಕ್ಷ್ಯತೇ|
ⅩⅩⅩⅨ ತದಾ ಯೀಶುರವದತ್ ಯೇನ ಕಂಸೇನಾಹಂ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ ತೇನಾವಶ್ಯಂ ಯುವಾಮಪಿ ಪಾಸ್ಯಥಃ, ಯೇನ ಮಜ್ಜನೇನ ಚಾಹಂ ಮಜ್ಜಿಯ್ಯೇ ತತ್ರ ಯುವಾಮಪಿ ಮಜ್ಜಿಷ್ಯೇಥೇ|
ⅩⅬ ಕಿನ್ತು ಯೇಷಾಮರ್ಥಮ್ ಇದಂ ನಿರೂಪಿತಂ, ತಾನ್ ವಿಹಾಯಾನ್ಯಂ ಕಮಪಿ ಮಮ ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಾ ಸಮುಪವೇಶಯಿತುಂ ಮಮಾಧಿಕಾರೋ ನಾಸ್ತಿ|
ⅩⅬⅠ ಅಥಾನ್ಯದಶಶಿಷ್ಯಾ ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯಾಕೂಬ್ಯೋಹನ್ಭ್ಯಾಂ ಚುಕುಪುಃ|
ⅩⅬⅡ ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಸಮಾಹೂಯ ಬಭಾಷೇ, ಅನ್ಯದೇಶೀಯಾನಾಂ ರಾಜತ್ವಂ ಯೇ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ತೇ ತೇಷಾಮೇವ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ, ತಥಾ ಯೇ ಮಹಾಲೋಕಾಸ್ತೇ ತೇಷಾಮ್ ಅಧಿಪತಿತ್ವಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ತೀತಿ ಯೂಯಂ ಜಾನೀಥ|
ⅩⅬⅢ ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ನ ತಥಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಯಃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ವಾಞ್ಛತಿ ಸ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸೇವಕೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ,
ⅩⅬⅣ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಯೋ ಮಹಾನ್ ಭವಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ಸ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಕಿಙ್ಕರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
ⅩⅬⅤ ಯತೋ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಃ ಸೇವ್ಯೋ ಭವಿತುಂ ನಾಗತಃ ಸೇವಾಂ ಕರ್ತ್ತಾಂ ತಥಾನೇಕೇಷಾಂ ಪರಿತ್ರಾಣಸ್ಯ ಮೂಲ್ಯರೂಪಸ್ವಪ್ರಾಣಂ ದಾತುಞ್ಚಾಗತಃ|
ⅩⅬⅥ ಅಥ ತೇ ಯಿರೀಹೋನಗರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಶಿಷ್ಯೈ ರ್ಲೋಕೈಶ್ಚ ಸಹ ಯೀಶೋ ರ್ಗಮನಕಾಲೇ ಟೀಮಯಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಬರ್ಟೀಮಯನಾಮಾ ಅನ್ಧಸ್ತನ್ಮಾರ್ಗಪಾರ್ಶ್ವೇ ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಮ್ ಉಪವಿಷ್ಟಃ|
ⅩⅬⅦ ಸ ನಾಸರತೀಯಸ್ಯ ಯೀಶೋರಾಗಮನವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರೋಚೈ ರ್ವಕ್ತುಮಾರೇಭೇ, ಹೇ ಯೀಶೋ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ ಮಾಂ ದಯಸ್ವ|
ⅩⅬⅧ ತತೋನೇಕೇ ಲೋಕಾ ಮೌನೀಭವೇತಿ ತಂ ತರ್ಜಯಾಮಾಸುಃ, ಕಿನ್ತು ಸ ಪುನರಧಿಕಮುಚ್ಚೈ ರ್ಜಗಾದ, ಹೇ ಯೀಶೋ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ ಮಾಂ ದಯಸ್ವ|
ⅩⅬⅨ ತದಾ ಯೀಶುಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ತಮಾಹ್ವಾತುಂ ಸಮಾದಿದೇಶ, ತತೋ ಲೋಕಾಸ್ತಮನ್ಧಮಾಹೂಯ ಬಭಾಷಿರೇ, ಹೇ ನರ, ಸ್ಥಿರೋ ಭವ, ಉತ್ತಿಷ್ಠ, ಸ ತ್ವಾಮಾಹ್ವಯತಿ|
Ⅼ ತದಾ ಸ ಉತ್ತರೀಯವಸ್ತ್ರಂ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಥಾಯ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಂ ಗತಃ|
ⅬⅠ ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಮವದತ್ ತ್ವಯಾ ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯತೇ? ತುಭ್ಯಮಹಂ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮೀ? ತದಾ ಸೋನ್ಧಸ್ತಮುವಾಚ, ಹೇ ಗುರೋ ಮದೀಯಾ ದೃಷ್ಟಿರ್ಭವೇತ್|
ⅬⅡ ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಮುವಾಚ ಯಾಹಿ ತವ ವಿಶ್ವಾಸಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ವಸ್ಥಮಕಾರ್ಷೀತ್, ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಸ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಥಾ ಯೀಶೋಃ ಪಶ್ಚಾದ್ ಯಯೌ|