យិហូទាះ បត្រំ
Ⅰ យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ ទាសោ យាកូពោ ភ្រាតា យិហូទាស្តាតេនេឝ្វរេណ បវិត្រីក្ឫតាន៑ យីឝុខ្រីឞ្ដេន រក្ឞិតាំឝ្ចាហូតាន៑ លោកាន៑ ប្រតិ បត្រំ លិខតិ។
Ⅱ ក្ឫបា ឝាន្តិះ ប្រេម ច ពាហុល្យរូបេណ យុឞ្មាស្វធិតិឞ្ឋតុ។
Ⅲ ហេ ប្រិយាះ, សាធារណបរិត្រាណមធិ យុឞ្មាន៑ ប្រតិ លេខិតុំ មម ពហុយត្នេ ជាតេ បូវ៌្វកាលេ បវិត្រលោកេឞុ សមប៌ិតោ យោ ធម៌្មស្តទត៌្ហំ យូយំ ប្រាណវ្យយេនាបិ សចេឞ្ដា ភវតេតិ វិនយាត៌្ហំ យុឞ្មាន៑ ប្រតិ បត្រលេខនមាវឝ្យកម៑ អមន្យេ។
Ⅳ យស្មាទ៑ ឯតទ្រូបទណ្ឌប្រាប្តយេ បូវ៌្វំ លិខិតាះ កេចិជ្ជនា អស្មាន៑ ឧបស្ឫប្តវន្តះ, តេ ៜធាម៌្មិកលោកា អស្មាកម៑ ឦឝ្វរស្យានុគ្រហំ ធ្វជីក្ឫត្យ លម្បដតាម៑ អាចរន្តិ, អទ្វិតីយោ ៜធិបតិ រ្យោ ៜស្មាកំ ប្រភុ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្តំ នាង្គីកុវ៌្វន្តិ។
Ⅴ តស្មាទ៑ យូយំ បុរា យទ៑ អវគតាស្តត៑ បុន រ្យុឞ្មាន៑ ស្មារយិតុម៑ ឥច្ឆាមិ, ផលតះ ប្រភុរេកក្ឫត្វះ ស្វប្រជា មិសរទេឝាទ៑ ឧទធារ យត៑ តតះ បរម៑ អវិឝ្វាសិនោ វ្យនាឝយត៑។
Ⅵ យេ ច ស្វគ៌ទូតាះ ស្វីយកត៌្ឫត្វបទេ ន ស្ថិត្វា ស្វវាសស្ថានំ បរិត្យក្តវន្តស្តាន៑ ស មហាទិនស្យ វិចារាត៌្ហម៑ អន្ធការមយេ ៜធះស្ថានេ សទាស្ថាយិភិ រ្ពន្ធនៃរពធ្នាត៑។
Ⅶ អបរំ សិទោមម៑ អមោរា តន្និកដស្ថនគរាណិ ចៃតេឞាំ និវាសិនស្តត្សមរូបំ វ្យភិចារំ ក្ឫតវន្តោ វិឞមមៃថុនស្យ ចេឞ្ដយា វិបថំ គតវន្តឝ្ច តស្មាត៑ តាន្យបិ ទ្ឫឞ្ដាន្តស្វរូបាណិ ភូត្វា សទាតនវហ្និនា ទណ្ឌំ ភុញ្ជតេ។
Ⅷ តថៃវេមេ ស្វប្នាចារិណោៜបិ ស្វឝរីរាណិ កលង្កយន្តិ រាជាធីនតាំ ន ស្វីកុវ៌្វន្ត្យុច្ចបទស្ថាន៑ និន្ទន្តិ ច។
Ⅸ កិន្តុ ប្រធានទិវ្យទូតោ មីខាយេលោ យទា មូសសោ ទេហេ ឝយតានេន វិវទមានះ សមភាឞត តទា តិស្មន៑ និន្ទារូបំ ទណ្ឌំ សមប៌យិតុំ សាហសំ ន ក្ឫត្វាកថយត៑ ប្រភុស្ត្វាំ ភត៌្សយតាំ។
Ⅹ កិន្ត្វិមេ យន្ន ពុធ្យន្តេ តន្និន្ទន្តិ យច្ច និព៌្ពោធបឝវ ឥវេន្ទ្រិយៃរវគច្ឆន្តិ តេន នឝ្យន្តិ។
Ⅺ តាន៑ ធិក៑, តេ កាពិលោ មាគ៌េ ចរន្តិ បារិតោឞិកស្យាឝាតោ ពិលិយមោ ភ្រាន្តិមនុធាវន្តិ កោរហស្យ ទុម៌្មុខត្វេន វិនឝ្យន្តិ ច។
Ⅻ យុឞ្មាកំ ប្រេមភោជ្យេឞុ តេ វិឃ្នជនកា ភវន្តិ, អាត្មម្ភរយឝ្ច ភូត្វា និល៌ជ្ជយា យុឞ្មាភិះ សាទ៌្ធំ ភុញ្ជតេ។ តេ វាយុភិឝ្ចាលិតា និស្តោយមេឃា ហេមន្តកាលិកា និឞ្ផលា ទ្វិ រ្ម្ឫតា ឧន្មូលិតា វ្ឫក្ឞាះ,
ⅩⅢ ស្វកីយលជ្ជាផេណោទ្វមកាះ ប្រចណ្ឌាះ សាមុទ្រតរង្គាះ សទាកាលំ យាវត៑ ឃោរតិមិរភាគីនិ ភ្រមណការីណិ នក្ឞត្រាណិ ច ភវន្តិ។
ⅩⅣ អាទមតះ សប្តមះ បុរុឞោ យោ ហនោកះ ស តានុទ្ទិឝ្យ ភវិឞ្យទ្វាក្យមិទំ កថិតវាន៑, យថា, បឝ្យ ស្វកីយបុណ្យានាម៑ អយុតៃ រ្វេឞ្ដិតះ ប្រភុះ។
ⅩⅤ សវ៌្វាន៑ ប្រតិ វិចារាជ្ញាសាធនាយាគមិឞ្យតិ។ តទា ចាធាម៌្មិកាះ សវ៌្វេ ជាតា យៃរបរាធិនះ។ វិធម៌្មកម៌្មណាំ តេឞាំ សវ៌្វេឞាមេវ ការណាត៑។ តថា តទ្វៃបរីត្យេនាប្យធម៌្មាចារិបាបិនាំ។ ឧក្តកឋោរវាក្យានាំ សវ៌្វេឞាមបិ ការណាត៑។ បរមេឝេន ទោឞិត្វំ តេឞាំ ប្រកាឝយិឞ្យតេ៕
ⅩⅥ តេ វាក្កលហការិណះ ស្វភាគ្យនិន្ទកាះ ស្វេច្ឆាចារិណោ ទប៌វាទិមុខវិឝិឞ្ដា លាភាត៌្ហំ មនុឞ្យស្តាវកាឝ្ច សន្តិ។
ⅩⅦ កិន្តុ ហេ ប្រិយតមាះ, អស្មាកំ ប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ ប្រេរិតៃ រ្យទ៑ វាក្យំ បូវ៌្វំ យុឞ្មភ្យំ កថិតំ តត៑ ស្មរត,
ⅩⅧ ផលតះ ឝេឞសមយេ ស្វេច្ឆាតោ ៜធម៌្មាចារិណោ និន្ទកា ឧបស្ថាស្យន្តីតិ។
ⅩⅨ ឯតេ លោកាះ ស្វាន៑ ប្ឫថក៑ កុវ៌្វន្តះ សាំសារិកា អាត្មហីនាឝ្ច សន្តិ។
ⅩⅩ កិន្តុ ហេ ប្រិយតមាះ, យូយំ ស្វេឞាម៑ អតិបវិត្រវិឝ្វាសេ និចីយមានាះ បវិត្រេណាត្មនា ប្រាត៌្ហនាំ កុវ៌្វន្ត
ⅩⅪ ឦឝ្វរស្យ ប្រេម្នា ស្វាន៑ រក្ឞត, អនន្តជីវនាយ ចាស្មាកំ ប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ ក្ឫបាំ ប្រតីក្ឞធ្វំ។
ⅩⅫ អបរំ យូយំ វិវិច្យ កាំឝ្ចិទ៑ អនុកម្បធ្វំ
ⅩⅩⅢ កាំឝ្ចិទ៑ អគ្និត ឧទ្ធ្ឫត្យ ភយំ ប្រទឝ៌្យ រក្ឞត, ឝារីរិកភាវេន កលង្កិតំ វស្ត្រមបិ ឫតីយធ្វំ។
ⅩⅩⅣ អបរញ្ច យុឞ្មាន៑ ស្ខលនាទ៑ រក្ឞិតុម៑ ឧល្លាសេន ស្វីយតេជសះ សាក្ឞាត៑ និទ៌្ទោឞាន៑ ស្ថាបយិតុញ្ច សមត៌្ហោ
ⅩⅩⅤ យោ ៜស្មាកម៑ អទ្វិតីយស្ត្រាណកត៌្តា សវ៌្វជ្ញ ឦឝ្វរស្តស្យ គៅរវំ មហិមា បរាក្រមះ កត៌្ឫត្វញ្ចេទានីម៑ អនន្តកាលំ យាវទ៑ ភូយាត៑។ អាមេន៑។