ⅩⅣ
Ⅰ ਤੌ ਦ੍ਵੌ ਜਨੌ ਯੁਗਪਦ੍ ਇਕਨਿਯਨਗਰਸ੍ਥਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤ੍ਵਾ ਯਥਾ ਬਹਵੋ ਯਿਹੂਦੀਯਾ ਅਨ੍ਯਦੇेਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਤਵਨ੍ਤੌ|
Ⅱ ਕਿਨ੍ਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਹੀਨਾ ਯਿਹੂਦੀਯਾ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਕੁਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼੱਤਿੰ ਗ੍ਰਾਹਯਿਤ੍ਵਾ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੰ ਪ੍ਰਤਿ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵੈਰੰ ਜਨਿਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅲ ਅਤਃ ਸ੍ਵਾਨੁਗ੍ਰਹਕਥਾਯਾਃ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਤ੍ਵਾ ਤਯੋ ਰ੍ਹਸ੍ਤੈ ਰ੍ਬਹੁਲਕ੍ਸ਼਼ਣਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤਕਰ੍ੰਮ ਚ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਯਦ੍ ਯਃ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕਥਾ ਅਕ੍ਸ਼਼ੋਭੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯ ਤੌ ਤਤ੍ਰ ਬਹੁਦਿਨਾਨਿ ਸਮਵਾਤਿਸ਼਼੍ਠੇਤਾਂ|
Ⅳ ਕਿਨ੍ਤੁ ਕਿਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਾਃ ਕਿਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਃ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਨਾਂ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਜਾਤਾਃ, ਅਤੋ ਨਾਗਰਿਕਜਨਨਿਵਹਮਧ੍ਯੇ ਭਿੰਨਵਾਕ੍ਯਤ੍ਵਮ੍ ਅਭਵਤ੍|
Ⅴ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾ ਯਿਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਧਿਪਤਯਸ਼੍ਚ ਦੌਰਾਤ੍ਮ੍ਯੰ ਕੁਤ੍ਵਾ ਤੌ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰੈਰਾਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਾਃ|
Ⅵ ਤੌ ਤਦ੍ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪਲਾਯਿਤ੍ਵਾ ਲੁਕਾਯਨਿਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਯਾਨ੍ਤਰ੍ੱਵਰ੍ੱਤਿਲੁਸ੍ਤ੍ਰਾਦਰ੍ੱਬੋ
Ⅶ ਤਤ੍ਸਮੀਪਸ੍ਥਦੇਸ਼ਞ੍ਚ ਗਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਤਾਂ|
Ⅷ ਤਤ੍ਰੋਭਯਪਾਦਯੋਸ਼੍ਚਲਨਸ਼ਕ੍ਤਿਹੀਨੋ ਜਨ੍ਮਾਰਭ੍ਯ ਖਞ੍ਜਃ ਕਦਾਪਿ ਗਮਨੰ ਨਾਕਰੋਤ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਏਕੋ ਮਾਨੁਸ਼਼ੋ ਲੁਸ੍ਤ੍ਰਾਨਗਰ ਉਪਵਿਸ਼੍ਯ ਪੌਲਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਏਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਮਯੇ ਪੌਲਸ੍ਤਮ੍ਪ੍ਰਤਿ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਿੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯੇ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੰ ਵਿਦਿਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਕਥਿਤਵਾਨ੍
Ⅹ ਪਦ੍ਭ੍ਯਾਮੁੱਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਰੁʼਜੁ ਰ੍ਭਵ| ਤਤਃ ਸ ਉੱਲਮ੍ਫੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਤਦਾ ਲੋਕਾਃ ਪੌਲਸ੍ਯ ਤਤ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਲੁਕਾਯਨੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਿਤਵਨ੍ਤਃ, ਦੇਵਾ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਰੂਪੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਵਾਰੋਹਨ੍|
Ⅻ ਤੇ ਬਰ੍ਣੱਬਾਂ ਯੂਪਿਤਰਮ੍ ਅਵਦਨ੍ ਪੌਲਸ਼੍ਚ ਮੁਖ੍ਯੋ ਵਕ੍ਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਮਰ੍ਕੁਰਿਯਮ੍ ਅਵਦਨ੍|
ⅩⅢ ਤਸ੍ਯ ਨਗਰਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇ ਸ੍ਥਾਪਿਤਸ੍ਯ ਯੂਪਿਤਰਵਿਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ਯਾਜਕੋ ਵ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਨ੍ ਪੁਸ਼਼੍ਪਮਾਲਾਸ਼੍ਚ ਦ੍ਵਾਰਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਯ ਲੋਕੈਃ ਸਰ੍ੱਧੰ ਤਾਵੁੱਦਿਸ਼੍ਯ ਸਮੁਤ੍ਸ੍ਰੁʼਜ੍ਯ ਦਾਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਃ|
ⅩⅣ ਤਦ੍ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲੌ ਸ੍ਵੀਯਵਸ੍ਤ੍ਰਾਣਿ ਛਿਤ੍ਵਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੰ ਵੇਗੇਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਕਥਿਤਵਨ੍ਤੌ,
ⅩⅤ ਹੇ ਮਹੇੱਛਾਃ ਕੁਤ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰੁਥ? ਆਵਾਮਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੌ ਸੁਖਦੁਃਖਭੋਗਿਨੌ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯੌ, ਯੁਯਮ੍ ਏਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਵ੍ਰੁʼਥਾਕਲ੍ਪਨਾਃ ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯ ਯਥਾ ਗਗਣਵਸੁਨ੍ਧਰਾਜਲਨਿਧੀਨਾਂ ਤਨ੍ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਸ੍ਰਸ਼਼੍ਟਾਰਮਮਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਤਿ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਧ੍ਵੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਆਵਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਨਿਧੌ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਾਵਃ|
ⅩⅥ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਵਮਾਰ੍ਗੇ ਚਲਿਤੁਮਨੁਮਤਿੰ ਦੱਤਵਾਨ੍,
ⅩⅦ ਤਥਾਪਿ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਤੋਯਵਰ੍ਸ਼਼ਣੇਨ ਨਾਨਾਪ੍ਰਕਾਰਸ਼ਸ੍ਯੋਤ੍ਪਤ੍ਯਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਹਿਤੈਸ਼਼ੀ ਸਨ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼੍ਯੈਰਾਨਨਦੇਨ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਿ ਤਰ੍ਪਯਨ੍ ਤਾਨਿ ਦਾਨਾਨਿ ਨਿਜਸਾਕ੍ਸ਼਼ਿਸ੍ਵਰੂਪਾਣਿ ਸ੍ਥਪਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਥਿਤਾਯਾਮਪਿ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪ ਉਤ੍ਸਰ੍ਜਨਾਤ੍ ਲੋਕਨਿਵਹੰ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਨਿਵਰ੍ੱਤਯਿਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਤਾਮ੍|
ⅩⅨ ਆਨ੍ਤਿਯਖਿਯਾ-ਇਕਨਿਯਨਗਰਾਭ੍ਯਾਂ ਕਤਿਪਯਯਿਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਆਗਤ੍ਯ ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੈ ਪੌਲੰ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰੈਰਾਘ੍ਨਨ੍ ਤੇਨ ਸ ਮ੍ਰੁʼਤ ਇਤਿ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਨਗਰਸ੍ਯ ਬਹਿਸ੍ਤਮ੍ ਆਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਯ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਗਣੇ ਤਸ੍ਯ ਚਤੁਰ੍ਦਿਸ਼ਿ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਸਤਿ ਸ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਪੁਨਰਪਿ ਨਗਰਮਧ੍ਯੰ ਪ੍ਰਾਵਿਸ਼ਤ੍ ਤਤ੍ਪਰੇ(ਅ)ਹਨਿ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸਹਿਤੋ ਦਰ੍ੱਬੀਨਗਰੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅪ ਤਤ੍ਰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯ ਬਹੁਲੋਕਾਨ੍ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੌ ਲੁਸ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ਇਕਨਿਯਮ੍ ਆਨ੍ਤਿਯਖਿਯਾਞ੍ਚ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਗਤੌ|
ⅩⅫ ਬਹੁਦੁਃਖਾਨਿ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾਪੀਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼਼੍ਟਵ੍ਯਮ੍ ਇਤਿ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਮਾਰ੍ਗੇ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਵਿਨਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਗਣਸ੍ਯ ਮਨਃਸ੍ਥੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਕੁਰੁਤਾਂ|
ⅩⅩⅢ ਮਣ੍ਡਲੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਰ੍ਗਾਨ੍ ਨਿਯੁਜ੍ਯ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨੋਪਵਾਸੌ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ਪ੍ਰਭੌ ਤੇ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ
ⅩⅩⅣ ਪਿਸਿਦਿਯਾਮਧ੍ਯੇਨ ਪਾਮ੍ਫੁਲਿਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਰ੍ਗਾਨਗਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯ ਅੱਤਾਲਿਯਾਨਗਰੰ ਪ੍ਰਸ੍ਥਿਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਮੁਦ੍ਰਪਥੇਨ ਗਤ੍ਵਾ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਸਮ੍ਪੰਨੰ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸਾਧਯਿਤੁੰ ਯੰਨਗਰੇ ਦਯਾਲੋਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਰ੍ਪਿਤੌ ਜਾਤੌ ਤਦ੍ ਆਨ੍ਤਿਯਖਿਯਾਨਗਰੰ ਗਤਵਨ੍ਤਾ|
ⅩⅩⅦ ਤਤ੍ਰੋਪਸ੍ਥਾਯ ਤੰਨਗਰਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲੀਂ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯ ਸ੍ਵਾਭ੍ਯਾਮ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਕਰੋਤ੍ ਤਥਾ ਯੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਭਿੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਰੂਪਦ੍ਵਾਰਮ੍ ਅਮੋਚਯਦ੍ ਏਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਵ੍ਰੁʼੱਤਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਤਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੌ ਸ਼ਿਰ੍ੱਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਤ੍ਰ ਬਹੁਦਿਨਾਨਿ ਨ੍ਯਵਸਤਾਮ੍|