ⅩⅦ
Ⅰ ਪੌਲਸੀਲੌ ਆਮ੍ਫਿਪਲ੍ਯਾਪੱਲੋਨਿਯਾਨਗਰਾਭ੍ਯਾਂ ਗਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ਰ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਜਨਭਵਨਮੇਕਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ਰ ਥਿਸ਼਼ਲਨੀਕੀਨਗਰ ਉਪਸ੍ਥਿਤੌ|
Ⅱ ਤਦਾ ਪੌਲਃ ਸ੍ਵਾਚਾਰਾਨੁਸਾਰੇਣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰਤ੍ਰਯੇ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕੀਯਕਥਾਯਾ ਵਿਚਾਰੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਫਲਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਦੁਃਖਭੋਗਃ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦੁੱਥਾਨਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਨਿਧੌ ਯਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵੰ ਕਰੋਮਿ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣਾਭਿਸ਼਼ਿਕ੍ਤਃ ਸ ਏਤਾਃ ਕਥਾਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਤ੍ਵਾ ਸ੍ਥਿਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਤਿਪਯਜਨਾ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾ ਬਹਵੋ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾ ਬਹ੍ਯਃ ਪ੍ਰਧਾਨਨਾਰ੍ੱਯਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਪੌਲਸੀਲਯੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਮਿਨੋ ਜਾਤਾਃ|
Ⅴ ਕਿਨ੍ਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਹੀਨਾ ਯਿਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਈਰ੍ਸ਼਼੍ਯਯਾ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਹਟਟ੍ਸ੍ਯ ਕਤਿਨਯਲਮ੍ਪਟਲੋਕਾਨ੍ ਸਙ੍ਗਿਨਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਜਨਤਯਾ ਨਗਰਮਧ੍ਯੇ ਮਹਾਕਲਹੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯਾਸੋਨੋ ਗ੍ਰੁʼਹਮ੍ ਆਕ੍ਰਮ੍ਯ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਨ੍ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਲੋਕਨਿਵਹਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੇਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਿਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅵ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁੱਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਚ ਯਾਸੋਨੰ ਕਤਿਪਯਾਨ੍ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁਂʼਸ਼੍ਚ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਨਗਰਾਧਿਪਤੀਨਾਂ ਨਿਕਟਮਾਨੀਯ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਕਥਿਤਵਨ੍ਤੋ ਯੇ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਾ ਜਗਦੁਦ੍ਵਾਟਿਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ (ਅ)ਤ੍ਰਾਪ੍ਯੁਪਸ੍ਥਿਤਾਃ ਸਨ੍ਤਿ,
Ⅶ ਏਸ਼਼ ਯਾਸੋਨ੍ ਆਤਿਥ੍ਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਾਨ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍| ਯੀਸ਼ੁਨਾਮਕ ਏਕੋ ਰਾਜਸ੍ਤੀਤਿ ਕਥਯਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਕੈਸਰਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਵਿਰੁੱਧੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਤਿ|
Ⅷ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਥਾਮਿਮਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਲੋਕਨਿਵਹੋ ਨਗਰਾਧਿਪਤਯਸ਼੍ਚ ਸਮੁਦ੍ਵਿਗ੍ਨਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅸ ਤਦਾ ਯਾਸੋਨਸ੍ਤਦਨ੍ਯੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਧਨਦਣ੍ਡੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤਾਨ੍ ਪਰਿਤ੍ਯਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੋ ਰਜਨ੍ਯਾਂ ਪੌਲਸੀਲੌ ਸ਼ੀਘ੍ਰੰ ਬਿਰਯਾਨਗਰੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਿਤਵਾਨ੍ ਤੌ ਤਤ੍ਰੋਪਸ੍ਥਾਯ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤਵਨ੍ਤੌ|
Ⅺ ਤਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾਃ ਥਿਸ਼਼ਲਨੀਕੀਸ੍ਥਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਮਹਾਤ੍ਮਾਨ ਆਸਨ੍ ਯਤ ਇੱਥੰ ਭਵਤਿ ਨ ਵੇਤਿ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਧਰ੍ੰਮਗ੍ਰਨ੍ਥਸ੍ਯਾਲੋਚਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵੈਰੰ ਕਥਾਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍|
Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੇਕੇ ਯਿਹੂਦੀਯਾ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਮਾਨ੍ਯਾ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚਾਨੇਕੇ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
ⅩⅢ ਕਿਨ੍ਤੁ ਬਿਰਯਾਨਗਰੇ ਪੌਲੇਨੇਸ਼੍ਵਰੀਯਾ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯਤ ਇਤਿ ਥਿਸ਼਼ਲਨੀਕੀਸ੍ਥਾ ਯਿਹੂਦੀਯਾ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਮਪ੍ਯਾਗਤ੍ਯ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕੁਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼੱਤਿਮ੍ ਅਜਨਯਨ੍|
ⅩⅣ ਅਤਏਵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਸਮੁਦ੍ਰੇਣ ਯਾਨ੍ਤੀਤਿ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤ੍ਵਾ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਕ੍ਸ਼਼ਿਪ੍ਰੰ ਪੌਲੰ ਪ੍ਰਾਹਿਣ੍ਵਨ੍ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸੀਲਤੀਮਥਿਯੌ ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਥਿਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅤ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪੌਲਸ੍ਯ ਮਾਰ੍ਗਦਰ੍ਸ਼ਕਾਸ੍ਤਮ੍ ਆਥੀਨੀਨਗਰ ਉਪਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੁਵਾਂ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਏਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਆਗਮਿਸ਼਼੍ਯਥਃ ਸੀਲਤੀਮਥਿਯੌ ਪ੍ਰਤੀਮਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਤਾਃ|
ⅩⅥ ਪੌਲ ਆਥੀਨੀਨਗਰੇ ਤਾਵਪੇਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤੰਨਗਰੰ ਪ੍ਰਤਿਮਾਭਿਃ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਸਨ੍ਤਪ੍ਤਹ੍ਰੁʼਦਯੋ (ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਭਜਨਭਵਨੇ ਯਾਨ੍ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾਂਸ਼੍ਚ ਹੱਟੇ ਚ ਯਾਨ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਤ੍ ਤੈਃ ਸਹ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨੰ ਵਿਚਾਰਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਿਪਿਕੂਰੀਯਮਤਗ੍ਰਹਿਣਃ ਸ੍ਤੋਯਿਕੀਯਮਤਗ੍ਰਾਹਿਣਸ਼੍ਚ ਕਿਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵ੍ਯਵਦਨ੍ਤ| ਤਤ੍ਰ ਕੇਚਿਦ੍ ਅਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼ ਵਾਚਾਲਃ ਕਿੰ ਵਕ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਛਤਿ? ਅਪਰੇ ਕੇਚਿਦ੍ ਏਸ਼਼ ਜਨਃ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚਿਦ੍ ਵਿਦੇਸ਼ੀਯਦੇਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਤ੍ਯਨੁਮੀਯਤੇ ਯਤਃ ਸ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਉੱਥਿਤਿਞ੍ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਯਤ੍|
ⅩⅨ ਤੇ ਤਮ੍ ਅਰੇਯਪਾਗਨਾਮ ਵਿਚਾਰਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਆਨੀਯ ਪ੍ਰਾਵੋਚਨ੍ ਇਦੰ ਯੰਨਵੀਨੰ ਮਤੰ ਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰਾਚੀਕਸ਼ ਇਦੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਏਤਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਰਾਵਯ;
ⅩⅩ ਯਾਮਿਮਾਮ੍ ਅਸਮ੍ਭਵਕਥਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਯਾ ਭਾਵਾਰ੍ਥਃ ਕ ਇਤਿ ਵਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਮਃ|
ⅩⅪ ਤਦਾਥੀਨੀਨਿਵਾਸਿਨਸ੍ਤੰਨਗਰਪ੍ਰਵਾਸਿਨਸ਼੍ਚ ਕੇਵਲੰ ਕਸ੍ਯਾਸ਼੍ਚਨ ਨਵੀਨਕਥਾਯਾਃ ਸ਼੍ਰਵਣੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰਣੇਨ ਚ ਕਾਲਮ੍ ਅਯਾਪਯਨ੍|
ⅩⅫ ਪੌਲੋ(ਅ)ਰੇਯਪਾਗਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਆਥੀਨੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਦੇਵਪੂਜਾਯਾਮ੍ ਆਸਕ੍ਤਾ ਇਤ੍ਯਹ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪਸ਼੍ਯਾਮਿ|
ⅩⅩⅢ ਯਤਃ ਪਰ੍ੱਯਟਨਕਾਲੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਜਨੀਯਾਨਿ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ ‘ਅਵਿਜ੍ਞਾਤੇਸ਼੍ਵਰਾਯ’ ਏਤੱਲਿਪਿਯੁਕ੍ਤਾਂ ਯਜ੍ਞਵੇਦੀਮੇਕਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍; ਅਤੋ ਨ ਵਿਦਿਤ੍ਵਾ ਯੰ ਪੂਜਯਧ੍ਵੇ ਤਸ੍ਯੈਵ ਤਤ੍ਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰਯਾਮਿ|
ⅩⅩⅣ ਜਗਤੋ ਜਗਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਵਸ੍ਤੂਨਾਞ੍ਚ ਸ੍ਰਸ਼਼੍ਟਾ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ ਸ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰੁʼਥਿਵ੍ਯੋਰੇਕਾਧਿਪਤਿਃ ਸਨ੍ ਕਰਨਿਰ੍ੰਮਿਤਮਨ੍ਦਿਰੇਸ਼਼ੁ ਨ ਨਿਵਸਤਿ;
ⅩⅩⅤ ਸ ਏਵ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯੋ ਜੀਵਨੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸਾਮਗ੍ਰੀਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਦਦਾਤਿ; ਅਤਏਵ ਸ ਕਸ੍ਯਾਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਸਾਮਗ੍ਯ੍ਰਾ ਅਭਾਵਹੇਤੋ ਰ੍ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਾਣਾਂ ਹਸ੍ਤੈਃ ਸੇਵਿਤੋ ਭਵਤੀਤਿ ਨ|
ⅩⅩⅥ ਸ ਭੂਮਣ੍ਡਲੇ ਨਿਵਾਸਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ੋਣਿਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਨਿਰੂਪਿਤਸਮਯੰ ਵਸਤਿਸੀਮਾਞ੍ਚ ਨਿਰਚਿਨੋਤ੍;
ⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਲੋਕੈਃ ਕੇਨਾਪਿ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਮ੍ਰੁʼਗਯਿਤ੍ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਤਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਤਸ੍ਯ ਗਵੇਸ਼਼ਣੰ ਕਰਣੀਯਮ੍|
ⅩⅩⅧ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਕਸ੍ਮਾੱਚਿਦਪਿ ਦੂਰੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤੀਤਿ ਨਹਿ, ਵਯੰ ਤੇਨ ਨਿਸ਼੍ਵਸਨਪ੍ਰਸ਼੍ਵਸਨਗਮਨਾਗਮਨਪ੍ਰਾਣਧਾਰਣਾਨਿ ਕੁਰ੍ੰਮਃ, ਪੁुਨਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਵ ਕਤਿਪਯਾਃ ਕਵਯਃ ਕਥਯਨ੍ਤਿ ‘ਤਸ੍ਯ ਵੰਸ਼ਾ ਵਯੰ ਸ੍ਮੋ ਹਿ’ ਇਤਿ|
ⅩⅩⅨ ਅਤਏਵ ਯਦਿ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵੰਸ਼ਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯੈ ਰ੍ਵਿਦ੍ਯਯਾ ਕੌਸ਼ਲੇਨ ਚ ਤਕ੍ਸ਼਼ਿਤੰ ਸ੍ਵਰ੍ਣੰ ਰੂਪ੍ਯੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼ਦ੍ ਵੈਤੇਸ਼਼ਾਮੀਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਨ ਜ੍ਞਾਤਵ੍ਯੰ|
ⅩⅩⅩ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਵਰੋ ਯਦ੍ਯਪਿ ਨਾਵਾਧੱਤ ਤਥਾਪੀਦਾਨੀਂ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਨਃ ਪਰਿਵਰ੍ੱਤਯਿਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤਿ,
ⅩⅩⅪ ਯਤਃ ਸ੍ਵਨਿਯੁਕ੍ਤੇਨ ਪੁਰੁਸ਼਼ੇਣ ਯਦਾ ਸ ਪ੍ਰੁʼਥਿਵੀਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਵਿਚਾਰੰ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਤੱਦਿਨੰ ਨ੍ਯਰੂਪਯਤ੍; ਤਸ੍ਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੋੱਥਾਪਨੇਨ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਪ੍ਰਾਦਾਤ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਨਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਕੇਚਿਦ੍ ਉਪਾਹਮਨ੍, ਕੇਚਿਦਵਦਨ੍ ਏਨਾਂ ਕਥਾਂ ਪੁਨਰਪਿ ਤ੍ਵੱਤਃ ਸ਼੍ਰੋਸ਼਼੍ਯਾਮਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਿाਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਥਾਪਿ ਕੇਚਿੱਲੋਕਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਿਲਿਤ੍ਵਾ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ (ਅ)ਰੇਯਪਾਗੀਯਦਿਯਨੁਸਿਯੋ ਦਾਮਾਰੀਨਾਮਾ ਕਾਚਿੰਨਾਰੀ ਕਿਯਨ੍ਤੋ ਨਰਾਸ਼੍ਚਾਸਨ੍|