Ⅰ ਤਸ੍ਯ ਹਤ੍ਯਾਕਰਣੰ ਸ਼ੌਲੋਪਿ ਸਮਮਨ੍ਯਤ| ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਮਯੇ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸ੍ਥਾਂ ਮਣ੍ਡਲੀਂ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹਾਤਾਡਨਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਲੋਕਾਨ੍ ਹਿਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਪਰੇ ਯਿਹੂਦਾਸ਼ੋਮਿਰੋਣਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਨਾਨਾਸ੍ਥਾਨੇ ਵਿਕੀਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਗਤਾਃ|
Ⅱ ਅਨ੍ਯੱਚ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਸ੍ਤਿਫਾਨੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ੍ਵਾ ਬਹੁ ਵ੍ਯਲਪਨ੍|
Ⅲ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ਼ੌਲੋ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਭ੍ਰਮਿਤ੍ਵਾ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਂਸ਼੍ਚ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧ੍ਵਾ ਮਣ੍ਡਲ੍ਯਾ ਮਹੋਤ੍ਪਾਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਅਨ੍ਯੱਚ ਯੇ ਵਿਕੀਰ੍ਣਾ ਅਭਵਨ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਭ੍ਰਮਿਤ੍ਵਾ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਨ੍|
Ⅴ ਤਦਾ ਫਿਲਿਪਃ ਸ਼ੋਮਿਰੋਣ੍ਨਗਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਖ੍ਯਾਨੰ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਤ੍;
Ⅵ ਤਤੋ(ਅ)ਸ਼ੁਚਿ-ਭ੍ਰੁʼਤਗ੍ਰਸ੍ਤਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਭੂਤਾਸ਼੍ਚੀਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾਗੱਛਨ੍ ਤਥਾ ਬਹਵਃ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਤਿਨਃ ਖਞ੍ਜਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅶ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਲਾਕਾ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਤਸ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯ ਚ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਚਿੱਤੀਭੂਯ ਤੇਨੋਕ੍ਤਾਖ੍ਯਾਨੇ ਮਨਾਂਸਿ ਨ੍ਯਦਧੁਃ|
Ⅷ ਤਸ੍ਮਿੰਨਗਰੇ ਮਹਾਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚਾਭਵਤ੍|
Ⅸ ਤਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਸ੍ਮਿੰਨਗਰੇ ਸ਼ਿਮੋੰਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਚਿੱਜਨੋ ਬਹ੍ਵੀ ਰ੍ਮਾਯਾਕ੍ਰਿਯਾਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵੰ ਕਞ੍ਚਨ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼਼ੰ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯ ਸ਼ੋਮਿਰੋਣੀਯਾਨਾਂ ਮੋਹੰ ਜਨਯਾਮਾਸ|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਮਾਨੁਸ਼਼ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਬਾਲਵ੍ਰੁʼੱਧਵਨਿਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲਾਕਾਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਮਨਾਂਸਿ ਨ੍ਯਦਧੁਃ|
Ⅺ ਸ ਬਹੁਕਾਲਾਨ੍ ਮਾਯਾਵਿਕ੍ਰਿਯਯਾ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਤੀਵ ਮੋਹਯਾਞ੍ਚਕਾਰ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਮੇਨਿਰੇ|
Ⅻ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਸ਼੍ਚਾਖ੍ਯਾਨਪ੍ਰਚਾਰਿਣਃ ਫਿਲਿਪਸ੍ਯ ਕਥਾਯਾਂ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ੍ਤ੍ਰੀਪੁਰੁਸ਼਼ੋਭਯਲੋਕਾ ਮੱਜਿਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅢ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸ ਸ਼ਿਮੋਨਪਿ ਸ੍ਵਯੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੈਤ੍ ਤਤੋ ਮੱਜਿਤਃ ਸਨ੍ ਫਿਲਿਪੇਨ ਕ੍ਰੁʼਤਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕ੍ਰਿਯਾਂ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਞ੍ਚ ਵਿਲੋਕ੍ਯਾਸਮ੍ਭਵੰ ਮਨ੍ਯਮਾਨਸ੍ਤੇਨ ਸਹ ਸ੍ਥਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਇੱਥੰ ਸ਼ੋਮਿਰੋਣ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਥਾਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ ਇਤਿ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸ੍ਥਪ੍ਰੇਰਿਤਾਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪਿਤਰੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਿਕਟੇ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਿਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੌ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਲੋਕਾ ਯਥਾ ਪਵਿਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇਤਾਂ|
ⅩⅥ ਯਤਸ੍ਤੇ ਪੁਰਾ ਕੇਵਲਪ੍ਰਭੁਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਮੱਜਿਤਮਾਤ੍ਰਾ ਅਭਵਨ੍, ਨ ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਕਮਪਿ ਪ੍ਰਤਿ ਪਵਿਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵੋ ਜਾਤਃ|
ⅩⅦ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਭ੍ਯਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਤ੍ਰੇਸ਼਼ੁ ਕਰੇਸ਼਼੍ਵਰ੍ਪਿਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍|
ⅩⅧ ਇੱਥੰ ਲੋਕਾਨਾਂ ਗਾਤ੍ਰੇਸ਼਼ੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤਯੋਃ ਕਰਾਰ੍ਪਣੇਨ ਤਾਨ੍ ਪਵਿਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਨ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਸ ਸ਼ਿਮੋਨ੍ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪੇ ਮੁਦ੍ਰਾ ਆਨੀਯ ਕਥਿਤਵਾਨ੍;
ⅩⅨ ਅਹੰ ਯਸ੍ਯ ਗਾਤ੍ਰੇ ਹਸ੍ਤਮ੍ ਅਰ੍ਪਯਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ ਤਸ੍ਯਾਪਿ ਯਥੇੱਥੰ ਪਵਿਤ੍ਰਾਤ੍ਮਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਰ੍ਭਵਤਿ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿੰ ਮਹ੍ਯੰ ਦੱਤੰ|
ⅩⅩ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪਿਤਰਸ੍ਤੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍ ਤਵ ਮੁਦ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਵਿਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤੁ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦਾਨੰ ਮੁਦ੍ਰਾਭਿਃ ਕ੍ਰੀਯਤੇ ਤ੍ਵਮਿੱਥੰ ਬੁੱਧਵਾਨ੍;
ⅩⅪ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਤਾਵਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਸਰਲੰ ਨਹਿ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਤ੍ਰ ਤਵਾਂਸ਼ੋ(ਅ)ਧਿਕਾਰਸ਼੍ਚ ਕੋਪਿ ਨਾਸ੍ਤਿ|
ⅩⅫ ਅਤ ਏਤਤ੍ਪਾਪਹੇਤੋਃ ਖੇਦਾਨ੍ਵਿਤਃ ਸਨ੍ ਕੇਨਾਪਿ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਤਵ ਮਨਸ ਏਤਸ੍ਯਾਃ ਕੁਕਲ੍ਪਨਾਯਾਃ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾ ਭਵਤਿ, ਏਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁ;
ⅩⅩⅢ ਯਤਸ੍ਤ੍ਵੰ ਤਿਕ੍ਤਪਿੱਤੇ ਪਾਪਸ੍ਯ ਬਨ੍ਧਨੇ ਚ ਯਦਸਿ ਤਨ੍ਮਯਾ ਬੁੱਧਮ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਸ਼ਿਮੋਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਤਰ੍ਹਿ ਯੁਵਾਭ੍ਯਾਮੁਦਿਤਾ ਕਥਾ ਮਯਿ ਯਥਾ ਨ ਫਲਤਿ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਵਾਂ ਮੰਨਿਮਿੱਤੰ ਪ੍ਰਭੌ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਤੰ|
ⅩⅩⅤ ਅਨੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਤੌ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਭੋਃ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ਤੌ ਸ਼ੋਮਿਰੋਣੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਨੇਕਗ੍ਰਾਮੇਸ਼਼ੁ ਸੁਸੰਵਾਦਞ੍ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ਤੌ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਗਤੌ|
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦੂਤਃ ਫਿਲਿਪਮ੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿਸ਼ਤ੍, ਤ੍ਵਮੁੱਥਾਯ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਸ੍ਯਾਂ ਦਿਸ਼ਿ ਯੋ ਮਾਰ੍ਗੋ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯੇਨ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮੋ (ਅ)ਸਾਨਗਰੰ ਯਾਤਿ ਤੰ ਮਾਰ੍ਗੰ ਗੱਛ|
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਉੱਥਾਯ ਗਤਵਾਨ੍; ਤਦਾ ਕਨ੍ਦਾਕੀਨਾਮ੍ਨਃ ਕੂਸ਼੍ਲੋਕਾਨਾਂ ਰਾਜ੍ਞ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਸਮ੍ਪੱਤੇਰਧੀਸ਼ਃ ਕੂਸ਼ਦੇਸ਼ੀਯ ਏਕਃ ਸ਼਼ਣ੍ਡੋ ਭਜਨਾਰ੍ਥੰ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ
ⅩⅩⅧ ਪੁਨਰਪਿ ਰਥਮਾਰੁਹ੍ਯ ਯਿਸ਼ਯਿਯਨਾਮ੍ਨੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥੰ ਪਠਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗੱਛਤਿ|
ⅩⅩⅨ ਏਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਮਯੇ ਆਤ੍ਮਾ ਫਿਲਿਪਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਤ੍ਵਮ੍ ਰਥਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਿਲ|
ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਧਾਵਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਸੰਨਿਧਾਵੁਪਸ੍ਥਾਯ ਤੇਨ ਪਠ੍ਯਮਾਨੰ ਯਿਸ਼ਯਿਯਥਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨੋ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਯਤ੍ ਪਠਸਿ ਤਤ੍ ਕਿੰ ਬੁਧ੍ਯਸੇ?
ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਸ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਕੇਨਚਿੰਨ ਬੋਧਿਤੋਹੰ ਕਥੰ ਬੁਧ੍ਯੇਯ? ਤਤਃ ਸ ਫਿਲਿਪੰ ਰਥਮਾਰੋਢੁੰ ਸ੍ਵੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉਪਵੇਸ਼਼੍ਟੁਞ੍ਚ ਨ੍ਯਵੇਦਯਤ੍|
ⅩⅩⅫ ਸ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯੇਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਪਠਿਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਸਮਾਨੀਯਤ ਘਾਤਾਯ ਸ ਯਥਾ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਃ| ਲੋਮੱਛੇਦਕਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾੱਚ ਮੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਨੀਰਵੋ ਯਥਾ| ਆਬਧ੍ਯ ਵਦਨੰ ਸ੍ਵੀਯੰ ਤਥਾ ਸ ਸਮਤਿਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਨ੍ਯਾਯੇਨ ਵਿਚਾਰੇਣ ਸ ਉੱਛਿੰਨੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਦਾ| ਤਤ੍ਕਾਲੀਨਮਨੁਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਕੋ ਜਨੋ ਵਰ੍ਣਯਿਤੁੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਃ| ਯਤੋ ਜੀਵੰਨ੍ਰੁʼਣਾਂ ਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਸ ਉੱਛਿੰਨੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਧ੍ਰੁਵੰ|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਫਿਲਿਪਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਨਿਵੇਦਯਾਮਿ, ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ ਯਾਮਿਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ ਸ ਕਿੰ ਸ੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਵਾ ਕਸ੍ਮਿੰਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਅਨ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍?
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਫਿਲਿਪਸ੍ਤਤ੍ਪ੍ਰਕਰਣਮ੍ ਆਰਭ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋਰੁਪਾਖ੍ਯਾਨੰ ਤਸ੍ਯਾਗ੍ਰੇ ਪ੍ਰਾਸ੍ਤੌਤ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਇੱਥੰ ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗੱਛਨ੍ਤੌ ਜਲਾਸ਼ਯਸ੍ਯ ਸਮੀਪ ਉਪਸ੍ਥਿਤੌ; ਤਦਾ ਕ੍ਲੀਬੋ(ਅ)ਵਾਦੀਤ੍ ਪਸ਼੍ਯਾਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਜਲਮਾਸ੍ਤੇ ਮਮ ਮੱਜਨੇ ਕਾ ਬਾਧਾ?
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਫਿਲਿਪ ਉੱਤਰੰ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਸਾਕੰ ਯਦਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਸ਼਼ਿ ਤਰ੍ਹਿ ਬਾਧਾ ਨਾਸ੍ਤਿ| ਤਤਃ ਸ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰ ਇਤ੍ਯਹੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਮਿ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਰਥੰ ਸ੍ਥਗਿਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਦਿਸ਼਼੍ਟੇ ਫਿਲਿਪਕ੍ਲੀਬੌ ਦ੍ਵੌ ਜਲਮ੍ ਅਵਾਰੁਹਤਾਂ; ਤਦਾ ਫਿਲਿਪਸ੍ਤਮ੍ ਮੱਜਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਜਲਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਉੱਥਿਤਯੋਃ ਸਤੋਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਫਿਲਿਪੰ ਹ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਨੀਤਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕ੍ਲੀਬਃ ਪੁਨਸ੍ਤੰ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਥਾਪਿ ਹ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਚਿੱਤਃ ਸਨ੍ ਸ੍ਵਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬ ਫਿਲਿਪਸ਼੍ਚਾਸ੍ਦੋਦ੍ਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕੈਸਰਿਯਾਨਗਰ ਉਪਸ੍ਥਿਤਿਕਾਲਪਰ੍ੱਯਨਤੰ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਿੰਨਗਰੇ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ ਗਤਵਾਨ੍|