੩ ਯੋਹਨਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਪ੍ਰਾਚੀਨੋ (ਅ)ਹੰ ਸਤ੍ਯਮਤਾਦ੍ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਪ੍ਰੀਯੇ ਤੰ ਪ੍ਰਿਯਤਮੰ ਗਾਯੰ ਪ੍ਰਤਿ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਾਮਿ|
Ⅱ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਤਵਾਤ੍ਮਾ ਯਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਸ਼ੁਭਾਨ੍ਵਿਤਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਸਰ੍ੱਵਵਿਸ਼਼ਯੇ ਤਵ ਸ਼ੁਭੰ ਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯਞ੍ਚ ਭੂਯਾਤ੍|
Ⅲ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਭਿਰਾਗਤ੍ਯ ਤਵ ਸਤ੍ਯਮਤਸ੍ਯਾਰ੍ਥਤਸ੍ਤ੍ਵੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਸਤ੍ਯਮਤਮਾਚਰਸ੍ਯੇਤਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੇ ਦੱਤੇ ਮਮ ਮਹਾਨਨ੍ਦੋ ਜਾਤਃ|
Ⅳ ਮਮ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਸਤ੍ਯਮਤਮਾਚਰਨ੍ਤੀਤਿਵਾਰ੍ੱਤਾਤੋ ਮਮ ਯ ਆਨਨ੍ਦੋ ਜਾਯਤੇ ਤਤੋ ਮਹੱਤਰੋ ਨਾਸ੍ਤਿ|
Ⅴ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਵਿਦੇਸ਼ਿਨੋ ਭ੍ਰੁʼाਤ੍ਰੁʼਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਤ੍ਵਯਾ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਕ੍ਰੁʼਤੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨੋ ਯੋਗ੍ਯੰ|
Ⅵ ਤੇ ਚ ਸਮਿਤੇਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤਵ ਪ੍ਰਮ੍ਨਃ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦੱਤਵਨ੍ਤਃ, ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਯੋਗ੍ਯਰੂਪੇਣ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਪਯਤਾ ਤ੍ਵਯਾ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਾਰਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅶ ਯਤਸ੍ਤੇ ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯਾਤ੍ਰਾਂ ਵਿਧਾਯ ਭਿੰਨਜਾਤੀਯੇਭ੍ਯਃ ਕਿਮਪਿ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਸਤ੍ਯਮਤਸ੍ਯ ਸਹਾਯਾ ਭਵੇਮ ਤਦਰ੍ਥਮੇਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਅਸ੍ਮਾਭਿਰਨੁਗ੍ਰਹੀਤਵ੍ਯਾਃ|
Ⅸ ਸਮਿਤਿੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹੰ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਿਤਵਾਨ੍ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਯੋ ਦਿਯਤ੍ਰਿਫਿਃ ਪ੍ਰਧਾਨਾਯਤੇ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਤਿ|
Ⅹ ਅਤੋ (ਅ)ਹੰ ਯਦੋਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਾਮਿ ਤਦਾ ਤੇਨ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਤੰ ਸ੍ਮਾਰਯਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ, ਯਤਃ ਸ ਦੁਰ੍ੱਵਾਕ੍ਯੈਰਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਪਵਦਤਿ, ਤੇਨਾਪਿ ਤ੍ਰੁʼਪ੍ਤਿੰ ਨ ਗਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਯਮਪਿ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਨ੍ ਨਾਨੁਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਤਿ ਯੇ ਚਾਨੁਗ੍ਰਹੀਤੁਮਿੱਛਨ੍ਤਿ ਤਾਨ੍ ਸਮਿਤਿਤੋ (ਅ)ਪਿ ਬਹਿਸ਼਼੍ਕਰੋਤਿ|
Ⅺ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਤ੍ਵਯਾ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮ ਨਾਨੁਕ੍ਰਿਯਤਾਂ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮੈਵ| ਯਃ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਚਾਰੀ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ, ਯੋ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਾਚਾਰੀ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅻ ਦੀਮੀਤ੍ਰਿਯਸ੍ਯ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਮ੍ ਅਦਾਯਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਸਤ੍ਯਮਤੇਨਾਪਿ, ਵਯਮਪਿ ਤਤ੍ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਦਦ੍ਮਃ, ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਸਤ੍ਯਮੇਵੇਤਿ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅢ ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਮਯਾ ਬਹੂਨਿ ਲੇਖਿਤਵ੍ਯਾਨਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਮਸੀਲੇਖਨੀਭ੍ਯਾਂ ਲੇਖਿਤੁੰ ਨੇੱਛਾਮਿ|
ⅩⅣ ਅਚਿਰੇਣ ਤ੍ਵਾਂ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼਼੍ਯਾਮੀਤਿ ਮਮ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਤਦਾਵਾਂ ਸੰਮੁਖੀਭੂਯ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਵਹੇ|
ⅩⅤ ਤਵ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿ ਰ੍ਭੂਯਾਤ੍| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਿਤ੍ਰਾਣਿ ਤ੍ਵਾਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਤਿ ਤ੍ਵਮਪ੍ਯੇਕੈਕਸ੍ਯ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯ ਮਿਤ੍ਰੇਭ੍ਯੋ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁ| ਇਤਿ|