Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨ ਰ੍ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਹਸ੍ਤ ਏਕੋ ਮਾਨਵ ਆਸੀਤ੍|
Ⅱ ਸ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਤਮਰੋਗਿਣੰ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਨਵੇਤ੍ਯਤ੍ਰ ਬਹਵਸ੍ਤਮ੍ ਅਪਵਦਿਤੁੰ ਛਿਦ੍ਰਮਪੇਕ੍ਸ਼਼ਿਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅲ ਤਦਾ ਸ ਤੰ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਹਸ੍ਤੰ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯੰ ਜਗਾਦ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਨੇ ਤ੍ਵਮੁੱਤਿਸ਼਼੍ਠ|
Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤਾਨ੍ ਪਪ੍ਰੱਛ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਹਿਤਮਹਿਤੰ ਤਥਾ ਹਿ ਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼਼ਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ ਏਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਕਿੰ ਕਰਣੀਯੰ ? ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇ ਨਿਃਸ਼ਬ੍ਦਾਸ੍ਤਸ੍ਥੁਃ|
Ⅴ ਤਦਾ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਾਂ ਕਾਠਿਨ੍ਯਾੱਧੇਤੋ ਰ੍ਦੁਃਖਿਤਃ ਕ੍ਰੋਧਾਤ੍ ਚਰ੍ਤੁिਦਸ਼ੋ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਗਦਿਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਹਸ੍ਤੰ ਵਿਸ੍ਤਾਰਯ, ਤਤਸ੍ਤੇਨ ਹਸ੍ਤੇ ਵਿਸ੍ਤ੍ਰੁʼਤੇ ਤੱਧਸ੍ਤੋ(ਅ)ਨ੍ਯਹਸ੍ਤਵਦ੍ ਅਰੋਗੋ ਜਾਤਃ|
Ⅵ ਅਥ ਫਿਰੂਸ਼ਿਨਃ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਤੰ ਨਾਸ਼ਯਿਤੁੰ ਹੇਰੋਦੀਯੈਃ ਸਹ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਿਤੁਮਾਰੇਭਿਰੇ|
Ⅶ ਅਤਏਵ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੈਃ ਸਹ ਪੁਨਃ ਸਾਗਰਸਮੀਪੰ ਗਤਃ;
Ⅷ ਤਤੋ ਗਾਲੀਲ੍ਯਿਹੂਦਾ-ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ੍-ਇਦੋਮ੍-ਯਰ੍ਦੰਨਦੀਪਾਰਸ੍ਥਾਨੇਭ੍ਯੋ ਲੋਕਸਮੂਹਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਤਃ; ਤਦਨ੍ਯਃ ਸੋਰਸੀਦਨੋਃ ਸਮੀਪਵਾਸਿਲੋਕਸਮੂਹਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਮਹਾਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਸੰਨਿਧਿਮਾਗਤਃ|
Ⅸ ਤਦਾ ਲੋਕਸਮੂਹਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਤਸ੍ਯੋਪਰਿ ਪਤਤਿ ਇਤ੍ਯਾਸ਼ਙ੍ਕ੍ਯ ਸ ਨਾਵਮੇਕਾਂ ਨਿਕਟੇ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤੁੰ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨਾਦਿਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅹ ਯਤੋ(ਅ)ਨੇਕਮਨੁਸ਼਼੍ਯਾਣਾਮਾਰੋਗ੍ਯਕਰਣਾਦ੍ ਵ੍ਯਾਧਿਗ੍ਰਸ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ ਸ੍ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਬਲੇਨ ਯਤ੍ਨਵਨ੍ਤਃ|
Ⅺ ਅਪਰਞ੍ਚ ਅਪਵਿਤ੍ਰਭੂਤਾਸ੍ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤੱਚਰਣਯੋਃ ਪਤਿਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੋਚੈਃ ਪ੍ਰੋਚੁਃ, ਤ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਃ|
Ⅻ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਨ੍ ਦ੍ਰੁʼਢਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਸ੍ਵੰ ਪਰਿਚਾਯਿਤੁੰ ਨਿਸ਼਼ਿੱਧਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਪਰ੍ੱਵਤਮਾਰੁਹ੍ਯ ਯੰ ਯੰ ਪ੍ਰਤਿੱਛਾ ਤੰ ਤਮਾਹੂਤਵਾਨ੍ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮਾਗਤਾਃ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਸ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਜਨਾਨ੍ ਸ੍ਵੇਨ ਸਹ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸੁਸੰਵਾਦਪ੍ਰਚਾਰਾਯ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾ ਭਵਿਤੁੰ
ⅩⅤ ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਕਾਰਵ੍ਯਾਧੀਨਾਂ ਸ਼ਮਨਕਰਣਾਯ ਪ੍ਰਭਾਵੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਭੂਤਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਜਯਿਤੁਞ੍ਚ ਨਿਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਾਮਾਨੀਮਾਨਿ, ਸ਼ਿਮੋਨ੍ ਸਿਵਦਿਪੁਤ੍ਰੋ
ⅩⅦ ਯਾਕੂਬ੍ ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤਾ ਯੋਹਨ੍ ਚ ਆਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ਫਿਲਿਪੋ ਬਰ੍ਥਲਮਯਃ,
ⅩⅧ ਮਥੀ ਥੋਮਾ ਚ ਆਲ੍ਫੀਯਪੁਤ੍ਰੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਥੱਦੀਯਃ ਕਿਨਾਨੀਯਃ ਸ਼ਿਮੋਨ੍ ਯਸ੍ਤੰ ਪਰਹਸ੍ਤੇਸ਼਼੍ਵਰ੍ਪਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਸ ਈਸ਼਼੍ਕਰਿਯੋਤੀਯਯਿਹੂਦਾਸ਼੍ਚ|
ⅩⅨ ਸ ਸ਼ਿਮੋਨੇ ਪਿਤਰ ਇਤ੍ਯੁਪਨਾਮ ਦਦੌ ਯਾਕੂਬ੍ਯੋਹਨ੍ਭ੍ਯਾਂ ਚ ਬਿਨੇਰਿਗਿਸ਼੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਮੇਘਨਾਦਪੁਤ੍ਰਾਵਿਤ੍ਯੁਪਨਾਮ ਦਦੌ|
ⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਨੰ ਗਤਾਃ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਰਾਪਿ ਪੁਨਰ੍ਮਹਾਨ੍ ਜਨਸਮਾਗਮੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਭੋਕ੍ਤੁਮਪ੍ਯਵਕਾਸ਼ੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅪ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸੁਹ੍ਰੁʼੱਲੋਕਾ ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸ ਹਤਜ੍ਞਾਨੋਭੂਦ੍ ਇਤਿ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ੍ਵਾ ਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਨੇਤੁੰ ਗਤਾਃ|
ⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮ ਆਗਤਾ ਯੇ ਯੇ(ਅ)ਧ੍ਯਾਪਕਾਸ੍ਤੇ ਜਗਦੁਰਯੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਭੂਤਪਤ੍ਯਾਬਿਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੇਨ ਭੂਤਪਤਿਨਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਜਯਤਿ|
ⅩⅩⅢ ਤਤਸ੍ਤਾਨਾਹੂਯ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੈਃ ਕਥਾਂ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਕਥੰ ਸ਼ੈਤਾਨੰ ਤ੍ਯਾਜਯਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ?
ⅩⅩⅣ ਕਿਞ੍ਚਨ ਰਾਜ੍ਯੰ ਯਦਿ ਸ੍ਵਵਿਰੋਧੇਨ ਪ੍ਰੁʼਥਗ੍ ਭਵਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਤਦ੍ ਰਾਜ੍ਯੰ ਸ੍ਥਿਰੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ|
ⅩⅩⅤ ਤਥਾ ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਪਰਿਵਾਰੋ ਯਦਿ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਵਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਸੋਪਿ ਪਰਿਵਾਰਃ ਸ੍ਥਿਰੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ|
ⅩⅩⅥ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਯਦਿ ਸ੍ਵਵਿਪਕ੍ਸ਼਼ਤਯਾ ਉੱਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਭਿੰਨੋ ਭਵਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਸੋਪਿ ਸ੍ਥਿਰੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ ਕਿਨ੍ਤੂੱਛਿੰਨੋ ਭਵਤਿ|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪ੍ਰਬਲੰ ਜਨੰ ਪ੍ਰਥਮੰ ਨ ਬੱਧਾ ਕੋਪਿ ਤਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣਿ ਲੁਣ੍ਠਯਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ, ਤੰ ਬਦ੍ੱਵੈਵ ਤਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹਸ੍ਯ ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣਿ ਲੁਣ੍ਠਯਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ|
ⅩⅩⅧ ਅਤੋਹੇਤੋ ਰ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯਮਹੰ ਸਤ੍ਯੰ ਕਥਯਾਮਿ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਾਣਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯਾਨਿ ਯਾਨਿ ਪਾਪਾਨੀਸ਼੍ਵਰਨਿਨ੍ਦਾਞ੍ਚ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮਪਰਾਧਾਨਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾ ਭਵਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ,
ⅩⅩⅨ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਪਵਿਤ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਨਿਨ੍ਦਤਿ ਤਸ੍ਯਾਪਰਾਧਸ੍ਯ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾ ਕਦਾਪਿ ਨ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਸੋਨਨ੍ਤਦਣ੍ਡਸ੍ਯਾਰ੍ਹੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਯਾਪਵਿਤ੍ਰਭੂਤੋ(ਅ)ਸ੍ਤਿ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਤਤ੍ਕਥਾਹੇਤੋਃ ਸ ਇੱਥੰ ਕਥਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਅਥ ਤਸ੍ਯ ਮਾਤਾ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਸ਼੍ਚਾਗਤ੍ਯ ਬਹਿਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਨਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼਼੍ਯ ਤਮਾਹੂਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅫ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਸੰਨਿਧੌ ਸਮੁਪਵਿਸ਼਼੍ਟਾ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਬਭਾਸ਼਼ਿਰੇ ਪਸ਼੍ਯ ਬਹਿਸ੍ਤਵ ਮਾਤਾ ਭ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਚ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਅਨ੍ਵਿੱਛਨ੍ਤਿ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਸ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ ਮਮ ਮਾਤਾ ਕਾ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਵਾ ਕੇ? ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਸ੍ਵਮੀਪੋਪਵਿਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਅਵਲੋਕਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਥਯਾਮਾਸ
ⅩⅩⅩⅣ ਪਸ਼੍ਯਤੈਤੇ ਮਮ ਮਾਤਾ ਭ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੇਸ਼਼੍ਟਾਂ ਕ੍ਰਿਯਾਂ ਕਰੋਤਿ ਸ ਏਵ ਮਮ ਭ੍ਰਾਤਾ ਭਗਿਨੀ ਮਾਤਾ ਚ|