Ⅰ ਅਥ ਸ ਤਾਨਵਾਦੀਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯਮਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਮਿ, ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯੰ ਪਰਾਕ੍ਰਮੇਣੋਪਸ੍ਥਿਤੰ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁੰ ਨਾਸ੍ਵਾਦਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ, ਅਤ੍ਰ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇਪਿ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਤਿ|
Ⅱ ਅਥ ਸ਼਼ਡ੍ਦਿਨੇਭ੍ਯਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਿਤਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਗਿਰੇਰੁੱਚਸ੍ਯ ਨਿਰ੍ਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ੇ ਮੂਰ੍ਤ੍ਯਨ੍ਤਰੰ ਦਧਾਰ|
Ⅲ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪਰਿਧੇਯਮ੍ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਉੱਜ੍ਵਲਹਿਮਪਾਣਡਰੰ ਜਾਤੰ ਯਦ੍ ਜਗਤਿ ਕੋਪਿ ਰਜਕੋ ਨ ਤਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਪਾਣਡਰੰ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ|
Ⅳ ਅਪਰਞ੍ਚ ਏਲਿਯੋ ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਤੇਭ੍ਯੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ ਕਥਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮਾਰੇਭਾਤੇ|
Ⅴ ਤਦਾ ਪਿਤਰੋ ਯੀਸ਼ੁਮਵਾਦੀਤ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮਤ੍ਰ ਸ੍ਥਿਤਿਰੁੱਤਮਾ, ਤਤਏਵ ਵਯੰ ਤ੍ਵਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਏਕਾਂ ਮੂਸਾਕ੍ਰੁʼਤੇ ਏਕਾਮ੍ ਏਲਿਯਕ੍ਰੁʼਤੇ ਚੈਕਾਂ, ਏਤਾਸ੍ਤਿਸ੍ਰਃ ਕੁਟੀ ਰ੍ਨਿਰ੍ੰਮਾਮ|
Ⅵ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਯਦੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਵਯੰ ਨ ਬੁਬੁਧੇ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਬਿਭਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੁਃ|
Ⅶ ਏਤਰ੍ਹਿ ਪਯੋਦਸ੍ਤਾਨ੍ ਛਾਦਯਾਮਾਸ, ਮਮਯਾਂ ਪ੍ਰਿਯਃ ਪੁਤ੍ਰਃ ਕਥਾਸੁ ਤਸ੍ਯ ਮਨਾਂਸਿ ਨਿਵੇਸ਼ਯਤੇਤਿ ਨਭੋਵਾਣੀ ਤਨ੍ਮੇਦ੍ਯਾੰਨਿਰ੍ਯਯੌ|
Ⅷ ਅਥ ਹਠਾੱਤੇ ਚਤੁਰ੍ਦਿਸ਼ੋ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਵਿਨਾ ਸ੍ਵੈਃ ਸਹਿਤੰ ਕਮਪਿ ਨ ਦਦ੍ਰੁʼਸ਼ੁਃ|
Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਗਿਰੇਰਵਰੋਹਣਕਾਲੇ ਸ ਤਾਨ੍ ਗਾਢਮ੍ ਦੂਤ੍ਯਾਦਿਦੇਸ਼ ਯਾਵੰਨਰਸੂਨੋਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨੰ ਨ ਭਵਤਿ, ਤਾਵਤ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਕਸ੍ਮੈਚਿਦਪਿ ਨ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਾ|
Ⅹ ਤਦਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨਸ੍ਯ ਕੋਭਿਪ੍ਰਾਯ ਇਤਿ ਵਿਚਾਰ੍ੱਯ ਤੇ ਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ੁ ਗੋਪਾਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰਿਰੇ|
Ⅺ ਅਥ ਤੇ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ ਪ੍ਰਥਮਤ ਏਲਿਯੇਨਾਗਨ੍ਤਵ੍ਯਮ੍ ਇਤਿ ਵਾਕ੍ਯੰ ਕੁਤ ਉਪਾਧ੍ਯਾਯਾ ਆਹੁਃ?
Ⅻ ਤਦਾ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ , ਏਲਿਯਃ ਪ੍ਰਥਮਮੇਤ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਕਾਰ੍ੱਯਾਣਿ ਸਾਧਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ; ਨਰਪੁਤ੍ਰੇ ਚ ਲਿਪਿ ਰ੍ਯਥਾਸ੍ਤੇ ਤਥੈਵ ਸੋਪਿ ਬਹੁਦੁਃਖੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਵਜ੍ਞਾਸ੍ਯਤੇ|
ⅩⅢ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਮਿ , ਏਲਿਯਾਰ੍ਥੇ ਲਿਪਿ ਰ੍ਯਥਾਸ੍ਤੇ ਤਥੈਵ ਸ ਏਤ੍ਯ ਯਯੌ, ਲੋਕਾ: ਸ੍ਵੇੱਛਾਨੁਰੂਪੰ ਤਮਭਿਵ੍ਯਵਹਰਨ੍ਤਿ ਸ੍ਮ|
ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਸਮੀਪਮੇਤ੍ਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਚਤੁਃਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਤੈਃ ਸਹ ਬਹੁਜਨਾਨ੍ ਵਿਵਦਮਾਨਾਨ੍ ਅਧ੍ਯਾਪਕਾਂਸ਼੍ਚ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍;
ⅩⅤ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵੈਵ ਚਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤਦਾਸੰਨੰ ਧਾਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰ ਪ੍ਰਣੇਮੁਃ|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਧ੍ਯਾਪਕਾਨਪ੍ਰਾਕ੍ਸ਼਼ੀਦ੍ ਏਤੈਃ ਸਹ ਯੂਯੰ ਕਿੰ ਵਿਵਦਧ੍ਵੇ?
ⅩⅦ ਤਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਸ਼੍ਚਿਦੇਕਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਤ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ ਮਮ ਸੂਨੁੰ ਮੂਕੰ ਭੂਤਧ੍ਰੁʼਤਞ੍ਚ ਭਵਦਾਸੰਨਮ੍ ਆਨਯੰ|
ⅩⅧ ਯਦਾਸੌ ਭੂਤਸ੍ਤਮਾਕ੍ਰਮਤੇ ਤਦੈਵ ਪਾਤਸਤਿ ਤਥਾ ਸ ਫੇਣਾਯਤੇ, ਦਨ੍ਤੈਰ੍ਦਨ੍ਤਾਨ੍ ਘਰ੍ਸ਼਼ਤਿ ਕ੍ਸ਼਼ੀਣੋ ਭਵਤਿ ਚ; ਤਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਭੂਤੰ ਤ੍ਯਾਜਯਿਤੁੰ ਭਵੱਛਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਨਿਵੇਦਿਤਵਾਨ੍ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇ ਨ ਸ਼ੇਕੁਃ|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਸ ਤਮਵਾਦੀਤ੍, ਰੇ ਅਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਸਹ ਕਤਿ ਕਾਲਾਨਹੰ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਾਮਿ? ਅਪਰਾਨ੍ ਕਤਿ ਕਾਲਾਨ੍ ਵਾ ਵ ਆਚਾਰਾਨ੍ ਸਹਿਸ਼਼੍ਯੇ? ਤੰ ਮਦਾਸੰਨਮਾਨਯਤ|
ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਸੰਨਿਧਿੰ ਸ ਆਨੀਯਤ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵੈਵ ਭੂਤੋ ਬਾਲਕੰ ਧ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍; ਸ ਚ ਭੂਮੌ ਪਤਿਤ੍ਵਾ ਫੇਣਾਯਮਾਨੋ ਲੁਲੋਠ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਸ ਤਤ੍ਪਿਤਰੰ ਪਪ੍ਰੱਛ, ਅਸ੍ਯੇਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਦਸ਼ਾ ਕਤਿ ਦਿਨਾਨਿ ਭੂਤਾ? ਤਤਃ ਸੋਵਾਦੀਤ੍ ਬਾਲ੍ਯਕਾਲਾਤ੍|
ⅩⅫ ਭੂਤੋਯੰ ਤੰ ਨਾਸ਼ਯਿਤੁੰ ਬਹੁਵਾਰਾਨ੍ ਵਹ੍ਨੌ ਜਲੇ ਚ ਨ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ਿਪਤ੍ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਦਿ ਭਵਾਨ ਕਿਮਪਿ ਕਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਦਯਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਉਪਕਰੋਤੁ|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਤ੍ ਯਦਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਸ਼਼ਿ ਤਰ੍ਹਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਿਨੇ ਜਨਾਯ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਾਧ੍ਯਮ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਤਦ੍ਬਾਲਕਸ੍ਯ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੋੱਚੈ ਰੂਵਨ੍ ਸਾਸ਼੍ਰੁਨੇਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰੋਵਾਚ, ਪ੍ਰਭੋ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਮਿ ਮਮਾਪ੍ਰਤ੍ਯਯੰ ਪ੍ਰਤਿਕੁਰੁ|
ⅩⅩⅤ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਲੋਕਸਙ੍ਘੰ ਧਾਵਿਤ੍ਵਾਯਾਨ੍ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਮਪੂਤਭੂਤੰ ਤਰ੍ਜਯਿਤ੍ਵਾ ਜਗਾਦ, ਰੇ ਬਧਿਰ ਮੂਕ ਭੂਤ ਤ੍ਵਮੇਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਹਿਰ੍ਭਵ ਪੁਨਃ ਕਦਾਪਿ ਮਾਸ਼੍ਰਯੈਨੰ ਤ੍ਵਾਮਹਮ੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿਸ਼ਾਮਿ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਭੂਤਸ਼੍ਚੀਤ੍ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਮਾਪੀਡ੍ਯ ਬਹਿਰ੍ਜਜਾਮ, ਤਤੋ ਬਾਲਕੋ ਮ੍ਰੁʼਤਕਲ੍ਪੋ ਬਭੂਵ ਤਸ੍ਮਾਦਯੰ ਮ੍ਰੁʼਤਇਤ੍ਯਨੇਕੇ ਕਥਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅩⅦ ਕਿਨ੍ਤੁ ਕਰੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਨੋੱਥਾਪਿਤਃ ਸ ਉੱਤਸ੍ਥੌ|
ⅩⅩⅧ ਅਥ ਯੀਸ਼ੌ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼਼੍ਟੇ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾ ਗੁਪ੍ਤੰ ਤੰ ਪਪ੍ਰੱਛੁਃ, ਵਯਮੇਨੰ ਭੂਤੰ ਤ੍ਯਾਜਯਿਤੁੰ ਕੁਤੋ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ?
ⅩⅩⅨ ਸ ਉਵਾਚ, ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨੋਪਵਾਸੌ ਵਿਨਾ ਕੇਨਾਪ੍ਯਨ੍ਯੇਨ ਕਰ੍ੰਮਣਾ ਭੂਤਮੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਤ੍ਯਾਜਯਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯੰ|
ⅩⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦਿਤ੍ਵਾ ਗਾਲੀਲ੍ਮਧ੍ਯੇਨ ਯਯੌ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ ਕੋਪਿ ਜਾਨੀਯਾਦਿਤਿ ਸ ਨੈੱਛਤ੍|
ⅩⅩⅪ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨੁਪਦਿਸ਼ਨ੍ ਬਭਾਸ਼਼ੇ, ਨਰਪੁਤ੍ਰੋ ਨਰਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤੇ ਚ ਤੰ ਹਨਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤੈਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਹਤੇ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਦਿਨੇ ਸ ਉੱਥਾਸ੍ਯਤੀਤਿ|
ⅩⅩⅫ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਕਥਾਂ ਤੇ ਨਾਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤ ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁਞ੍ਚ ਬਿਭ੍ਯਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਥ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ਪੁਰਮਾਗਤ੍ਯ ਮਧ੍ਯੇਗ੍ਰੁʼਹਞ੍ਚੇਤ੍ਯ ਤਾਨਪ੍ਰੁʼੱਛਦ੍ ਵਰ੍ਤ੍ਮਮਧ੍ਯੇ ਯੂਯਮਨ੍ਯੋਨ੍ਯੰ ਕਿੰ ਵਿਵਦਧ੍ਵੇ ਸ੍ਮ?
ⅩⅩⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇ ਨਿਰੁੱਤਰਾਸ੍ਤਸ੍ਥੁ ਰ੍ਯਸ੍ਮਾੱਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋ ਮੁਖ੍ਯ ਇਤਿ ਵਰ੍ਤ੍ਮਾਨਿ ਤੇ(ਅ)ਨ੍ਯੋਨ੍ਯੰ ਵ੍ਯਵਦਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਉਪਵਿਸ਼੍ਯ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਮੁਖ੍ਯੋ ਭਵਿਤੁਮਿੱਛਤਿ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯੋ ਗੌਣਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸੇਵਕਸ਼੍ਚ ਭਵਤੁ|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਬਾਲਕਮੇਕੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਮਧ੍ਯੇ ਸਮੁਪਾਵੇਸ਼ਯਤ੍ ਤਤਸ੍ਤੰ ਕ੍ਰੋਡੇ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਾਨਵਾਦਾਤ੍
ⅩⅩⅩⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਬਾਲਸ੍ਯਾਤਿਥ੍ਯੰ ਕਰੋਤਿ ਸ ਮਮਾਤਿਥ੍ਯੰ ਕਰੋਤਿ; ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮਮਾਤਿਥ੍ਯੰ ਕਰੋਤਿ ਸ ਕੇਵਲਮ੍ ਮਮਾਤਿਥ੍ਯੰ ਕਰੋਤਿ ਤੰਨ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯਾਤਿਥ੍ਯੰ ਕਰੋਤਿ|
ⅩⅩⅩⅧ ਅਥ ਯੋਹਨ੍ ਤਮਬ੍ਰਵੀਤ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ, ਅਸ੍ਮਾਕਮਨਨੁਗਾਮਿਨਮ੍ ਏਕੰ ਤ੍ਵਾੰਨਾਮ੍ਨਾ ਭੂਤਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਜਯਨ੍ਤੰ ਵਯੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ, ਅਸ੍ਮਾਕਮਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਮਿਤ੍ਵਾੱਚ ਤੰ ਨ੍ਯਸ਼਼ੇਧਾਮ|
ⅩⅩⅩⅨ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤੰ ਮਾ ਨਿਸ਼਼ੇਧਤ੍, ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ ਮੰਨਾਮ੍ਨਾ ਚਿਤ੍ਰੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਤਿ ਸ ਸਹਸਾ ਮਾਂ ਨਿਨ੍ਦਿਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ|
ⅩⅬ ਤਥਾ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਿਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਂ ਨ ਕਰੋਤਿ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਵ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਃ|
ⅩⅬⅠ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਮੰਨਾਮ੍ਨਾ ਕੰਸੈਕੇਨ ਪਾਨੀਯੰ ਪਾਤੁੰ ਦਦਾਤਿ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਚ੍ਮਿ, ਸ ਫਲੇਨ ਵਞ੍ਚਿਤੋ ਨ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅬⅡ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਦਿ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ ਮਯਿ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨਾਮੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦ੍ਰਪ੍ਰਾਣਿਨਾਮ੍ ਏਕਸ੍ਯਾਪਿ ਵਿਘ੍ਨੰ ਜਨਯਤਿ, ਤਰ੍ਹਿ ਤਸ੍ਯੈਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰਣਾਤ੍ ਕਣ੍ਠਬੱਧਪੇਸ਼਼ਣੀਕਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਸਾਗਰਾਗਾਧਜਲ ਮੱਜਨੰ ਭਦ੍ਰੰ|
ⅩⅬⅢ ਅਤਃ ਸ੍ਵਕਰੋ ਯਦਿ ਤ੍ਵਾਂ ਬਾਧਤੇ ਤਰ੍ਹਿ ਤੰ ਛਿਨ੍ਧਿ;
ⅩⅬⅣ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਯਤ੍ਰ ਕੀਟਾ ਨ ਮ੍ਰਿਯਨ੍ਤੇ ਵਹ੍ਨਿਸ਼੍ਚ ਨ ਨਿਰ੍ੱਵਾਤਿ, ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਅਨਿਰ੍ੱਵਾਣਾਨਲਨਰਕੇ ਕਰਦ੍ਵਯਵਸ੍ਤਵ ਗਮਨਾਤ੍ ਕਰਹੀਨਸ੍ਯ ਸ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰਵੇਸ਼ਸ੍ਤਵ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੰ|
ⅩⅬⅤ ਯਦਿ ਤਵ ਪਾਦੋ ਵਿਘ੍ਨੰ ਜਨਯਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਤੰ ਛਿਨ੍ਧਿ,
ⅩⅬⅥ ਯਤੋ ਯਤ੍ਰ ਕੀਟਾ ਨ ਮ੍ਰਿਯਨ੍ਤੇ ਵਹ੍ਨਿਸ਼੍ਚ ਨ ਨਿਰ੍ੱਵਾਤਿ, ਤਸ੍ਮਿਨ੍ (ਅ)ਨਿਰ੍ੱਵਾਣਵਹ੍ਨੌ ਨਰਕੇ ਦ੍ਵਿਪਾਦਵਤਸ੍ਤਵ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਤ੍ ਪਾਦਹੀਨਸ੍ਯ ਸ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰਵੇਸ਼ਸ੍ਤਵ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੰ|
ⅩⅬⅦ ਸ੍ਵਨੇਤ੍ਰੰ ਯਦਿ ਤ੍ਵਾਂ ਬਾਧਤੇ ਤਰ੍ਹਿ ਤਦਪ੍ਯੁਤ੍ਪਾਟਯ, ਯਤੋ ਯਤ੍ਰ ਕੀਟਾ ਨ ਮ੍ਰਿਯਨ੍ਤੇ ਵਹ੍ਨਿਸ਼੍ਚ ਨ ਨਿਰ੍ੱਵਾਤਿ,
ⅩⅬⅧ ਤਸ੍ਮਿਨ (ਅ)ਨਿਰ੍ੱਵਾਣਵਹ੍ਨੌ ਨਰਕੇ ਦ੍ਵਿਨੇਤ੍ਰਸ੍ਯ ਤਵ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ੇਪਾਦ੍ ਏਕਨੇਤ੍ਰਵਤ ਈਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਸ੍ਤਵ ਕ੍ਸ਼਼ੇਮੰ|
ⅩⅬⅨ ਯਥਾ ਸਰ੍ੱਵੋ ਬਲਿ ਰ੍ਲਵਣਾਕ੍ਤਃ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਤਥਾ ਸਰ੍ੱਵੋ ਜਨੋ ਵਹ੍ਨਿਰੂਪੇਣ ਲਵਣਾਕ੍ਤਃ ਕਾਰਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅼ ਲਵਣੰ ਭਦ੍ਰੰ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਦਿ ਲਵਣੇ ਸ੍ਵਾਦੁਤਾ ਨ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ, ਤਰ੍ਹਿ ਕਥਮ੍ ਆਸ੍ਵਾਦ੍ਯੁਕ੍ਤੰ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਥ? ਯੂਯੰ ਲਵਣਯੁਕ੍ਤਾ ਭਵਤ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰੁਤ|