ਮਥਿਲਿਖਿਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
Ⅰ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨੋ ਦਾਯੂਦ੍ ਤਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨੋ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਵੰਸ਼ਸ਼੍ਰੇਣੀ|
Ⅱ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮਃ ਪੁਤ੍ਰ ਇਸ੍ਹਾਕ੍ ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ ਯਿਹੂਦਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਚ|
Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਿਹੂਦਾਤਸ੍ਤਾਮਰੋ ਗਰ੍ਭੇ ਪੇਰੱਸੇਰਹੌ ਜਜ੍ਞਾਤੇ, ਤਸ੍ਯ ਪੇਰਸਃ ਪੁਤ੍ਰੋ ਹਿਸ਼਼੍ਰੋਣ੍ ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ (ਅ)ਰਾਮ੍|
Ⅳ ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ (ਅ)ੰਮੀਨਾਦਬ੍ ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ ਨਹਸ਼ੋਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਃ ਸਲ੍ਮੋਨ੍|
Ⅴ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਰਾਹਬੋ ਗਰ੍ਭੇ ਬੋਯਮ੍ ਜਜ੍ਞੇ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਰੂਤੋ ਗਰ੍ਭੇ ਓਬੇਦ੍ ਜਜ੍ਞੇ, ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ ਯਿਸ਼ਯਃ|
Ⅵ ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ ਦਾਯੂਦ੍ ਰਾਜਃ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਮ੍ਰੁʼਤੋਰਿਯਸ੍ਯ ਜਾਯਾਯਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ੍ ਜਜ੍ਞੇ|
Ⅶ ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ ਰਿਹਬਿਯਾਮ੍, ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ(ਅ)ਬਿਯਃ, ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰ ਆਸਾ:|
Ⅷ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤੋ ਯਿਹੋਸ਼ਾਫਟ੍ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤੋ ਯਿਹੋਰਾਮ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤ ਉਸ਼਼ਿਯਃ|
Ⅸ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤੋ ਯੋਥਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤ ਆਹਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤੋ ਹਿਸ਼਼੍ਕਿਯਃ|
Ⅹ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤੋ ਮਿਨਸ਼ਿਃ, ਤਸ੍ਯ ਸੁਤ ਆਮੋਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤੋ ਯੋਸ਼ਿਯਃ|
Ⅺ ਬਾਬਿਲ੍ਨਗਰੇ ਪ੍ਰਵਸਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ ਯੋਸ਼ਿਯੋ ਯਿਖਨਿਯੰ ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁਂʼਸ਼੍ਚ ਜਨਯਾਮਾਸ|
Ⅻ ਤਤੋ ਬਾਬਿਲਿ ਪ੍ਰਵਸਨਕਾਲੇ ਯਿਖਨਿਯਃ ਸ਼ਲ੍ਤੀਯੇਲੰ ਜਨਯਾਮਾਸ, ਤਸ੍ਯ ਸੁਤਃ ਸਿਰੁੱਬਾਵਿਲ੍|
ⅩⅢ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤੋ (ਅ)ਬੋਹੁਦ੍ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤ ਇਲੀਯਾਕੀਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤੋ(ਅ)ਸੋਰ੍|
ⅩⅣ ਅਸੋਰਃ ਸੁਤਃ ਸਾਦੋਕ੍ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤ ਆਖੀਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤ ਇਲੀਹੂਦ੍|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤ ਇਲਿਯਾਸਰ੍ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤੋ ਮੱਤਨ੍|
ⅩⅥ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਤਸ੍ਯ ਸੁਤੋ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਤਸ੍ਯ ਜਾਯਾ ਮਰਿਯਮ੍; ਤਸ੍ਯ ਗਰ੍ਭੇ ਯੀਸ਼ੁਰਜਨਿ, ਤਮੇਵ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ (ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਭਿਸ਼਼ਿਕ੍ਤੰ) ਵਦਨ੍ਤਿ|
ⅩⅦ ਇੱਥਮ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੋ ਦਾਯੂਦੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਾਕਲ੍ਯੇਨ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਃ; ਆ ਦਾਯੂਦਃ ਕਾਲਾਦ੍ ਬਾਬਿਲਿ ਪ੍ਰਵਸਨਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਭਵਨ੍ਤਿ| ਬਾਬਿਲਿ ਪ੍ਰਵਾਸਨਕਾਲਾਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਭਵਨ੍ਤਿ|
ⅩⅧ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਜਨ੍ਮ ਕਥ੍ਥਤੇ| ਮਰਿਯਮ੍ ਨਾਮਿਕਾ ਕਨ੍ਯਾ ਯੂਸ਼਼ਫੇ ਵਾਗ੍ਦੱਤਾਸੀਤ੍, ਤਦਾ ਤਯੋਃ ਸਙ੍ਗਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਕ੍ ਸਾ ਕਨ੍ਯਾ  ਪਵਿਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਗਰ੍ਭਵਤੀ ਬਭੂਵ|
ⅩⅨ ਤਤ੍ਰ ਤਸ੍ਯਾਃ ਪਤਿ ਰ੍ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਸੌਜਨ੍ਯਾਤ੍ ਤਸ੍ਯਾਃ ਕਲਙ੍ਗੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਿਤੁਮ੍ ਅਨਿੱਛਨ੍ ਗੋਪਨੇਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਿਤ੍ਯਕ੍ਤੁੰ ਮਨਸ਼੍ਚਕ੍ਰੇ|
ⅩⅩ ਸ ਤਥੈਵ ਭਾਵਯਤਿ, ਤਦਾਨੀਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦੂਤਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਵ੍ਯਾਜਹਾਰ, ਹੇ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਤ੍ਵੰ ਨਿਜਾਂ ਜਾਯਾਂ ਮਰਿਯਮਮ੍ ਆਦਾਤੁੰ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ|
ⅩⅪ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਯਾ ਗਰ੍ਭਃ ਪਵਿਤ੍ਰਾਦਾਤ੍ਮਨੋ(ਅ)ਭਵਤ੍, ਸਾ ਚ ਪੁਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਸਵਿਸ਼਼੍ਯਤੇ, ਤਦਾ ਤ੍ਵੰ ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ (ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਤ੍ਰਾਤਾਰੰ) ਕਰੀਸ਼਼੍ਯਸੇ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਨਿਜਮਨੁਜਾਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਲੁਸ਼਼ੇਭ੍ਯ ਉੱਧਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅫ ਇੱਥੰ ਸਤਿ, ਪਸ਼੍ਯ ਗਰ੍ਭਵਤੀ ਕਨ੍ਯਾ ਤਨਯੰ ਪ੍ਰਸਵਿਸ਼਼੍ਯਤੇ| ਇੰਮਾਨੂਯੇਲ੍ ਤਦੀਯਞ੍ਚ ਨਾਮਧੇਯੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|| ਇੰਮਾਨੂਯੇਲ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਙ੍ਗੀਸ਼੍ਵਰਇਤ੍ਯਰ੍ਥਃ|
ⅩⅩⅢ ਇਤਿ ਯਦ੍ ਵਚਨੰ ਪੁਰ੍ੱਵੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਕਥਾਯਾਮਾਸ, ਤਤ੍ ਤਦਾਨੀਂ ਸਿੱਧਮਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਨਿਦ੍ਰਾਤੋ ਜਾਗਰਿਤ ਉੱਥਾਯ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਯਦੂਤਸ੍ਯ ਨਿਦੇਸ਼ਾਨੁਸਾਰੇਣ ਨਿਜਾਂ ਜਾਯਾਂ ਜਗ੍ਰਾਹ,
ⅩⅩⅤ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਾਵਤ੍ ਸਾ ਨਿਜੰ ਪ੍ਰਥਮਸੁਤੰ ਅ ਸੁਸ਼਼ੁਵੇ, ਤਾਵਤ੍ ਤਾਂ ਨੋਪਾਗੱਛਤ੍, ਤਤਃ ਸੁਤਸ੍ਯ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੁੰ ਚਕ੍ਰੇ|