ਫਿਲੋਮੋਨੰ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਬਨ੍ਦਿਦਾਸਃ ਪੌਲਸ੍ਤੀਥਿਯਨਾਮਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ਚ ਪ੍ਰਿਯੰ ਸਹਕਾਰਿਣੰ ਫਿਲੀਮੋਨੰ
Ⅱ ਪ੍ਰਿਯਾਮ੍ ਆੱਪਿਯਾਂ ਸਹਸੇਨਾਮ੍ ਆਰ੍ਖਿੱਪੰ ਫਿਲੀਮੋਨਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਸ੍ਥਿਤਾਂ ਸਮਿਤਿਞ੍ਚ ਪ੍ਰਤਿ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਤਃ|
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਮ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹਞ੍ਚ ਕ੍ਰਿਯਾਸ੍ਤਾਂ|
Ⅳ ਪ੍ਰਭੁੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪ੍ਰਤਿ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਵਿਤ੍ਰਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਚ ਤਵ ਪ੍ਰੇਮਵਿਸ਼੍ਵਾਸਯੋ ਰ੍ਵ੍ਰੁʼੱਤਾਨ੍ਤੰ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯਾਹੰ
Ⅴ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ ਤਵ ਨਾਮੋੱਚਾਰਯਨ੍ ਨਿਰਨ੍ਤਰੰ ਮਮੇਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ|
Ⅵ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਸੌਜਨ੍ਯੰ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਭਵਤੀਤਿ ਜ੍ਞਾਨਾਯ ਤਵ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਮੂਲਿਕਾ ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾ ਯਤ੍ ਸਫਲਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਹਮ੍ ਇੱਛਾਮਿ|
Ⅶ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਃ, ਤ੍ਵਯਾ ਪਵਿਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪ੍ਯਾਯਿਤਾ ਅਭਵਨ੍ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਮਹਾਨ੍ ਆਨਨ੍ਦਃ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾ ਚ ਜਾਤਃ|
Ⅷ ਤ੍ਵਯਾ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ ਤਤ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਿਤੁੰ ਯਦ੍ਯਪ੍ਯਹੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਤੀਵੋਤ੍ਸੁਕੋ ਭਵੇਯੰ ਤਥਾਪਿ ਵ੍ਰੁʼੱਧ
Ⅸ ਇਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਬਨ੍ਦਿਦਾਸਸ਼੍ਚੈਵਮ੍ਭੂਤੋ ਯਃ ਪੌਲਃ ਸੋ(ਅ)ਹੰ ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਨੇਤੁੰ ਵਰੰ ਮਨ੍ਯੇ|
Ⅹ ਅਤਃ ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਬੱਧੋ(ਅ)ਹੰ ਯਮਜਨਯੰ ਤੰ ਮਦੀਯਤਨਯਮ੍ ਓਨੀਸ਼਼ਿਮਮ੍ ਅਧਿ ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਨਯੇ|
Ⅺ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਵਾਨੁਪਕਾਰਕ ਆਸੀਤ੍ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਿਦਾਨੀਂ ਤਵ ਮਮ ਚੋਪਕਾਰੀ ਭਵਤਿ|
Ⅻ ਤਮੇਵਾਹੰ ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਯਾਮਿ, ਅਤੋ ਮਦੀਯਪ੍ਰਾਣਸ੍ਵਰੂਪਃ ਸ ਤ੍ਵਯਾਨੁਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਤਾਂ|
ⅩⅢ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਬੱਧੋ(ਅ)ਹੰ ਪਰਿਚਾਰਕਮਿਵ ਤੰ ਸ੍ਵਸੰਨਿਧੌ ਵਰ੍ੱਤਯਿਤੁਮ੍ ਐੱਛੰ|
ⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਵ ਸੌਜਨ੍ਯੰ ਯਦ੍ ਬਲੇਨ ਨ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵੇੱਛਾਯਾਃ ਫਲੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਵ ਸੰਮਤਿੰ ਵਿਨਾ ਕਿਮਪਿ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ ਨਾਮਨ੍ਯੇ|
ⅩⅤ ਕੋ ਜਾਨਾਤਿ ਕ੍ਸ਼਼ਣਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਤ੍ਵੱਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵਿੱਛੇਦੋ(ਅ)ਭਵਦ੍ ਏਤਸ੍ਯਾਯਮ੍ ਅਭਿਪ੍ਰਾਯੋ ਯਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਤੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਸੇ
ⅩⅥ ਪੁਨ ਰ੍ਦਾਸਮਿਵ ਲਪ੍ਸ੍ਯਸੇ ਤੰਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਦਾਸਾਤ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼਼੍ਠੰ ਮਮ ਪ੍ਰਿਯੰ ਤਵ ਚ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕਸਮ੍ਬਨ੍ਧਾਤ੍ ਪ੍ਰਭੁਸਮ੍ਬਨ੍ਧਾੱਚ ਤਤੋ(ਅ)ਧਿਕੰ ਪ੍ਰਿਯੰ ਭ੍ਰਾਤਰਮਿਵ|
ⅩⅦ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਯਦਿ ਮਾਂ ਸਹਭਾਗਿਨੰ ਜਾਨਾਸਿ ਤਰ੍ਹਿ ਮਾਮਿਵ ਤਮਨੁਗ੍ਰੁʼਹਾਣ|
ⅩⅧ ਤੇਨ ਯਦਿ ਤਵ ਕਿਮਪ੍ਯਪਰਾੱਧੰ ਤੁਭ੍ਯੰ ਕਿਮਪਿ ਧਾਰ੍ੱਯਤੇ ਵਾ ਤਰ੍ਹਿ ਤਤ੍ ਮਮੇਤਿ ਵਿਦਿਤ੍ਵਾ ਗਣਯ|
ⅩⅨ ਅਹੰ ਤਤ੍ ਪਰਿਸ਼ੋਤ੍ਸ੍ਯਾਮਿ, ਏਤਤ੍ ਪੌਲੋ(ਅ)ਹੰ ਸ੍ਵਹਸ੍ਤੇਨ ਲਿਖਾਮਿ, ਯਤਸ੍ਤ੍ਵੰ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਪਿ ਮਹ੍ਯੰ ਧਾਰਯਸਿ ਤਦ੍ ਵਕ੍ਤੁੰ ਨੇੱਛਾਮਿ|
ⅩⅩ ਭੋ ਭ੍ਰਾਤਃ, ਪ੍ਰਭੋਃ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮਮ ਵਾਞ੍ਛਾਂ ਪੂਰਯ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਆਪ੍ਯਾਯਯ|
ⅩⅪ ਤਵਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਹਿਤ੍ਵੇ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਮਯਾ ਏਤਤ੍ ਲਿਖ੍ਯਤੇ ਮਯਾ ਯਦੁਚ੍ਯਤੇ ਤਤੋ(ਅ)ਧਿਕੰ ਤ੍ਵਯਾ ਕਾਰਿਸ਼਼੍ਯਤ ਇਤਿ ਜਾਨਾਮਿ|
ⅩⅫ ਤਤ੍ਕਰਣਸਮਯੇ ਮਦਰ੍ਥਮਪਿ ਵਾਸਗ੍ਰੁʼਹੰ ਤ੍ਵਯਾ ਸੱਜੀਕ੍ਰਿਯਤਾਂ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਨਾਂ ਫਲਰੂਪੋ ਵਰ ਇਵਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਦਾਯਿਸ਼਼੍ਯੇ ਮਮੇਤਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ਾਃ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮਯਾ ਸਹ ਬਨ੍ਦਿਰਿਪਾਫ੍ਰਾ
ⅩⅩⅣ ਮਮ ਸਹਕਾਰਿਣੋ ਮਾਰ੍ਕ ਆਰਿਸ਼਼੍ਟਾਰ੍ਖੋ ਦੀਮਾ ਲੂਕਸ਼੍ਚ ਤ੍ਵਾਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵੇਦਯਨ੍ਤਿ|
ⅩⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਸਹ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|