Ⅰ เห ภฺราตร:, ยูยํ ยทฺ อาตฺมิกานฺ ทายานฺ อนวคตาสฺติษฺฐถ ตทหํ นาภิลษามิฯ
Ⅱ ปูรฺวฺวํ ภินฺนชาตียา ยูยํ ยทฺวทฺ วินีตาสฺตทฺวทฺ อวากฺปฺรติมานามฺ อนุคามิน อาธฺพมฺ อิติ ชานีถฯ
Ⅲ อิติ เหโตรหํ ยุษฺมภฺยํ นิเวทยามิ, อีศฺวรสฺยาตฺมนา ภาษมาณ: โก'ปิ ยีศุํ ศปฺต อิติ น วฺยาหรติ, ปุนศฺจ ปวิเตฺรณาตฺมนา วินีตํ วินานฺย: โก'ปิ ยีศุํ ปฺรภุริติ วฺยาหรฺตฺตุํ น ศกฺโนติฯ
Ⅳ ทายา พหุวิธา: กินฺเตฺวก อาตฺมา
Ⅴ ปริจรฺยฺยาศฺจ พหุวิธา: กินฺเตฺวก: ปฺรภุ:ฯ
Ⅵ สาธนานิ พหุวิธานิ กินฺตุ สรฺเวฺวษุ สรฺวฺวสาธก อีศฺวร เอก:ฯ
Ⅶ เอไกกไสฺม ตสฺยาตฺมโน ทรฺศนํ ปรหิตารฺถํ ทียเตฯ
Ⅷ เอกไสฺม เตนาตฺมนา ชฺญานวากฺยํ ทียเต, อนฺยไสฺม เตไนวาตฺมนาทิษฺฏํ วิทฺยาวากฺยมฺ,
Ⅸ อนฺยไสฺม เตไนวาตฺมนา วิศฺวาส:, อนฺยไสฺม เตไนวาตฺมนา สฺวาสฺถฺยทานศกฺติ:,
Ⅹ อนฺยไสฺม ทุ:สาธฺยสาธนศกฺติรนฺยไสฺม เจศฺวรียาเทศ:, อนฺยไสฺม จาติมานุษิกสฺยาเทศสฺย วิจารสามรฺถฺยมฺ, อนฺยไสฺม ปรภาษาภาษณศกฺติรนฺยไสฺม จ ภาษารฺถภาษณสามรฺยํ ทียเตฯ
Ⅺ เอเกนาทฺวิตีเยนาตฺมนา ยถาภิลาษมฺ เอไกกไสฺม ชนาไยไกกํ ทานํ วิตรตา ตานิ สรฺวฺวาณิ สาธฺยนฺเตฯ
Ⅻ เทห เอก: สนฺนปิ ยทฺวทฺ พหฺวงฺคยุกฺโต ภวติ, ตไสฺยกสฺย วปุโษ 'งฺคานำ พหุเตฺวน ยทฺวทฺ เอกํ วปุ รฺภวติ, ตทฺวตฺ ขฺรีษฺฏ:ฯ
ⅩⅢ ยโต เหโต รฺยิหูทิภินฺนชาตียทาสสฺวตนฺตฺรา วยํ สรฺเวฺว มชฺชเนไนเกนาตฺมไนกเทหีกฺฤตา: สรฺเวฺว ไจกาตฺมภุกฺตา อภวามฯ
ⅩⅣ เอเกนางฺเคน วปุ รฺน ภวติ กินฺตุ พหุภิ:ฯ
ⅩⅤ ตตฺร จรณํ ยทิ วเทตฺ นาหํ หสฺตสฺตสฺมาตฺ ศรีรสฺย ภาโค นาสฺมีติ ตรฺหฺยเนน ศรีราตฺ ตสฺย วิโยโค น ภวติฯ
ⅩⅥ โศฺรตฺรํ วา ยทิ วเทตฺ นาหํ นยนํ ตสฺมาตฺ ศรีรสฺยำโศ นาสฺมีติ ตรฺหฺยเนน ศรีราตฺ ตสฺย วิโยโค น ภวติฯ
ⅩⅦ กฺฤตฺสฺนํ ศรีรํ ยทิ ทรฺศเนนฺทฺริยํ ภเวตฺ ตรฺหิ ศฺรวเณนฺทฺริยํ กุตฺร สฺถาสฺยติ? ตตฺ กฺฤตฺสฺนํ ยทิ วา ศฺรวเณนฺทฺริยํ ภเวตฺ ตรฺหิ ฆฺรเณนฺทฺริยํ กุตฺร สฺถาสฺยติ?
ⅩⅧ กินฺตฺวิทานีมฺ อีศฺวเรณ ยถาภิลษิตํ ตไถวางฺคปฺรตฺยงฺคานามฺ เอไกกํ ศรีเร สฺถาปิตํฯ
ⅩⅨ ตตฺ กฺฤตฺสฺนํ ยเทฺยกางฺครูปิ ภเวตฺ ตรฺหิ ศรีเร กุตฺร สฺถาสฺยติ?
ⅩⅩ ตสฺมาทฺ องฺคานิ พหูนิ สนฺติ ศรีรํ เตฺวกเมวฯ
ⅩⅪ อเตอว ตฺวยา มม ปฺรโยชนํ นาสฺตีติ วาจํ ปาณึ วทิตุํ นยนํ น ศกฺโนติ, ตถา ยุวาภฺยำ มม ปฺรโยชนํ นาสฺตีติ มูรฺทฺธา จรเณา วทิตุํ น ศกฺโนติ:;
ⅩⅫ วสฺตุตสฺตุ วิคฺรหสฺย ยานฺยงฺคานฺยสฺมาภิ รฺทุรฺพฺพลานิ พุธฺยนฺเต ตาเนฺยว สปฺรโยชนานิ สนฺติฯ
ⅩⅩⅢ ยานิ จ ศรีรมเธฺย'วมนฺยานิ พุธฺยเต ตานฺยสฺมาภิรธิกํ โศภฺยนฺเตฯ ยานิ จ กุทฺฤศฺยานิ ตานิ สุทฺฤศฺยตราณิ กฺริยนฺเต
ⅩⅩⅣ กินฺตุ ยานิ สฺวยํ สุทฺฤศฺยานิ เตษำ โศภนมฺ นิษฺปฺรโยชนํฯ
ⅩⅩⅤ ศรีรมเธฺย ยทฺ เภโท น ภเวตฺ กินฺตุ สรฺวฺวาณฺยงฺคานิ ยทฺ ไอกฺยภาเวน สรฺเวฺวษำ หิตํ จินฺตยนฺติ ตทรฺถมฺ อีศฺวเรณาปฺรธานมฺ อาทรณียํ กฺฤตฺวา ศรีรํ วิรจิตํฯ
ⅩⅩⅥ ตสฺมาทฺ เอกสฺยางฺคสฺย ปีฑายำ ชาตายำ สรฺวฺวาณฺยงฺคานิ เตน สห ปีฑฺยนฺเต, เอกสฺย สมาทเร ชาเต จ สรฺวฺวาณิ เตน สห สํหฺฤษฺยนฺติฯ
ⅩⅩⅦ ยูยญฺจ ขฺรีษฺฏสฺย ศรีรํ, ยุษฺมากมฺ เอไกกศฺจ ตไสฺยไกกมฺ องฺคํฯ
ⅩⅩⅧ เกจิตฺ เกจิตฺ สมิตาวีศฺวเรณ ปฺรถมต: เปฺรริตา ทฺวิตียต อีศฺวรียาเทศวกฺตารสฺตฺฤตียต อุปเทษฺฏาโร นิยุกฺตา:, ตต: ปรํ เกโภฺย'ปิ จิตฺรการฺยฺยสาธนสามรฺถฺยมฺ อนามยกรณศกฺติรุปกฺฤเตา โลกศาสเน วา ไนปุณฺยํ นานาภาษาภาษณสามรฺถฺยํ วา เตน วฺยตาริฯ
ⅩⅩⅨ สรฺเวฺว กึ เปฺรริตา:? สรฺเวฺว กิมฺ อีศฺวรียาเทศวกฺตาร:? สรฺเวฺว กิมฺ อุปเทษฺฏาร:? สรฺเวฺว กึ จิตฺรการฺยฺยสาธกา:?
ⅩⅩⅩ สรฺเวฺว กิมฺ อนามยกรณศกฺติยุกฺตา:? สรฺเวฺว กึ ปรภาษาวาทิน:? สรฺเวฺว วา กึ ปรภาษารฺถปฺรกาศกา:?
ⅩⅩⅪ ยูยํ เศฺรษฺฐทายานฺ ลพฺธุํ ยตธฺวํฯ อเนน ยูยํ มยา สรฺโวฺวตฺตมมารฺคํ ทรฺศยิตวฺยา:ฯ