ⅩⅥ
Ⅰ ปวิตฺรโลกานำ กฺฤเต โย'รฺถสํคฺรหสฺตมธิ คาลาตียเทศสฺย สมาชา มยา ยทฺ อาทิษฺฏาสฺตทฺ ยุษฺมาภิรปิ กฺริยตำฯ
Ⅱ มมาคมนกาเล ยทฺ อรฺถสํคฺรโห น ภเวตฺ ตนฺนิมิตฺตํ ยุษฺมากเมไกเกน สฺวสมฺปทานุสาราตฺ สญฺจยํ กฺฤตฺวา สปฺตาหสฺย ปฺรถมทิวเส สฺวสมีเป กิญฺจิตฺ นิกฺษิปฺยตำฯ
Ⅲ ตโต มมาคมนสมเย ยูยํ ยาเนว วิศฺวาสฺยา อิติ เวทิษฺยถ เตโภฺย'หํ ปตฺราณิ ทตฺตฺวา ยุษฺมากํ ตทฺทานสฺย ยิรูศาลมํ นยนารฺถํ ตานฺ เปฺรษยิษฺยามิฯ
Ⅳ กินฺตุ ยทิ ตตฺร มมาปิ คมนมฺ อุจิตํ ภเวตฺ ตรฺหิ เต มยา สห ยาสฺยนฺติฯ
Ⅴ สามฺปฺรตํ มากิทนิยาเทศมหํ ปรฺยฺยฏามิ ตํ ปรฺยฺยฏฺย ยุษฺมตฺสมีปมฺ อาคมิษฺยามิฯ
Ⅵ อนนฺตรํ กึ ชานามิ ยุษฺมตฺสนฺนิธิมฺ อวสฺถาเสฺย ศีตกาลมปิ ยาปยิษฺยามิ จ ปศฺจาตฺ มม ยตฺ สฺถานํ คนฺตวฺยํ ตไตฺรว ยุษฺมาภิรหํ เปฺรรยิตวฺย:ฯ
Ⅶ ยโต'หํ ยาตฺรากาเล กฺษณมาตฺรํ ยุษฺมานฺ ทฺรษฺฏุํ เนจฺฉามิ กินฺตุ ปฺรภุ รฺยทฺยนุชานียาตฺ ตรฺหิ กิญฺจิทฺ ทีรฺฆกาลํ ยุษฺมตฺสมีเป ปฺรวสฺตุมฺ อิจฺฉามิฯ
Ⅷ ตถาปิ นิสฺตาโรตฺสวาตฺ ปรํ ปญฺจาศตฺตมทินํ ยาวทฺ อิผิษปุรฺยฺยำ สฺถาสฺยามิฯ
Ⅸ ยสฺมาทฺ อตฺร การฺยฺยสาธนารฺถํ มมานฺติเก พฺฤหทฺ ทฺวารํ มุกฺตํ พหโว วิปกฺษา อปิ วิทฺยนฺเตฯ
Ⅹ ติมถิ รฺยทิ ยุษฺมากํ สมีปมฺ อาคจฺเฉตฺ ตรฺหิ เยน นิรฺภยํ ยุษฺมนฺมเธฺย วรฺตฺเตต ตตฺร ยุษฺมาภิ รฺมโน นิธียตำ ยสฺมาทฺ อหํ ยาทฺฤกฺ โส'ปิ ตาทฺฤกฺ ปฺรโภ: กรฺมฺมเณ ยตเตฯ
Ⅺ โก'ปิ ตํ ปฺรตฺยนาทรํ น กโรตุ กินฺตุ ส มมานฺติกํ ยทฺ อาคนฺตุํ ศกฺนุยาตฺ ตทรฺถํ ยุษฺมาภิ: สกุศลํ เปฺรษฺยตำฯ ภฺราตฺฤภิ: สารฺทฺธมหํ ตํ ปฺรตีกฺเษฯ
Ⅻ อาปลฺลุํ ภฺราตรมธฺยหํ นิเวทยามิ ภฺราตฺฤภิ: สากํ โส'ปิ ยทฺ ยุษฺมากํ สมีปํ วฺรเชตฺ ตทรฺถํ มยา ส ปุน: ปุนรฺยาจิต: กินฺตฺวิทานีํ คมนํ สรฺวฺวถา ตไสฺม นาโรจต, อิต:ปรํ สุสมยํ ปฺราปฺย ส คมิษฺยติฯ
ⅩⅢ ยูยํ ชาคฺฤต วิศฺวาเส สุสฺถิรา ภวต เปารุษํ ปฺรกาศยต พลวนฺโต ภวตฯ
ⅩⅣ ยุษฺมาภิ: สรฺวฺวาณิ กรฺมฺมาณิ เปฺรมฺนา นิษฺปาทฺยนฺตำฯ
ⅩⅤ เห ภฺราตร:, อหํ ยุษฺมานฺ อิทมฺ อภิยาเจ สฺติผานสฺย ปริชนา อาขายาเทศสฺย ปฺรถมชาตผลสฺวรูปา:, ปวิตฺรโลกานำ ปริจรฺยฺยาไย จ ต อาตฺมโน นฺยเวทยนฺ อิติ ยุษฺมาภิ รฺชฺญายเตฯ
ⅩⅥ อโต ยูยมปิ ตาทฺฤศโลกานามฺ อสฺมตฺสหายานำ ศฺรมการิณาญฺจ สรฺเวฺวษำ วศฺยา ภวตฯ
ⅩⅦ สฺติผาน: ผรฺตฺตูนาต อาขายิกศฺจ ยทฺ อตฺราคมนฺ เตนาหมฺ อานนฺทามิ ยโต ยุษฺมาภิรฺยตฺ นฺยูนิตํ ตตฺ ไต: สมฺปูริตํฯ
ⅩⅧ ไต รฺยุษฺมากํ มม จ มนำสฺยาปฺยายิตานิฯ ตสฺมาตฺ ตาทฺฤศา โลกา ยุษฺมาภิ: สมฺมนฺตวฺยา:ฯ
ⅩⅨ ยุษฺมภฺยมฺ อาศิยาเทศสฺถสมาชานำ นมสฺกฺฤติมฺ อากฺกิลปฺริสฺกิลฺลโยสฺตนฺมณฺฑปสฺถสมิเตศฺจ พหุนมสฺกฺฤตึ ปฺรชานีตฯ
ⅩⅩ สรฺเวฺว ภฺราตโร ยุษฺมานฺ นมสฺกุรฺวฺวนฺเตฯ ยูยํ ปวิตฺรจุมฺพเนน มิโถ นมตฯ
ⅩⅪ เปาโล'หํ สฺวกรลิขิตํ นมสฺกฺฤตึ ยุษฺมานฺ เวทเยฯ
ⅩⅫ ยทิ กศฺจิทฺ ยีศุขฺรีษฺเฏ น ปฺรียเต ตรฺหิ ส ศาปคฺรโสฺต ภเวตฺ ปฺรภุรายาติฯ
ⅩⅩⅢ อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺยานุคฺรโห ยุษฺมานฺ ปฺรติ ภูยาตฺฯ
ⅩⅩⅣ ขฺรีษฺฏํ ยีศุมฺ อาศฺริตานฺ ยุษฺมานฺ ปฺรติ มม เปฺรม ติษฺฐตุฯ อิติ๚