Ⅰ อปรญฺจ วยํ กรุณาภาโช ภูตฺวา ยทฺ เอตตฺ ปริจารกปทมฺ อลภามหิ นาตฺร กฺลามฺยาม:,
Ⅱ กินฺตุ ตฺรปายุกฺตานิ ปฺรจฺฉนฺนกรฺมฺมาณิ วิหาย กุฏิลตาจรณมกุรฺวฺวนฺต อีศฺวรียวากฺยํ มิถฺยาวาไกฺยรมิศฺรยนฺต: สตฺยธรฺมฺมสฺย ปฺรกาศเนเนศฺวรสฺย สากฺษาตฺ สรฺวฺวมานวานำ สํเวทโคจเร สฺวานฺ ปฺรศํสนียานฺ ทรฺศยาม:ฯ
Ⅲ อสฺมาภิ โรฺฆษิต: สุสํวาโท ยทิ ปฺรจฺฉนฺน:; สฺยาตฺ ตรฺหิ เย วินํกฺษฺยนฺติ เตษาเมว ทฺฤษฺฏิต: ส ปฺรจฺฉนฺน:;
Ⅳ ยต อีศฺวรสฺย ปฺรติมูรฺตฺติ รฺย: ขฺรีษฺฏสฺตสฺย เตชส: สุสํวาทสฺย ปฺรภา ยตฺ ตานฺ น ทีปเยตฺ ตทรฺถมฺ อิห โลกสฺย เทโว'วิศฺวาสินำ ชฺญานนยนมฺ อนฺธีกฺฤตวานฺ เอตโสฺยทาหรณํ เต ภวนฺติฯ
Ⅴ วยํ สฺวานฺ โฆษยาม อิติ นหิ กินฺตุ ขฺรีษฺฏํ ยีศุํ ปฺรภุเมวาสฺมำศฺจ ยีโศ: กฺฤเต ยุษฺมากํ ปริจารกานฺ โฆษยาม:ฯ
Ⅵ ย อีศฺวโร มเธฺยติมิรํ ปฺรภำ ทีปนายาทิศตฺ ส ยีศุขฺรีษฺฏสฺยาสฺย อีศฺวรียเตชโส ชฺญานปฺรภายา อุทยารฺถมฺ อสฺมากมฺ อนฺต:กรเณษุ ทีปิตวานฺฯ
Ⅶ อปรํ ตทฺ ธนมฺ อสฺมาภิ รฺมฺฤณฺมเยษุ ภาชเนษุ ธารฺยฺยเต ยต: สาทฺภุตา ศกฺติ รฺนาสฺมากํ กินฺตฺวีศฺวรไสฺยเวติ ชฺญาตวฺยํฯ
Ⅷ วยํ ปเท ปเท ปีฑฺยามเห กินฺตุ นาวสีทาม:, วยํ วฺยากุลา: สนฺโต'ปิ นิรุปายา น ภวาม:;
Ⅸ วยํ ปฺรทฺราวฺยมานา อปิ น กฺลามฺยาม:, นิปาติตา อปิ น วินศฺยาม:ฯ
Ⅹ อสฺมากํ ศรีเร ขฺรีษฺฏสฺย ชีวนํ ยตฺ ปฺรกาเศต ตทรฺถํ ตสฺมินฺ ศรีเร ยีโศ รฺมรณมปิ ธารยาม:ฯ
Ⅺ ยีโศ รฺชีวนํ ยทฺ อสฺมากํ มรฺตฺตฺยเทเห ปฺรกาเศต ตทรฺถํ ชีวนฺโต วยํ ยีโศ: กฺฤเต นิตฺยํ มฺฤเตฺยา สมรฺปฺยามเหฯ
Ⅻ อิตฺถํ วยํ มฺฤตฺยากฺรานฺตา ยูยญฺจ ชีวนากฺรานฺตา:ฯ
ⅩⅢ วิศฺวาสการณาเทว สมภาษิ มยา วจ:ฯ อิติ ยถา ศาสฺเตฺร ลิขิตํ ตไถวาสฺมาภิรปิ วิศฺวาสชนกมฺ อาตฺมานํ ปฺราปฺย วิศฺวาส: กฺริยเต ตสฺมาจฺจ วจำสิ ภาษฺยนฺเตฯ
ⅩⅣ ปฺรภุ รฺยีศุ เรฺยโนตฺถาปิต: ส ยีศุนาสฺมานปฺยุตฺถาปยิษฺยติ ยุษฺมาภิ: สารฺทฺธํ สฺวสมีป อุปสฺถาปยิษฺยติ จ, วยมฺ เอตตฺ ชานีม:ฯ
ⅩⅤ อเตอว ยุษฺมากํ หิตาย สรฺวฺวเมว ภวติ ตสฺมาทฺ พหูนำ ปฺรจุรานุुคฺรหปฺราปฺเต รฺพหุโลกานำ ธนฺยวาเทเนศฺวรสฺย มหิมา สมฺยกฺ ปฺรกาศิษฺยเตฯ
ⅩⅥ ตโต เหโต รฺวยํ น กฺลามฺยาม: กินฺตุ พาหฺยปุรุโษ ยทฺยปิ กฺษียเต ตถาปฺยานฺตริก: ปุรุโษ ทิเน ทิเน นูตนายเตฯ
ⅩⅦ กฺษณมาตฺรสฺถายิ ยเทตตฺ ลฆิษฺฐํ ทุ:ขํ ตทฺ อติพาหุเลฺยนาสฺมากมฺ อนนฺตกาลสฺถายิ คริษฺฐสุขํ สาธยติ,
ⅩⅧ ยโต วยํ ปฺรตฺยกฺษานฺ วิษยานฺ อนุทฺทิศฺยาปฺรตฺยกฺษานฺ อุทฺทิศาม:ฯ ยโต เหโต: ปฺรตฺยกฺษวิษยา: กฺษณมาตฺรสฺถายิน: กินฺตฺวปฺรตฺยกฺษา อนนฺตกาลสฺถายิน:ฯ