Ⅰ ตสฺย สหายา วยํ ยุษฺมานฺ ปฺรารฺถยามเห, อีศฺวรสฺยานุคฺรโห ยุษฺมาภิ รฺวฺฤถา น คฺฤหฺยตำฯ
Ⅱ เตโนกฺตเมตตฺ, สํโศฺรษฺยามิ ศุเภ กาเล ตฺวทียำ ปฺรารฺถนามฺ อหํฯ อุปการํ กริษฺยามิ ปริตฺราณทิเน ตวฯ ปศฺยตายํ ศุภกาล: ปศฺยเตทํ ตฺราณทินํฯ
Ⅲ อสฺมากํ ปริจรฺยฺยา ยนฺนิษฺกลงฺกา ภเวตฺ ตทรฺถํ วยํ กุตฺราปิ วิฆฺนํ น ชนยาม:,
Ⅳ กินฺตุ ปฺรจุรสหิษฺณุตา เกฺลโศ ไทนฺยํ วิปตฺ ตาฑนา การาพนฺธนํ นิวาสหีนตฺวํ ปริศฺรโม ชาครณมฺ อุปวสนํ
Ⅴ นิรฺมฺมลตฺวํ ชฺญานํ มฺฤทุศีลตา หิไตษิตา
Ⅵ ปวิตฺร อาตฺมา นิษฺกปฏํ เปฺรม สตฺยาลาป อีศฺวรียศกฺติ
Ⅶ รฺทกฺษิณวามาภฺยำ กราภฺยำ ธรฺมฺมาสฺตฺรธารณํ
Ⅷ มานาปมานโยรขฺยาติสุขฺยาโตฺย รฺภาคิตฺวมฺ เอไต: สรฺไวฺวรีศฺวรสฺย ปฺรศํสฺยานฺ ปริจารกานฺ สฺวานฺ ปฺรกาศยาม:ฯ
Ⅸ ภฺรมกสมา วยํ สตฺยวาทิโน ภวาม:, อปริจิตสมา วยํ สุปริจิตา ภวาม:, มฺฤตกลฺปา วยํ ชีวาม:, ทณฺฑฺยมานา วยํ น หนฺยามเห,
Ⅹ โศกยุกฺตาศฺจ วยํ สทานนฺทาม:, ทริทฺรา วยํ พหูนฺ ธนิน: กุรฺมฺม:, อกิญฺจนาศฺจ วยํ สรฺวฺวํ ธารยาม:ฯ
Ⅺ เห กรินฺถิน:, ยุษฺมากํ ปฺรติ มมาสฺยํ มุกฺตํ มมานฺต:กรณาญฺจ วิกสิตํฯ
Ⅻ ยูยํ มมานฺตเร น สงฺโกจิตา: กิญฺจ ยูยเมว สงฺโกจิตจิตฺตา:ฯ
ⅩⅢ กินฺตุ มหฺยํ นฺยายฺยผลทานารฺถํ ยุษฺมาภิรปิ วิกสิไต รฺภวิตวฺยมฺ อิตฺยหํ นิชพาลกานิว ยุษฺมานฺ วทามิฯ
ⅩⅣ อปรมฺ อปฺรตฺยยิภิ: สารฺทฺธํ ยูยมฺ เอกยุเค พทฺธา มา ภูต, ยสฺมาทฺ ธรฺมฺมาธรฺมฺมโย: ก: สมฺพนฺโธ'สฺติ? ติมิเรณ สรฺทฺธํ ปฺรภายา วา กา ตุลนาสฺติ?
ⅩⅤ พิลียาลเทเวน สากํ ขฺรีษฺฏสฺย วา กา สนฺธิ:? อวิศฺวาสินา สารฺทฺธํ วา วิศฺวาสิโลกสฺยำศ: ก:?
ⅩⅥ อีศฺวรสฺย มนฺทิเรณ สห วา เทวปฺรติมานำ กา ตุลนา? อมรเสฺยศฺวรสฺย มนฺทิรํ ยูยเมวฯ อีศฺวเรณ ตทุกฺตํ ยถา, เตษำ มเธฺย'หํ สฺวาวาสํ นิธาสฺยามิ เตษำ มเธฺย จ ยาตายาตํ กุรฺวฺวนฺ เตษามฺ อีศฺวโร ภวิษฺยามิ เต จ มโลฺลกา ภวิษฺยนฺติฯ
ⅩⅦ อโต เหโต: ปรเมศฺวร: กถยติ ยูยํ เตษำ มธฺยาทฺ พหิรฺภูย ปฺฤถคฺ ภวต, กิมปฺยเมธฺยํ น สฺปฺฤศต; เตนาหํ ยุษฺมานฺ คฺรหีษฺยามิ,
ⅩⅧ ยุษฺมากํ ปิตา ภวิษฺยามิ จ, ยูยญฺจ มม กนฺยาปุตฺรา ภวิษฺยเถติ สรฺวฺวศกฺติมตา ปรเมศฺวเรโณกฺตํฯ