Ⅰ อโต เหโต รฺภินฺนชาตียานำ ยุษฺมากํ นิมิตฺตํ ยีศุขฺรีษฺฏสฺย พนฺที ย: โส'หํ เปาโล พฺรวีมิฯ
Ⅱ ยุษฺมทรฺถมฺ อีศฺวเรณ มหฺยํ ทตฺตสฺย วรสฺย นิยม: กีทฺฤศสฺตทฺ ยุษฺมาภิรศฺราวีติ มเนฺยฯ
Ⅲ อรฺถต: ปูรฺวฺวํ มยา สํกฺเษเปณ ยถา ลิขิตํ ตถาหํ ปฺรกาศิตวาเกฺยเนศฺวรสฺย นิคูฒํ ภาวํ ชฺญาปิโต'ภวํฯ
Ⅳ อโต ยุษฺมาภิสฺตตฺ ปฐิตฺวา ขฺรีษฺฏมธิ ตสฺมินฺนิคูเฒ ภาเว มม ชฺญานํ กีทฺฤศํ ตทฺ โภตฺสฺยเตฯ
Ⅴ ปูรฺวฺวยุเคษุ มานวสนฺตานาสฺตํ ชฺญาปิตา นาสนฺ กินฺตฺวธุนา ส ภาวสฺตสฺย ปวิตฺรานฺ เปฺรริตานฺ ภวิษฺยทฺวาทินศฺจ ปฺรตฺยาตฺมนา ปฺรกาศิโต'ภวตฺ;
Ⅵ อรฺถต อีศฺวรสฺย ศกฺเต: ปฺรกาศาตฺ ตสฺยานุคฺรเหณ โย วโร มหฺยมฺ อทายิ เตนาหํ ยสฺย สุสํวาทสฺย ปริจารโก'ภวํ,
Ⅶ ตทฺวารา ขฺรีษฺเฏน ภินฺนชาตียา อไนฺย: สารฺทฺธมฺ เอกาธิการา เอกศรีรา เอกสฺยา: ปฺรติชฺญายา อํศินศฺจ ภวิษฺยนฺตีติฯ
Ⅷ สรฺเวฺวษำ ปวิตฺรโลกานำ กฺษุทฺรตมาย มหฺยํ วโร'ยมฺ อทายิ ยทฺ ภินฺนชาตียานำ มเธฺย โพธาคยสฺย คุณนิเธ: ขฺรีษฺฏสฺย มงฺคลวารฺตฺตำ ปฺรจารยามิ,
Ⅸ กาลาวสฺถาต: ปูรฺวฺวสฺมาจฺจ โย นิคูฒภาว อีศฺวเร คุปฺต อาสีตฺ ตทียนิยมํ สรฺวฺวานฺ ชฺญาปยามิฯ
Ⅹ ยต อีศฺวรสฺย นานารูปํ ชฺญานํ ยตฺ สามฺปฺรตํ สมิตฺยา สฺวรฺเค ปฺราธานฺยปรากฺรมยุกฺตานำ ทูตานำ นิกเฏ ปฺรกาศฺยเต ตทรฺถํ ส ยีศุนา ขฺรีษฺเฏน สรฺวฺวาณิ สฺฤษฺฏวานฺฯ
Ⅺ ยโต วยํ ยสฺมินฺ วิศฺวสฺย ทฺฤฒภกฺตฺยา นิรฺภยตามฺ อีศฺวรสฺย สมาคเม สามรฺถฺยญฺจ
Ⅻ ปฺราปฺตวนฺตสฺตมสฺมากํ ปฺรภุํ ยีศุํ ขฺรีษฺฏมธิ ส กาลาวสฺถายา: ปูรฺวฺวํ ตํ มโนรถํ กฺฤตวานฺฯ
ⅩⅢ อโต'หํ ยุษฺมนฺนิมิตฺตํ ทุ:ขโภเคน กฺลานฺตึ ยนฺน คจฺฉามีติ ปฺรารฺถเย ยตสฺตเทว ยุษฺมากํ เคารวํฯ
ⅩⅣ อโต เหโต: สฺวรฺคปฺฤถิโวฺย: สฺถิต: กฺฤตฺโสฺน วํโศ ยสฺย นามฺนา วิขฺยาตสฺตมฺ
ⅩⅤ อสฺมตฺปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย ปิตรมุทฺทิศฺยาหํ ชานุนี ปาตยิตฺวา ตสฺย ปฺรภาวนิธิโต วรมิมํ ปฺรารฺถเยฯ
ⅩⅥ ตสฺยาตฺมนา ยุษฺมากมฺ อานฺตริกปุรุษสฺย ศกฺเต รฺวฺฤทฺธิ: กฺริยตำฯ
ⅩⅦ ขฺรีษฺฏสฺตุ วิศฺวาเสน ยุษฺมากํ หฺฤทเยษุ นิวสตุฯ เปฺรมณิ ยุษฺมากํ พทฺธมูลตฺวํ สุสฺถิรตฺวญฺจ ภวตุฯ
ⅩⅧ อิตฺถํ ปฺรสฺถตายา ทีรฺฆตายา คภีรตายา อุจฺจตายาศฺจ โพธาย สรฺไวฺว: ปวิตฺรโลไก: ปฺราปฺยํ สามรฺถฺยํ ยุษฺมาภิ รฺลภฺยตำ,
ⅩⅨ ชฺญานาติริกฺตํ ขฺรีษฺฏสฺย เปฺรม ชฺญายตามฺ อีศฺวรสฺย สมฺปูรฺณวฺฤทฺธิปรฺยฺยนฺตํ ยุษฺมากํ วฺฤทฺธิ รฺภวตุ จฯ
ⅩⅩ อสฺมากมฺ อนฺตเร ยา ศกฺติ: ปฺรกาศเต ตยา สรฺวฺวาติริกฺตํ กรฺมฺม กุรฺวฺวนฺ อสฺมากํ ปฺรารฺถนำ กลฺปนาญฺจาติกฺรมิตุํ ย: ศกฺโนติ
ⅩⅪ ขฺรีษฺฏยีศุนา สมิเต รฺมเธฺย สรฺเวฺวษุ ยุเคษุ ตสฺย ธนฺยวาโท ภวตุฯ อิติฯ