Ⅰ เห พาลกา:, ยูยํ ปฺรภุมฺ อุทฺทิศฺย ปิโตฺรราชฺญาคฺราหิโณ ภวต ยตสฺตตฺ นฺยายฺยํฯ
Ⅱ ตฺวํ นิชปิตรํ มาตรญฺจ สมฺมนฺยเสฺวติ โย วิธิ: ส ปฺรติชฺญายุกฺต: ปฺรถโม วิธิ:
Ⅲ ผลตสฺตสฺมาตฺ ตว กลฺยาณํ เทเศ จ ทีรฺฆกาลมฺ อายุ รฺภวิษฺยตีติฯ
Ⅳ อปรํ เห ปิตร:, ยูยํ สฺวพาลกานฺ มา โรษยต กินฺตุ ปฺรโภ รฺวินีตฺยาเทศาภฺยำ ตานฺ วินยตฯ
Ⅴ เห ทาสา:, ยูยํ ขฺรีษฺฏมฺ อุทฺทิศฺย สภยา: กมฺปานฺวิตาศฺจ ภูตฺวา สรลานฺต:กรไณไรหิกปฺรภูนามฺ อาชฺญาคฺราหิโณ ภวตฯ
Ⅵ ทฺฤษฺฏิโคจรียปริจรฺยฺยยา มานุเษโภฺย โรจิตุํ มา ยตธฺวํ กินฺตุ ขฺรีษฺฏสฺย ทาสา อิว นิวิษฺฏมโนภิรีศฺจรเสฺยจฺฉำ สาธยตฯ
Ⅶ มานวานฺ อนุทฺทิศฺย ปฺรภุเมโวทฺทิศฺย สทฺภาเวน ทาสฺยกรฺมฺม กุรุธฺวํฯ
Ⅷ ทาสมุกฺตโย เรฺยน ยตฺ สตฺกรฺมฺม กฺริยเต เตน ตสฺย ผลํ ปฺรภุโต ลปฺสฺยต อิติ ชานีต จฯ
Ⅸ อปรํ เห ปฺรภว:, ยุษฺมาภิ รฺภรฺตฺสนํ วิหาย ตานฺ ปฺรติ นฺยายฺยาจรณํ กฺริยตำ ยศฺจ กสฺยาปิ ปกฺษปาตํ น กโรติ ยุษฺมากมปิ ตาทฺฤศ เอก: ปฺรภุ: สฺวรฺเค วิทฺยต อิติ ชฺญายตำฯ
Ⅹ อธิกนฺตุ เห ภฺราตร:, ยูยํ ปฺรภุนา ตสฺย วิกฺรมยุกฺตศกฺตฺยา จ พลวนฺโต ภวตฯ
Ⅺ ยูยํ ยตฺ ศยตานศฺฉลานิ นิวารยิตุํ ศกฺนุถ ตทรฺถมฺ อีศฺวรียสุสชฺชำ ปริธทฺธฺวํฯ
Ⅻ ยต: เกวลํ รกฺตมำสาภฺยามฺ อิติ นหิ กินฺตุ กรฺตฺฤตฺวปรากฺรมยุกฺไตสฺติมิรราชฺยเสฺยหโลกสฺยาธิปติภิ: สฺวรฺโคทฺภไว รฺทุษฺฏาตฺมภิเรว สารฺทฺธมฺ อสฺมาภิ รฺยุทฺธํ กฺริยเตฯ
ⅩⅢ อโต เหโต รฺยูยํ ยยา สํกุेเล ทิเน'วสฺถาตุํ สรฺวฺวาณิ ปราชิตฺย ทฺฤฒา: สฺถาตุญฺจ ศกฺษฺยถ ตามฺ อีศฺวรียสุสชฺชำ คฺฤหฺลีตฯ
ⅩⅣ วสฺตุตสฺตุ สตฺยเตฺวน ศฺฤงฺขเลน กฏึ พทฺธฺวา ปุเณฺยน วรฺมฺมณา วกฺษ อาจฺฉาทฺย
ⅩⅤ ศานฺเต: สุวารฺตฺตยา ชาตมฺ อุตฺสาหํ ปาทุกายุคลํ ปเท สมรฺปฺย ติษฺฐตฯ
ⅩⅥ เยน จ ทุษฺฏาตฺมโน'คฺนิพาณานฺ สรฺวฺวานฺ นิรฺวฺวาปยิตุํ ศกฺษฺยถ ตาทฺฤศํ สรฺวฺวาจฺฉาทกํ ผลกํ วิศฺวาสํ ธารยตฯ
ⅩⅦ ศิรสฺตฺรํ ปริตฺราณมฺ อาตฺมน: ขงฺคญฺเจศฺวรสฺย วากฺยํ ธารยตฯ
ⅩⅧ สรฺวฺวสมเย สรฺวฺวยาจเนน สรฺวฺวปฺรารฺถเนน จาตฺมนา ปฺรารฺถนำ กุรุธฺวํ ตทรฺถํ ทฺฤฒากางฺกฺษยา ชาคฺรต: สรฺเวฺวษำ ปวิตฺรโลกานำ กฺฤเต สทา ปฺรารฺถนำ กุรุธฺวํฯ
ⅩⅨ อหญฺจ ยสฺย สุสํวาทสฺย ศฺฤงฺขลพทฺธ: ปฺรจารกทูโต'สฺมิ ตมฺ อุปยุกฺเตโนตฺสาเหน ปฺรจารยิตุํ ยถา ศกฺนุยำ
ⅩⅩ ตถา นิรฺภเยน สฺวเรโณตฺสาเหน จ สุสํวาทสฺย นิคูฒวากฺยปฺรจาราย วกฺตฺฤाตา ยตฺ มหฺยํ ทียเต ตทรฺถํ มมาปิ กฺฤเต ปฺรารฺถนำ กุรุธฺวํฯ
ⅩⅪ อปรํ มม ยาวสฺถาสฺติ ยจฺจ มยา กฺริยเต ตตฺ สรฺวฺวํ ยทฺ ยุษฺมาภิ รฺชฺญายเต ตทรฺถํ ปฺรภุนา ปฺริยภฺราตา วิศฺวาสฺย: ปริจารกศฺจ ตุขิโก ยุษฺมานฺ ตตฺ ชฺญาปยิษฺยติฯ
ⅩⅫ ยูยํ ยทฺ อสฺมากมฺ อวสฺถำ ชานีถ ยุษฺมากํ มนำสิ จ ยตฺ สานฺตฺวนำ ลภนฺเต ตทรฺถเมวาหํ ยุษฺมากํ สนฺนิธึ ตํ เปฺรษิตวานฯ
ⅩⅩⅢ อปรมฺ อีศฺวร: ปฺรภุ รฺยีศุขฺรีษฺฏศฺจ สรฺเวฺวโภฺย ภฺราตฺฤภฺย: ศานฺตึ วิศฺวาสสหิตํ เปฺรม จ เทยาตฺฯ
ⅩⅩⅣ เย เกจิตฺ ปฺรเภา ยีศุขฺรีษฺเฏ'กฺษยํ เปฺรม กุรฺวฺวนฺติ ตานฺ ปฺรติ ปฺรสาโท ภูยาตฺฯ ตถาสฺตุฯ