Ⅰ กถฺยมานานำ วากฺยานำ สาโร'ยมฺ อสฺมากมฺ เอตาทฺฤศ เอโก มหายาชโก'สฺติ ย: สฺวรฺเค มหามหิมฺน: สึหาสนสฺย ทกฺษิณปารฺโศฺว สมุปวิษฺฏวานฺ
Ⅱ ยจฺจ ทูษฺยํ น มนุไช: กินฺตฺวีศฺวเรณ สฺถาปิตํ ตสฺย สตฺยทูษฺยสฺย ปวิตฺรวสฺตูนาญฺจ เสวก: ส ภวติฯ
Ⅲ ยต เอไกโก มหายาชโก ไนเวทฺยานำ พลีนาญฺจ ทาเน นิยุชฺยเต, อโต เหโตเรตสฺยาปิ กิญฺจิทฺ อุตฺสรฺชนียํ วิทฺยต อิตฺยาวศฺยกํฯ
Ⅳ กิญฺจ ส ยทิ ปฺฤถิวฺยามฺ อสฺถาสฺยตฺ ตรฺหิ ยาชโก นาภวิษฺยตฺ, ยโต เย วฺยวสฺถานุสาราตฺ ไนเวทฺยานิ ททเตฺยตาทฺฤศา ยาชกา วิทฺยนฺเตฯ
Ⅴ เต ตุ สฺวรฺคียวสฺตูนำ ทฺฤษฺฏานฺเตน ฉายยา จ เสวามนุติษฺฐนฺติ ยโต มูสสิ ทูษฺยํ สาธยิตุมฺ อุทฺยเต สตีศฺวรสฺตเทว ตมาทิษฺฏวานฺ ผลต: ส ตมุกฺตวานฺ, ยถา, "อวเธหิ คิเรา ตฺวำ ยทฺยนฺนิทรฺศนํ ทรฺศิตํ ตทฺวตฺ สรฺวฺวาณิ ตฺวยา กฺริยนฺตำฯ "
Ⅵ กินฺตฺวิทานีมฺ อเสา ตสฺมาตฺ เศฺรษฺฐํ เสวกปทํ ปฺราปฺตวานฺ ยต: ส เศฺรษฺฐปฺรติชฺญาภิ: สฺถาปิตสฺย เศฺรษฺฐนิยมสฺย มธฺยโสฺถ'ภวตฺฯ
Ⅶ ส ปฺรถโม นิยโม ยทิ นิรฺทฺโทโษ'ภวิษฺยต ตรฺหิ ทฺวิตียสฺย นิยมสฺย กิมปิ ปฺรโยชนํ นาภวิษฺยตฺฯ
Ⅷ กินฺตุ ส โทษมาโรปยนฺ เตภฺย: กถยติ, ยถา, "ปรเมศฺวร อิทํ ภาษเต ปศฺย ยสฺมินฺ สมเย'หมฺ อิสฺราเยลวํเศน ยิหูทาวํเศน จ สารฺทฺธมฺ เอกํ นวีนํ นิยมํ สฺถิรีกริษฺยาเมฺยตาทฺฤศ: สมย อายาติฯ
Ⅸ ปรเมศฺวโร'ปรมปิ กถยติ เตษำ ปูรฺวฺวปุรุษาณำ มิสรเทศาทฺ อานยนารฺถํ ยสฺมินฺ ทิเน'หํ เตษำ กรํ ธฺฤตฺวา ไต: สห นิยมํ สฺถิรีกฺฤตวานฺ ตทฺทินสฺย นิยมานุสาเรณ นหิ ยตไสฺต รฺมม นิยเม ลงฺฆิเต'หํ ตานฺ ปฺรติ จินฺตำ นากรวํฯ
Ⅹ กินฺตุ ปรเมศฺวร: กถยติ ตทฺทินาตฺ ปรมหํ อิสฺราเยลวํศีไย: สารฺทฺธมฺ อิมํ นิยมํ สฺถิรีกริษฺยามิ, เตษำ จิตฺเต มม วิธีนฺ สฺถาปยิษฺยามิ เตษำ หฺฤตฺปเตฺร จ ตานฺ เลขิษฺยามิ, อปรมหํ เตษามฺ อีศฺวโร ภวิษฺยามิ เต จ มม โลกา ภวิษฺยนฺติฯ
Ⅺ อปรํ ตฺวํ ปรเมศฺวรํ ชานีหีติวาเกฺยน เตษาเมไกโก ชน: สฺวํ สฺวํ สมีปวาสินํ ภฺราตรญฺจ ปุน รฺน ศิกฺษยิษฺยติ ยต อากฺษุทฺราตฺ มหานฺตํ ยาวตฺ สรฺเวฺว มำ ชฺญาสฺยนฺติฯ
Ⅻ ยโต เหโตรหํ เตษามฺ อธรฺมฺมานฺ กฺษมิเษฺย เตษำ ปาปานฺยปราธำศฺจ ปุน: กทาปิ น สฺมริษฺยามิฯ "
ⅩⅢ อเนน ตํ นิยมํ นูตนํ คทิตฺวา ส ปฺรถมํ นิยมํ ปุราตนีกฺฤตวานฺ; ยจฺจ ปุราตนํ ชีรฺณาญฺจ ชาตํ ตสฺย โลโป นิกโฏ 'ภวตฺฯ