Ⅰ ยีศุรภิษิกฺตสฺตฺราเตติ ย: กศฺจิทฺ วิศฺวาสิติ ส อีศฺวราตฺ ชาต:; อปรํ ย: กศฺจิตฺ ชนยิตริ ปฺรียเต ส ตสฺมาตฺ ชาเต ชเน 'ปิ ปฺรียเตฯ
Ⅱ วยมฺ อีศฺวรสฺย สนฺตาเนษุ ปฺรียามเห ตทฺ อเนน ชานีโม ยทฺ อีศฺวเร ปฺรียามเห ตสฺยาชฺญา: ปาลยามศฺจฯ
Ⅲ ยต อีศฺวเร ยตฺ เปฺรม ตตฺ ตทียาชฺญาปาลเนนาสฺมาภิ: ปฺรกาศยิตวฺยํ, ตสฺยาชฺญาศฺจ กโฐรา น ภวนฺติฯ
Ⅳ ยโต ย: กศฺจิทฺ อีศฺวราตฺ ชาต: ส สํสารํ ชยติ กิญฺจาสฺมากํ โย วิศฺวาส: ส เอวาสฺมากํ สํสารชยิชย:ฯ
Ⅴ ยีศุรีศฺวรสฺย ปุตฺร อิติ โย วิศฺวสิติ ตํ วินา โก'ปร: สํสารํ ชยติ?
Ⅵ โส'ภิษิกฺตสฺตฺราตา ยีศุโสฺตยรุธิราภฺยามฺ อาคต: เกวลํ โตเยน นหิ กินฺตุ โตยรุธิราภฺยามฺ, อาตฺมา จ สากฺษี ภวติ ยต อาตฺมา สตฺยตาสฺวรูป:ฯ
Ⅶ ยโต เหโต: สฺวรฺเค ปิตา วาท: ปวิตฺร อาตฺมา จ ตฺรย อิเม สากฺษิณ: สนฺติ, ตฺรย อิเม ไจโก ภวนฺติฯ
Ⅷ ตถา ปฺฤถิวฺยามฺ อาตฺมา โตยํ รุธิรญฺจ ตฺรีเณฺยตานิ สากฺษฺยํ ททาติ เตษำ ตฺรยาณามฺ เอกตฺวํ ภวติ จฯ
Ⅸ มานวานำ สากฺษฺยํ ยทฺยสฺมาภิ รฺคฺฤหฺยเต ตรฺหีศฺวรสฺย สากฺษฺยํ ตสฺมาทปิ เศฺรษฺฐํ ยต: สฺวปุตฺรมธีศฺวเรณ ทตฺตํ สากฺษฺยมิทํฯ
Ⅹ อีศฺวรสฺย ปุเตฺร โย วิศฺวาสิติ ส นิชานฺตเร ตตฺ สากฺษฺยํ ธารยติ; อีศฺวเร โย น วิศฺวสิติ ส ตมฺ อนฺฤตวาทินํ กโรติ ยต อีศฺวร: สฺวปุตฺรมธิ ยตฺ สากฺษฺยํ ทตฺตวานฺ ตสฺมินฺ ส น วิศฺวสิติฯ
Ⅺ ตจฺจ สากฺษฺยมิทํ ยทฺ อีศฺวโร 'สฺมภฺยมฺ อนนฺตชีวนํ ทตฺตวานฺ ตจฺจ ชีวนํ ตสฺย ปุเตฺร วิทฺยเตฯ
Ⅻ ย: ปุตฺรํ ธารยติ ส ชีวนํ ธาริยติ, อีศฺวรสฺย ปุตฺรํ โย น ธารยติ ส ชีวนํ น ธารยติฯ
ⅩⅢ อีศฺวรปุตฺรสฺย นามฺนิ ยุษฺมานฺ ปฺรเตฺยตานิ มยา ลิขิตานิ ตสฺยาภิปฺราโย 'ยํ ยทฺ ยูยมฺ อนนฺตชีวนปฺราปฺตา อิติ ชานียาต ตเสฺยศฺวรปุตฺรสฺย นามฺนิ วิศฺวเสต จฯ
ⅩⅣ ตสฺยานฺติเก 'สฺมากํ ยา ปฺรติภา ภวติ ตสฺยา: การณมิทํ ยทฺ วยํ ยทิ ตสฺยาภิมตํ กิมปิ ตํ ยาจามเห ตรฺหิ โส 'สฺมากํ วากฺยํ ศฺฤโณติฯ
ⅩⅤ ส จาสฺมากํ ยตฺ กิญฺจน ยาจนํ ศฺฤโณตีติ ยทิ ชานีมสฺตรฺหิ ตสฺมาทฺ ยาจิตา วรา อสฺมาภิ: ปฺราปฺยนฺเต ตทปิ ชานีม:ฯ
ⅩⅥ กศฺจิทฺ ยทิ สฺวภฺราตรมฺ อมฺฤตฺยุชนกํ ปาปํ กุรฺวฺวนฺตํ ปศฺยติ ตรฺหิ ส ปฺรารฺถนำ กโรตุ เตเนศฺวรสฺตไสฺม ชีวนํ ทาสฺยติ, อรฺถโต มฺฤตฺยุชนกํ ปาปํ เยน นาการิตไสฺมฯ กินฺตุ มฺฤตฺยุชนกมฺ เอกํ ปาปมฺ อาเสฺต ตทธิ เตน ปฺรารฺถนา กฺริยตามิตฺยหํ น วทามิฯ
ⅩⅦ สรฺวฺว เอวาธรฺมฺม: ปาปํ กินฺตุ สรฺวฺวปำป มฺฤตฺยุชนกํ นหิฯ
ⅩⅧ ย อีศฺวราตฺ ชาต: ส ปาปาจารํ น กโรติ กินฺตฺวีศฺวราตฺ ชาโต ชน: สฺวํ รกฺษติ ตสฺมาตฺ ส ปาปาตฺมา ตํ น สฺปฺฤศตีติ วยํ ชานีม:ฯ
ⅩⅨ วยมฺ อีศฺวราตฺ ชาตา: กินฺตุ กฺฤตฺสฺน: สํสาร: ปาปาตฺมโน วศํ คโต 'สฺตีติ ชานีม:ฯ
ⅩⅩ อปรมฺ อีศฺวรสฺย ปุตฺร อาคตวานฺ วยญฺจ ยยา ตสฺย สตฺยมยสฺย ชฺญานํ ปฺราปฺนุยามสฺตาทฺฤศีํ ธิยมฺ อสฺมภฺยํ ทตฺตวานฺ อิติ ชานีมสฺตสฺมินฺ สตฺยมเย 'รฺถตสฺตสฺย ปุเตฺร ยีศุขฺรีษฺเฏ ติษฺฐามศฺจ; ส เอว สตฺยมย อีศฺวโร 'นนฺตชีวนสฺวรูปศฺจาสฺติฯ
ⅩⅪ เห ปฺริยพาลกา:, ยูยํ เทวมูรฺตฺติภฺย: สฺวานฺ รกฺษตฯ อาเมนฺฯ