Ⅰ ยุษฺมากํ มเธฺย สมรา รณศฺจ กุต อุตฺปทฺยนฺเต? ยุษฺมทงฺคศิพิราศฺริตาภฺย: สุเขจฺฉาภฺย: กึ โนตฺปทฺยนฺเตे?
Ⅱ ยูยํ วาญฺฉถ กินฺตุ นาปฺนุถ, ยูยํ นรหตฺยามฺ อีรฺษฺยาญฺจ กุรุถ กินฺตุ กฺฤตารฺถา ภวิตุํ น ศกฺนุถ, ยูยํ ยุธฺยถ รณํ กุรุถ จ กินฺตฺวปฺราปฺตาสฺติษฺฐถ, ยโต เหโต: ปฺรารฺถนำ น กุรุถฯ
Ⅲ ยูยํ ปฺรารฺถยเธฺว กินฺตุ น ลภเธฺว ยโต เหโต: สฺวสุขโภเคษุ วฺยยารฺถํ กุ ปฺรารฺถยเธฺวฯ
Ⅳ เห วฺยภิจาริโณ วฺยภิจาริณฺยศฺจ, สํสารสฺย ยตฺ ไมตฺรฺยํ ตทฺ อีศฺวรสฺย ศาตฺรวมิติ ยูยํ กึ น ชานีถ? อต เอว ย: กศฺจิตฺ สํสารสฺย มิตฺรํ ภวิตุมฺ อภิลษติ ส เอเวศฺวรสฺย ศตฺรุ รฺภวติฯ
Ⅴ ยูยํ กึ มนฺยเธฺว? ศาสฺตฺรสฺย วากฺยํ กึ ผลหีนํ ภเวตฺ? อสฺมทนฺตรฺวาสี ย อาตฺมา ส วา กิมฺ อีรฺษฺยารฺถํ เปฺรม กโรติ?
Ⅵ ตนฺนหิ กินฺตุ ส ปฺรตุลํ วรํ วิตรติ ตสฺมาทฺ อุกฺตมาเสฺต ยถา, อาตฺมาภิมานโลกานำ วิปกฺโษ ภวตีศฺวร:ฯ กินฺตุ เตไนว นเมฺรภฺย: ปฺรสาทาทฺ ทียเต วร:๚
Ⅶ อเตอว ยูยมฺ อีศฺวรสฺย วศฺยา ภวต ศยตานํ สํรุนฺธ เตน ส ยุษฺมตฺต: ปลายิษฺยเตฯ
Ⅷ อีศฺวรสฺย สมีปวรฺตฺติโน ภวต เตน ส ยุษฺมากํ สมีปวรฺตฺตี ภวิษฺยติฯ เห ปาปิน:, ยูยํ สฺวกรานฺ ปริษฺกุรุธฺวํฯ เห ทฺวิมโนโลกา:, ยูยํ สฺวานฺต:กรณานิ ศุจีนิ กุรุธฺวํฯ
Ⅸ ยูยมฺ อุทฺวิชธฺวํ โศจต วิลปต จ, ยุษฺมากํ หาส: โศกาย, อานนฺทศฺจ กาตรตาไย ปริวรฺตฺเตตำฯ
Ⅹ ปฺรโภ: สมกฺษํ นมฺรา ภวต ตสฺมาตฺ ส ยุษฺมานฺ อุจฺจีกริษฺยติฯ
Ⅺ เห ภฺราตร:, ยูยํ ปรสฺปรํ มา ทูษยตฯ ย: กศฺจิทฺ ภฺราตรํ ทูษยติ ภฺราตุ รฺวิจารญฺจ กโรติ ส วฺยวสฺถำ ทูษยติ วฺยวสฺถายาศฺจ วิจารํ กโรติฯ ตฺวํ ยทิ วฺยวสฺถายา วิจารํ กโรษิ ตรฺหิ วฺยวสฺถาปาลยิตา น ภวสิ กินฺตุ วิจารยิตา ภวสิฯ
Ⅻ อทฺวิตีโย วฺยวสฺถาปโก วิจารยิตา จ ส เอวาเสฺต โย รกฺษิตุํ นาศยิตุญฺจ ปารยติฯ กินฺตุ กสฺตฺวํ ยตฺ ปรสฺย วิจารํ กโรษิ?
ⅩⅢ อทฺย โศฺว วา วยมฺ อมุกนครํ คตฺวา ตตฺร วรฺษเมกํ ยาปยนฺโต วาณิชฺยํ กริษฺยาม: ลาภํ ปฺราปฺสฺยามศฺเจติ กถำ ภาษมาณา ยูยมฺ อิทานีํ ศฺฤณุตฯ
ⅩⅣ ศฺว: กึ ฆฏิษฺยเต ตทฺ ยูยํ น ชานีถ ยโต ชีวนํ โว ภเวตฺ กีทฺฤกฺ ตตฺตุ พาษฺปสฺวรูปกํ, กฺษณมาตฺรํ ภเวทฺ ทฺฤศฺยํ ลุปฺยเต จ ตต: ปรํฯ
ⅩⅤ ตทนุกฺตฺวา ยุษฺมากมฺ อิทํ กถนียํ ปฺรโภริจฺฉาโต วยํ ยทิ ชีวามสฺตเรฺหฺยตตฺ กรฺมฺม ตตฺ กรฺมฺม วา กริษฺยาม อิติฯ
ⅩⅥ กินฺตฺวิทานีํ ยูยํ ครฺวฺววาไกฺย: ศฺลาฆนํ กุรุเธฺว ตาทฺฤศํ สรฺวฺวํ ศฺลาฆนํ กุตฺสิตเมวฯ
ⅩⅦ อโต ย: กศฺจิตฺ สตฺกรฺมฺม กรฺตฺตํ วิทิตฺวา ตนฺน กโรติ ตสฺย ปาปํ ชายเตฯ