Ⅰ ยถา ยูยํ โทษีกฺฤตา น ภวถ, ตตฺกฺฤเต'นฺยํ โทษิณํ มา กุรุตฯ
Ⅱ ยโต ยาทฺฤเศน โทเษณ ยูยํ ปรานฺ โทษิณ: กุรุถ, ตาทฺฤเศน โทเษณ ยูยมปิ โทษีกฺฤตา ภวิษฺยถ, อนฺยญฺจ เยน ปริมาเณน ยุษฺมาภิ: ปริมียเต, เตไนว ปริมาเณน ยุษฺมตฺกฺฤเต ปริมายิษฺยเตฯ
Ⅲ อปรญฺจ นิชนยเน ยา นาสา วิทฺยเต, ตามฺ อนาโลจฺย ตว สหชสฺย โลจเน ยตฺ ตฺฤณมฺ อาเสฺต, ตเทว กุโต วีกฺษเส?
Ⅳ ตว นิชโลจเน นาสายำ วิทฺยมานายำ, เห ภฺราต:, ตว นยนาตฺ ตฺฤณํ พหิษฺยรฺตุํ อนุชานีหิ, กถาเมตำ นิชสหชาย กถํ กถยิตุํ ศกฺโนษิ?
Ⅴ เห กปฏินฺ, อาเทา นิชนยนาตฺ นาสำ พหิษฺกุรุ ตโต นิชทฺฤษฺเฏา สุปฺรสนฺนายำ ตว ภฺราตฺฤ โรฺลจนาตฺ ตฺฤณํ พหิษฺกรฺตุํ ศกฺษฺยสิฯ
Ⅵ อนฺยญฺจ สารเมเยภฺย: ปวิตฺรวสฺตูนิ มา วิตรต, วราหาณำ สมกฺษญฺจ มุกฺตา มา นิกฺษิปต; นิกฺเษปณาตฺ เต ตา: สรฺวฺวา: ปไท รฺทลยิษฺยนฺติ, ปราวฺฤตฺย ยุษฺมานปิ วิทารยิษฺยนฺติฯ
Ⅶ ยาจธฺวํ ตโต ยุษฺมภฺยํ ทายิษฺยเต; มฺฤคยธฺวํ ตต อุทฺเทศํ ลปฺสฺยเธฺว; ทฺวารมฺ อาหต, ตโต ยุษฺมตฺกฺฤเต มุกฺตํ ภวิษฺยติฯ
Ⅷ ยสฺมาทฺ เยน ยาจฺยเต, เตน ลภฺยเต; เยน มฺฤคฺยเต เตโนทฺเทศ: ปฺราปฺยเต; เยน จ ทฺวารมฺ อาหนฺยเต, ตตฺกฺฤเต ทฺวารํ โมจฺยเตฯ
Ⅸ อาตฺมเชน ปูเป ปฺรารฺถิเต ตไสฺม ปาษาณํ วิศฺราณยติ,
Ⅹ มีเน ยาจิเต จ ตไสฺม ภุชคํ วิตรติ, เอตาทฺฤศ: ปิตา ยุษฺมากํ มเธฺย ก อาเสฺต?
Ⅺ ตสฺมาทฺ ยูยมฺ อภทฺรา: สนฺโต'ปิ ยทิ นิชพาลเกภฺย อุตฺตมํ ทฺรวฺยํ ทาตุํ ชานีถ, ตรฺหิ ยุษฺมากํ สฺวรฺคสฺถ: ปิตา สฺวียยาจเกภฺย: กิมุตฺตมานิ วสฺตูนิ น ทาสฺยติ?
Ⅻ ยูษฺมานฺ ปฺรตีตเรษำ ยาทฺฤโศ วฺยวหาโร ยุษฺมากํ ปฺริย:, ยูยํ ตานฺ ปฺรติ ตาทฺฤศาเนว วฺยวหารานฺ วิธตฺต; ยสฺมาทฺ วฺยวสฺถาภวิษฺยทฺวาทินำ วจนานามฺ อิติ สารมฺฯ
ⅩⅢ สงฺกีรฺณทฺวาเรณ ปฺรวิศต; ยโต นรกคมนาย ยทฺ ทฺวารํ ตทฺ วิสฺตีรฺณํ ยจฺจ วรฺตฺม ตทฺ พฺฤหตฺ เตน พหว: ปฺรวิศนฺติฯ
ⅩⅣ อปรํ สฺวรฺคคมนาย ยทฺ ทฺวารํ ตตฺ กีทฺฤกฺ สํกีรฺณํฯ ยจฺจ วรฺตฺม ตตฺ กีทฺฤคฺ ทุรฺคมมฺฯ ตทุทฺเทษฺฏาร: กิยนฺโต'ลฺปา:ฯ
ⅩⅤ อปรญฺจ เย ชนา เมษเวเศน ยุษฺมากํ สมีปมฺ อาคจฺฉนฺติ, กินฺตฺวนฺตรฺทุรนฺตา วฺฤกา เอตาทฺฤเศโภฺย ภวิษฺยทฺวาทิภฺย: สาวธานา ภวต, ยูยํ ผเลน ตานฺ ปริเจตุํ ศกฺนุถฯ
ⅩⅥ มนุชา: กึ กณฺฏกิโน วฺฤกฺษาทฺ ทฺรากฺษาผลานิ ศฺฤคาลโกลิตศฺจ อุฑุมฺพรผลานิ ศาตยนฺติ?
ⅩⅦ ตทฺวทฺ อุตฺตม เอว ปาทป อุตฺตมผลานิ ชนยติ, อธมปาทเปอวาธมผลานิ ชนยติฯ
ⅩⅧ กินฺตูตฺตมปาทป: กทาปฺยธมผลานิ ชนยิตุํ น ศกฺโนติ, ตถาธโมปิ ปาทป อุตฺตมผลานิ ชนยิตุํ น ศกฺโนติฯ
ⅩⅨ อปรํ เย เย ปาทปา อธมผลานิ ชนยนฺติ, เต กฺฤตฺตา วเหฺนา กฺษิปฺยนฺเตฯ
ⅩⅩ อเตอว ยูยํ ผเลน ตานฺ ปริเจษฺยถฯ
ⅩⅪ เย ชนา มำ ปฺรภุํ วทนฺติ, เต สรฺเวฺว สฺวรฺคราชฺยํ ปฺรเวกฺษฺยนฺติ ตนฺน, กินฺตุ โย มานโว มม สฺวรฺคสฺถสฺย ปิตุริษฺฏํ กรฺมฺม กโรติ ส เอว ปฺรเวกฺษฺยติฯ
ⅩⅫ ตทฺ ทิเน พหโว มำ วทิษฺยนฺติ, เห ปฺรโภ เห ปฺรโภ, ตว นามฺนา กิมสฺมามิ รฺภวิษฺยทฺวากฺยํ น วฺยาหฺฤตํ? ตว นามฺนา ภูตา: กึ น ตฺยาชิตา:? ตว นามฺนา กึ นานาทฺภุตานิ กรฺมฺมาณิ น กฺฤตานิ?
ⅩⅩⅢ ตทาหํ วทิษฺยามิ, เห กุกรฺมฺมการิโณ ยุษฺมานฺ อหํ น เวทฺมิ, ยูยํ มตฺสมีปาทฺ ทูรีภวตฯ
ⅩⅩⅣ ย: กศฺจิตฺ มไมตา: กถา: ศฺรุตฺวา ปาลยติ, ส ปาษาโณปริ คฺฤหนิรฺมฺมาตฺรา ชฺญานินา สห มโยปมียเตฯ
ⅩⅩⅤ ยโต วฺฤษฺเฏา สตฺยามฺ อาปฺลาว อาคเต วาเยา วาเต จ เตษุ ตทฺเคหํ ลคฺเนษุ ปาษาโณปริ ตสฺย ภิตฺเตสฺตนฺน ปตติl
ⅩⅩⅥ กินฺตุ ย: กศฺจิตฺ มไมตา: กถา: ศฺรุตฺวา น ปาลยติ ส ไสกเต เคหนิรฺมฺมาตฺรา 'ชฺญานินา อุปมียเตฯ
ⅩⅩⅦ ยโต ชลวฺฤษฺเฏา สตฺยามฺ อาปฺลาว อาคเต ปวเน วาเต จ ไต รฺคฺฤเห สมาฆาเต ตตฺ ปตติ ตตฺปตนํ มหทฺ ภวติฯ
ⅩⅩⅧ ยีศุไนเตษุ วาเกฺยษุ สมาปิเตษุ มานวาสฺตทีโยปเทศมฺ อาศฺจรฺยฺยํ เมนิเรฯ
ⅩⅩⅨ ยสฺมาตฺ ส อุปาธฺยายา อิว ตานฺ โนปทิเทศ กินฺตุ สมรฺถปุรุษอิว สมุปทิเทศฯ