๑ ปิตรสฺย ปตฺรํ
Ⅰ ปนฺต-คาลาติยา-กปฺปทกิยา-อาศิยา-พิถุนิยาเทเศษุ ปฺรวาสิโน เย วิกีรฺณโลกา:
Ⅱ ปิตุรีศฺวรสฺย ปูรฺวฺวนิรฺณยาทฺ อาตฺมน: ปาวเนน ยีศุขฺรีษฺฏสฺยาชฺญาคฺรหณาย โศณิตโปฺรกฺษณาย จาภิรุจิตาสฺตานฺ ปฺรติ ยีศุขฺรีษฺฏสฺย เปฺรริต: ปิตร: ปตฺรํ ลิขติฯ ยุษฺมานฺ ปฺรติ พาหุเลฺยน ศานฺติรนุคฺรหศฺจ ภูยาสฺตำฯ
Ⅲ อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย ตาต อีศฺวโร ธนฺย:, ยต: ส สฺวกียพหุกฺฤปาโต มฺฤตคณมธฺยาทฺ ยีศุขฺรีษฺฏโสฺยตฺถาเนน ชีวนปฺรตฺยาศารฺถมฺ อรฺถโต
Ⅳ 'กฺษยนิษฺกลงฺกามฺลานสมฺปตฺติปฺราปฺตฺยรฺถมฺ อสฺมานฺ ปุน รฺชนยามาสฯ สา สมฺปตฺติ: สฺวรฺเค 'สฺมากํ กฺฤเต สญฺจิตา ติษฺฐติ,
Ⅴ ยูยญฺเจศฺวรสฺย ศกฺติต: เศษกาเล ปฺรกาศฺยปริตฺราณารฺถํ วิศฺวาเสน รกฺษฺยเธฺวฯ
Ⅵ ตสฺมาทฺ ยูยํ ยทฺยปฺยานนฺเทน ปฺรผุลฺลา ภวถ ตถาปิ สามฺปฺรตํ ปฺรโยชนเหโต: กิยตฺกาลปรฺยฺยนฺตํ นานาวิธปรีกฺษาภิ: กฺลิศฺยเธฺวฯ
Ⅶ ยโต วหฺนินา ยสฺย ปรีกฺษา ภวติ ตสฺมาตฺ นศฺวรสุวรฺณาทปิ พหุมูลฺยํ ยุษฺมากํ วิศฺวาสรูปํ ยตฺ ปรีกฺษิตํ สฺวรฺณํ เตน ยีศุขฺรีษฺฏสฺยาคมนสมเย ปฺรศํสายา: สมาทรสฺย เคารวสฺย จ โยคฺยตา ปฺราปฺตวฺยาฯ
Ⅷ ยูยํ ตํ ขฺรีษฺฏมฺ อทฺฤษฺฏฺวาปิ ตสฺมินฺ ปฺรียเธฺว สามฺปฺรตํ ตํ น ปศฺยนฺโต'ปิ ตสฺมินฺ วิศฺวสนฺโต 'นิรฺวฺวจนีเยน ปฺรภาวยุกฺเตน จานนฺเทน ปฺรผุลฺลา ภวถ,
Ⅸ สฺววิศฺวาสสฺย ปริณามรูปมฺ อาตฺมนำ ปริตฺราณํ ลภเธฺว จฯ
Ⅹ ยุษฺมาสุ โย 'นุคฺรโห วรฺตฺตเต ตทฺวิษเย ย อีศฺวรียวากฺยํ กถิตวนฺตเสฺต ภวิษฺยทฺวาทินสฺตสฺย ปริตฺราณสฺยาเนฺวษณมฺ อนุสนฺธานญฺจ กฺฤตวนฺต:ฯ
Ⅺ วิเศษตเสฺตษามนฺตรฺวฺวาสี ย: ขฺรีษฺฏสฺยาตฺมา ขฺรีษฺเฏ วรฺตฺติษฺยมาณานิ ทุ:ขานิ ตทนุคามิปฺรภาวญฺจ ปูรฺวฺวํ ปฺรากาศยตฺ เตน ก: กีทฺฤโศ วา สมโย นิรทิศฺยไตตสฺยานุสนฺธานํ กฺฤตวนฺต:ฯ
Ⅻ ตตไสฺต รฺวิษไยเสฺต ยนฺน สฺวานฺ กินฺตฺวสฺมานฺ อุปกุรฺวฺวนฺเตฺยตตฺ เตษำ นิกเฏ ปฺรากาศฺยตฯ ยำศฺจ ตานฺ วิษยานฺ ทิวฺยทูตา อปฺยวนตศิรโส นิรีกฺษิตุมฺ อภิลษนฺติ เต วิษยา: สามฺปฺรตํ สฺวรฺคาตฺ เปฺรษิตสฺย ปวิตฺรสฺยาตฺมน: สหายฺยาทฺ ยุษฺมตฺสมีเป สุสํวาทปฺรจารยิตฺฤภิ: ปฺรากาศฺยนฺตฯ
ⅩⅢ อเตอว ยูยํ มน:กฏิพนฺธนํ กฺฤตฺวา ปฺรพุทฺธา: สนฺโต ยีศุขฺรีษฺฏสฺย ปฺรกาศสมเย ยุษฺมาสุ วรฺตฺติษฺยมานสฺยานุคฺรหสฺย สมฺปูรฺณำ ปฺรตฺยาศำ กุรุตฯ
ⅩⅣ อปรํ ปูรฺวฺวียาชฺญานตาวสฺถายา: กุตฺสิตาภิลาษาณำ โยคฺยมฺ อาจารํ น กุรฺวฺวนฺโต ยุษฺมทาหฺวานการี ยถา ปวิโตฺร 'สฺติ
ⅩⅤ ยูยมปฺยาชฺญาคฺราหิสนฺตานา อิว สรฺวฺวสฺมินฺ อาจาเร ตาทฺฤกฺ ปวิตฺรา ภวตฯ
ⅩⅥ ยโต ลิขิตมฺ อาเสฺต, ยูยํ ปวิตฺราสฺติษฺฐต ยสฺมาทหํ ปวิตฺร:ฯ
ⅩⅦ อปรญฺจ โย วินาปกฺษปาตมฺ เอไกกมานุษสฺย กรฺมฺมานุสาราทฺ วิจารํ กโรติ ส ยทิ ยุษฺมาภิสฺตาต อาขฺยายเต ตรฺหิ สฺวปฺรวาสสฺย กาโล ยุษฺมาภิ รฺภีตฺยา ยาปฺยตำฯ
ⅩⅧ ยูยํ นิรรฺถกาตฺ ไปตฺฤกาจาราตฺ กฺษยณีไย รูปฺยสุวรฺณาทิภิ รฺมุกฺตึ น ปฺราปฺย
ⅩⅨ นิษฺกลงฺกนิรฺมฺมลเมษศาวกเสฺยว ขฺรีษฺฏสฺย พหุมูเลฺยน รุธิเรณ มุกฺตึ ปฺราปฺตวนฺต อิติ ชานีถฯ
ⅩⅩ ส ชคโต ภิตฺติมูลสฺถาปนาตฺ ปูรฺวฺวํ นิยุกฺต: กินฺตุ จรมทิเนษุ ยุษฺมทรฺถํ ปฺรกาศิโต 'ภวตฺฯ
ⅩⅪ ยตเสฺตไนว มฺฤตคณาตฺ ตโสฺยตฺถาปยิตริ ตไสฺม เคารวทาตริ เจศฺวเร วิศฺวสิถ ตสฺมาทฺ อีศฺวเร ยุษฺมากํ วิศฺวาส: ปฺรตฺยาศา จาเสฺตฯ
ⅩⅫ ยูยมฺ อาตฺมนา สตฺยมตสฺยาชฺญาคฺรหณทฺวารา นิษฺกปฏาย ภฺราตฺฤเปฺรมฺเน ปาวิตมนโส ภูตฺวา นิรฺมฺมลานฺต:กรไณ: ปรสฺปรํ คาฒํ เปฺรม กุรุตฯ
ⅩⅩⅢ ยสฺมาทฺ ยูยํ กฺษยณียวีรฺยฺยาตฺ นหิ กินฺตฺวกฺษยณียวีรฺยฺยาทฺ อีศฺวรสฺย ชีวนทายเกน นิตฺยสฺถายินา วาเกฺยน ปุนรฺชนฺม คฺฤหีตวนฺต:ฯ
ⅩⅩⅣ สรฺวฺวปฺราณี ตฺฤไณสฺตุลฺยสฺตตฺเตชสฺตฺฤณปุษฺปวตฺฯ ตฺฤณานิ ปริศุษฺยติ ปุษฺปาณิ นิปตนฺติ จฯ
ⅩⅩⅤ กินฺตุ วากฺยํ ปเรศสฺยานนฺตกาลํ วิติษฺฐเตฯ ตเทว จ วากฺยํ สุสํวาเทน ยุษฺมากมฺ อนฺติเก ปฺรกาศิตํฯ