Ⅰ ขฺรีษฺฏสฺย เกฺลศานำ สากฺษี ปฺรกาศิษฺยมาณสฺย ปฺรตาปสฺยำศี ปฺราจีนศฺจาหํ ยุษฺมากํ ปฺราจีนานฺ วินีเยทํ วทามิฯ
Ⅱ ยุษฺมากํ มธฺยวรฺตฺตี ย อีศฺวรสฺย เมษวฺฤนฺโท ยูยํ ตํ ปาลยต ตสฺย วีกฺษณํ กุรุต จ, อาวศฺยกเตฺวน นหิ กินฺตุ เสฺวจฺฉาโต น ว กุโลเภน กินฺตฺวิจฺฉุกมนสาฯ
Ⅲ อปรมฺ อํศานามฺ อธิการิณ อิว น ปฺรภวต กินฺตุ วฺฤนฺทสฺย ทฺฤษฺฏานฺตสฺวรูปา ภวตฯ
Ⅳ เตน ปฺรธานปาลก อุปสฺถิเต ยูยมฺ อมฺลานํ เคารวกิรีฏํ ลปฺสฺยเธฺวฯ
Ⅴ เห ยุวาน:, ยูยมปิ ปฺราจีนโลกานำ วศฺยา ภวต สรฺเวฺว จ สรฺเวฺวษำ วศีภูย นมฺรตาภรเณน ภูษิตา ภวต, ยต:,อาตฺมาภิมานิโลกานำ วิปกฺโษ ภวตีศฺวร:ฯ กินฺตุ เตไนว นเมฺรภฺย: ปฺรสาทาทฺ ทียเต วร:ฯ
Ⅵ อโต ยูยมฺ อีศฺวรสฺย พลวตฺกรสฺยาโธ นมฺรีภูย ติษฺฐต เตน ส อุจิตสมเย ยุษฺมานฺ อุจฺจีกริษฺยติฯ
Ⅶ ยูยํ สรฺวฺวจินฺตำ ตสฺมินฺ นิกฺษิปต ยต: ส ยุษฺมานฺ ปฺรติ จินฺตยติฯ
Ⅷ ยูยํ ปฺรพุทฺธา ชาคฺรตศฺจ ติษฺฐต ยโต ยุษฺมากํ ปฺรติวาที ย: ศยตาน: ส ครฺชฺชนการี สึห อิว ปรฺยฺยฏนฺ กํ คฺรสิษฺยามีติ มฺฤคยเต,
Ⅸ อโต วิศฺวาเส สุสฺถิราสฺติษฺฐนฺตเสฺตน สารฺทฺธํ ยุธฺยต, ยุษฺมากํ ชคนฺนิวาสิภฺราตฺฤษฺวปิ ตาทฺฤศา: เกฺลศา วรฺตฺตนฺต อิติ ชานีตฯ
Ⅹ กฺษณิกทุ:ขโภคาตฺ ปรมฺ อสฺมภฺยํ ขฺรีษฺเฏน ยีศุนา สฺวกียานนฺตเคารวทานารฺถํ โย'สฺมานฺ อาหูตวานฺ ส สรฺวฺวานุคฺราหีศฺวร: สฺวยํ ยุษฺมานฺ สิทฺธานฺ สฺถิรานฺ สพลานฺ นิศฺจลำศฺจ กโรตุฯ
Ⅺ ตสฺย เคารวํ ปรากฺรมศฺจานนฺตกาลํ ยาวทฺ ภูยาตฺฯ อาเมนฺฯ
Ⅻ ย: สิลฺวาโน (มเนฺย) ยุษฺมากํ วิศฺวาโสฺย ภฺราตา ภวติ ตทฺวาราหํ สํกฺเษเปณ ลิขิตฺวา ยุษฺมานฺ วินีตวานฺ ยูยญฺจ ยสฺมินฺ อธิติษฺฐถ ส เอเวศฺวรสฺย สโตฺย 'นุคฺรห อิติ ปฺรมาณํ ทตฺตวานฺฯ
ⅩⅢ ยุษฺมาภิ: สหาภิรุจิตา ยา สมิติ รฺพาพิลิ วิทฺยเต สา มม ปุโตฺร มารฺกศฺจ ยุษฺมานฺ นมสฺการํ เวทยติฯ
ⅩⅣ ยูยํ เปฺรมจุมฺพเนน ปรสฺปรํ นมสฺกุรุตฯ ยีศุขฺรีษฺฏาศฺริตานำ ยุษฺมากํ สรฺเวฺวษำ ศานฺติ รฺภูยาตฺฯ อาเมนฺฯ