Ⅰ อนนฺตรํ ปริมาณทณฺฑวทฺ เอโก นโล มหฺยมทายิ, ส จ ทูต อุปติษฺฐนฺ มามฺ อวทตฺ, อุตฺถาเยศฺวรสฺย มนฺทิรํ เวทีํ ตตฺรตฺยเสวกำศฺจ มิมีษฺวฯ
Ⅱ กินฺตุ มนฺทิรสฺย พหิ:ปฺรางฺคณํ ตฺยช น มิมีษฺว ยตสฺตทฺ อนฺยชาตีเยโภฺย ทตฺตํ, ปวิตฺรํ นครญฺจ ทฺวิจตฺวารึศนฺมาสานฺ ยาวตฺ เตษำ จรไณ รฺมรฺทฺทิษฺยเตฯ
Ⅲ ปศฺจาตฺ มม ทฺวาภฺยำ สากฺษิภฺยำ มยา สามรฺถฺยํ ทายิษฺยเต ตาวุษฺฏฺรโลมชวสฺตฺรปริหิเตา ษษฺฐฺยธิกทฺวิศตาธิกสหสฺรทินานิ ยาวทฺ ภวิษฺยทฺวากฺยานิ วทิษฺยต:ฯ
Ⅳ ตาเวว ชคทีศฺวรสฺยานฺติเก ติษฺฐนฺเตา ชิตวฺฤกฺเษา ทีปวฺฤกฺเษา จฯ
Ⅴ ยทิ เกจิตฺ เตา หึสิตุํ เจษฺฏนฺเต ตรฺหิ ตโย รฺวทนาภฺยามฺ อคฺนิ รฺนิรฺคตฺย ตโย: ศตฺรูนฺ ภสฺมีกริษฺยติฯ ย: กศฺจิตฺ เตา หึสิตุํ เจษฺฏเต เตไนวเมว วินษฺฏวฺยํฯ
Ⅵ ตโย รฺภวิษฺยทฺวากฺยกถนทิเนษุ ยถา วฺฤษฺฏิ รฺน ชายเต ตถา คคนํ โรทฺธุํ ตโย: สามรฺถฺยมฺ อสฺติ, อปรํ โตยานิ โศณิตรูปาณิ กรฺตฺตุํ นิชาภิลาษาตฺ มุหุรฺมุหุ: สรฺวฺววิธทณฺไฑ: ปฺฤถิวีมฺ อาหนฺตุญฺจ ตโย: สามรฺถฺยมสฺติฯ
Ⅶ อปรํ ตโย: สากฺเษฺย สมาปฺเต สติ รสาตลาทฺ เยโนตฺถิตวฺยํ ส ปศุสฺตาภฺยำ สห ยุทฺธฺวา เตา เชษฺยติ หนิษฺยติ จฯ
Ⅷ ตตสฺตโย: ปฺรภุรปิ ยสฺยำ มหาปุรฺยฺยำ กฺรุเศ หโต 'รฺถโต ยสฺยา: ปารมารฺถิกนามนี สิโทมํ มิสรศฺเจติ ตสฺยา มหาปุรฺยฺยำ: สนฺนิเวเศ ตโย: กุณเป สฺถาสฺยต:ฯ
Ⅸ ตโต นานาชาตียา นานาวํศียา นานาภาษาวาทิโน นานาเทศียาศฺจ พหโว มานวา: สารฺทฺธทินตฺรยํ ตโย: กุณเป นิรีกฺษิษฺยนฺเต, ตโย: กุณปโย: ศฺมศาเน สฺถาปนํ นานุชฺญาสฺยนฺติฯ
Ⅹ ปฺฤถิวีนิวาสินศฺจ ตโย เรฺหโตรานนฺทิษฺยนฺติ สุขโภคํ กุรฺวฺวนฺต: ปรสฺปรํ ทานานิ เปฺรษยิษฺยนฺติ จ ยตสฺตาภฺยำ ภวิษฺยทฺวาทิภฺยำ ปฺฤถิวีนิวาสิโน ยาตนำ ปฺราปฺตา:ฯ
Ⅺ ตสฺมาตฺ สารฺทฺธทินตฺรยาตฺ ปรมฺ อีศฺวราตฺ ชีวนทายก อาตฺมนิ เตา ปฺรวิษฺเฏ เตา จรไณรุทติษฺฐตำ, เตน ยาวนฺตสฺตาวปศฺยนฺ เต 'ตีว ตฺราสยุกฺตา อภวนฺฯ
Ⅻ ตต: ปรํ เตา สฺวรฺคาทฺ อุจฺไจริทํ กถยนฺตํ รวมฺ อศฺฤณุตำ ยุวำ สฺถานมฺ เอตทฺ อาโรหตำ ตตสฺตโย: ศตฺรุษุ นิรีกฺษมาเณษุ เตา เมเฆน สฺวรฺคมฺ อารูฒวนฺเตาฯ
ⅩⅢ ตทฺทณฺเฑ มหาภูมิกมฺเป ชาเต ปุรฺยฺยา ทศมำศ: ปติต: สปฺตสหสฺราณิ มานุษาศฺจ เตน ภูมิกมฺเปน หตา:, อวศิษฺฏาศฺจ ภยํ คตฺวา สฺวรฺคีเยศฺวรสฺย ปฺรศํสามฺ อกีรฺตฺตยนฺฯ
ⅩⅣ ทฺวิตีย: สนฺตาโป คต: ปศฺย ตฺฤตีย: สนฺตาปสฺตูรฺณมฺ อาคจฺฉติฯ
ⅩⅤ อนนฺตรํ สปฺตทูเตน ตูรฺยฺยำ วาทิตายำ สฺวรฺค อุจฺไจ: สฺวไรรฺวาคิยํ กีรฺตฺติตา, ราชตฺวํ ชคโต ยทฺยทฺ ราชฺยํ ตทธุนาภวตฺฯ อสฺมตฺปฺรโภสฺตทียาภิษิกฺตสฺย ตารกสฺย จฯ เตน จานนฺตกาลียํ ราชตฺวํ ปฺรกริษฺยเต๚
ⅩⅥ อปรมฺ อีศฺวรสฺยานฺติเก สฺวกียสึหาสเนษูปวิษฺฏาศฺจตุรฺวึศติปฺราจีนา ภุวิ นฺยงฺภูขา ภูเตฺวศฺวรํ ปฺรณมฺยาวทนฺ,
ⅩⅦ เห ภูต วรฺตฺตมานาปิ ภวิษฺยํศฺจ ปเรศฺวรฯ เห สรฺวฺวศกฺติมนฺ สฺวามินฺ วยํ เต กุรฺมฺมเห สฺตวํฯ ยตฺ ตฺวยา กฺริยเต ราชฺยํ คฺฤหีตฺวา เต มหาพลํฯ
ⅩⅧ วิชาตีเยษุ กุปฺยตฺสุ ปฺราทุรฺภูตา ตว กฺรุธาฯ มฺฤตานามปิ กาโล 'เสา วิจาโร ภวิตา ยทาฯ ภฺฤตฺยาศฺจ ตว ยาวนฺโต ภวิษฺยทฺวาทิสาธว:ฯ เย จ กฺษุทฺรา มหานฺโต วา นามตเสฺต หิ พิภฺยติฯ ยทา สรฺเวฺวภฺย เอเตโภฺย เวตนํ วิตริษฺยเตฯ คนฺตวฺยศฺจ ยทา นาโศ วสุธายา วินาศไก:๚
ⅩⅨ อนนฺตรมฺ อีศฺวรสฺย สฺวรฺคสฺถมนฺทิรสฺย ทฺวารํ มุกฺตํ ตนฺมนฺทิรมเธฺย จ นิยมมญฺชูษา ทฺฤศฺยาภวตฺ, เตน ตฑิโต รวา: สฺตนิตานิ ภูมิกมฺโป คุรุตรศิลาวฺฤษฺฏิศฺไจตานิ สมภวนฺฯ