ⅩⅦ
Ⅰ ตทนนฺตรํ เตษำ สปฺตกํสธาริณำ สปฺตทูตานามฺ เอก อาคตฺย มำ สมฺภาษฺยาวทตฺ, อตฺราคจฺฉ, เมทินฺยา นรปตโย ยยา เวศฺยยา สารฺทฺธํ วฺยภิจารกรฺมฺม กฺฤตวนฺต:,
Ⅱ ยสฺยา วฺยภิจารมเทน จ ปฺฤถิวีนิวาสิโน มตฺตา อภวนฺ ตสฺยา พหุโตเยษูปวิษฺฏายา มหาเวศฺยายา ทณฺฑมฺ อหํ ตฺวำ ทรฺศยามิฯ
Ⅲ ตโต 'หมฺ อาตฺมนาวิษฺฏเสฺตน ทูเตน ปฺรานฺตรํ นีตสฺตตฺร นินฺทานามภิ: ปริปูรฺณํ สปฺตศิโรภิ รฺทศศฺฤงฺไคศฺจ วิศิษฺฏํ สินฺทูรวรฺณํ ปศุมุปวิษฺฏา โยษิเทกา มยา ทฺฤษฺฏาฯ
Ⅳ สา นารี กฺฤษฺณโลหิตวรฺณํ สินฺทูรวรฺณญฺจ ปริจฺฉทํ ธารยติ สฺวรฺณมณิมุกฺตาภิศฺจ วิภูษิตาสฺติ ตสฺยา: กเร ฆฺฤณารฺหทฺรไวฺย: สฺววฺยภิจารชาตมไลศฺจ ปริปูรฺณ เอก: สุวรฺณมย: กํโส วิทฺยเตฯ
Ⅴ ตสฺยา ภาเล นิคูฒวากฺยมิทํ ปฺฤถิวีสฺถเวศฺยานำ ฆฺฤณฺยกฺริยาณาญฺจ มาตา มหาพาพิลิติ นาม ลิขิตมฺ อาเสฺตฯ
Ⅵ มม ทฺฤษฺฏิโคจรสฺถา สา นารี ปวิตฺรโลกานำ รุธิเรณ ยีโศ: สากฺษิณำ รุธิเรณ จ มตฺตาสีตฺ ตสฺยา ทรฺศนาตฺ มมาติศยมฺ อาศฺจรฺยฺยชฺญานํ ชาตํฯ
Ⅶ ตต: ส ทูโต มามฺ อวทตฺ กุตสฺตวาศฺจรฺยฺยชฺญานํ ชายเต? อสฺยา โยษิตสฺตทฺวาหนสฺย สปฺตศิโรภิ รฺทศศฺฤงฺไคศฺจ ยุกฺตสฺย ปโศศฺจ นิคูฒภาวมฺ อหํ ตฺวำ ชฺญาปยามิฯ
Ⅷ ตฺวยา ทฺฤษฺโฏ 'เสา ปศุราสีตฺ เนทานีํ วรฺตฺตเต กินฺตุ รสาตลาตฺ เตโนเทตวฺยํ วินาศศฺจ คนฺตวฺย:ฯ ตโต เยษำ นามานิ ชคต: สฺฤษฺฏิกาลมฺ อารภฺย ชีวนปุสฺตเก ลิขิตานิ น วิทฺยนฺเต เต ปฺฤถิวีนิวาสิโน ภูตมฺ อวรฺตฺตมานมุปสฺถาสฺยนฺตญฺจ ตํ ปศุํ ทฺฤษฺฏฺวาศฺจรฺยฺยํ มํสฺยนฺเตฯ
Ⅸ อตฺร ชฺญานยุกฺตยา พุทฺธฺยา ปฺรกาศิตวฺยํฯ ตานิ สปฺตศิรำสิ ตสฺยา โยษิต อุปเวศนสฺถานสฺวรูปา: สปฺตคิรย: สปฺต ราชานศฺจ สนฺติฯ
Ⅹ เตษำ ปญฺจ ปติตา เอกศฺจ วรฺตฺตมาน: เศษศฺจาทฺยาปฺยนุปสฺถิต: ส ยโทปสฺถาสฺยติ ตทาปิ เตนาลฺปกาลํ สฺถาตวฺยํฯ
Ⅺ ย: ปศุราสีตฺ กินฺตฺวิทานีํ น วรฺตฺตเต ส เอวาษฺฏม:, ส สปฺตานามฺ เอโก 'สฺติ วินาศํ คมิษฺยติ จฯ
Ⅻ ตฺวยา ทฺฤษฺฏานิ ทศศฺฤงฺคาณฺยปิ ทศ ราชาน: สนฺติ:, อทฺยาปิ ไต ราชฺยํ น ปฺราปฺตํ กินฺตุ มุหูรฺตฺตเมกํ ยาวตฺ ปศุนา สารฺทฺธํ เต ราชาน อิว ปฺรภุตฺวํ ปฺราปฺสฺยนฺติฯ
ⅩⅢ ต เอกมนฺตฺรณา ภวิษฺยนฺติ สฺวกียศกฺติปฺรภาเวา ปศเว ทาสฺยนฺติ จฯ
ⅩⅣ เต เมษศาวเกน สารฺทฺธํ โยตฺสฺยนฺติ, กินฺตุ เมษศาวกสฺตานฺ เชษฺยติ ยต: ส ปฺรภูนำ ปฺรภู ราชฺญำ ราชา จาสฺติ ตสฺย สงฺคิโน 'ปฺยาหูตา อภิรุจิตา วิศฺวาสฺยาศฺจฯ
ⅩⅤ อปรํ ส มามฺ อวทตฺ สา เวศฺยา ยโตฺรปวิศติ ตานิ โตยานิ โลกา ชนตา ชาตโย นานาภาษาวาทินศฺจ สนฺติฯ
ⅩⅥ ตฺวยา ทฺฤษฺฏานิ ทศ ศฺฤงฺคาณิ ปศุศฺเจเม ตำ เวศฺยามฺ ฤตียิษฺยนฺเต ทีนำ นคฺนาญฺจ กริษฺยนฺติ ตสฺยา มำสานิ โภกฺษฺยนฺเต วหฺนินา ตำ ทาหยิษฺยนฺติ จฯ
ⅩⅦ ยต อีศฺวรสฺย วากฺยานิ ยาวตฺ สิทฺธึ น คมิษฺยนฺติ ตาวทฺ อีศฺวรสฺย มโนคตํ สาธยิตุมฺ เอกำ มนฺตฺรณำ กฺฤตฺวา ตไสฺม ปศเว เสฺวษำ ราชฺยํ ทาตุญฺจ เตษำ มนำสีศฺวเรณ ปฺรวรฺตฺติตานิฯ
ⅩⅧ อปรํ ตฺวยา ทฺฤษฺฏา โยษิตฺ สา มหานครี ยา ปฺฤถิวฺยา ราชฺญามฺ อุปริ ราชตฺวํ กุรุเตฯ