ⅩⅫ
Ⅰ อนนฺตรํ ส สฺผฏิกวตฺ นิรฺมฺมลมฺ อมฺฤตโตยสฺย โสฺรโต มามฺ ออุรฺศยตฺ ตทฺ อีศฺวรสฺย เมษศาวกสฺย จ สึหาสนาตฺ นิรฺคจฺฉติฯ
Ⅱ นครฺยฺยา มารฺคมเธฺย ตสฺยา นทฺยา: ปารฺศฺวโยรมฺฤตวฺฤกฺษา วิทฺยนฺเต เตษำ ทฺวาทศผลานิ ภวนฺติ, เอไกโก วฺฤกฺษ: ปฺรติมาสํ สฺวผลํ ผลติ ตทฺวฺฤกฺษปตฺราณิ จานฺยชาตียานามฺ อาโรคฺยชนกานิฯ
Ⅲ อปรํ กิมปิ ศาปคฺรสฺตํ ปุน รฺน ภวิษฺยติ ตสฺยา มธฺย อีศฺวรสฺย เมษศาวกสฺย จ สึหาสนํ สฺถาสฺยติ ตสฺย ทาสาศฺจ ตํ เสวิษฺยนฺเตฯ
Ⅳ ตสฺย วทนทรฺศนํ ปฺราปฺสฺยนฺติ ภาเลษุ จ ตสฺย นาม ลิขิตํ ภวิษฺยติฯ
Ⅴ ตทานีํ ราตฺริ: ปุน รฺน ภวิษฺยติ ยต: ปฺรภุ: ปรเมศฺวรสฺตานฺ ทีปยิษฺยติ เต จานนฺตกาลํ ยาวทฺ ราชตฺวํ กริษฺยนฺเตฯ
Ⅵ อนนฺตรํ ส มามฺ อวทตฺ, วากฺยานีมานิ วิศฺวาสฺยานิ สตฺยานิ จ, อจิราทฺ ไย รฺภวิตวฺยํ ตานิ สฺวทาสานฺ ชฺญาปยิตุํ ปวิตฺรภวิษฺยทฺวาทินำ ปฺรภุ: ปรเมศฺวร: สฺวทูตํ เปฺรษิตวานฺฯ
Ⅶ ปศฺยาหํ ตูรฺณมฺ อาคจฺฉามิ, เอตทฺคฺรนฺถสฺย ภวิษฺยทฺวากฺยานิ ย: ปาลยติ ส เอว ธนฺย:ฯ
Ⅷ โยหนหมฺ เอตานิ ศฺรุตวานฺ ทฺฤษฺฏวำศฺจาสฺมิ ศฺรุตฺวา ทฺฤษฺฏฺวา จ ตทฺทรฺศกทูตสฺย ปฺรณามารฺถํ ตจฺจรณโยรนฺติเก 'ปตํฯ
Ⅸ ตต: ส มามฺ อวทตฺ สาวธาโน ภว ไมวํ กฺฤรุ, ตฺวยา ตว ภฺราตฺฤภิ รฺภวิษฺยทฺวาทิภิเรตทฺคฺรนฺถสฺถวากฺยปาลนการิภิศฺจ สหทาโส 'หํฯ ตฺวมฺ อีศฺวรํ ปฺรณมฯ
Ⅹ ส ปุน รฺมามฺ อวทตฺ, เอตทฺคฺรนฺถสฺถภวิษฺยทฺวากฺยานิ ตฺวยา น มุทฺรางฺกยิตวฺยานิ ยต: สมโย นิกฏวรฺตฺตีฯ
Ⅺ อธรฺมฺมาจาร อิต: ปรมปฺยธรฺมฺมมฺ อาจรตุ, อเมธฺยาจาร อิต: ปรมปฺยเมธฺยมฺ อาจรตุ ธรฺมฺมาจาร อิต: ปรมปิ ธรฺมฺมมฺ อาจรตุ ปวิตฺราจารศฺเจต: ปรมปิ ปวิตฺรมฺ อาจรตุฯ
Ⅻ ปศฺยาหํ ตูรฺณมฺ อาคจฺฉามิ, เอไกกไสฺม สฺวกฺริยานุยายิผลทานารฺถํ มทฺทาตวฺยผลํ มม สมวรฺตฺติฯ
ⅩⅢ อหํ ก: กฺษศฺจ ปฺรถม: เศษศฺจาทิรนฺตศฺจฯ
ⅩⅣ อมุตวฺฤกฺษสฺยาธิการปฺราปฺตฺยรฺถํ ทฺวาไร รฺนครปฺรเวศารฺถญฺจ เย ตสฺยาชฺญา: ปาลยนฺติ ต เอว ธนฺยา:ฯ
ⅩⅤ กุกฺกุไร รฺมายาวิภิ: ปุงฺคามิภิ รฺนรหนฺตฺฤृภิ เรฺทวารฺจฺจไก: สรฺไวฺวรนฺฤเต ปฺรียมาไณรนฺฤตาจาริภิศฺจ พหิ: สฺถาตวฺยํฯ
ⅩⅥ มณฺฑลีษุ ยุษฺมภฺยเมเตษำ สากฺษฺยทานารฺถํ ยีศุรหํ สฺวทูตํ เปฺรษิตวานฺ, อหเมว ทายูโท มูลํ วํศศฺจ, อหํ เตโชมยปฺรภาตียตาราสฺวรูป:ฯ
ⅩⅦ อาตฺมา กนฺยา จ กถยต:, ตฺวยาคมฺยตำฯ โศฺรตาปิ วทตุ, อาคมฺยตามิติฯ ยศฺจ ตฺฤษารฺตฺต: ส อาคจฺฉตุ ยศฺเจจฺฉติ ส วินา มูลฺยํ ชีวนทายิ ชลํ คฺฤหฺลาตุฯ
ⅩⅧ ย: กศฺจิทฺ เอตทฺคฺรนฺถสฺถภวิษฺยทฺวากฺยานิ ศฺฤโณติ ตสฺมา อหํ สากฺษฺยมิทํ ททามิ, กศฺจิทฺ ยทฺยปรํ กิมเปฺยเตษุ โยชยติ ตรฺหีศฺวโรคฺรนฺเถ'สฺมินฺ ลิขิตานฺ ทณฺฑานฺ ตสฺมินฺเนว โยชยิษฺยติฯ
ⅩⅨ ยทิ จ กศฺจิทฺ เอตทฺคฺรนฺถสฺถภวิษฺยทฺวาเกฺยภฺย: กิมปฺยปหรติ ตรฺหีศฺวโร คฺรนฺเถ 'สฺมินฺ ลิขิตาตฺ ชีวนวฺฤกฺษาตฺ ปวิตฺรนคราจฺจ ตสฺยำศมปหริษฺยติฯ
ⅩⅩ เอตตฺ สากฺษฺยํ โย ททาติ ส เอว วกฺติ สตฺยมฺ อหํ ตูรฺณมฺ อาคจฺฉามิฯ ตถาสฺตุฯ ปฺรโภ ยีโศे, อาคมฺยตำ ภวตาฯ
ⅩⅪ อสฺมากํ ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺยานุคฺรห: สรฺเวฺวษุ ยุษฺมาสุ วรฺตฺตตำฯ อาเมนฺฯ