๑ ตีมถิยํ ปตฺรํ
Ⅰ อสฺมากํ ตฺราณกรฺตฺตุรีศฺวรสฺยาสฺมากํ ปฺรตฺยาศาภูเม: ปฺรโภ รฺยีศุขฺรีษฺฏสฺย จาชฺญานุสารโต ยีศุขฺรีษฺฏสฺย เปฺรริต: เปาล: สฺวกียํ สตฺยํ ธรฺมฺมปุตฺรํ ตีมถิยํ ปฺรติ ปตฺรํ ลิขติฯ
Ⅱ อสฺมากํ ตาต อีศฺวโร'สฺมากํ ปฺรภุ รฺยีศุขฺรีษฺฏศฺจ ตฺวยิ อนุคฺรหํ ทยำ ศานฺติญฺจ กุรฺยฺยาสฺตำฯ
Ⅲ มากิทนิยาเทเศ มม คมนกาเล ตฺวมฺ อิผิษนคเร ติษฺฐนฺ อิตรศิกฺษา น คฺรหีตวฺยา, อนนฺเตษูปาขฺยาเนษุ วํศาวลิษุ จ ยุษฺมาภิ รฺมโน น นิเวศิตวฺยมฺ
Ⅳ อิติ กำศฺจิตฺ โลกานฺ ยทฺ อุปทิเศเรตตฺ มยาทิษฺโฏ'ภว:, ยต: สรฺไวฺวเรไต รฺวิศฺวาสยุกฺเตศฺวรียนิษฺฐา น ชายเต กินฺตุ วิวาโท ชายเตฯ
Ⅴ อุปเทศสฺย ตฺวภิเปฺรตํ ผลํ นิรฺมฺมลานฺต:กรเณน สตฺสํเวเทน นิษฺกปฏวิศฺวาเสน จ ยุกฺตํ เปฺรมฯ
Ⅵ เกจิตฺ ชนาศฺจ สรฺวฺวาเณฺยตานิ วิหาย นิรรฺถกกถานามฺ อนุคมเนน วิปถคามิโน'ภวนฺ,
Ⅶ ยทฺ ภาษนฺเต ยจฺจ นิศฺจินฺวนฺติ ตนฺน พุธฺยมานา วฺยวโสฺถปเทษฺฏาโร ภวิตุมฺ อิจฺฉนฺติฯ
Ⅷ สา วฺยวสฺถา ยทิ โยคฺยรูเปณ คฺฤหฺยเต ตรฺหฺยุตฺตมา ภวตีติ วยํ ชานีม:ฯ
Ⅸ อปรํ สา วฺยวสฺถา ธารฺมฺมิกสฺย วิรุทฺธา น ภวติ กินฺตฺวธารฺมฺมิโก 'วาโธฺย ทุษฺฏ: ปาปิษฺโฐ 'ปวิโตฺร 'ศุจิ: ปิตฺฤหนฺตา มาตฺฤหนฺตา นรหนฺตา
Ⅹ เวศฺยาคามี ปุํไมถุนี มนุษฺยวิเกฺรตา มิถฺยาวาที มิถฺยาศปถการี จ สรฺเวฺวษาเมเตษำ วิรุทฺธา,
Ⅺ ตถา สจฺจิทานนฺเทศฺวรสฺย โย วิภวยุกฺต: สุสํวาโท มยิ สมรฺปิตสฺตทนุยายิหิโตปเทศสฺย วิปรีตํ ยตฺ กิญฺจิทฺ ภวติ ตทฺวิรุทฺธา สา วฺยวเสฺถติ ตทฺคฺราหิณา ชฺญาตวฺยํฯ
Ⅻ มหฺยํ ศกฺติทาตา โย'สฺมากํ ปฺรภุ: ขฺรีษฺฏยีศุสฺตมหํ ธนฺยํ วทามิฯ
ⅩⅢ ยต: ปุรา นินฺทก อุปทฺราวี หึสกศฺจ ภูตฺวาปฺยหํ เตน วิศฺวาโสฺย 'มเนฺย ปริจารกเตฺว นฺยยุเชฺย จฯ ตทฺ อวิศฺวาสาจรณมฺ อชฺญาเนน มยา กฺฤตมิติ เหโตรหํ เตนานุกมฺปิโต'ภวํฯ
ⅩⅣ อปรํ ขฺรีษฺเฏ ยีเศา วิศฺวาสเปฺรมภฺยำ สหิโต'สฺมตฺปฺรโภรนุคฺรโห 'ตีว ปฺรจุโร'ภตฺฯ
ⅩⅤ ปาปิน: ปริตฺราตุํ ขฺรีษฺโฏ ยีศุ รฺชคติ สมวตีรฺโณ'ภวตฺ, เอษา กถา วิศฺวาสนียา สรฺไวฺว คฺรหณียา จฯ
ⅩⅥ เตษำ ปาปินำ มเธฺย'หํ ปฺรถม อาสํ กินฺตุ เย มานวา อนนฺตชีวนปฺราปฺตฺยรฺถํ ตสฺมินฺ วิศฺวสิษฺยนฺติ เตษำ ทฺฤษฺฏานฺเต มยิ ปฺรถเม ยีศุนา ขฺรีษฺเฏน สฺวกียา กฺฤตฺสฺนา จิรสหิษฺณุตา ยตฺ ปฺรกาศฺยเต ตทรฺถเมวาหมฺ อนุกมฺปำ ปฺราปฺตวานฺฯ
ⅩⅦ อนาทิรกฺษโย'ทฺฤโศฺย ราชา โย'ทฺวิตีย: สรฺวฺวชฺญ อีศฺวรสฺตสฺย เคารวํ มหิมา จานนฺตกาลํ ยาวทฺ ภูยาตฺฯ อาเมนฺฯ
ⅩⅧ เห ปุตฺร ตีมถิย ตฺวยิ ยานิ ภวิษฺยทฺวากฺยานิ ปุรา กถิตานิ ตทนุสาราทฺ อหมฺ เอนมาเทศํ ตฺวยิ สมรฺปยามิ, ตสฺยาภิปฺราโย'ยํ ยตฺตฺวํ ไต รฺวาไกฺยรุตฺตมยุทฺธํ กโรษิ
ⅩⅨ วิศฺวาสํ สตฺสํเวทญฺจ ธารยสิ จฯ อนโย: ปริตฺยาคาตฺ เกษาญฺจิทฺ วิศฺวาสตรี ภคฺนาภวตฺฯ
ⅩⅩ หุมินายสิกนฺทเรา เตษำ เยา เทฺวา ชเนา, เตา ยทฺ ธรฺมฺมนินฺทำ ปุน รฺน กรฺตฺตุํ ศิกฺเษเต ตทรฺถํ มยา ศยตานสฺย กเร สมรฺปิเตาฯ