Ⅰ ยทิ กศฺจิทฺ อธฺยกฺษปทมฺ อากางฺกฺษเต ตรฺหิ ส อุตฺตมํ กรฺมฺม ลิปฺสต อิติ สตฺยํฯ
Ⅱ อโต'ธฺยกฺเษณานินฺทิเตไนกสฺยา โยษิโต ภรฺตฺรา ปริมิตโภเคน สํยตมนสา สเภฺยนาติถิเสวเกน ศิกฺษเณ นิปุเณน
Ⅲ น มทฺยเปน น ปฺรหารเกณ กินฺตุ มฺฤทุภาเวน นิรฺวฺวิวาเทน นิโรฺลเภน
Ⅳ สฺวปริวาราณามฺ อุตฺตมศาสเกน ปูรฺณวินีตตฺวาทฺ วศฺยานำ สนฺตานานำ นิยนฺตฺรา จ ภวิตวฺยํฯ
Ⅴ ยต อาตฺมปริวารานฺ ศาสิตุํ โย น ศกฺโนติ เตเนศฺวรสฺย สมิเตสฺตตฺตฺวาวธารณํ กถํ การิษฺยเต?
Ⅵ อปรํ ส ครฺวฺวิโต ภูตฺวา ยตฺ ศยตาน อิว ทณฺฑโยโคฺย น ภเวตฺ ตทรฺถํ เตน นวศิเษฺยณ น ภวิตวฺยํฯ
Ⅶ ยจฺจ นินฺทายำ ศยตานสฺย ชาเล จ น ปเตตฺ ตทรฺถํ เตน พหิ:สฺถโลกานามปิ มเธฺย สุขฺยาติยุกฺเตน ภวิตวฺยํฯ
Ⅷ ตทฺวตฺ ปริจารไกรปิ วินีไต รฺทฺวิวิธวากฺยรหิไต รฺพหุมทฺยปาเน 'นาสกฺไต รฺนิโรฺลไภศฺจ ภวิตวฺยํ,
Ⅸ นิรฺมฺมลสํเวเทน จ วิศฺวาสสฺย นิคูฒวากฺยํ ธาติวฺยญฺจฯ
Ⅹ อเคฺร เตษำ ปรีกฺษา กฺริยตำ ตต: ปรมฺ อนินฺทิตา ภูตฺวา เต ปริจรฺยฺยำ กุรฺวฺวนฺตุฯ
Ⅺ อปรํ โยษิทฺภิรปิ วินีตาภิรนปวาทิกาภิ: สตรฺกาภิ: สรฺวฺวตฺร วิศฺวาสฺยาภิศฺจ ภวิตวฺยํฯ
Ⅻ ปริจารกา เอไกกโยษิโต ภรฺตฺตาโร ภเวยุ:, นิชสนฺตานานำ ปริชนานาญฺจ สุศาสนํ กุรฺยฺยุศฺจฯ
ⅩⅢ ยต: สา ปริจรฺยฺยา ไย รฺภทฺรรูเปณ สาธฺยเต เต เศฺรษฺฐปทํ ปฺราปฺนุวนฺติ ขฺรีษฺเฏ ยีเศา วิศฺวาเสน มโหตฺสุกา ภวนฺติ จฯ
ⅩⅣ ตฺวำ ปฺรเตฺยตตฺปตฺรเลขนสมเย ศีฆฺรํ ตฺวตฺสมีปคมนสฺย ปฺรตฺยาศา มม วิทฺยเตฯ
ⅩⅤ ยทิ วา วิลมฺเพย ตรฺหีศฺวรสฺย คฺฤเห 'รฺถต: สตฺยธรฺมฺมสฺย สฺตมฺภภิตฺติมูลสฺวรูปายามฺ อมเรศฺวรสฺย สมิเตา ตฺวยา กีทฺฤศ อาจาร: กรฺตฺตวฺยสฺตตฺ ชฺญาตุํ ศกฺษฺยเตฯ
ⅩⅥ อปรํ ยสฺย มหตฺตฺวํ สรฺวฺวสฺวีกฺฤตมฺ อีศฺวรภกฺเตสฺตตฺ นิคูฒวากฺยมิทมฺ อีศฺวโร มานวเทเห ปฺรกาศิต อาตฺมนา สปุณฺยีกฺฤโต ทูไต: สนฺทฺฤษฺฏ: สรฺวฺวชาตียานำ นิกเฏ โฆษิโต ชคโต วิศฺวาสปาตฺรีภูตเสฺตช:ปฺราปฺตเย สฺวรฺคํ นีตศฺเจติฯ