Ⅰ ཏཏཿ པརཾ མཡཱ དྲྀཥྚིཔཱཏཾ ཀྲྀཏྭཱ སྭརྒེ མུཀྟཾ དྭཱརམ྄ ཨེཀཾ དྲྀཥྚཾ མཡཱ སཧབྷཱཥམཱཎསྱ ཙ ཡསྱ ཏཱུརཱིཝཱདྱཏུལྱོ རཝཿ པཱུཪྻྭཾ ཤྲུཏཿ ས མཱམ྄ ཨཝོཙཏ྄ སྠཱནམེཏད྄ ཨཱརོཧཡ, ཨིཏཿ པརཾ ཡེན ཡེན བྷཝིཏཝྱཾ ཏདཧཾ ཏྭཱཾ དརྴཡིཥྱེ།
Ⅱ ཏེནཱཧཾ ཏཏྐྵཎཱད྄ ཨཱཏྨཱཝིཥྚོ བྷཱུཏྭཱ ྅པཤྱཾ སྭརྒེ སིཾཧཱསནམེཀཾ སྠཱཔིཏཾ ཏཏྲ སིཾཧཱསནེ ཨེཀོ ཛན ཨུཔཝིཥྚོ ྅སྟི།
Ⅲ སིཾཧཱསནེ ཨུཔཝིཥྚསྱ ཏསྱ ཛནསྱ རཱུཔཾ སཱུཪྻྱཀཱནྟམཎེཿ པྲཝཱལསྱ ཙ ཏུལྱཾ ཏཏ྄ སིཾཧཱསནཉྩ མརཀཏམཎིཝདྲཱུཔཝིཤིཥྚེན མེགྷདྷནུཥཱ ཝེཥྚིཏཾ།
Ⅳ ཏསྱ སིཾཧཱསནེ ཙཏུརྡིཀྵུ ཙཏུཪྻིཾཤཏིསིཾཧཱསནཱནི ཏིཥྛནྟི ཏེཥུ སིཾཧཱསནེཥུ ཙཏུཪྻིཾཤཏི པྲཱཙཱིནལོཀཱ ཨུཔཝིཥྚཱསྟེ ཤུབྷྲཝཱསཿཔརིཧིཏཱསྟེཥཱཾ ཤིརཱཾསི ཙ སུཝརྞཀིརཱིཊཻ རྦྷཱུཥིཏཱནི།
Ⅴ ཏསྱ སིཾཧཱསནསྱ མདྷྱཱཏ྄ ཏཌིཏོ རཝཱཿ སྟནིཏཱནི ཙ ནིརྒཙྪནྟི སིཾཧཱསནསྱཱནྟིཀེ ཙ སཔྟ དཱིཔཱ ཛྭལནྟི ཏ ཨཱིཤྭརསྱ སཔྟཱཏྨཱནཿ།
Ⅵ ཨཔརཾ སིཾཧཱསནསྱཱནྟིཀེ སྥཊིཀཏུལྱཿ ཀཱཙམཡོ ཛལཱཤཡོ ཝིདྱཏེ, ཨཔརམ྄ ཨགྲཏཿ པཤྩཱཙྩ བཧུཙཀྵུཥྨནྟཤྩཏྭཱརཿ པྲཱཎིནཿ སིཾཧསནསྱ མདྷྱེ ཙཏུརྡིཀྵུ ཙ ཝིདྱནྟེ།
Ⅶ ཏེཥཱཾ པྲཐམཿ པྲཱཎཱི སིཾཧཱཀཱརོ དྭིཏཱིཡཿ པྲཱཎཱི གོཝཱཏྶཱཀཱརསྟྲྀཏཱིཡཿ པྲཱཎཱི མནུཥྱཝདྭདནཝིཤིཥྚཤྩཏུརྠཤྩ པྲཱཎཱི ཨུཌྜཱིཡམཱནཀུརརོཔམཿ།
Ⅷ ཏེཥཱཾ ཙཏུརྞཱམ྄ ཨེཀཻཀསྱ པྲཱཎིནཿ ཥཊ྄ པཀྵཱཿ སནྟི ཏེ ཙ སཪྻྭཱངྒེཥྭབྷྱནྟརེ ཙ བཧུཙཀྵུཪྻིཤིཥྚཱཿ, ཏེ དིཝཱནིཤཾ ན ཝིཤྲཱམྱ གདནྟི པཝིཏྲཿ པཝིཏྲཿ པཝིཏྲཿ སཪྻྭཤཀྟིམཱན྄ ཝརྟྟམཱནོ བྷཱུཏོ བྷཝིཥྱཾཤྩ པྲབྷུཿ པརམེཤྭརཿ།
Ⅸ ཨིཏྠཾ ཏཻཿ པྲཱཎིབྷིསྟསྱཱནནྟཛཱིཝིནཿ སིཾཧཱསནོཔཝིཥྚསྱ ཛནསྱ པྲབྷཱཝེ གཽརཝེ དྷནྱཝཱདེ ཙ པྲཀཱིརྟྟིཏེ
Ⅹ ཏེ ཙཏུཪྻིཾཤཏིཔྲཱཙཱིནཱ ཨཔི ཏསྱ སིཾཧཱསནོཔཝིཥྚསྱཱནྟིཀེ པྲཎིནཏྱ ཏམ྄ ཨནནྟཛཱིཝིནཾ པྲཎམནྟི སྭཱིཡཀིརཱིཊཱཾཤྩ སིཾཧཱསནསྱཱནྟིཀེ ནིཀྵིཔྱ ཝདནྟི,
Ⅺ ཧེ པྲབྷོ ཨཱིཤྭརཱསྨཱཀཾ པྲབྷཱཝཾ གཽརཝཾ བལཾ། ཏྭམེཝཱརྷསི སམྤྲཱཔྟུཾ ཡཏ྄ སཪྻྭཾ སསྲྀཛེ ཏྭཡཱ། ཏཝཱབྷིལཱཥཏཤྩཻཝ སཪྻྭཾ སམྦྷཱུཡ ནིརྨྨམེ༎