1 karinthina.h patra.m
Ⅰ yaavanta.h pavitraa lokaa.h sve.saam asmaaka nca vasatisthaane.svasmaaka.m prabho ryii"so.h khrii.s.tasya naamnaa praarthayante tai.h sahaahuutaanaa.m khrii.s.tena yii"sunaa pavitriik.rtaanaa.m lokaanaa.m ya ii"svariiyadharmmasamaaja.h karinthanagare vidyate
Ⅱ ta.m pratii"svarasyecchayaahuuto yii"sukhrii.s.tasya prerita.h paula.h sosthininaamaa bhraataa ca patra.m likhati|
Ⅲ asmaaka.m pitre"svare.na prabhunaa yii"sukhrii.s.tena ca prasaada.h "saanti"sca yu.smabhya.m diiyataa.m|
Ⅳ ii"svaro yii"sukhrii.s.tena yu.smaan prati prasaada.m prakaa"sitavaan, tasmaadaha.m yu.smannimitta.m sarvvadaa madiiye"svara.m dhanya.m vadaami|
Ⅴ khrii.s.tasambandhiiya.m saak.sya.m yu.smaaka.m madhye yena prakaare.na sapramaa.nam abhavat
Ⅵ tena yuuya.m khrii.s.taat sarvvavidhavakt.rtaaj naanaadiini sarvvadhanaani labdhavanta.h|
Ⅶ tato.asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasya punaraagamana.m pratiik.samaa.naanaa.m yu.smaaka.m kasyaapi varasyaabhaavo na bhavati|
Ⅷ aparam asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasya divase yuuya.m yannirddo.saa bhaveta tadartha.m saeva yaavadanta.m yu.smaan susthiraan kari.syati|
Ⅸ ya ii"svara.h svaputrasyaasmatprabho ryii"sukhrii.s.tasyaa.m"sina.h karttu.m yu.smaan aahuutavaan sa vi"svasaniiya.h|
Ⅹ he bhraatara.h, asmaaka.m prabhuyii"sukhrii.s.tasya naamnaa yu.smaan vinaye.aha.m sarvvai ryu.smaabhirekaruupaa.ni vaakyaani kathyantaa.m yu.smanmadhye bhinnasa"nghaataa na bhavantu manovicaarayoraikyena yu.smaaka.m siddhatva.m bhavatu|
Ⅺ he mama bhraataro yu.smanmadhye vivaadaa jaataa iti vaarttaamaha.m kloyyaa.h parijanai rj naapita.h|
Ⅻ mamaabhipretamida.m yu.smaaka.m ka"scit ka"scid vadati paulasya "si.syo.aham aapallo.h "si.syo.aha.m kaiphaa.h "si.syo.aha.m khrii.s.tasya "si.syo.ahamiti ca|
ⅩⅢ khrii.s.tasya ki.m vibheda.h k.rta.h? paula.h ki.m yu.smatk.rte kru"se hata.h? paulasya naamnaa vaa yuuya.m ki.m majjitaa.h?
ⅩⅣ kri.spagaayau vinaa yu.smaaka.m madhye.anya.h ko.api mayaa na majjita iti hetoraham ii"svara.m dhanya.m vadaami|
ⅩⅤ etena mama naamnaa maanavaa mayaa majjitaa iti vaktu.m kenaapi na "sakyate|
ⅩⅥ apara.m stiphaanasya parijanaa mayaa majjitaastadanya.h ka"scid yanmayaa majjitastadaha.m na vedmi|
ⅩⅦ khrii.s.tenaaha.m majjanaartha.m na prerita.h kintu susa.mvaadasya pracaaraarthameva; so.api vaakpa.tutayaa mayaa na pracaaritavya.h, yatastathaa pracaarite khrii.s.tasya kru"se m.rtyu.h phalahiino bhavi.syati|
ⅩⅧ yato heto rye vina"syanti te taa.m kru"sasya vaarttaa.m pralaapamiva manyante ki nca paritraa.na.m labhamaane.svasmaasu saa ii"svariiya"saktisvaruupaa|
ⅩⅨ tasmaadittha.m likhitamaaste, j naanavataantu yat j naana.m tanmayaa naa"sayi.syate| vilopayi.syate tadvad buddhi rbaddhimataa.m mayaa||
ⅩⅩ j naanii kutra? "saastrii vaa kutra? ihalokasya vicaaratatparo vaa kutra? ihalokasya j naana.m kimii"svare.na mohiik.rta.m nahi?
ⅩⅪ ii"svarasya j naanaad ihalokasya maanavaa.h svaj naanene"svarasya tattvabodha.m na praaptavantastasmaad ii"svara.h pracaararuupi.naa pralaapena vi"svaasina.h paritraatu.m rocitavaan|
ⅩⅫ yihuudiiyalokaa lak.sa.naani did.rk.santi bhinnade"siiyalokaastu vidyaa.m m.rgayante,
ⅩⅩⅢ vaya nca kru"se hata.m khrii.s.ta.m pracaarayaama.h| tasya pracaaro yihuudiiyai rvighna iva bhinnade"siiyai"sca pralaapa iva manyate,
ⅩⅩⅣ kintu yihuudiiyaanaa.m bhinnade"siiyaanaa nca madhye ye aahuutaaste.su sa khrii.s.ta ii"svariiya"saktirive"svariiyaj naanamiva ca prakaa"sate|
ⅩⅩⅤ yata ii"svare ya.h pralaapa aaropyate sa maanavaatirikta.m j naanameva yacca daurbbalyam ii"svara aaropyate tat maanavaatirikta.m balameva|
ⅩⅩⅥ he bhraatara.h, aahuutayu.smadga.no ya.smaabhiraalokyataa.m tanmadhye saa.msaarikaj naanena j naanavanta.h paraakrami.no vaa kuliinaa vaa bahavo na vidyante|
ⅩⅩⅦ yata ii"svaro j naanavatastrapayitu.m muurkhalokaan rocitavaan balaani ca trapayitum ii"svaro durbbalaan rocitavaan|
ⅩⅩⅧ tathaa varttamaanalokaan sa.msthitibhra.s.taan karttum ii"svaro jagato.apak.r.s.taan heyaan avarttamaanaa.m"scaabhirocitavaan|
ⅩⅩⅨ tata ii"svarasya saak.saat kenaapyaatma"slaaghaa na karttavyaa|
ⅩⅩⅩ yuuya nca tasmaat khrii.s.te yii"sau sa.msthiti.m praaptavanta.h sa ii"svaraad yu.smaaka.m j naana.m pu.nya.m pavitratva.m mukti"sca jaataa|
ⅩⅩⅪ ataeva yadvad likhitamaaste tadvat, ya.h ka"scit "slaaghamaana.h syaat "slaaghataa.m prabhunaa sa hi|