Ⅰ he bhraatara.h, ahamaatmikairiva yu.smaabhi.h sama.m sambhaa.situ.m naa"saknava.m kintu "saariirikaacaaribhi.h khrii.s.tadharmme "si"sutulyai"sca janairiva yu.smaabhi.h saha samabhaa.se|
Ⅱ yu.smaan ka.thinabhak.sya.m na bhojayan dugdham apaayaya.m yato yuuya.m bhak.sya.m grahiitu.m tadaa naa"saknuta idaaniimapi na "saknutha, yato hetoradhunaapi "saariirikaacaari.na aadhve|
Ⅲ yu.smanmadhye maatsaryyavivaadabhedaa bhavanti tata.h ki.m "saariirikaacaari.no naadhve maanu.sikamaarge.na ca na caratha?
Ⅳ paulasyaahamityaapallorahamiti vaa yadvaakya.m yu.smaaka.m kai"scit kai"scit kathyate tasmaad yuuya.m "saariirikaacaari.na na bhavatha?
Ⅴ paula.h ka.h? aapallo rvaa ka.h? tau paricaarakamaatrau tayorekaikasmai ca prabhu ryaad.rk phalamadadaat tadvat tayordvaaraa yuuya.m vi"svaasino jaataa.h|
Ⅵ aha.m ropitavaan aapallo"sca ni.siktavaan ii"svara"scaavarddhayat|
Ⅶ ato ropayit.rsektaaraavasaarau varddhayite"svara eva saara.h|
Ⅷ ropayit.rsektaarau ca samau tayorekaika"sca sva"sramayogya.m svavetana.m lapsyate|
Ⅸ aavaamii"svare.na saha karmmakaari.nau, ii"svarasya yat k.setram ii"svarasya yaa nirmmiti.h saa yuuyameva|
Ⅹ ii"svarasya prasaadaat mayaa yat pada.m labdha.m tasmaat j naaninaa g.rhakaari.neva mayaa bhittimuula.m sthaapita.m tadupari caanyena niciiyate| kintu yena yanniciiyate tat tena vivicyataa.m|
Ⅺ yato yii"sukhrii.s.taruupa.m yad bhittimuula.m sthaapita.m tadanyat kimapi bhittimuula.m sthaapayitu.m kenaapi na "sakyate|
Ⅻ etadbhittimuulasyopari yadi kecit svar.naruupyama.nikaa.s.that.r.nanalaan nicinvanti,
ⅩⅢ tarhyekaikasya karmma prakaa"si.syate yata.h sa divasastat prakaa"sayi.syati| yato hatostana divasena vahnimayenodetavya.m tata ekaikasya karmma kiid.r"sametasya pariik.saa bahninaa bhavi.syati|
ⅩⅣ yasya nicayanaruupa.m karmma sthaasnu bhavi.syati sa vetana.m lapsyate|
ⅩⅤ yasya ca karmma dhak.syate tasya k.sati rbhavi.syati kintu vahne rnirgatajana iva sa svaya.m paritraa.na.m praapsyati|
ⅩⅥ yuuyam ii"svarasya mandira.m yu.smanmadhye ce"svarasyaatmaa nivasatiiti ki.m na jaaniitha?
ⅩⅦ ii"svarasya mandira.m yena vinaa"syate so.apii"svare.na vinaa"sayi.syate yata ii"svarasya mandira.m pavitrameva yuuya.m tu tanmandiram aadhve|
ⅩⅧ kopi sva.m na va ncayataa.m| yu.smaaka.m ka"scana cedihalokasya j naanena j naanavaanahamiti budhyate tarhi sa yat j naanii bhavet tadartha.m muu.dho bhavatu|
ⅩⅨ yasmaadihalokasya j naanam ii"svarasya saak.saat muu.dhatvameva| etasmin likhitamapyaaste, tiik.s.naa yaa j naaninaa.m buddhistayaa taan dharatii"svara.h|
ⅩⅩ puna"sca| j naaninaa.m kalpanaa vetti parame"so nirarthakaa.h|
ⅩⅪ ataeva ko.api manujairaatmaana.m na "slaaghataa.m yata.h sarvvaa.ni yu.smaakameva,
ⅩⅫ paula vaa aapallo rvaa kaiphaa vaa jagad vaa jiivana.m vaa mara.na.m vaa varttamaana.m vaa bhavi.syadvaa sarvvaa.nyeva yu.smaaka.m,
ⅩⅩⅢ yuuya nca khrii.s.tasya, khrii.s.ta"sce"svarasya|