Ⅰ apara nca he adhipataya.h, yuuya.m daasaan prati nyaayya.m yathaartha ncaacara.na.m kurudhva.m yu.smaakamapyeko.adhipati.h svarge vidyata iti jaaniita|
Ⅱ yuuya.m praarthanaayaa.m nitya.m pravarttadhva.m dhanyavaada.m kurvvantastatra prabuddhaasti.s.thata ca|
Ⅲ praarthanaakaale mamaapi k.rte praarthanaa.m kurudhva.m,
Ⅳ phalata.h khrii.s.tasya yanniguu.dhavaakyakaara.naad aha.m baddho.abhava.m tatprakaa"saaye"svaro yat madartha.m vaagdvaara.m kuryyaat, aha nca yathocita.m tat prakaa"sayitu.m "saknuyaam etat praarthayadhva.m|
Ⅴ yuuya.m samaya.m bahumuulya.m j naatvaa bahi.hsthaan lokaan prati j naanaacaara.m kurudhva.m|
Ⅵ yu.smaakam aalaapa.h sarvvadaanugrahasuucako lava.nena susvaadu"sca bhavatu yasmai yaduttara.m daatavya.m tad yu.smaabhiravagamyataa.m|
Ⅶ mama yaa da"saakti taa.m tukhikanaamaa prabhau priyo mama bhraataa vi"svasaniiya.h paricaaraka.h sahadaasa"sca yu.smaan j naapayi.syati|
Ⅷ sa yad yu.smaaka.m da"saa.m jaaniiyaat yu.smaaka.m manaa.msi saantvayecca tadarthamevaaha.m
Ⅸ tam onii.simanaamaana nca yu.smadde"siiya.m vi"svasta.m priya nca bhraatara.m pre.sitavaan tau yu.smaan atratyaa.m sarvvavaarttaa.m j naapayi.syata.h|
Ⅹ aari.s.taarkhanaamaa mama sahabandii bar.nabbaa bhaagineyo maarko yu.s.tanaamnaa vikhyaato yii"su"scaite chinnatvaco bhraataro yu.smaan namaskaara.m j naapayanti, te.saa.m madhye maarkamadhi yuuya.m puurvvam aaj naapitaa.h sa yadi yu.smatsamiipam upati.s.thet tarhi yu.smaabhi rg.rhyataa.m|
Ⅺ kevalameta ii"svararaajye mama saantvanaajanakaa.h sahakaari.no.abhavan|
Ⅻ khrii.s.tasya daaso yo yu.smadde"siiya ipaphraa.h sa yu.smaan namaskaara.m j naapayati yuuya nce"svarasya sarvvasmin mano.abhilaa.se yat siddhaa.h puur.naa"sca bhaveta tadartha.m sa nitya.m praarthanayaa yu.smaaka.m k.rte yatate|
ⅩⅢ yu.smaaka.m laayadikeyaasthitaanaa.m hiyaraapalisthitaanaa nca bhraat.r.naa.m hitaaya so.atiiva ce.s.tata ityasmin aha.m tasya saak.sii bhavaami|
ⅩⅣ luukanaamaa priya"scikitsako diimaa"sca yu.smabhya.m namaskurvvaate|
ⅩⅤ yuuya.m laayadikeyaasthaan bhraat.rn numphaa.m tadg.rhasthitaa.m samiti nca mama namaskaara.m j naapayata|
ⅩⅥ apara.m yu.smatsannidhau patrasyaasya paa.the k.rte laayadikeyaasthasamitaavapi tasya paa.tho yathaa bhavet laayadikeyaa nca yat patra.m mayaa prahita.m tad yathaa yu.smaabhirapi pa.thyeta tathaa ce.s.tadhva.m|
ⅩⅦ aparam aarkhippa.m vadata prabho ryat paricaryyaapada.m tvayaapraapi tatsaadhanaaya saavadhaano bhava|
ⅩⅧ aha.m paula.h svahastaak.sare.na yu.smaan namaskaara.m j naapayaami yuuya.m mama bandhana.m smarata| yu.smaan pratyanugraho bhuuyaat| aamena|