Ⅰ he baalakaa.h, yuuya.m prabhum uddi"sya pitroraaj naagraahi.no bhavata yatastat nyaayya.m|
Ⅱ tva.m nijapitara.m maatara nca sammanyasveti yo vidhi.h sa pratij naayukta.h prathamo vidhi.h
Ⅲ phalatastasmaat tava kalyaa.na.m de"se ca diirghakaalam aayu rbhavi.syatiiti|
Ⅳ apara.m he pitara.h, yuuya.m svabaalakaan maa ro.sayata kintu prabho rviniityaade"saabhyaa.m taan vinayata|
Ⅴ he daasaa.h, yuuya.m khrii.s.tam uddi"sya sabhayaa.h kampaanvitaa"sca bhuutvaa saralaanta.hkara.nairaihikaprabhuunaam aaj naagraahi.no bhavata|
Ⅵ d.r.s.tigocariiyaparicaryyayaa maanu.sebhyo rocitu.m maa yatadhva.m kintu khrii.s.tasya daasaa iva nivi.s.tamanobhirii"scarasyecchaa.m saadhayata|
Ⅶ maanavaan anuddi"sya prabhumevoddi"sya sadbhaavena daasyakarmma kurudhva.m|
Ⅷ daasamuktayo ryena yat satkarmma kriyate tena tasya phala.m prabhuto lapsyata iti jaaniita ca|
Ⅸ apara.m he prabhava.h, yu.smaabhi rbhartsana.m vihaaya taan prati nyaayyaacara.na.m kriyataa.m ya"sca kasyaapi pak.sapaata.m na karoti yu.smaakamapi taad.r"sa eka.h prabhu.h svarge vidyata iti j naayataa.m|
Ⅹ adhikantu he bhraatara.h, yuuya.m prabhunaa tasya vikramayukta"saktyaa ca balavanto bhavata|
Ⅺ yuuya.m yat "sayataana"schalaani nivaarayitu.m "saknutha tadartham ii"svariiyasusajjaa.m paridhaddhva.m|
Ⅻ yata.h kevala.m raktamaa.msaabhyaam iti nahi kintu kart.rtvaparaakramayuktaistimiraraajyasyehalokasyaadhipatibhi.h svargodbhavai rdu.s.taatmabhireva saarddham asmaabhi ryuddha.m kriyate|
ⅩⅢ ato heto ryuuya.m yayaa sa.mkuेle dine.avasthaatu.m sarvvaa.ni paraajitya d.r.dhaa.h sthaatu nca "sak.syatha taam ii"svariiyasusajjaa.m g.rhliita|
ⅩⅣ vastutastu satyatvena "s.r"nkhalena ka.ti.m baddhvaa pu.nyena varmma.naa vak.sa aacchaadya
ⅩⅤ "saante.h suvaarttayaa jaatam utsaaha.m paadukaayugala.m pade samarpya ti.s.thata|
ⅩⅥ yena ca du.s.taatmano.agnibaa.naan sarvvaan nirvvaapayitu.m "sak.syatha taad.r"sa.m sarvvaacchaadaka.m phalaka.m vi"svaasa.m dhaarayata|
ⅩⅦ "sirastra.m paritraa.nam aatmana.h kha"nga nce"svarasya vaakya.m dhaarayata|
ⅩⅧ sarvvasamaye sarvvayaacanena sarvvapraarthanena caatmanaa praarthanaa.m kurudhva.m tadartha.m d.r.dhaakaa"nk.sayaa jaagrata.h sarvve.saa.m pavitralokaanaa.m k.rte sadaa praarthanaa.m kurudhva.m|
ⅩⅨ aha nca yasya susa.mvaadasya "s.r"nkhalabaddha.h pracaarakaduuto.asmi tam upayuktenotsaahena pracaarayitu.m yathaa "saknuyaa.m
ⅩⅩ tathaa nirbhayena svare.notsaahena ca susa.mvaadasya niguu.dhavaakyapracaaraaya vakt.rाtaa yat mahya.m diiyate tadartha.m mamaapi k.rte praarthanaa.m kurudhva.m|
ⅩⅪ apara.m mama yaavasthaasti yacca mayaa kriyate tat sarvva.m yad yu.smaabhi rj naayate tadartha.m prabhunaa priyabhraataa vi"svaasya.h paricaaraka"sca tukhiko yu.smaan tat j naapayi.syati|
ⅩⅫ yuuya.m yad asmaakam avasthaa.m jaaniitha yu.smaaka.m manaa.msi ca yat saantvanaa.m labhante tadarthamevaaha.m yu.smaaka.m sannidhi.m ta.m pre.sitavaana|
ⅩⅩⅢ aparam ii"svara.h prabhu ryii"sukhrii.s.ta"sca sarvvebhyo bhraat.rbhya.h "saanti.m vi"svaasasahita.m prema ca deyaat|
ⅩⅩⅣ ye kecit prabhau yii"sukhrii.s.te.ak.saya.m prema kurvvanti taan prati prasaado bhuuyaat| tathaastu|