Ⅰ he bhraatara.h, kaalaan samayaa.m"scaadhi yu.smaan prati mama likhana.m ni.sprayojana.m,
Ⅱ yato raatrau yaad.rk taskarastaad.rk prabho rdinam upasthaasyatiiti yuuya.m svayameva samyag jaaniitha|
Ⅲ "saanti rnirvvinghatva nca vidyata iti yadaa maanavaa vadi.syanti tadaa prasavavedanaa yadvad garbbhiniim upati.s.thati tadvad akasmaad vinaa"sastaan upasthaasyati tairuddhaaro na lapsyate|
Ⅳ kintu he bhraatara.h, yuuyam andhakaare.naav.rtaa na bhavatha tasmaat taddina.m taskara iva yu.smaan na praapsyati|
Ⅴ sarvve yuuya.m diipte.h santaanaa divaayaa"sca santaanaa bhavatha vaya.m ni"saava.m"saastimirava.m"saa vaa na bhavaama.h|
Ⅵ ato .apare yathaa nidraagataa.h santi tadvad asmaabhi rna bhavitavya.m kintu jaagaritavya.m sacetanai"sca bhavitavya.m|
Ⅶ ye nidraanti te ni"saayaameva nidraanti te ca mattaa bhavanti te rajanyaameva mattaa bhavanti|
Ⅷ kintu vaya.m divasasya va.m"saa bhavaama.h; ato .asmaabhi rvak.sasi pratyayapremaruupa.m kavaca.m "sirasi ca paritraa.naa"saaruupa.m "sirastra.m paridhaaya sacetanai rbhavitavya.m|
Ⅸ yata ii"svaro.asmaan krodhe na niyujyaasmaaka.m prabhunaa yii"sukhrii.s.tena paritraa.nasyaadhikaare niyuुktavaan,
Ⅹ jaagrato nidraagataa vaa vaya.m yat tena prabhunaa saha jiivaamastadartha.m so.asmaaka.m k.rte praa.naan tyaktavaan|
Ⅺ ataeva yuuya.m yadvat kurutha tadvat paraspara.m saantvayata susthiriikurudhva nca|
Ⅻ he bhraatara.h, yu.smaaka.m madhye ye janaa.h pari"srama.m kurvvanti prabho rnaamnaa yu.smaan adhiti.s.thantyupadi"santi ca taan yuuya.m sammanyadhva.m|
ⅩⅢ svakarmmahetunaa ca premnaa taan atiivaad.ryadhvamiti mama praarthanaa, yuuya.m paraspara.m nirvvirodhaa bhavata|
ⅩⅣ he bhraatara.h, yu.smaan vinayaamahe yuuyam avihitaacaari.no lokaan bhartsayadhva.m, k.sudramanasa.h saantvayata, durbbalaan upakuruta, sarvvaan prati sahi.s.navo bhavata ca|
ⅩⅤ apara.m kamapi pratyani.s.tasya phalam ani.s.ta.m kenaapi yanna kriyeta tadartha.m saavadhaanaa bhavata, kintu paraspara.m sarvvaan maanavaa.m"sca prati nitya.m hitaacaari.no bhavata|
ⅩⅥ sarvvadaanandata|
ⅩⅦ nirantara.m praarthanaa.m kurudhva.m|
ⅩⅧ sarvvavi.saye k.rtaj nataa.m sviikurudhva.m yata etadeva khrii.s.tayii"sunaa yu.smaan prati prakaa"sitam ii"svaraabhimata.m|
ⅩⅨ pavitram aatmaana.m na nirvvaapayata|
ⅩⅩ ii"svariiyaade"sa.m naavajaaniita|
ⅩⅪ sarvvaa.ni pariik.sya yad bhadra.m tadeva dhaarayata|
ⅩⅫ yat kimapi paaparuupa.m bhavati tasmaad duura.m ti.s.thata|
ⅩⅩⅢ "saantidaayaka ii"svara.h svaya.m yu.smaan sampuur.natvena pavitraan karotu, aparam asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasyaagamana.m yaavad yu.smaakam aatmaana.h praa.naa.h "sariiraa.ni ca nikhilaani nirddo.satvena rak.syantaa.m|
ⅩⅩⅣ yo yu.smaan aahvayati sa vi"svasaniiyo.ata.h sa tat saadhayi.syati|
ⅩⅩⅤ he bhraatara.h, asmaaka.m k.rte praarthanaa.m kurudhva.m|
ⅩⅩⅥ pavitracumbanena sarvvaan bhraat.rn prati satkurudhva.m|
ⅩⅩⅦ patramida.m sarvve.saa.m pavitraa.naa.m bhraat.r.naa.m "srutigocare yu.smaabhi.h pa.thyataamiti prabho rnaamnaa yu.smaan "sapayaami|
ⅩⅩⅧ asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasyaanugrate yu.smaasu bhuuyaat| aamen|