Ⅰ he bhraatara.h, "se.se vadaami, yuuyam asmabhyamida.m praarthayadhva.m yat prabho rvaakya.m yu.smaaka.m madhye yathaa tathaivaanyatraapi pracaret maanya nca bhavet;
Ⅱ yacca vayam avivecakebhyo du.s.tebhya"sca lokebhyo rak.saa.m praapnuyaama yata.h sarvve.saa.m vi"svaaso na bhavati|
Ⅲ kintu prabhu rvi"svaasya.h sa eva yu.smaan sthiriikari.syati du.s.tasya karaad uddhari.syati ca|
Ⅳ yuuyam asmaabhi ryad aadi"syadhve tat kurutha kari.syatha ceti vi"svaaso yu.smaanadhi prabhunaasmaaka.m jaayate|
Ⅴ ii"svarasya premni khrii.s.tasya sahi.s.nutaayaa nca prabhu.h svaya.m yu.smaakam anta.hkara.naani vinayatu|
Ⅵ he bhraatara.h, asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasya naamnaa vaya.m yu.smaan idam aadi"saama.h, asmatto yu.smaabhi ryaa "sik.salambhi taa.m vihaaya ka"scid bhraataa yadyavihitaacaara.m karoti tarhi yuuya.m tasmaat p.rthag bhavata|
Ⅶ yato vaya.m yu.smaabhi.h katham anukarttavyaastad yuuya.m svaya.m jaaniitha| yu.smaaka.m madhye vayam avihitaacaari.no naabhavaama,
Ⅷ vinaamuulya.m kasyaapyanna.m naabhu.mjmahi kintu ko.api yad asmaabhi rbhaaragrasto na bhavet tadartha.m "srame.na kle"sena ca divaani"sa.m kaaryyam akurmma|
Ⅸ atraasmaakam adhikaaro naastiittha.m nahi kintvasmaakam anukara.naaya yu.smaan d.r.s.taanta.m dar"sayitum icchantastad akurmma|
Ⅹ yato yena kaaryya.m na kriyate tenaahaaro.api na kriyataamiti vaya.m yu.smatsamiipa upasthitikaale.api yu.smaan aadi"saama|
Ⅺ yu.smanmadhye .avihitaacaari.na.h ke.api janaa vidyante te ca kaaryyam akurvvanta aalasyam aacarantiityasmaabhi.h "sruuyate|
Ⅻ taad.r"saan lokaan asmataprabho ryii"sukhrii.s.tasya naamnaa vayam idam aadi"saama aaj naapayaama"sca, te "saantabhaavena kaaryya.m kurvvanta.h svakiiyamanna.m bhu njataa.m|
ⅩⅢ apara.m he bhraatara.h, yuuya.m sadaacara.ne na klaamyata|
ⅩⅣ yadi ca ka"scidetatpatre likhitaam asmaakam aaj naa.m na g.rhlaati tarhi yuuya.m ta.m maanu.sa.m lak.sayata tasya sa.msarga.m tyajata ca tena sa trapi.syate|
ⅩⅤ kintu ta.m na "satru.m manyamaanaa bhraataramiva cetayata|
ⅩⅥ "saantidaataa prabhu.h sarvvatra sarvvathaa yu.smabhya.m "saanti.m deyaat| prabhu ryu.smaaka.m sarvve.saa.m sa"ngii bhuuyaat|
ⅩⅦ namaskaara e.sa paulasya mama kare.na likhito.abhuut sarvvasmin patra etanmama cihnam etaad.r"sairak.sarai rmayaa likhyate|
ⅩⅧ asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasyaanuुgraha.h sarvve.su yu.smaasu bhuuyaat| aamen|