Ⅰ he madiiyaanandamuku.tasvaruupaa.h priyatamaa abhii.s.tatamaa bhraatara.h, he mama snehapaatraa.h, yuuyam ittha.m pabhau sthiraasti.s.thata|
Ⅱ he ivadiye he suntukhi yuvaa.m prabhau ekabhaave bhavatam etad aha.m praarthaye|
Ⅲ he mama satya sahakaarin tvaamapi viniiya vadaami etayorupakaarastvayaa kriyataa.m yataste kliiminaadibhi.h sahakaaribhi.h saarddha.m susa.mvaadapracaara.naaya mama saahaayyaartha.m pari"sramam akurvvataa.m te.saa.m sarvve.saa.m naamaani ca jiivanapustake likhitaani vidyante|
Ⅳ yuuya.m prabhau sarvvadaanandata| puna rvadaami yuuyam aanandata|
Ⅴ yu.smaaka.m viniitatva.m sarvvamaanavai rj naayataa.m, prabhu.h sannidhau vidyate|
Ⅵ yuuya.m kimapi na cintayata kintu dhanyavaadayuktaabhyaa.m praarthanaayaa ncaabhyaa.m sarvvavi.saye svapraarthaniiyam ii"svaraaya nivedayata|
Ⅶ tathaa k.rta ii"svariiyaa yaa "saanti.h sarvvaa.m buddhim ati"sete saa yu.smaaka.m cittaani manaa.msi ca khrii.s.te yii"sau rak.si.syati|
Ⅷ he bhraatara.h, "se.se vadaami yadyat satyam aadara.niiya.m nyaayya.m saadhu priya.m sukhyaatam anye.na yena kenacit prakaare.na vaa gu.nayukta.m pra"sa.msaniiya.m vaa bhavati tatraiva manaa.msi nidhadhva.m|
Ⅸ yuuya.m maa.m d.r.s.tvaa "srutvaa ca yadyat "sik.sitavanto g.rhiitavanta"sca tadevaacarata tasmaat "saantidaayaka ii"svaro yu.smaabhi.h saarddha.m sthaasyati|
Ⅹ mamopakaaraaya yu.smaaka.m yaa cintaa puurvvam aasiit kintu karmmadvaara.m na praapnot idaanii.m saa punaraphalat ityasmin prabhau mama paramaahlaado.ajaayata|
Ⅺ aha.m yad dainyakaara.naad ida.m vadaami tannahi yato mama yaa kaacid avasthaa bhavet tasyaa.m santo.s.tum a"sik.saya.m|
Ⅻ daridrataa.m bhoktu.m "saknomi dhanaa.dhyataam api bhoktu.m "saknomi sarvvathaa sarvvavi.saye.su viniito.aha.m pracurataa.m k.sudhaa nca dhana.m dainya ncaavagato.asmi|
ⅩⅢ mama "saktidaayakena khrii.s.tena sarvvameva mayaa "sakya.m bhavati|
ⅩⅣ kintu yu.smaabhi rdainyanivaara.naaya maam upak.rtya satkarmmaakaari|
ⅩⅤ he philipiiyalokaa.h, susa.mvaadasyodayakaale yadaaha.m maakidaniyaade"saat prati.s.the tadaa kevalaan yu.smaan vinaaparayaa kayaapi samityaa saha daanaadaanayo rmama ko.api sambandho naasiid iti yuuyamapi jaaniitha|
ⅩⅥ yato yu.smaabhi rmama prayojanaaya thi.salaniikiinagaramapi maa.m prati puna.h punardaana.m pre.sita.m|
ⅩⅦ aha.m yad daana.m m.rgaye tannahi kintu yu.smaaka.m laabhavarddhaka.m phala.m m.rgaye|
ⅩⅧ kintu mama kasyaapyabhaavo naasti sarvva.m pracuram aaste yata ii"svarasya graahya.m tu.s.tijanaka.m sugandhinaivedyasvaruupa.m yu.smaaka.m daana.m ipaaphraditaad g.rhiitvaaha.m parit.rpto.asmi|
ⅩⅨ mame"svaro.api khrii.s.tena yii"sunaa svakiiyavibhavanidhita.h prayojaniiya.m sarvvavi.saya.m puur.naruupa.m yu.smabhya.m deyaat|
ⅩⅩ asmaaka.m piturii"svarasya dhanyavaado.anantakaala.m yaavad bhavatu| aamen|
ⅩⅪ yuuya.m yii"sukhrii.s.tasyaikaika.m pavitrajana.m namaskuruta| mama sa"ngibhraataro yuu.smaan namaskurvvate|
ⅩⅫ sarvve pavitralokaa vi"se.sata.h kaisarasya parijanaa yu.smaan namaskurvvate|
ⅩⅩⅢ asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasya prasaada.h sarvvaan yu.smaan prati bhuuyaat| aamen|