ⅩⅧ
Ⅰ tadanantara.m svargaad avarohan apara eko duuto mayaa d.r.s.ta.h sa mahaaparaakramavi"si.s.tastasya tejasaa ca p.rthivii diiptaa|
Ⅱ sa balavataa svare.na vaacamimaam agho.sayat patitaa patitaa mahaabaabil, saa bhuutaanaa.m vasati.h sarvve.saam a"sucyaatmanaa.m kaaraa sarvve.saam a"suciinaa.m gh.r.nyaanaa nca pak.si.naa.m pi njara"scaabhavat|
Ⅲ yata.h sarvvajaatiiyaastasyaa vyabhicaarajaataa.m kopamadiraa.m piitavanta.h p.rthivyaa raajaana"sca tayaa saha vyabhicaara.m k.rtavanta.h p.rthivyaa va.nija"sca tasyaa.h sukhabhogabaahulyaad dhanaa.dhyataa.m gatavanta.h|
Ⅳ tata.h para.m svargaat mayaapara e.sa rava.h "sruta.h, he mama prajaa.h, yuuya.m yat tasyaa.h paapaanaam a.m"sino na bhavata tasyaa da.n.dai"sca da.n.dayuktaa na bhavata tadartha.m tato nirgacchata|
Ⅴ yatastasyaa.h paapaani gaganaspar"saanyabhavan tasyaa adharmmakriyaa"sce"svare.na sa.msm.rtaa.h|
Ⅵ paraan prati tayaa yadvad vyavah.rta.m tadvat taa.m prati vyavaharata, tasyaa.h karmma.naa.m dvigu.naphalaani tasyai datta, yasmin ka.mse saa paraan madyam apaayayat tameva tasyaa.h paanaartha.m dvigu.namadyena puurayata|
Ⅶ tayaa yaatma"slaaghaa ya"sca sukhabhoga.h k.rtastayo rdvigu.nau yaatanaa"sokau tasyai datta, yata.h saa svakiiyaanta.hkara.ne vadati, raaj niivad upavi.s.taaha.m naanaathaa na ca "sokavit|
Ⅷ tasmaad divasa ekasmin maariidurbhik.sa"socanai.h, saa samaaplo.syate naarii dhyak.syate vahninaa ca saa; yad vicaaraadhipastasyaa balavaan prabhurii"svara.h,
Ⅸ vyabhicaarastayaa saarddha.m sukhabhoga"sca yai.h k.rta.h, te sarvva eva raajaanastaddaahadhuumadar"sanaat, prarodi.syanti vak.saa.msi caahani.syanti baahubhi.h|
Ⅹ tasyaastai ryaatanaabhiite rduure sthitvedamucyate, haa haa baabil mahaasthaana haa prabhaavaanvite puri, ekasmin aagataa da.n.de vicaaraaj naa tvadiiyakaa|
Ⅺ medinyaa va.nija"sca tasyaa.h k.rte rudanti "socanti ca yataste.saa.m pa.nyadravyaa.ni kenaapi na kriiyante|
Ⅻ phalata.h suvar.naraupyama.nimuktaa.h suuk.smavastraa.ni k.r.s.nalohitavaasaa.msi pa.t.tavastraa.ni sinduuravar.navaasaa.msi candanaadikaa.s.thaani gajadantena mahaarghakaa.s.thena pittalalauhaabhyaa.m marmmaraprastare.na vaa nirmmitaani sarvvavidhapaatraa.ni
ⅩⅢ tvagelaa dhuupa.h sugandhidravya.m gandharaso draak.saarasastaila.m "sasyacuur.na.m godhuumo gaavo me.saa a"svaa rathaa daaseyaa manu.syapraa.naa"scaitaani pa.nyadravyaa.ni kenaapi na kriiyante|
ⅩⅣ tava mano.abhilaa.sasya phalaanaa.m samayo gata.h, tvatto duuriik.rta.m yadyat "sobhana.m bhuu.sa.na.m tava, kadaacana tadudde"so na puna rlapsyate tvayaa|
ⅩⅤ tadvikretaaro ye va.nijastayaa dhanino jaataaste tasyaa yaatanaayaa bhayaad duure ti.s.thanato rodi.syanti "socanta"sceda.m gadi.syanti
ⅩⅥ haa haa mahaapuri, tva.m suuk.smavastrai.h k.r.s.nalohitavastrai.h sinduuravar.navaasobhi"scaacchaaditaa svar.nama.nimuktaabhirala"nk.rtaa caasii.h,
ⅩⅦ kintvekasmin da.n.de saa mahaasampad luptaa| apara.m potaanaa.m kar.nadhaaraa.h samuuूhalokaa naavikaa.h samudravyavasaayina"sca sarvve
ⅩⅧ duure ti.s.thantastasyaa daahasya dhuuma.m niriik.samaa.naa uccai.hsvare.na vadanti tasyaa mahaanagaryyaa.h ki.m tulya.m?
ⅩⅨ apara.m sva"sira.hsu m.rttikaa.m nik.sipya te rudanta.h "socanta"scoccai.hsvare.neda.m vadanti haa haa yasyaa mahaapuryyaa baahulyadhanakaara.naat, sampatti.h sa ncitaa sarvvai.h saamudrapotanaayakai.h, ekasminneva da.n.de saa sampuur.nocchinnataa.m gataa|
ⅩⅩ he svargavaasina.h sarvve pavitraa.h preritaa"sca he| he bhaavivaadino yuuya.m k.rte tasyaa.h prahar.sata| yu.smaaka.m yat tayaa saarddha.m yo vivaada.h puraabhavat| da.n.da.m samucita.m tasya tasyai vyataradii"svara.h||
ⅩⅪ anantaram eko balavaan duuto b.rhatpe.sa.niiprastaratulya.m paa.saa.nameka.m g.rhiitvaa samudre nik.sipya kathitavaan, iid.rgbalaprakaa"sena baabil mahaanagarii nipaatayi.syate tatastasyaa udde"sa.h puna rna lapsyate|
ⅩⅫ vallakiivaadinaa.m "sabda.m puna rna "sro.syate tvayi| gaathaakaanaa nca "sabdo vaa va.m"siituuryyaadivaadinaa.m| "silpakarmmakara.h ko .api puna rna drak.syate tvayi| pe.sa.niiprastaradhvaana.h puna rna "sro.syate tvayi|
ⅩⅩⅢ diipasyaapi prabhaa tadvat puna rna drak.syate tvayi| na kanyaavarayo.h "sabda.h puna.h sa.m"sro.syate tvayi| yasmaanmukhyaa.h p.rthivyaa ye va.nijaste.abhavan tava| yasmaacca jaataya.h sarvvaa mohitaastava maayayaa|
ⅩⅩⅣ bhaavivaadipavitraa.naa.m yaavanta"sca hataa bhuvi| sarvve.saa.m "so.nita.m te.saa.m praapta.m sarvva.m tavaantare||