ⅩⅪ
Ⅰ anantara.m naviinam aakaa"sama.n.dala.m naviinaa p.rthivii ca mayaa d.r.s.te yata.h prathamam aakaa"sama.n.dala.m prathamaa p.rthivii ca lopa.m gate samudro .api tata.h para.m na vidyate|
Ⅱ apara.m svargaad avarohantii pavitraa nagarii, arthato naviinaa yiruu"saalamapurii mayaa d.r.s.taa, saa varaaya vibhuu.sitaa kanyeva susajjitaasiit|
Ⅲ anantara.m svargaad e.sa mahaaravo mayaa "sruta.h pa"syaaya.m maanavai.h saarddham ii"svarasyaavaasa.h, sa tai.h saarddha.m vatsyati te ca tasya prajaa bhavi.syanti, ii"svara"sca svaya.m te.saam ii"svaro bhuutvaa tai.h saarddha.m sthaasyati|
Ⅳ te.saa.m netrebhya"scaa"sruu.ni sarvvaa.nii"svare.na pramaark.syante m.rtyurapi puna rna bhavi.syati "sokavilaapakle"saa api puna rna bhavi.syanti, yata.h prathamaani sarvvaa.ni vyatiitini|
Ⅴ apara.m si.mhaasanopavi.s.to jano.avadat pa"syaaha.m sarvvaa.ni nuutaniikaromi| punaravadat likha yata imaani vaakyaani satyaani vi"svaasyaani ca santi|
Ⅵ pana rmaam avadat samaapta.m, aha.m ka.h k.sa"sca, aham aadiranta"sca ya.h pipaasati tasmaa aha.m jiivanadaayiprasrava.nasya toya.m vinaamuulya.m daasyaami|
Ⅶ yo jayati sa sarvve.saam adhikaarii bhavi.syati, aha nca tasye"svaro bhavi.syaami sa ca mama putro bhavi.syati|
Ⅷ kintu bhiitaanaam avi"svaasinaa.m gh.r.nyaanaa.m narahant.r.naa.m ve"syaagaaminaa.m mohakaanaa.m devapuujakaanaa.m sarvve.saam an.rtavaadinaa ncaa.m"so vahnigandhakajvalitahrade bhavi.syati, e.sa eva dvitiiyo m.rtyu.h|
Ⅸ anantara.m "se.sasaptada.n.dai.h paripuur.naa.h sapta ka.msaa ye.saa.m saptaduutaanaa.m kare.svaasan te.saameka aagatya maa.m sambhaa.syaavadat, aagacchaaha.m taa.m kanyaam arthato me.sa"saavakasya bhaavibhaaryyaa.m tvaa.m dar"sayaami|
Ⅹ tata.h sa aatmaavi.s.ta.m maam atyucca.m mahaaparvvatame.mka niitve"svarasya sannidhita.h svargaad avarohantii.m yiruu"saalamaakhyaa.m pavitraa.m nagarii.m dar"sitavaan|
Ⅺ saa ii"svariiyaprataapavi"si.s.taa tasyaastejo mahaargharatnavad arthata.h suuryyakaantama.nitejastulya.m|
Ⅻ tasyaa.h praaciira.m b.rhad ucca nca tatra dvaada"sa gopuraa.ni santi tadgopuropari dvaada"sa svargaduutaa vidyante tatra ca dvaada"sa naamaanyarthata israayeliiyaanaa.m dvaada"sava.m"saanaa.m naamaani likhitaani|
ⅩⅢ puurvvadi"si trii.ni gopuraa.ni uttaradi"si trii.ni gopuraa.ni dak.si.nadi.si trii.ni gopuraa.ni pa"sciimadi"si ca trii.ni gopuraa.ni santi|
ⅩⅣ nagaryyaa.h praaciirasya dvaada"sa muulaani santi tatra me.saa"saavaakasya dvaada"sapreritaanaa.m dvaada"sa naamaani likhitaani|
ⅩⅤ anara.m nagaryyaastadiiyagopuraa.naa.m tatpraaciirasya ca maapanaartha.m mayaa sambhaa.samaa.nasya duutasya kare svar.namaya eka.h parimaa.nada.n.da aasiit|
ⅩⅥ nagaryyaa aak.rti"scaturasraa tasyaa dairghyaprasthe same| tata.h para.m sa tega parimaa.nada.n.dena taa.m nagarii.m parimitavaan tasyaa.h parimaa.na.m dvaada"sasahasranalvaa.h| tasyaa dairghya.m prastham uccatva nca samaanaani|
ⅩⅦ apara.m sa tasyaa.h praaciira.m parimitavaan tasya maanavaasyaarthato duutasya parimaa.naanusaaratastat catu"scatvaari.m"sadadhikaa"satahastaparimita.m |
ⅩⅧ tasya praaciirasya nirmmiti.h suuryyakaantama.nibhi rnagarii ca nirmmalakaacatulyena "suddhasuvar.nena nirmmitaa|
ⅩⅨ nagaryyaa.h praaciirasya muulaani ca sarvvavidhamahaarghama.nibhi rbhuu.sitaani| te.saa.m prathama.m bhittimuula.m suuryyakaantasya, dvitiiya.m niilasya, t.rtiiya.m taamrama.ne.h, caturtha.m marakatasya,
ⅩⅩ pa ncama.m vaiduuryyasya, .sa.s.tha.m "so.naratnasya, saptama.m candrakaantasya,a.s.tama.m gomedasya, navama.m padmaraagasya, da"sama.m la"suuniiyasya, ekaada"sa.m .serojasya, dvaada"sa.m mar.tii.sma.ne"scaasti|
ⅩⅪ dvaada"sagopuraa.ni dvaada"samuktaabhi rnirmmitaani, ekaika.m gopuram ekaikayaa muktayaa k.rta.m nagaryyaa mahaamaarga"scaacchakaacavat nirmmalasuvar.nena nirmmita.m|
ⅩⅫ tasyaa antara ekamapi mandira.m mayaa na d.r.s.ta.m sata.h sarvva"saktimaan prabhu.h parame"svaro me.sa"saavaka"sca svaya.m tasya mandira.m|
ⅩⅩⅢ tasyai nagaryyai diiptidaanaartha.m suuryyaacandramaso.h prayojana.m naasti yata ii"svarasya prataapastaa.m diipayati me.sa"saavaka"sca tasyaa jyotirasti|
ⅩⅩⅣ paritraa.napraaptalokanivahaa"sca tasyaa aaloke gamanaagamane kurvvanti p.rthivyaa raajaana"sca svakiiya.m prataapa.m gaurava nca tanmadhyam aanayanti|
ⅩⅩⅤ tasyaa dvaaraa.ni divaa kadaapi na rotsyante ni"saapi tatra na bhavi.syati|
ⅩⅩⅥ sarvvajaatiinaa.m gauravaprataapau tanmadhyam aane.syete|
ⅩⅩⅦ parantvapavitra.m gh.r.nyak.rd an.rtak.rd vaa kimapi tanmadhya.m na pravek.syati me.sa"saavakasya jiivanapustake ye.saa.m naamaani likhitaani kevala.m ta eva pravek.syanti|