Ⅰ tata.h para.m saptamaduutena tuuryyaa.m vaaditaayaa.m gaganaat p.rthivyaa.m nipatita ekastaarako mayaa d.r.s.ta.h, tasmai rasaatalakuupasya ku njikaadaayi|
Ⅱ tena rasaatalakuupe mukte mahaagniku.n.dasya dhuuma iva dhuumastasmaat kuupaad udgata.h| tasmaat kuupadhuumaat suuryyaakaa"sau timiraav.rtau|
Ⅲ tasmaad dhuumaat pata"nge.su p.rthivyaa.m nirgate.su naralokasthav.r"scikavat bala.m tebhyo.adaayi|
Ⅳ apara.m p.rthivyaast.r.naani haridvar.na"saakaadayo v.rk.saa"sca tai rna si.mhitavyaa.h kintu ye.saa.m bhaale.svii"svarasya mudraayaa a"nko naasti kevala.m te maanavaastai rhi.msitavyaa ida.m ta aadi.s.taa.h|
Ⅴ parantu te.saa.m badhaaya nahi kevala.m pa nca maasaan yaavat yaatanaadaanaaya tebhya.h saamarthyamadaayi| v.r"scikena da.s.tasya maanavasya yaad.r"sii yaatanaa jaayate tairapi taad.r"sii yaatanaa pradiiyate|
Ⅵ tasmin samaye maanavaa m.rtyu.m m.rgayi.syante kintu praaptu.m na "sak.syanti, te praa.naan tyaktum abhila.si.syanti kintu m.rtyustebhyo duura.m palaayi.syate|
Ⅶ te.saa.m pata"ngaanaam aakaaro yuddhaartha.m susajjitaanaam a"svaanaam aakaarasya tulya.h, te.saa.m "sira.hsu suvar.nakirii.taaniiva kirii.taani vidyante, mukhama.n.dalaani ca maanu.sikamukhatulyaani,
Ⅷ ke"saa"sca yo.sitaa.m ke"saanaa.m sad.r"saa.h, dantaa"sca si.mhadantatulyaa.h,
Ⅸ lauhakavacavat te.saa.m kavacaani santi, te.saa.m pak.saa.naa.m "sabdo ra.naaya dhaavataama"svarathaanaa.m samuuhasya "sabdatulya.h|
Ⅹ v.r"scikaanaamiva te.saa.m laa"nguulaani santi, te.su laa"nguule.su ka.n.takaani vidyante, apara.m pa nca maasaan yaavat maanavaanaa.m hi.msanaaya te saamarthyapraaptaa.h|
Ⅺ te.saa.m raajaa ca rasaatalasya duutastasya naama ibriiyabhaa.sayaa abaddon yuunaaniiyabhaa.sayaa ca apalluyon arthato vinaa"saka iti|
Ⅻ prathama.h santaapo gatavaan pa"sya ita.h paramapi dvaabhyaa.m santaapaabhyaam upasthaatavya.m|
ⅩⅢ tata.h para.m .sa.s.thaduutena tuuryyaa.m vaaditaayaam ii"svarasyaantike sthitaayaa.h suvar.navedyaa"scatu"scuu.daata.h kasyacid ravo mayaa"sraavi|
ⅩⅣ sa tuuriidhaari.na.m .sa.s.thaduutam avadat, pharaataakhye mahaanade ye catvaaro duutaa baddhaa.h santi taan mocaya|
ⅩⅤ tatastadda.n.dasya taddinasya tanmaasasya tadvatsarasya ca k.rte niruupitaaste catvaaro duutaa maanavaanaa.m t.rtiiyaa.m"sasya badhaartha.m mocitaa.h|
ⅩⅥ aparam a"svaarohisainyaanaa.m sa.mkhyaa mayaa"sraavi, te vi.m"satiko.taya aasan|
ⅩⅦ mayaa ye .a"svaa a"svaarohi.na"sca d.r.s.taasta etaad.r"saa.h, te.saa.m vahnisvaruupaa.ni niilaprastarasvaruupaa.ni gandhakasvaruupaa.ni ca varmmaa.nyaasan, vaajinaa nca si.mhamuurddhasad.r"saa muurddhaana.h, te.saa.m mukhebhyo vahnidhuumagandhakaa nirgacchanti|
ⅩⅧ etaistribhi rda.n.dairarthataste.saa.m mukhebhyo nirgacchadbhi rvahnidhuumagandhakai rmaanu.saa.naa.m tutiiyaa.m"so .aghaani|
ⅩⅨ te.saa.m vaajinaa.m bala.m mukhe.su laa"nguule.su ca sthita.m, yataste.saa.m laa"nguulaani sarpaakaaraa.ni mastakavi"si.s.taani ca taireva te hi.msanti|
ⅩⅩ aparam ava"si.s.taa ye maanavaa tai rda.n.dai rna hataaste yathaa d.r.s.ti"srava.nagamana"saktihiinaan svar.naraupyapittalaprastarakaa.s.thamayaan vigrahaan bhuutaa.m"sca na puujayi.syanti tathaa svahastaanaa.m kriyaabhya.h svamanaa.msi na paraavarttitavanta.h
ⅩⅪ svabadhakuhakavyabhicaaracauryyobhyo .api manaa.msi na paraavarttitavanta.h|