Ⅰ mama prathama aade"so.aya.m, praarthanaavinayanivedanadhanyavaadaa.h karttavyaa.h,
Ⅱ sarvve.saa.m maanavaanaa.m k.rte vi"se.sato vaya.m yat "saantatvena nirvvirodhatvena ce"scarabhakti.m viniitatva ncaacaranta.h kaala.m yaapayaamastadartha.m n.rpatiinaam uccapadasthaanaa nca k.rte te karttavyaa.h|
Ⅲ yato.asmaaka.m taarakasye"svarasya saak.saat tadevottama.m graahya nca bhavati,
Ⅳ sa sarvve.saa.m maanavaanaa.m paritraa.na.m satyaj naanapraapti ncecchati|
Ⅴ yata eko.advitiiya ii"svaro vidyate ki nce"svare maanave.su caiko .advitiiyo madhyastha.h
Ⅵ sa naraavataara.h khrii.s.to yii"su rvidyate ya.h sarvve.saa.m mukte rmuulyam aatmadaana.m k.rtavaan| etena yena pramaa.nenopayukte samaye prakaa"sitavya.m,
Ⅶ tadgho.sayitaa duuto vi"svaase satyadharmme ca bhinnajaatiiyaanaam upade"saka"scaaha.m nyayuujye, etadaha.m khrii.s.tasya naamnaa yathaatathya.m vadaami naan.rta.m kathayaami|
Ⅷ ato mamaabhimatamida.m puru.sai.h krodhasandehau vinaa pavitrakaraan uttolya sarvvasmin sthaane praarthanaa kriyataa.m|
Ⅸ tadvat naaryyo.api salajjaa.h sa.myatamanasa"sca satyo yogyamaacchaadana.m paridadhatu ki nca ke"sasa.mskaarai.h ka.nakamuktaabhi rmahaarghyaparicchadai"scaatmabhuu.sa.na.m na kurvvatya.h
Ⅹ sviik.rte"svarabhaktiinaa.m yo.sitaa.m yogyai.h satyarmmabhi.h svabhuu.sa.na.m kurvvataa.m|
Ⅺ naarii sampuur.naviniitatvena nirvirodha.m "sik.sataa.m|
Ⅻ naaryyaa.h "sik.saadaana.m puru.saayaaj naadaana.m vaaha.m naanujaanaami tayaa nirvviroेdhatvam aacaritavya.m|
ⅩⅢ yata.h prathamam aadamastata.h para.m havaayaa.h s.r.s.ti rbabhuuva|
ⅩⅣ ki ncaadam bhraantiyukto naabhavat yo.sideva bhraantiyuktaa bhuutvaatyaacaari.nii babhuuva|
ⅩⅤ tathaapi naariiga.no yadi vi"svaase premni pavitrataayaa.m sa.myatamanasi ca ti.s.thati tarhyapatyaprasavavartmanaa paritraa.na.m praapsyati|