Ⅰ tva.m praaciina.m na bhartsaya kintu ta.m pitaramiva yuuna"sca bhraat.rniva
Ⅱ v.rddhaa.h striya"sca maat.rniva yuvatii"sca puur.na"sucitvena bhaginiiriva vinayasva|
Ⅲ apara.m satyavidhavaa.h sammanyasva|
Ⅳ kasyaa"scid vidhavaayaa yadi putraa.h pautraa vaa vidyante tarhi te prathamata.h sviiyaparijanaan sevitu.m pitro.h pratyupakarttu nca "sik.santaa.m yatastadeve"svarasya saak.saad uttama.m graahya nca karmma|
Ⅴ apara.m yaa naarii satyavidhavaa naathahiinaa caasti saa ii"svarasyaa"sraye ti.s.thantii divaani"sa.m nivedanapraarthanaabhyaa.m kaala.m yaapayati|
Ⅵ kintu yaa vidhavaa sukhabhogaasaktaa saa jiivatyapi m.rtaa bhavati|
Ⅶ ataeva taa yad aninditaa bhaveyuustadartham etaani tvayaa nidi"syantaa.m|
Ⅷ yadi ka"scit svajaatiiyaan lokaan vi"se.sata.h sviiyaparijanaan na paalayati tarhi sa vi"svaasaad bhra.s.to .apyadhama"sca bhavati|
Ⅸ vidhavaavarge yasyaa ga.nanaa bhavati tayaa .sa.s.tivatsarebhyo nyuunavayaskayaa na bhavitavya.m; apara.m puurvvam ekasvaamikaa bhuutvaa
Ⅹ saa yat "si"supo.sa.nenaatithisevanena pavitralokaanaa.m cara.naprak.saalanena kli.s.taanaam upakaare.na sarvvavidhasatkarmmaacara.nena ca satkarmmakara.naat sukhyaatipraaptaa bhavet tadapyaava"syaka.m|
Ⅺ kintu yuvatii rvidhavaa na g.rhaa.na yata.h khrii.s.tasya vaipariityena taasaa.m darpe jaate taa vivaaham icchanti|
Ⅻ tasmaacca puurvvadharmma.m parityajya da.n.daniiyaa bhavanti|
ⅩⅢ anantara.m taa g.rhaad g.rha.m paryya.tantya aalasya.m "sik.sante kevalamaalasya.m nahi kintvanarthakaalaapa.m paraadhikaaracarccaa ncaapi "sik.samaa.naa anucitaani vaakyaani bhaa.sante|
ⅩⅣ ato mameccheya.m yuvatyo vidhavaa vivaaha.m kurvvataam apatyavatyo bhavantu g.rhakarmma kurvvataa ncettha.m vipak.saaya kimapi nindaadvaara.m na dadatu|
ⅩⅤ yata ita.h puurvvam api kaa"scit "sayataanasya pa"scaadgaaminyo jaataa.h|
ⅩⅥ apara.m vi"svaasinyaa vi"svaasino vaa kasyaapi parivaaraa.naa.m madhye yadi vidhavaa vidyante tarhi sa taa.h pratipaalayatu tasmaat samitau bhaare .anaaropite satyavidhavaanaa.m pratipaalana.m karttu.m tayaa "sakyate|
ⅩⅦ ye praa nca.h samiti.m samyag adhiti.s.thanti vi"se.sata ii"svaravaakyenopade"sena ca ye yatna.m vidadhate te dvigu.nasyaadarasya yogyaa maanyantaa.m|
ⅩⅧ yasmaat "saastre likhitamidamaaste, tva.m "sasyamarddakav.r.sasyaasya.m maa badhaaneti, aparamapi kaaryyak.rd vetanasya yogyo bhavatiiti|
ⅩⅨ dvau triin vaa saak.si.no vinaa kasyaacit praaciinasya viruddham abhiyogastvayaa na g.rhyataa.m|
ⅩⅩ apara.m ye paapamaacaranti taan sarvve.saa.m samak.sa.m bhartsayasva tenaapare.saamapi bhiiti rjani.syate|
ⅩⅪ aham ii"svarasya prabho ryii"sukhrii.s.tasya manoniitadivyaduutaanaa nca gocare tvaam idam aaj naapayaami tva.m kasyaapyanurodhena kimapi na kurvvana vinaapak.sapaatam etaana vidhiin paalaya|
ⅩⅫ kasyaapi muurddhi hastaapar.na.m tvarayaa maakaar.sii.h| parapaapaanaa ncaa.m"sii maa bhava| sva.m "suci.m rak.sa|
ⅩⅩⅢ apara.m tavodarapii.daayaa.h puna.h puna durbbalataayaa"sca nimitta.m kevala.m toya.m na pivan ki ncin madya.m piva|
ⅩⅩⅣ ke.saa ncit maanavaanaa.m paapaani vicaaraat puurvva.m ke.saa ncit pa"scaat prakaa"sante|
ⅩⅩⅤ tathaiva satkarmmaa.nyapi prakaa"sante tadanyathaa sati pracchannaani sthaatu.m na "saknuvanti|